Extra verlof

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de administratie van de school een aanvraagformulier halen. Deze is ook te downloaden door hier te klikken  Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. U krijgt altijd schriftelijk antwoord van de directeur via de mail (digiDUIF).

Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:
naam en adres van de belanghebbende; datum; omschrijving van het genomen besluit; argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit; uw handtekening.

Meldingsplicht ongeoorloofd of onbekend verzuim?

Wanneer kinderen afwezig zijn zonder bekende reden of zonder toestemming voor extra verlof, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar kun u in dat geval oproepen en ertoe besluiten proces verbaal op te maken. U riskeert in deze gevallen een boete.