MR vergadering 14 januari 2019

Notulen MR vergadering 14 januari 2019, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Joris Essing, Kees-Jaap Hin,  Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en  Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle

Notulen: Kees-Jaap Hin

Deel 1

1. Opening (Joris, 5 min)

2. Vaststellen agenda (Allen, 5 min)

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website (Allen, 5 min)
Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.

Actie Wie Wanneer
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Daphne 8 april 19:30 uur
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten Mariska Maart 19:30 uur
Kinderraad is opnieuw gekozen. Marion en Lili maken een afspraak. Marion, Lili z.s.m
Foto’s aanleveren voor de website Marion, Suzan en Kees-Jaap z.s.m
Advies website rondsturen Daphne
Notulen op de website zetten Daphne

4. Mail ‘verkleedpartijen’ (Allen, 10 min)
Er is in de MR begrip voor het signaal dat voor mensen met een kleine beurs de verborgen kosten van een paar euro voor verschillende activiteiten toch op kunnen lopen. In de MR hebben we naar oplossingen gezocht zonder initiatieven van kinderen en ouders in de kiem te willen smoren. Dergelijke initiatieven worden juist zeer gewaardeerd. Als oplossingen wordt gesuggereerd:
1. Een solidariteitsfonds waar de bijdrage voor deze ouders uit gefinancierd wordt. Er blijkt al een dergelijk potje te zijn. Naast de bekende kinderen komen hier geen concrete vragen over binnen. Het is wellicht nuttig dit potje nogmaals onder de aandacht te brengen.
2. Geen minimum bijdrage maar een richtsnoer communiceren in gevallen waar een minimum bijdrage niet noodzakelijk is, zoals bij cadeautjes voor docenten.
3. Minder specifieke eisen stellen aan de bijdrage in natura, zoals bij het paasontbijt, zodat niet speciaal hiervoor producten hoeven te worden aangeschaft.
4. In perioden waar nu veel activiteiten zijn, zoals in december, minder activiteiten organiseren. Neven voordeel is dat het in deze tijden voor sommige kinderen toch al druk genoeg is en we geen consumentisme willen propageren.

Deel 2

5. Mededelingen directie:
• Er is een nieuw format voor de functioneringsgesprekken. Verder zullen deze voortaan ook ontwikkelingsgesprek gaan heten. In deze gesprekken staan nu de talenten en kwaliteiten centraal en is de input van de leerkracht het uitgangspunt. Bij aandachtspunten in het functioneren wordt dit uiteraard ook benoemd in het gesprek.
• Er wordt gekeken naar alternatieven voor het berichtensysteem Social Schools. O.a. is in dit systeem vanuit de school niet goed navolgbaar naar wie welke berichten zijn gestuurd of is het lastig berichten naar een specifieke groep te sturen.
• Het blijft erg lastig om de vacatures binnen de stichting Spaarnesant in te vullen.
• Er worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een nieuw schoolplan dat voor het eind van het jaar gereed moet zijn.
• Vanuit de nieuwe CAO moet een werkverdelingsplan gemaakt worden. Voor het opstellen heeft de werknemersgeleding van MR de lead.

6. Tevredenheidsenquête
De MR is verheugd dat het algemene beeld uit de enquête positief is. In de enquête van de ouders komen ‘vakbekwaamheid leerkrachten’, ‘goed contact leerkrachten’ en ‘een goede directie’ als sterke punten naar voren. Aandachtspunten uit de enquête zijn de ‘mogelijkheden niet-gemiddelde leerling (zwak en sterk)’, ‘onderlinge omgang leerlingen’, ‘aandacht voor andere culturen en geloven’ en ‘het betrekken van ouders en partners’.

Uit de enquête van de werknemers wordt ‘werkklimaat’ als sterk punt genoemd. Aandachtspunten zijn ‘ICT en digitale leermiddelen’, ‘het leerlingvolgsysteem’ en ‘aandacht voor cultuur en geloof’.

Erna geeft aan dat ook binnen de directie de enquête is geëvalueerd en dat daar hetzelfde beeld uit kwam. Voor de meeste aandachtspunten lopen al acties. Voor sommige punten zoals ICT en leerlingvolgsysteem zijn recent zaken geïmplementeerd en verdient het wellicht aandacht om te kijken hoe leerkrachten deze beter kunnen benutten. Met betrekking tot het thema geloof en cultuur wordt gekeken of dit als thema gebruikt kan worden in de jaarlijkse workshops die worden georganiseerd.

Deel 3

7. Terugkoppeling MR start
De MR leden die de cursus gevolgd hebben geven aan dat het een nuttige cursus was alhoewel er veel aandacht was voor de juridische verankering van de MR. Een van de leerpunten is dat gezien het grote aantal thema’s waar de MR bij betrokken is, deze zelf prioriteiten moet kiezen om de aandacht op te richten.

8. Website (Daphne / Kees-Jaap, 5 min)
Daphne en Kees-Jaap hebben een kort advies uitgewerkt. Daphne stuurt dit rond in de MR.

9. Rondvraag (Allen, 5 min)
In de rondvraag wordt gevraagd hoe de nieuwe aanpak voor tussenschoolse opvang bevalt. In deze nieuwe aanpak hebben de kinderen meer tijd om te eten en iets minder om te spelen. Aangegeven aanpassing is pas sinds kort doorgevoerd. De eerste signalen die van de leerlingen binnenkomen zijn positief. Sommige kinderen geven wel aan dat er inderdaad minder tijd is om buiten te spelen.

Wijzertje 8 februari 2019

wijzertje

agenda

Agenda*


vrijdag 8 februari Rapport
maandag 11 februari –
vrijdag 14 februari
Oudergesprekken
dinsdag 12 februari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
vrijdag 15 februari Studiedag
zaterdag 16 februari –
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie
 * De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Dat is altijd een bijzondere dag. Aansluitend daarop staan voor de aankomende week de 10-minutengesprekken op de planning. En na die drukke week week kunnen wij de welverdiende vakantie inluiden.

Wel of niet vervangen?

Zoals u uitgebreid op het nieuws heeft kunnen zien, zijn alle schoolleiders de afgelopen week door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) opgeroepen om bij ziekte van leerkrachten geen vervanging te regelen, maar de leerlingen naar huis te sturen. De oproep was in het kader van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO en om de problematiek in het onderwijs inzichtelijk te maken. Onze insteek is om geen leerlingen naar huis te sturen als er wel invallers beschikbaar zijn. Helaas is de invalpool al de hele week leeg. We willen u graag inzicht geven in het proces dat zich dan afspeelt en de problematiek die daarmee gepaard gaat.

  • Maandag 28-1: onze gedragsspecialiste is ziek. Haar ondersteuning aan de verschillende groepen komt te vervallen. Zij geeft in verschillende groepen Kanjertraining.
  • Maandag 4-2: een leerkracht in de kleuterbouw is ziek, er zijn geen invallers. Maaike, onze onderwijsassistente van de kleuterbouw, moet worden ingezet. De ondersteuning aan de kleuterbouw vervalt.
  • Dinsdag 5-2: er is geen invaller beschikbaar en Maaike is bereid om wederom voor de groep te gaan. Haar ondersteuning aan de andere kleutergroepen vervalt.
  • griepWoensdag 6-2: een leerkracht uit groep 5 meldt zich om 7.00 uur ziek. Na overleg op de vroege ochtend is er de volgende oplossing gevonden: meester Bram gaat voor de klas. Het vrijroosteren van juf Iris en juf Judith vervalt. Zij kunnen niet aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school werken.
  • Op donderdag 7-2 en vrijdag 8-2 gaan juf Nanna en juf Karen op Kanjertraining. Er zijn geen invallers. Op donderdag staat meester Gerben voor groep 6 van juf Nanna. Zijn ondersteuning aan verschillende collega’s komt hierdoor te vervallen. Juf Karen wordt door Maaike vervangen. De ondersteuning aan de andere kleutergroepen vervalt wederom. Op vrijdag kan juf Leonie gelukkig de groep van juf Karen overnemen. De groep van juf Nanna moet opgedeeld worden.
  • Op donderdag 7-2 is de leerkracht van groep 5 nog ziek. Een leerkracht van groep 7 meldt zich ‘s morgens ook ziek. Meester Jeroen, onze leerkrachtondersteuner, neemt groep 7 over. De ondersteuning aan de groepen 7 en 8 vervalt. De lessen van de “pittige pepers” gaan niet door. Cindy neemt groep 5 over. Ondersteuning aan de groepen 5 en 6 vervalt ook. Gelukkig melden beide leerkrachten zich ‘s middags weer beter. Meester Hans stelt voor om al zijn afspraken op vrijdag af te zeggen en om groep 6 over te nemen. Deze groep hoeft dan op vrijdag niet verdeeld te worden.
  • Op vrijdag 8-2 zijn er gelukkig geen zieken.

puzzle-3155663_1280U kunt zich voorstellen hoe dit alles de werkdruk verhoogt, zeker in deze drukke periode van Citotoetsen, rapporten en 10-minutengesprekken. Het is een ingewikkelde puzzel om het elke keer weer rond te krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over hoe een leerkracht zich voelt als hij/zij zich ziekmeldt, wetende wat dit voor de school betekent.

Wij zijn dan ook erg trots op ons team dat altijd bereid is om mee te denken en mee te werken zodat we er keer op keer voor kunnen zorgen dat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd. We hopen dat de griepgolf snel voorbij gaat. En doe dan ook maar meteen een lentezonnetje.

Mochten er ouders zijn die een onderwijsbevoegdheid hebben en bereid zijn af en toe bij ons in te vallen dan horen we het graag. U kunt dit aangeven bij Erna of Arlette.

Op 27 maart 2019 presenteren alle Spaarnesant scholen zich op de Banenmarkt die gehouden wordt van 16.00 tot 18.00 uur op de locatie van De Zuidwester.
We nodigen je van harte uit om langs te komen. In de bijgaande brochure vind je meer informatie.

banenmarkt

Geen Wijzertje

Volgende week versturen wij geen Wijzertje. Wij wensen u dus nu alvast een heerlijke voorjaarsvakantie.

image


Redactieleden gezocht!

Het Wijzertje is op zoek naar nieuwe redactieleden. Lijkt het u leuk om ervoor te zorgen dat er elke week een mooie nieuwsbrief is voor alle ouders, meld u dan aan! Voor meer informatie kunt u mailen naar zonnewijzertje@gmail.com.


Kunst met een grote K

Terwijl de sneeuw naar beneden dwarrelde en zo nu en dan zelfs bleef liggen, zagen we ook in de gangen steeds meer sneeuwpoppen verschijnen. Maar er waren nog veel meer prachtige knutselwerken te zien.Pittige kleuters

De eerste periode werken met de pittige kleuters zit er alweer op. Inmiddels zijn alle spelletjes uit de pittige boxen uitgelegd, zodat de kinderen die in de klas kunnen spelen, alleen en met elkaar. De ‘pittige kleuters’ moeten het ook proberen uit te leggen aan de andere kinderen. Dit stimuleert het presenteren en samenwerken.

De afgelopen weken hebben we, net als in de klas, gewerkt aan het thema Bouwen. Bij de pittige kleuters gaan we alleen wat dieper op de stof in en we gebruiken daarvoor een project van de Kleuteruniversiteit. Het boek Een huis bouwen van de serie Willewete staat daarin centraal. We zijn begonnen met het maken van een mindmap (woordspin) over verschillende huizen. Daarna hebben we bekeken waar dieren wonen en hoe zij hun eigen holletje of nest maken. Naar aanleiding daarvan hebben we een tekening gemaakt van dieren die onder de grond leven. Na de voorjaarsvakantie gaan we nog één week door, daarna wisselen we van groep en thema.Kunnen wij het maken? Nou en of!

Het zal niemand ontgaan zijn dan de kleuters zich bezighouden met het thema Bouwen. Er wordt getimmerd, gemetseld, geverfd en gemeten en we zien de meest prachtige bouwwerken ontstaan.


Wijzertje 1 februari 2019

wijzertje

agenda

Agenda*


 woensdag 6 februari Inloopochtend groep 1 t/m 4
vrijdag 8 februari Rapport
maandag 11 februari –
vrijdag 14 februari
Oudergesprekken
dinsdag 12 februari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
vrijdag 15 februari Studiedag
zaterdag 16 februari –
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie
 * De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Het zijn drukke weken, zo met het afnemen van de Cito’s en de verschillende muzikale activiteiten in de groepen. Er wordt door de leerlingen serieus en hard gewerkt. We zijn trots op ze!

Kanjertrainingkanjertraining-logo

Erna is afgelopen woensdag naar een scholingsdag van de Kanjertraining geweest. Het was een leerzame en inspirerende dag! Arlette gaat binnenkort dezelfde training volgen. Ook Karen en Nanna gaan aan een tweedaagse Kanjertraining beginnen.

De 10-minutengesprekken

Op 8 februari gaan de rapporten mee naar huis. In de week van 11 februari zijn de 10-minutengesprekken. U kunt vanaf zondag 3 februari 19.00u tot donderdag 7 februari 19.00 uur de intekenlijst invullen. Vanaf groep 6 mogen de leerlingen mee naar het gesprek. 

Schoolbijdrage

Tegelijk met dit Wijzertje sturen we ook een brief over de betaling van de ouderbijdrage, het schoolreisje en de TSO. Wij vragen u deze brief goed door te lezen. Tevens verzoeken wij u om de gevraagde bijdragen op tijd te betalen. 

De ouderbijdrage is geen verplichte bijdrage. Deze bijdrage maakt het voor ons mogelijk op school bepaalde activiteiten en feesten te organiseren.

Als uw kind op school overblijft dan betaalt u daar wel een verplichte bijdrage voor. Deze bijdrage zorgt ervoor dat wij materialen en de TSO-medewerkers kunnen bekostigen.image

Als uw kind meegaat met het schoolreisje verwachten wij ook dat u de kosten daarvoor betaalt. Mochten er redenen zijn waarom u het schoolreisje niet kunt betalen dan vragen wij u contact op te nemen met de directie.


Redactieleden gezocht!

Het Wijzertje is op zoek naar nieuwe redactieleden. Lijkt het u leuk om ervoor te zorgen dat er elke week een mooie nieuwsbrief is voor alle ouders, meld u dan aan! Voor meer informatie kunt u mailen naar zonnewijzertje@gmail.com.


Thijsse’s Hof

Door: Anne-Sophie uit 6B

foto-thijsses-hof-1bBij het Hof leerden we van alles en nog wat over “VOGELS”!! Maar wat leerden we dan? Om te beginnen: eerst leerden we wat over de veren van de vogels, bijvoorbeeld wat de namen zijn, hoeveel soorten veren er zijn en hoe ze er uitzien. Daarna: we gingen vogels kijken, maar het jammere was dat we maar een kwartier mochten kijken. We leerden ook dat vogels verschillend voedsel eten.foto-thijsses-hof-3 Daarna: we leerden hoe de klauwen van de vogels eruit zien en we moesten goed naar de opgezette vogels kijken, want we moesten de klauwen van de vogels ook nog tekenen. En als laatste: we leerden hoe de vormen van de snavels van de vogels eruit zien. Er zijn heel veel vogelsoorten, dus ook veel soorten snavels. Er zijn lange, korte, kromme en noem maar hoeveel soorten snavels. Het zijn er denk ik wel 1000 misschien wel 500, ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat het heel leuk was in Thijsse’s Hof.

Wijzertje 25 januari 2019

wijzertje

agenda

Agenda*


 woensdag 6 februari Inloopochtend groep 1 t/m 4
vrijdag 8 februari Rapport
maandag 11 februari –
vrijdag 14 februari
Oudergesprekken
dinsdag 12 februari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
vrijdag 15 februari Studiedag
zaterdag 16 februari –
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Gymnastiek

Hierbij willen we u informeren dat onze vakdocent gymnastiek Wout Stigter ontslag heeft genomen. Wout heeft sinds begin dit schooljaar een baan op het VO en zijn werkzaamheden op deze middelbare school zijn niet langer te combineren met zijn gymlessen op De Zonnewijzer. Wij vinden het ontzettend jammer dat Wout ons gaat verlaten. Uiteraard wensen we hem een mooie tijd op zijn nieuwe school!gym

We zijn blij om te kunnen melden dat Mark Butter hierdoor een uitbreiding van zijn uren heeft gekregen. Mark neemt de twee dagen van Wout over en zal voor vier dagen werkzaam zijn als vakdocent gymnastiek op De Zonnewijzer.
Onze vakdocent gymnastiek Marja Zarembla, werkzaam op maandag, zal vanwege een medische ingreep een aantal maanden uit de roulatie zijn. Juf Sanne Klasen, de leerkracht van groep 7B, zal deze lessen overnemen. Sanne is bevoegd om gymlessen te geven. Wij zijn blij dat we het op deze manier kunnen oplossen en dat de gymlessen gewoon doorgaan.

Klaar-overs

Aan alle kinderen van Zonnewijzer 1 is deze week een brief meegegeven met een allerlaatste oproep aan de ouders om zich aan te melden voor een klaar-overdienst. Iedereen kan het en het kost je slechts een keer per maand een halfuurtje tijd. Dat is toch niks voor een veilige oversteek?


Bouwen maar

kasteelDe kleuterdocenten en Duncan hebben een voorstelling gegeven voor de kleuters in verband met de opening van het thema ‘Bouwen’. In het verhaal krijgen papa (meester Duncan) en Loetje (juf Sophie) een opdracht van de baron (juf Leonie) om een heel nieuw kasteel te bouwen. De baron wil graag een hoge toren, de barones (juf Lisette) een fontein en hun zoon (juf Lyanne) wil graag een skatebaan, een zwembad en een achtbaan. Het kasteel moet in een maand af zijn. Papa maakt een bouwtekening en daarna gaat hij samen met Loetje aan de slag. Eerst slopen ze voorzichtig het oude kasteel, ze sorteren de materialen en bouwen het nieuwe kasteel op.
Na een maand komen de baron, de barones en hun zoon weer terug. Ze zijn heel blij met hun nieuwe kasteel. Als dank krijgt papa een grote zak met geld en dan is het tijd om weer naar huis te gaan.

Wijzertje 18 januari 2019

wijzertje

agenda

Agenda*


 woensdag 6 februari Inloopochtend groep 1 t/m 4
vrijdag 8 februari Rapport
maandag 11 februari –
vrijdag 14 februari
Oudergesprekken
dinsdag 12 februari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
vrijdag 15 februari Studiedag
zaterdag 16 februari –
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Kersttruien

Denkt u nog aan onze oproep van vorige week? Heeft u nog kersttruien die uw zoon of dochter niet meer draagt, doneer ze dan aan ons. U kunt ze inleveren bij de leerkracht.

AVG-formulier

imageIn het najaar hebben we u gevraagd om een formulier in te leveren over de AVG. U kon daarbij toestemming geven voor het plaatsen van foto’s van uw kind in bijvoorbeeld het Wijzertje. Van een aantal kinderen hebben wij (tot nog toe) geen formulier teruggekregen. Wij gaan er  vanuit dat deze kinderen niet op de foto mogen. Het wordt voor de school steeds ingewikkelder om foto’s te plaatsen. U zult gemerkt hebben dat hierdoor het aantal foto’s in het Wijzertje terugloopt. 

Betaling 1e termijn TSO

Het blijkt dat best veel ouders, ondanks herhaalde herinneringen, de kosten van het overblijven van het eerste deel van het schooljaar nog niet hebben betaald. Wij verzoeken u, als u het vergeten bent, dit bedrag op korte termijn over te maken. Dank u wel!

Cito-toetsen

imageDeze week zijn wij op school gestart met het afnemen van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De uitslagen van deze toetsen zijn bedoeld voor de leerkracht. Door middel van deze Cito-toetsen wordt gekeken naar de vaardigheden van een leerling en de groep. Op basis hiervan kunnen wij beslissen hoe we het onderwijs het best passend kunnen organiseren. Uit ervaring blijkt dat leerlingen het prettiger vinden om tegelijk een toets te maken. Afspraken onder schooltijd komen nu extra onhandig uit en wij willen u vragen hier de komende drie weken rekening mee te houden. Tijdens de rapportgesprekken in februari wordt u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter op school.

Start schooldag

We merken dat ouders bij de start van de schooldag van de groepen 3 tot en met 8 regelmatig mee naar binnen lopen. Wij willen u vragen buiten afscheid te nemen van uw kind. Mocht u een vraag hebben of iets willen zeggen tegen de leerkracht dan is hiervoor vaak een mogelijkheid na schooltijd. Mocht hiervoor geen ruimte zijn dan zijn we uiteraard bereid om een kort gespreksmoment in te plannen. 

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer een heleboel gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn, neem dan een kijkje bij de centrale plekken van de gevonden voorwerpen. Deze plekken zijn in de gang van de kleuters, na de klapdeuren bij de centrale ingang van de groepen 3 en 4 en op Zonnewijzer 2 in de hal. In februari zullen we alle gevonden voorwerpen schenken aan het goede doel. image

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Bij dit Wijzertje is ook de nieuwsbrief van de GMR toegevoegd.


Betaling 2e termijn TSO

In januari start de tweede termijn van de tussenschoolse opvang (TSO) van het schooljaar 2018-2019. Wilt u zo vriendelijk zijn om de betaling van de 2e termijn van de TSO  te voldoen voor 31 januari 2019. Hieronder vindt u de bedragen. De tweede termijn betreft de periode januari tot en met mei.

TSO dagen per week Kosten per maand per kind
1 dag €2,00 per maand per kind
2 dagen €4,00 per maand per kind
3 dagen €6,00 per maand per kind
4 dagen €8,00 per maand per kind
5 dagen €10.00 per maand per kind

Het bedrag dient overgemaakt te worden op NL 71 INGB 0008 412716 t.n.v. stichting Overblijf De Zonnewijzer, o.v.v. de naam van uw kind, 2e termijn 2018-2019.


Pittige peperklas groep 4

Na de herfstvakantie zijn we met een aantal kinderen uit groep 4 van start gegaan met de pittige peperklas. Vol enthousiasme kwamen de kinderen het tussenlokaal in om, nieuwsgierig als ze zijn, allerlei vragen af te vuren over wat we dit jaar allemaal gaan doen. Vorig jaar was al een aantal kinderen van start gegaan, maar de lessen zijn nu wat anders ingericht dan ze gewend waren. Dit jaar doen we net als vorig jaar projecten, maar dan vanuit onze Pittige Pepertorens. Om hieraan te beginnen, worden bepaalde basisvaardigheden verwacht van de kinderen.


Van de herfst- tot de kerstvakantie zijn we voornamelijk aan de slag gegaan met deze basisvaardigheden. We maakten een mindmap/woordspin over onszelf, maar daarna ook over een zelfgekozen onderwerp. Zo leren we onze gedachten over wat we al weten van een onderwerp op papier te zetten. Ook hebben we informatie over het gekozen onderwerp opgezocht op internet. “Wikikids” is hiervoor heel geschikt, maar al snel leerden de kinderen ook andere sites kennen en speelden we met de app Google Earth om zo een rondje over de wereld te maken en ons eigen huis te vinden.
Daarna zijn we toch echt begonnen met een Pittige Peper. Vanaf deze week bijten we ons vast in de wereld van de geheimtaal en leren we over Caesarcodes, Pigpen en het systeem van Vigenère. Hoe ontcijferen en versleutelen we codes. 


Muzieklab groep 5

De groepen 5 zijn begonnen met het leren bespelen van een instrument. Dit is in samenwerking met Hart en wordt verzorgd door het Muzieklab.


Hier wat korte reacties van kinderen uit 5B:

Imke: Ik heb de hoorn bespeeld. Dat voelde goed! (de kinderen hebben getoeterd op I feel good van James Brown).

Solvay: Ik vind de viool mooi klinken. Ik ben benieuwd naar de geheimen van dit instrument! (de docent had verteld dat ze de geheimen van dit instrument gaan leren kennen).

Jules: Ik vind het leuk op de gitaar. Ik kan mijn eigen liedjes maken!

Op dinsdag 2 april is er voor de ouders van elke groep 5 (A, B en C) een uitvoering. De kinderen hebben er nu al zin in. De komende weken zullen zij het instrument leren kennen en uiteraard oefenen op de liedjes die zij gaan spelen tijdens het concert.

Wijzertje 11 januari 2019

wijzertje

agenda

Agenda*


donderdag 17 januari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
 woensdag 6 februari Inloopochtend groep 1 t/m 4
vrijdag 8 februari Rapport
maandag 11 februari –
vrijdag 14 februari
Oudergesprekken
dinsdag 12 februari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
vrijdag 15 februari Studiedag
zaterdag 16 februari –
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

We zijn het nieuwe jaar goed gestart. 2019 wordt een mooi jaar!

Invaller groep 5 en 6

We hebben voor groep 5 en 6 gelukkig op de valreep een invaller gevonden. Meester Bram Methorst komt ons team versterken. We zijn blij met deze oplossing en wensen Bram een fijne tijd bij ons.

Muziekles
image

Afgelopen maandag zijn de muzieklessen van Hart gestart in de groepen 7 en 8. De kinderen gaan in de komende weken aan de slag met het componeren van muziek. Dit doen ze onder begeleiding van een vakdocent van Hart. Volgende week starten de muzieklessen in groep 5. De kinderen hebben een keuze gemaakt om lessen te volgen op de hoorn, de gitaar of de viool. Kortom, een muzikaal begin van het nieuwe jaar. 

Schema TSO

Sinds deze week zijn we gestart met het nieuwe schema voor de TSO (tussenschoolse opvang). De leerlingen van groep 5 en 6 spelen eerst buiten en daarna de groepen 7 en 8. Iedere groep speelt op een eigen plein. De eerste ervaringen zijn positief. Er heerst meer rust en ruimte op de pleinen.

image

Kersttruien

Eind vorig jaar hebben we ‘foute kersttruiendag’ op school gehad. We realiseren ons dat er wellicht gezinnen zijn die hier om financiële redenen niet aan mee kunnen doen. Om te zorgen dat volgend jaar iedereen die dat wil ook mee kan doen, doen wij de volgende oproep: past uw kind zijn/haar kersttrui niet meer en gebruikt u deze niet meer, zou u deze dan aan school willen geven? Wij verzamelen en bewaren deze truien tot volgend jaar. Ouders die geen kersttrui voor hun kind kunnen kopen, mogen dan op school een trui komen ophalen.


Rapport inleveren

Wanneer het rapport van uw zoon of dochter nog thuis ligt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk inleveren bij de groepsleerkracht? Alvast hartelijk dank!

Rapport


Nieuwe serie schaaklessen

imageWe weten allemaal hoe goed schaken is voor je hersenen, maar het is ook heel leuk! Dat hebben al heel veel kinderen in Haarlem en omgeving ontdekt. Begin februari start er weer een nieuwe serie van 16 schaaklessen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Er zijn in totaal zeven locaties waar schaakles wordt gegeven. Op vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.45 uur wordt er les gegeven op Zonnewijzer 2. De lessen zijn zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden. De gemeente en andere sponsoren ondersteunen dit initiatief van stichting Buurtschaak, waardoor de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Voor meer informatie over de andere locaties, tijden, kosten en aanmeldingen kunt u terecht op www.buurtschaak.nl.

Wijzertje 21 december 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


zaterdag 22 december 2018 –
zondag 6 januari 2019
Kerstvakantie
donderdag 17 januari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
 woensdag 6 februari Inloopochtend groep 1 t/m 4
woensdag 6 februari Rapport
maandag 11 februari –
vrijdag 14 februari
Oudergesprekken
dinsdag 12 februari Inloopochtend directie, ZW 1 & 2
vrijdag 15 februari Studiedag
zaterdag 16 februari –
zondag 24 februari
Voorjaarsvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Kerstviering

We kunnen terugkijken op een leuke kerstviering. De samenzang op het plein was zeer geslaagd, mede door de inzet van onze schoolband. De leerkrachten hebben de liedjes vooraf met de leerlingen geoefend en de schoolband heeft onder aansturing van Pieter Jan Heida, een ouder van onze school, de afgelopen maanden een aantal keer geoefend en het resultaat was fantastisch. De muziek vormde een belangrijke bijdrage aan de kerstsfeer op het plein. We willen de betreffende ouders hiervoor hartelijk bedanken. We waarderen dit enorm.

 

 

Het team heeft tijdens de laatste studiedag een workshop zingen en een workshop boomwhackers gevolgd. Ook hiervan heeft u het resultaat tijdens de kerstzang kunnen horen en zien. We hebben er veel plezier aan beleefd en we zullen dit instrument ook tijdens onze muzieklessen gaan inzetten.

 

 

De AC (activiteitencommissie) heeft de versiering, de borrel en de oliebollen geregeld. Deze werden aangeboden door de oliebollenkraam bij de Dekamarkt aan de Planetenlaan. Daarnaast hebben vele ouders zich ingezet op verschillende gebieden. Het is fijn om te zien dat ouders zich zo betrokken voelen bij de school. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Het was een prachtige samenwerking!


Afscheid meester Jan Hessel en juf Marjolein

Deze week zijn meester Jan Hessel en juf Marjolein voor het laatst op school geweest. Juf Marjolein zal op een andere school gaan invallen en meester Jan Hessel gaat genieten van een mooie wereldreis. Wij willen hen bedanken voor hun inzet.

Kersttruien

foute-kersttruienVerleden week hadden we ‘foute kersttruiendag’ op school. We realiseren ons dat er wellicht gezinnen zijn die hier om financiële redenen niet aan mee kunnen doen. Om te zorgen dat volgend jaar iedereen die dat wil ook mee kan doen, doen wij de volgende oproep: past uw kind zijn/haar kersttrui niet meer en gebruikt u deze niet meer, zou u deze dan aan school willen geven? Wij verzamelen en bewaren deze truien tot volgend jaar. Ouders die geen kersttrui voor hun kind kunnen kopen, mogen dan op school een trui komen ophalen. 

Afsluitend wensen wij u allemaal fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019!merry-christmas-2018


Resultaten kindermonitor GGD

In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het onderzoek de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen in onze regio is veel informatie gekomen.

kindermonitor-ggd

Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wilt u meer weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten.

Vragen over de gezondheid of de opvoeding van uw kind? De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met u mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.


Van de AC
Afscheid

photo-2018-12-12-21-22-28De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders die in werkgroepjes vrijwillig de school helpen met het bedenken, invullen, organiseren en uitvoeren van de grotere schoolevenementen (zoals de gezellige kerstborrel van gisteravond ). En ja, dit kost tijd. En natuurlijk komen ook wij aan alle kanten tijd tekort in ons leven, dus is het echt wel een dingetje om er ook nog ‘even bij te doen’. Dat we daarom soms afscheid moeten nemen van ouders voor wie het te veel wordt om in de AC te zitten, is heel begrijpelijk. Zo hebben we vorige week afscheid genomen van Marco (1 jaar in de AC) en Marion (3 jaar in de AC en nog altijd lid van de MR). Marco en Marion zijn in het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen en een mooie ‘zonnestraal-broche’. Ook via deze weg: dank jullie wel Marco en Marion. We zullen jullie creativiteit, enthousiasme en inzet missen!

Oproep

Voelt u zich ook geroepen tot ouderparticipatie? Kom ons dan versterken door uw creativiteit in te brengen en/of de handen uit de mouwen te steken! Aanmelden kan via aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

We hebben eerder al ontzettend veel ingevulde ouderparticipatieformulieren ontvangen waarin u heeft aangegeven graag te willen helpen. Wij zijn hier ontzettend blij mee en hopen ook echt dat u kan komen helpen wanneer wij een oproep doen (via e-mail en/of whatsapp). Immers, vele handen maken licht werk en nu komt het werk nog regelmatig neer op iets te weinig handen. Dank alvast!


De Pronkstukken van 6B

Door: Lindsey uit groep 6B
We hebben 4/5 weken aan het pronkstuk gewerkt.
En eindelijk mochten we het presenteren aan de ouders. Er waren zelfs opa’s en oma’s.
We hebben een liedje gemaakt op een melodie en we moesten precies dezelfde klanken gebruiken.
En we gingen een gedicht maken op rijmschema.
We hebben tekeningen gemaakt met inspreken.
Het is natuurlijk superspannend en leuk om voor de ouders te presenteren.
We hebben allemaal ons best gedaan en dat kun je wel zien.
En we hebben ook een zelfgemaakt pronkstuk gepresenteerd.
Die zijn allemaal heel mooi geworden.
We hebben een pakkende titel proberen te maken.
Na de presentatie ging iedereen klappen.

img_20181214_140812505

Wijzertje 14 december 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


wo 19 dec Inloopochtend directie, ZW 1&2
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
De school in kerstsfeer

Sinterklaas is nog maar net vertrokken of de school is al weer helemaal in kerstsferen. Mede dankzij de inzet van ouders uit de activiteitencommissie ziet de school er prachtig uit. De gangen zijn dit jaar onder handen genomen door een interieurstyliste binnen de AC. Fijn toch al die hulp en expertise dichtbij. Ontzettend bedankt!


Foute kersttruiendag

Afgelopen woensdag was het Foute kersttruiendag. Leerlingen en leerkrachten mochten gekleed in een foute kersttrui of andere kerstoutfit naar school. Uiteraard mogen de kinderen de mooie foute kersttruien iedere dag naar school aantrekken.

De juffen en meesters zagen er ook allemaal prachtig uit.


Inschrijving nieuwe kleuters

Willen ouders die hun zoon/dochter nog moeten inschrijven, eraan denken om het inschrijfformulier in te vullen? U vindt meer informatie over ons aannamebeleid op de website:

http://www.zonnewijzerhaarlem.nl

Bijna vakantie

De laatste schoolweek voor de kerstvakantie staat voor de deur. We gaan er een gezellige week van maken met als hoogtepunt natuurlijk het kerstdiner. We kijken er als team enorm naar uit. 


Het kerstdiner

Vrijdag 7 december zijn de klassen en de gangen in kerstsfeer gebracht. Op woensdag 12 december hebben wij op school de Foute kersttruiendag gehad. De kinderen mochten in hun kersttrui naar school.

Woensdag 19 december mogen alle kinderen een tasje met bestek meenemen voor het kerstdiner. De bekers en bordjes worden dit jaar geregeld door de activiteitencommissie.

kerstdiner-2018Op donderdag 20 december vindt het kerstdiner plaats tussen 17:00 en 19:00 uur. Het eten voor Zonnewijzer 2 kan om 16:40 uur gebracht worden en voor Zonnewijzer 1 om 16:45 uur. Daarna zal er met alle kinderen een samenzang zijn op het plein bij Zonnewijzer 1. De kinderen lopen met hun eigen leerkracht naar het schoolplein. De kinderen van Zonnewijzer 2 lopen in een lange stoet naar Zonnewijzer 1. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen een elektrisch lichtje mee krijgen? Zo wordt dit een mooie verlichte wandeling. Aansluitend is er tussen 17:15 en 18:45 uur het kerstdiner op Zonnewijzer 1 en  van 17.30 tot 19:00 uur op Zonnewijzer 2.

Vrijdagochtend 21 december ruimen wij de klassen en de gangen weer op. Vooral voor de gangen is alle hulp bij het opruimen nog steeds van harte welkom.  Wij kijken nu al uit naar het kerstdiner!


Kerstborrel

Het is weer zover. Het kerstdiner van de kinderen komt er weer aan, en wel op donderdag 20 december. Als u geluk heeft, past uw kind zijn/haar kerstoutfit van vorig jaar nog en anders heeft u nog een paar dagen om een kerstoutfit te scoren.

kerstballen-2018

Inmiddels hebben de kinderen in de klas al gekozen welk gerechtje ze mee willen nemen naar het diner. En als u toch bezig bent dit aan te schaffen en/of te maken, maak/koop dan gelijk een extra portie en kom daarmee gezellig naar de kerstborrel voor de ouders op Zonnewijzer 1. Daar is op het schoolplein eerst de kerstsamenzang van alle kinderen dus u bent toch al ter plekke. En zeg nou zelf, als de kinderen daarna genieten van hun kerstdiner is het voor u toch veel te veel gedoe en vooral heel erg ongezellig om tussendoor naar huis te gaan? Nee, u blijft natuurlijk – net als al die andere ouders – op het schoolplein van Zonnewijzer 1 hangen, immers ….

Jolly Jingle Mix and Mingle at the Zonnewijzer Christmas Party 2018!

uitnodiging-ac-kerstborrel-2018

Net als vorig jaar wordt het weer fantastisch. Er is wederom geweldige live muziek en uiteraard zorgt de activiteitencommissie voor een feestelijke aankleding en een verwarmend drankje. Als ouders dan nog iets lekkers meenemen om te eten is het feest compleet.

Tot 20 december tussen 17.00 – 19.00 uur op het schoolplein van Zonnewijzer 1!

Feestelijke groetjes van alle leden van de AC


Overblijven
Betaling

Na de kerstvakantie start de tweede termijn van de tussenschoolse opvang (TSO). Wilt u zo vriendelijk zijn om de 2e termijnbetaling van de TSO van het schooljaar 2018-2019 te voldoen voor 31 januari 2019. Hieronder vindt u de bedragen. De tweede termijn betreft de periode januari tot en met mei.

TSO dagen per week Kosten per maand per kind
1 dag €2,00 per maand per kind
2 dagen €4,00 per maand per kind
3 dagen €6,00 per maand per kind
4 dagen €8,00 per maand per kind
5 dagen €10.00 per maand per kind

 

Pilot Zonnewijzer 2pakje-drinken

Per januari 2019 beginnen we op Zonnewijzer 2 met een pilot voor de tussenschoolse opvang (TSO). Dit doen we om meer ruimte te creëren voor de kinderen om te spelen en ook om ze meer tijd te geven om te eten en te drinken.
De tijden van de TSO zullen niet veranderen (11:35 – 12:20 uur).
De groepen 5 en 6 gaan eerst buiten spelen en eten daarna hun broodje in de klas. De groepen 7 en 8 eten eerst hun broodje in de klas en spelen daarna buiten.
knikkersNaast deze nieuwe indeling van tijd, zullen de groepen ook over de verschillende pleinen verdeeld worden. Wanneer groep 5 op het voorplein speelt, speelt groep 6 op het achterplein. Dit geldt hetzelfde voor de groepen 7 en 8. Wie op welk plein speelt, wordt per periode afgewisseld.
Voor de kinderen die thuis een broodje eten, gaat het hek om 12.15 uur weer open.
Voor de meivakantie zullen we de pilot evalueren. De kinderraad wordt bij deze evaluatie betrokken.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn dan horen wij het uiteraard graag.


Lekker lezen
In groep 7A mogen de kinderen  bij binnenkomst soms kiezen hoe zij zitten of liggen tijdens het lezen. De enige afspraak is dat ze zichzelf en anderen niet in gevaar brengen. De eerste keer was meteen ook de bureaustoel van de juf bezet, dus die moest even wat anders bedenken. De kinderen komen met ontspannen en creatieve oplossingen. En het belangrijkste is natuurlijk dat er gelezen wordt. En dat gebeurt. Rust in de groep en genieten van lezen.

MR vergadering 12 november 2018

Notulen MR vergadering 12 november 2018, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Joris Essing, Kees-Jaap Hin, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek
Afwezig: Susan ten Dolle (pre-adviesgesprekken)

Notulen: Mariska Schoonebeek

Deel 1

1. Opening:

2. Vaststellen agenda:

3. HVO door Mariëlle Callenbach:

Mariëlle Callenbach geeft toelichting op de HVO lessen in groep 7 en 8.
HVO is een levensbeschouwelijk vak, waarbij uitgegaan wordt van het humanisme. Het humanistisch perspectief is open van karakter. Het is erop gericht om kinderen een eigen mening te laten vormen en te luisteren naar een ander.

Een aanvraag voor HVO komt vanuit de school, maar kan ook vanuit ouders komen. Bij aanvraag van tenminste 7 ouders moet de school de lessen aanbieden. Leerlingen in groep 7 en 8 krijgen 45 minuten les per week. De groepen worden in tweeën gesplitst zodat de groepen niet zo groot zijn.

In alle thema’s komen de volgende dingen aan bod: herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren. De lessen worden gegeven vanuit meervoudige intelligentie en dus niet alleen verbaal. Dit kan zijn filosoferen, creatief, drama enz. Bij HVO mogen de kinderen afkijken bij elkaar. Tijdens debatteren mogen kinderen van mening veranderen. Eigen inbreng wordt bevorderd. Er wordt nooit alleen maar kennis gedeeld, maar er komt altijd een ‘’HVO sausje’’ overheen. Wekelijks komt de wijze uil (knuffel) aan bod. Degene die de knuffel heeft mag iets delen met de groep. Dit kan iets leuks zijn, maar ook iets verdrietigs bijvoorbeeld overlijden van opa of oma.

Er wordt Mariëlle gevraagd hoe ze omgaat met groepsdynamiek en groepsvorming. Mariëlle geeft aan dat HVO les anders is dan andere vakken. Kinderen vinden het meestal erg leuk en doen goed mee. Er wordt niet gewerkt met vinger opsteken, zodat andere kinderen uitgenodigd worden. HVO wordt gegeven in halve groepen. Er wordt de tijd genomen. Als er iets belangrijks tussendoor komt kunnen thema’s gewoon doorgeschoven worden. Bepaalde activiteiten worden in samenspraak met de leerkracht voorbereid. Om een veilig klimaat te scheppen worden er vooraf afspraken met de kinderen gemaakt. Onderwerpen die besproken worden tijdens HVO blijven tussen de vier HVO muren. Bij sommige onderwerpen wordt eerst met de kinderen besproken of ze er vertrouwelijk mee om kunnen gaan of niet. Zo niet wordt een onderwerp niet behandeld.

HVO lessen komen niet uit een methode maar worden allemaal zelf gemaakt. Maandelijks doen HVO docenten samen intervisie en volgen ze nascholing.

4. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.

Actie Wie Wanneer
Nieuwe MR-leden en leden die de cursus niet hebben gevolgd Degenen die de cursus niet hebben gevolgd 21 november
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Daphne Februari 19:30 uur
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten  Mariska Maart 19:30 uur
Kinderraad is opnieuw gekozen. Marion en Lili maken een afspraak. Marion, Lili z.s.m
Notulen op de website zetten Daphne

Deel 2

5. Mededelingen directie:
•  Tevredenheidsenquêtes van de leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn besproken in het team. Volgende stap is om de ouder en leerkracht enquêtes te bespreken in het team. Hieruit komen 5 tops en 5 tips. Komende MR vergadering worden de enquêtes besproken.
•  Na de kerstvakantie start Zonnewijzer 2 met een nieuwe opzet voor de TSO. Pauzes worden gescheiden. Groep 5/6 eet eerst en groep 7/8 speelt eerst buiten. Hierdoor heeft elke jaargroep zijn eigen plein. Het wordt zo overzichtelijker voor de TSO medewerkers en hierdoor zijn er hopelijk minder incidenten. Ook komen er bakken met spelkaarten. Deze spellen worden gespeeld onder begeleiding van een leerkracht.
•  Veel moeite om inval te krijgen bij ziekte van leerkrachten.
•  Invulling studiedag 6 december: ochtend kleuters Kijk en gr 3 t/m 8 workshop nieuwe rekenmethode. Middag workshop van Hart. Leerkrachten studeren een lied in voor optreden op plein voor kerstdiner.

Deel 3

1. Klankbordgroep KDV Op Stoom
We hebben een open discussie gevoerd over de klankbordgroep KDV Op Stoom en de positie van de MR hierin.

2. Terugkoppeling studiedag 29 oktober
Audit besproken en nulmeting gedaan met het team. Waar staat we nu als school en waar willen we als school naartoe werken. Uitleg methode 123-zing (muziekmethode). Komende tijd werken we hiermee met een proeflicentie.
Middag inspiratie van kunstenaars en ontwerpen lessenserie voor de groep doorbroken ateliers.

3. GMR Notulen
Worden naar MR mailbox gestuurd.

4. MR start cursus
Woensdag 21 november vindt deze plaats. Een aantal MR leden heeft zich hiervoor ingeschreven. Tijd en plaats volgt nog.

5. Website
Contact met Maarten Visman is gelegd. Kees-Jaap en Daphne maken een afspraak om mee te denken over vormgeving en inhoud van de website.

6. Rondvraag
Geen rondvraag.

Wijzertje 7 december 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


wo 19 dec Inloopochtend directie, ZW 1&2
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas

We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest! De Sint werd begeleid door vijf Pieten. Twee Pieten zijn meegegaan naar Zonnewijzer 2 om daar alle mooie surprises te bekijken. Wat is er hard gewerkt aan deze surprises! Prachtige resultaten, complimenten aan iedereen!


Studiedag

Donderdag waren de leerlingen vrij en konden zij bijkomen van de drukke dag ervoor.kijklogo_web

Wij hebben als team een goede studiedag gehad. De leerkrachten van de kleuterbouw zijn geschoold in het maken van een KIJK!-rapport. U gaat hier binnenkort meer over horen.

De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben een tweede workshop gehad over de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte. 

In de middag zijn we bezig geweest met een cultuursessie. U zult daar binnenkort het resultaat van zien. 


Bezoek van de Sint

Ook dit jaar bracht de Sint weer een bezoek aan onze school. De leerlingen en vele ouders stonden woensdagochtend vol spanning op het plein van Zonnewijzer 1 te wachten op zijn komst. Ook de paparazzi stonden al klaar om niks te missen van dit grote moment.


En natuurlijk werd er tijdens het bezoek van de Sint en zijn Pieten ook veel gezongen en gedanst. Alle leerlingen hadden een dansje ingestudeerd op het lied De Dakendans en dit hebben zij vol overgave aan de Sint laten zien. Klik hier voor een fragment.


Quiz

De leerlingen van groep 5 hebben zelf een quiz gemaakt op de iPad.

quiz-groep-5


Update van de Activiteitencommissie

jaarverslag-ac-2018Elk jaar brengt het bestuur van de Activiteitencommissie (AC) een jaarverslag uit. Op de laatste vergadering van dit jaar wordt het jaarverslag van afgelopen schooljaar besproken. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het budget van de AC bestaat immers uit de vrijwillige bijdrage van u en alle andere ouders. Daarnaast zullen het jaarplan en de begroting van het lopende schooljaar worden besproken en wordt de vrijwillige bijdrage voor het komend schooljaar vastgesteld.

Indien u interesse heeft om de vergadering bij te wonen bent u woensdag 12 december van harte welkom op Zonnewijzer 2. We starten om 19.30 uur en dit agendapunt zal vermoedelijk een half uurtje in beslag nemen.


Groepsdoorbroken ateliers

De creativiteit stroomt volop tijdens de groepsdoorbroken ateliers. Menigeen heeft tijdens de inloopavond de diverse kunstwerken al kunnen bewonderen. Bij deze een impressie wat de kinderen allemaal hebben gemaakt.