Wijzertje 21 juni 2019

wijzertje

agenda

Agenda


maandag 24 juni Thijsse’s hof groepen 6A en 6B
vrijdag 28 juni Rapporten mee
maandag 1 juli – donderdag 4 juli Oudergesprekken
vrijdag 5 juli Vanaf 12.00 uur studiedag
vrijdag 12 juli Margedag, leerlingen vrij
zaterdag 13 juli – zondag 25 augustus Zomervakantie

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Binnenkort zullen wij u informeren over de formatie voor aankomend schooljaar. U ontvangt hierover een aparte brief.

We hopen dat iedereen zijn account bij MijnSchoolInfo (MSI) heeft kunnen activeren. Is dit niet gelukt dan kunt u contact opnemen met Monique van Deursen (administratie).

Professionalisering
Na in het vorige Wijzertje melding te hebben gemaakt van een aantal collega’s die een training hebben afgerond, volgt hier nog een foto van Eva en Sandra. Zij hebben de training van de Kanjerschool afgerond. Daarnaast heeft Marjan haar pre-master IB-opleiding afgerond.
We zijn er trots op dat zoveel leerkrachten actief met hun professionele ontwikkeling bezig zijn! Kanjers, dus!
21-06-professionalisering

21-06-professionalisering-marjan


Ieder kind een podium

Zoals u weet zijn we naast onze groepsdoorbroken ateliers (GDA) bezig om drama een vast onderdeel te laten zijn van ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook leren om hun talenten op dit vlak te ontwikkelen. Volgend schooljaar gaan we daar nog meer aandacht aan besteden. Daar hebben we dan natuurlijk wel een echt podium voor nodig.
Op Zonnewijzer 1 heeft Duncan, met ondersteuning van Maaike, een heus podium gemaakt.
Wij zijn daar ontzettend blij mee! Vanaf volgend schooljaar wordt dit podium in gebruik genomen. De volgende stap is dat op Zonnewijzer 2 ook een podium komt. Hier wordt in het najaar aan gewerkt.

podium


Brandoefening

Afgelopen dinsdag hebben we weer een brandoefening gehouden. Om half 10 ging op zowel Zonnewijzer 1 als 2 het brandalarm af. Complimenten aan iedereen. In een mum van tijd stonden alle groepen buiten op de juiste plek, de BHV’ers hebben de gehele school gecontroleerd en daarna kon iedereen weer naar binnen.


De tienminutengesprekken

Op maandag 24-6-2029 om 12.00 uur wordt MijnSchoolInfo opengesteld om in te schrijven voor de tienminutengesprekken.
bel10 minuten


Avond4daagse

Vanavond is alweer de laatste avond van de Avond4daagse. We willen de AC (activiteitencommissie) bedanken voor de organisatie. Super geregeld! Ook zijn zij verantwoordelijk voor het feit dat alle kinderen en leerkrachten een schoolshirt droegen en dat het pauzemomentje was aangekleed met twee mooie banners. Ontzettend bedankt! We zijn er trots op.
a4d


5 juli studiemiddag

Op 5 juli is het studiemiddag. De kinderen zijn dan op Zonnewijzer 1 om 12.00 uit en op Zonnewijzer 2 om 11.50. De kinderen die overblijven hoeven op deze dag dus geen lunch mee naar school te nemen.


Juffendag bij de kleuters

Op 12 juni hebben de kleuters juffendag gevierd. De juffen (en meesters) zijn enorm verwend. De kinderen mochten verkleed op school komen en hebben de ene helft van de morgen heerlijk zelf mogen kiezen wat ze wilden gaan doen. In verschillende lokalen was een activiteit aanwezig: filmpje kijken, mooie kleurplaat maken, discodansen en Nibbit rijgen en limo drinken. De tweede helft van de morgen was heerlijk buitenspelen. Alle ouders bedankt voor de mooie en leuke cadeautjes.
juffendag


Openbare geheimen

Op vrijdag 14 juni kregen de groepen 7 en 8 een voorstelling genoemd ‘Openbare geheimen’. In deze voorstelling van het Kanjertheater werd een situatie nagespeeld, waarbij gebruik werd gemaakt van onhandig social media gebruik. Na een voorstelling van 25 minuten gingen de kanjertrainers in gesprek met de groep. Wat viel jullie op? Wat vond je van die persoon? Welke pet had diegene op? Na een korte nabespreking werden er een paar scènes nogmaals gespeeld. Deze keer mochten de kinderen meedoen en op een andere manier reageren als in de originele scène. Een leerzame interactieve voorstelling.
21-06-openbaar-geheim-1 openbaargeheim


Zonnewijzer kunst in het Teylers Museum!

Op dinsdag 11 juni hebben de groepen 5 naar hun leesplankje gezocht in het Teylers Museum (zie ook het Wijzertje van 12 april → http://www.zonnewijzerhaarlem.nl/wijzertje/wijzertje-12-april-2019/). Ze hangen er!
De kinderen hebben onder begeleiding van een ouder een speurtocht door dit veelzijdige museum gedaan. Ze keken hun ogen uit: haaientanden, eieren van een dino en te veel andere interessante voorwerpen om op te noemen.
Bedankt aan alle ouders die konden rijden en begeleiden. De kinderen mogen nog eens terugkomen om nogmaals hun eigen werk te bewonderen aan de wand.

Bedankt Teylers!
21-06-teylers


Dansworkshop voor de kleuters

Op 11 juni hebben de groepen 1 en 2 een leuke dansworkshop gedaan. In de workshop werden dromen werkelijkheid en door middel van dans uitgespeeld. Op het moment van wakker schrikken was het elke keer weer spannend welke droom er uit het kussen kwam.
podium


MR vergadering 3 juni 2019

Notulen MR vergadering 3 juni 2019, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Lili Schutte, Marion van der Schoor, Kees-Jaap Hin, Susan ten Dolle, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek en Lyanne van Gils

Afwezig: Joris Essing

Deel 1

1. Opening, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken, vervangingsprotocol

Actie Wie Wanneer
Feedback schoolgids naar directie per mail allen z.s.m.
Stemming via Mijnschoolinfo PMR z.s.m (VOOR 21 juni)
Nieuwe kandidaten bellen ? z.s.m
Schoolplan bekijken allen Na aanlevering
Iemand uitnodigen van Spaarnesant om over de visie van uitbreiding te praten ? Volgend schooljaar
Plan opstellen wat wordt wanneer besproken allen
Notulen op de website zetten Daphne Na goedkeuring

Het vervangingsprotocol is besproken en de MR heeft akkoord gegeven.

3. Schoolgids

De schoolgids wordt door de MR doorgenomen en de MR stuurt de feedback naar directie. Er is een aantal aanpassingen in vergelijking met vorig schooljaar.

4. Schoolplan

De MR heeft een eerste opzet van het nieuwe 4-jaren schoolplan ontvangen van de directie. De kern van het schoolplan is dat er gekozen is voor het bestendigen en borgen van 5 pijlers: 1. De Zonnewijzer als Kanjerschool, 2. Didactisch: De Kunst van het Lesgeven, 3. De implementatie van het Cultuureducatie met Kwaliteit programma, 4. de verdere ontwikkeling van ICT (qua ondersteunend materiaal en leerlijnen als media wijsheid en goed omgaan op social media) en 5. de verdere verdieping van het beleid over hoog (meer)begaafdheid. Onlangs is er een studiedag geweest waarop dit Schoolplan centraal stond. De specialisten hebben het vierjarenplan toegelicht en de leerkrachten hebben kritisch geluisterd en konden feedback geven. De oudergeleding van de MR benoemt dat zij de genoemde punten zeer herkenbaar vinden en dat er een positieve focus is op de pijlers van de school. Het schoolplan wordt nog verder uitgewerkt.

De vraag van de oudergeleding is hoe bijvoorbeeld ICT in het curriculum wordt gepast, omdat het programma al erg vol is. De PMR geeft aan dat deze vraag ook vanuit het team gesteld werd.

Nieuwe methodiek, zoals GETAL & RUIMTE is intern geëvalueerd, maar dit zou meer naar buiten gecommuniceerd kunnen worden.

5. Nieuwe website

De nieuwe website is toegelicht. Maarten heeft de verschillende tegels van de nieuwe website laten zien en de mogelijkheden toegelicht. Zo is er bijvoorbeeld een zoekfunctie, waardoor je bepaalde informatie makkelijk kunt terugvinden. Er is een groep leerkrachten die de tekst kritisch gaat doornemen en onduidelijkheden bespreken en verbeteren, voordat de site officieel gebruikt gaat worden.

Deel 2

1. Terugkoppeling uit deel 1

Het vervangingsprotocol is goedgekeurd.

Schoolgids: De schoolgids wordt door de MR nogmaals kritisch bekeken en de MR stuurt feedback per mail naar de directie.

Schoolplan: De directie is bezig met het schoolplan en zal het document tijdig met de MR delen als het klaar is, zodat de MR het schoolplan kritisch kan doornemen. De MR herkent de pijlers en benoemt dat dit helder en meetbaar op papier moet komen te staan. De vijf pijlers moeten geborgd worden. De studiedagen zijn ook afgestemd op de pijlers. Het schoolplan wordt ook bij het bestuur van Spaarnesant en inspectie aangeleverd en moet goedgekeurd worden.

SchoolOndersteuningsplan: De IB-ers zijn bezig met het herschrijven van het Schoolondersteuningsplan (SOP). Dit is een vierjarenplan dat jaarlijks geëvalueerd en/of bijgesteld wordt.

ICT: Erna vertelt dat ICT niet ten koste van bepaalde lessen gaat, maar dat het gecombineerd wordt met de lessen die gegeven worden.

Enquête: De Enquête wordt tweejaarlijks afgenomen.

Begroting: De directie heeft een eerste bespreking op het bestuursbureau gehad.

Visie op uitbreiding: De visie van Spaarnesant is om openbaar onderwijs te vergroten, zeker in onze buurt. Besluitvorming vindt vooral bovenschools plaats. Directie en afdeling huisvesting hebben gesprekken over uitbreiding en nieuwbouw. Er moet vanuit de school ook constructief en gezamenlijk worden nagedacht over deze aankomende uitbreiding.

2. Mededelingen directie

De directie is druk bezig met de formatie. Er worden gesprekken gevoerd met een aantal leerkrachten om de formatie rond te krijgen. Er zijn ook een aantal vacatures ingevuld.

Het begrotingsgesprek is geweest, maar moeten nog groen licht krijgen. Deze wordt bovenschools goedgekeurd door de GMR.

Volgend schooljaar zal Brenda Takens 5 dagen als intern begeleider aan de slag gaan. Marjan Kiela zal deze taak niet meer vervullen.

Sinds 3 juni wordt Mijnschoolinfo gebruikt en hebben de ouders een brief gekregen.

Deel 3

1. Rolverdeling MR volgend schooljaar en kandidaten vacatures MR

Daphne geeft aan het stokje als secretaris volgend schooljaar over te willen dragen.
Joris Essing heeft al aangegeven dat hij stopt en de taak als voorzitter zal door een ander vervuld moeten gaan worden.

Er zijn tot nu toe twee kandidaten die zich voor de MR gemeld hebben. Zij worden geïnformeerd over het feit dat zij zich in het Wijzertje gaan voorstellen. De PMR gaat bekijken hoe de stemming gaat plaatsvinden via het nieuwe portaal Mijnschoolinfo. Kandidaten kunnen zich nog tot 17 juni aanmelden bij mr@zonnewijzerhaarlem.nl. Het plan is om 21 juni de persoonlijke stukjes van de kandidaten in het Wijzertje te zetten en de mogelijkheid om te stemmen dan ook open te zetten. Tot 28 juni kan er gestemd worden.

De MR stelt volgend jaar, na overleg met de directie, een planning op om op die manier voldoende ruimte in te bouwen voor de MR om een gezamenlijk oordeel te geven over visies, plannen en besluiten.

2. Ingekomen mail Debby

3. Rondvraag

Wijzertje 7 juni 2019

wijzertje

agenda

Agenda


zaterdag 8 juni – maandag 10 juni Pinksteren
woensdag 12 juni Inloopochtend directie
maandag 17 juni Studiedag, leerlingen vrij
maandag 24 juni Thijsse’s hof groepen 6A en 6B
vrijdag 28 juni Rapporten mee
maandag 1 juli – donderdag 4 juli Oudergesprekken
vrijdag 5 juli Vanaf 12.00 uur studiedag
vrijdag 12 juli Margedag, leerlingen vrij
zaterdag 13 juli – zondag 25 augustus Zomervakantie

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

We kunnen terugkijken op een geslaagde studiedag. We zijn gestart met een energiegevende activiteit. Daarna zijn we aan de slag gegaan met Esis, ons leerlingvolgsysteem en hebben we een nieuw overdrachtsformulier (voor de overgang naar de volgende groep) besproken. Later op de ochtend hebben we een uitgebreide workshop over Mijnschoolinfo gehad. Na de lunch hebben we met elkaar het nieuwe vierjaren schoolplan besproken en de wijze waarop de onderwijsassistenten afgelopen jaar zijn ingezet geëvalueerd. Het laatste onderwerp ging over een nieuw rapport. De werkgroep rapporten heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daarna was het tijd voor een gezellig afsluiting met elkaar.

Professionalisering
Afgelopen maanden zijn de nodige trainingen en opleidingen afgerond. Juf Iris heeft haar opleiding voor leesspecialiste afgerond. Juf Karen en juf Nanna hebben de Kanjertraining gevolgd en juf Nieke heeft de training van De kunst van het lesgeven afgerond.
We zijn trots op ze!Mediawijsheid

Op het moment zijn we druk bezig op De Zonnewijzer met het aanbieden van 21e-eeuwse vaardigheden. Zo leren de kinderen programmeren en sinds kort bieden we daarnaast ook lessen mediawijsheid aan. Jonge kinderen pakken mediaontwikkelingen snel op. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd aan de slag te gaan met mediawijsheid. De lessen mediawijsheid worden daarom al gegeven vanaf groep 1/2 en lopen in een doorgaande lijn door tot en met groep 8. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod. In groep 1/2 gaat het vooral over de verschillende soorten media die er zijn, maar uiteindelijk breidt zich dit stapje voor stapje uit tot het veilig gebruiken van sociale media in groep 8.

Juf Sophie van groep 1/2E verbaasde zich erover hoeveel haar kleuters al wisten van media. Daarnaast wisten de leerlingen goed te vertellen wat voor afspraken er thuis en op school gelden voor het gebruik van media. Kortom, het was een geslaagde en leerzame les!
Mediawijsheid


Studiedagen

In het vorige Wijzertje hebben we het vakantierooster bekend gemaakt. Hieronder vindt u ook de geplande studiedagen. De leerlingen zijn dan vrij.

Woe 4-09: vanaf 12.00u
Ma 28-10: hele dag
Vrij 6-12: hele dag
Do 13-2: vanaf 12.00u
Vrij 14-2: hele dag
Woe 20-5: hele dag
Ma 8-6: hele dag
Vrij 3-7: Calamiteitendag


Gevonden voorwerpen

Na een jaar lang spullen heen en weer slepen van en naar school, zijn er helaas wat spullen die niet meer thuis zijn aangekomen. Deze spullen hebben een plekje gekregen op een van de drie plekken, die wij de GEVONDEN VOORWERPEN noemen.
We hebben inmiddels jassen, shawls, bekers, sleuteltjes en bakjes in ons assortiment die eigenlijk toch wel graag weer terug willen naar hun eigenaar.
Kom de aankomende weken nog even langs onze verzamelpunten: In de kleutergang en onder de trap op Zonnewijzer 1 en op Zonnewijzer 2 hebben we de spullen onder de trap in de kast liggen en hangen.
De laatste schoolweek zullen wij de overgebleven spullen uitstallen op het plein tijdens het ophaalmoment. Mochten er dan nog spullen overblijven, zullen wij de kleding naar kledingbakken brengen en de bakjes en de bekers etc. zullen wij weggooien.
gevondenvoorwerpen


Een bericht van de imker

Eerder hebben wij jullie al een bericht gestuurd over de bijen die in de spouw van Zonnewijzer 2 zitten. We hebben hierover nauw contact met de voorzitter van de lokale imkervereniging. We stellen hem graag aan jullie voor: Falco Bloemendal.

Falco volgt ons bijennest nauw en heeft zijn bevindingen op papier gezet. De bijen in de spouw van De Zonnewijzer hebben naar alle waarschijnlijkheid vorig jaar al hun intrek genomen. Dit bijenvolk was zich aan het voorbereiden om te gaan zwermen. Voor bijen de manier om zich voort te planten.

Omdat we in de veronderstelling waren te maken te hebben met een intrekkende zwerm heeft de ingeschakelde imker in eerste instantie een lokkast geplaatst (een oude bijenkast met lokgeuren) om de bijen uit de spouw te lokken. Echter gevestigde bijen zoals “onze” bijen in de spouw, zullen daar zeker geen gebruik van maken. Onze spouwmuurbijen zijn afgelopen week uiteindelijk gaan zwermen. De geboorte van een nieuw bijenvolk. Dit nieuwe volk had een onderkomen nodig en heeft gebruik gemaakt van de lokkast faciliteit. Deze bijen zijn door de imker naar een nieuwe locatie gebracht. Eerst tijdelijk naar het dak van parkeergarage Schalkwijk. Na 3 weken verhuizen ze definitief naar de Waarderpolder waar het volk op Schoteroog onder de windmolens zal komen te staan.

Maar wat nu met de bijen die er nog zitten?
Er zijn 2 mogelijkheden:
• we gaan gif gebruiken om de bijen te bestrijden;
• we laten de bijen zitten waar ze zitten en gaan iedereen goed informeren.

Afgelopen jaar heeft niemand gemerkt dat de bijen op school hun intrek genomen hadden in de spouw. Dat is ook niet zo heel gek gegeven het feit dat het volk zich op ca 3 meter hoogte bevindt. Dit en het feit dat gif gebruik een verkeerd signaal afgeeft, heeft de schoolleiding in samenspraak met de imker doen besluiten om de bijen te laten leven. Komende weken komt er een imker op school die de kinderen op een leuke manier gaat informeren. Daarnaast zijn er posters die over de bij en over hoe belangrijk de bijen zijn. Verder zorgt de school ervoor dat een klein deel van het schoolplein direct onder het bijenvolk wordt afgezet om eventuele risico’s verder te minimaliseren mochten deze er al zijn. In principe zijn bijen niet gevaarlijk ze zoeken mensen niet op. Zolang je er niet op gaat staan, ze in de weg zit (voor de ingang staan) of ze in hun nest stoort zullen ze niets doen. Mocht 1 van de kinderen een zware allergie hebben voor bijvoorbeeld bijen, wespen of noten is het altijd goed om te zorgen dat de school goed wordt geïnformeerd. Verder dienen ouders zelf te zorgen voor de aanwezigheid van medicatie, zoals een EpiPen.

Mocht u vragen hebben over bijen kunt u contact met me opnemen.
Falco
Falco Bloemendal

Voorzitter van de lokale imkervereniging.
E-mail: info@falcobloemendal.nl
Mobiel: 06 241 122 92

Graag sluit ik af met een Quote:
“If the bee disappeared off the surface of the globe, then man would have only four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.”
– A. Einstein


Wist u dat…

overblijven
• elk jaar de eerste donderdag van juni de Nationale Overblijfdag is?
• deze dag bedoeld is om overblijfkrachten in het zonnetje te zetten?
• er dagelijks 600.000 basisschoolkinderen lunchen op school?
• dit ruim 11 keer de Amsterdam Arena vol is!!
• deze kinderen door 70.000 TSO medewerkers worden begeleid?
• dit merendeels vrijwilligers zijn die op een onhandig tijdstip op de dag tijd vrij maken voor de TSO?
• ik de overblijfkrachten vandaag wil bedanken voor het feit dat zij een van die 70.000 zijn!
• ik ze wil bedanken dat zij het overblijven in Nederland samen met hun collega’s mogelijk maken.
• dankzij de overblijfkrachten de kinderen kunnen eten, ontspannen, ontladen en spelen, leerkrachten pauze kunnen nemen en niet te vergeten ouders kunnen werken?

Ik blijf mij voor de overblijfkrachten inzetten op het gebied van (pedagogische) ondersteuning maar zeker ook op het gebied van erkenning en waardering. Ik wens de overblijfkrachten een leuke Nationale Overblijfdag!
Namens de Overblijfstichting/ Monique van Deursen (overblijfcoördinator), hebben alle overblijfkrachten een kleine waardering gekregen.Overblijf


“Can’t stop the feeling!”

Monique, leerkracht groep 5b, had tijdens het Popcornfestival een dansworkshop gewonnen voor haar groep. Op dinsdag 28 mei vlogen de spetterende bewegingen om onze oren. Dat alles op aanstekelijke muziek. Door docente Ymke werden we met vette moves door een dans geleid. Er was ook ruimte voor de eigen creativiteit. Bedankt Cultureel Verschil dat wij deze dansworkshop van 1 uur mochten meemaken.
“Can’t stop the feeling!”

Op de foto zijn Lois en Solvay bezig met het uitproberen.
07-06-2019-dansen


 

Wijzertje 17 mei 2019

wijzertje

agenda

Agenda


vrijdag 24 mei Inloopochtend groepen 1 t/m 4
woensdag 29 mei Studiedag, leerlingen vrij
donderdag 30 mei – zondag 2 juni Hemelvaart
zaterdag 8 juni – maandag 10 juni Pinksteren
woensdag 12 juni Inloopochtend directie
maandag 17 juni Studiedag, leerlingen vrij
maandag 24 juni Thijsse’s hof groepen 6A en 6B
vrijdag 28 juni Rapporten mee
maandag 1 juli – donderdag 4 juli Oudergesprekken
vrijdag 5 juli Vanaf 12.00 uur studiedag
vrijdag 12 juli Margedag, leerlingen vrij
zaterdag 13 juli – zondag 25 augustus Zomervakantie

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

Studiedag 29 mei
Op 29 mei hebben we een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.

UDO European Streetdance Championship 2019
Juf Sanne en juf Danisha hebben afgelopen weekend meegedaan aan de Europese Streetdance kampioenschappen. Juf Sanne is met haar duo partner vijfde van Europa geworden en ook Juf Danisha heeft met haar team de vijfde plek mogen innemen. Wij zijn supertrots op hen!


Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar. Onze studiedagen zijn nog niet bekend. Zodra we die hebben vastgesteld zullen wij u informeren.

Vakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie: 19-10-19 tot en met 27-10-19
Kerstvakantie: 21-12-19 tot en met 05-01-20
Voorjaarsvakantie: 15-02-20 tot en met 23-02-20
Pasen: 11-04-20 tot en met 13-04-20
Koningsdag: 27-04-20 tot en met 27-04-20
Meivakantie: 25-04-20 tot en met 10-05-20
Hemelvaartsdag: 21-05-20 tot en met 22-05-20
Pinksteren: 30-05-20 tot en met 01-06-20
Zomervakantie: 04-07-20 tot en met 16-08-20

Oproep van de MR
Er is één plek vacant in de MR, want Joris Essing heeft na vier jaar MR-lid te zijn geweest, besloten zijn plaats verkiesbaar te stellen.
De MR is een belangrijk gremium binnen de school. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. In de oudergeleding zitten momenteel Marion van der Schoor, Kees Jaap Hin en Lili Schutte en we zoeken nu naar een opvolger voor Joris.
De MR van De Zonnewijzer komt 10 keer per jaar bijeen op de maandagavond. Wil je meedenken en adviseren over beleid, lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de school? Stuur dan vóór 17 juni een e-mail naar: mr@zonnewijzerhaarlem.nl Bij meerdere aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden.
Voor meer informatie, kijk op https://www.zonnewijzerhaarlem.nl/mr.


Ik zie, ik zie…

Wendy Tjalma (ouder van school) geeft 3 beeldende lessen in de groepen 5B en 7A. Dit is voor haar opleiding. De kinderen starten direct met het maken van een vlek op papier met behulp van een spons en verf.
Stijn roept uit: “Het lijkt op een hamer!”

Wendy vervolgt de les met een stuk kunstgeschiedenis over symboliek van dieren en dieren in schilderijen. Het gegeven dat Karel Appel met verf smeet, spreekt de kinderen direct aan.
Isa kijkt later naar de vlek van Stijn en vindt: “Het is een koe!”
Stijn bestudeert de vlek en zegt nadenkend: “Het is een draak met hondenpoten.”

De komende lessen werken de kinderen verder met Wendy aan hun fantasiedier.
Ik zie, ik zie


Kleurrijk voorjaarsontbijt

Peter Berendsen, Anne Bos en Eline Wareman van de Activiteitencommissie hebben de school geholpen aan spullen voor de vrolijke aankleding van het voorjaarsontbijt. Samen met juf Lyanne waren van tevoren de plannen en wensen besproken waarna de taken werden verdeeld. Zo heeft Peter de tafelkleden, servetten en heeeeeel veel paaseieren gekocht en per klas in tassen verdeeld. Anne had een mooie deal gesloten met de plaatselijke bloemenkraam en heeft uiteindelijk 520 bloemen voor een vriendenprijsje op de kop kunnen tikken. Het leverde een prachtig plaatje op van haar zoontje Casper (groep 1/2A) met een bakfiets vol bloemen.

De dag voor het voorjaarsontbijt hebben Anne en Eline alles per klas uitgedeeld. De leerkrachten konden met de spullen hun lokalen in een kleurrijk voorjaarstafereel omtoveren en de kinderen hebben ongetwijfeld heerlijk gesnoept van de paaseieren.Daar kikker je van op!

De groepen 3 en 4 gingen vrijdag 10 mei op schoolreisje naar Duinrell. We hadden er allemaal heel veel zin in. Met bussen vertrokken we rond kwart over 8 richting het attractiepark. Daar eenmaal aangekomen gingen we in groepjes, onder begeleiding van ouders, het park in. We troffen het met het weer. Af en toe kwam het zonnetje zelfs door. Er waren veel leuke attracties, maar bijvoorbeeld ook een speelveld waar heerlijk kon worden gespeeld. De diverse achtbanen waren vooral erg populair onder de kinderen, ouders en leerkrachten. Sommigen van ons durfden zelfs in een achtbaan die over de kop ging. Stoer hoor! Aan het eind van de dag kregen we nog een heerlijk ijsje en gingen we weer terug met de bussen richting school. Kortom, we kunnen terugkijken op een geslaagde dag!

Ook de klassen uit de bovenbouw zijn op vrijdag 10 mei op schoolreis geweest naar Duinrell! De bussen waren gelukkig op tijd, want 8 uur op school is best vroeg. Na een vlekkeloze en fileloze rit, kwamen we al voor openingstijd aan bij het park. Meester Mark moest de toegang regelen en daarna mochten we naar binnen. Op naar een verzamelplek voor de kinderen. Van de organisatie kregen alle kinderen een snoepje voor de dag! Op naar de Falcon! Want als er geen rij staat, gaan we er zoveel mogelijk in. Alle attracties waren super. Sommige nogal nat, snel, langzaam of botsend. Wat een fantastische dag. Mooi weer, gezellige sfeer en lekker ontspannen. Duinrell, je kikkert er echt van op!Schoolreisje groepen 1 en 2

Ook de groepen 1 en 2 zijn vrijdag groepen 10 mei op schoolreisje geweest.

Met volle bussen kinderen, leerkrachten, stagiaires en begeleidende ouders ging de reis naar Linnaeushof in Bennebroek. De kinderen hebben in groepjes volop gespeeld in deze grote speeltuin.
De dag werd afgesloten met een ijsje en daarna ging iedereen moe en voldaan in de bus terug naar school. Het was een geweldige en (gelukkig droge) dag!Een cadeau voor mamma

Hopelijk zijn alle mama’s flink verwend afgelopen zondag op Moederdag.

De kinderen uit groep 1 en 2 hebben weer hard gewerkt aan een moederdagcadeau en er werd flink gepraat over verstopplekjes voor deze cadeaus. We hopen daarom ook dat alle kinderen de cadeaus konden terugvinden!Muziek op school

De afgelopen 2 weken hebben de muziekstudenten zich continu ingezet voor muziek op De Zonnewijzer. Ook groep 8 deed mee in de stageweken van de muziekdocenten in de dop.

De groepen 5 hebben hun stuk voor de groepen 8 laten zien en andersom. Zij werden ondersteund door de student met gitaar. Andere groepen hebben ook voor elkaar opgetreden in een intieme setting.

Bedankt studenten uit Leiden, dat jullie ook dit jaar weer hebben bijgedragen, aan muziek en beweging op school.
muziekles


Lekker lopen

avondvierdaagse

De Activiteitencommissie heeft deze week via de leerkrachten de informatiebrieven en inschrijfformulieren uitgedeeld. Leest u de brief goed door, want de ‘spelregels’ zijn dit jaar anders dan voorgaande jaren.

In dit Wijzertje vindt u deze brief en het inschrijfformulier ook digitaal. Daarnaast tevens het document met ‘veelgestelde vragen avondvierdaagse’. In dit laatst genoemde document staat een oproep voor extra hulp (koploper, hekkensluiter, tussenlopers, snackuitdelers). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
We kijken uit naar veel deelnemers, helpers en een gezellige, zonnige avondvierdaagse.

Lopen u en uw kind(eren) gezellig mee met de avondvierdaagse? Lever dan uiterlijk 28 mei het inschrijfformulier en inschrijfgeld in.

inschrijfformulier-avondvierdaagse-2019_v2
veelgestelde-vragen-avondvierdaagse-2019-1
uitleg-en-inschrijving-avondvierdaagse-2019

Jaarverslag MR De Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

Zonnewijzer Logo2018

 

Jaarverslag MR de Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

Lerarengeleding: Bea van de Pol, Peggy Drenth, Mariska Schoonebeek, Daphne Vaatstra (secretaris)

Oudergeleding: Lili Schutte (vice-voorzitter), Gladys Salvadori, Marion van de Schoor, Joris Essing (voorzitter)
De MR heeft gedurende het schooljaar 2017 – 2018 acht maal vergaderd met de directie van de Zonnewijzer. Evenals het jaar ervoor is een deel van de vergadering zonder directeur om zodoende vanuit beide geledingen de punten die met de directie moeten worden besproken gezamenlijk voor te bereiden.
Dit verslag geeft op hoofdlijnen aan welke zaken afgelopen schooljaar door de MR zijn besproken en ondernomen..

Bezetting MR

Nieuwe MR-leden hebben een cursus gevolgd om duidelijk te krijgen wat de diverse rechten en plichten van de MR zijn. Tevens heeft de oudergeleding van de MR deelgenomen aan het seminar ‘Ouders in de Medezeggenschapsraad’.
Aan het einde van het schooljaar hebben twee leraren (Bea en Peggy) en een ouder (Gladys) aangegeven de MR te willen verlaten. Er zijn twee nieuwe leraren bereid gevonden zitting te nemen in de MR: Susan ten Dolle en Lyanne van Gils. Na een oproep in het Wijzertje voor een positie in de oudergeleding is er 1 reactie ontvangen waardoor geen verkiezingen nodig waren. Kees-Jaap Hin, vader van Rients en Kjell, is volgend jaar de nieuwe ouder in de MR.

Speerpunten MR

De resultaten van de eerder gehouden ouderenquête, de interne audit (door collega directeuren van Spaarnesant) en het inspectierapport van het ministerie zijn gebruikt om tijdens het schooljaar 2016-2017 speerpunten voor de MR te definiëren. De toen gekozen punten cultuurbeleid, onderwijs op maat en professionalisering en communicatie zijn ook dit jaar de speerpunten van de MR gebleven.

Externe Sprekers

Hoewel niet standaard zijn er dit schooljaar 3 externe sprekers uitgenodigd. De ICT coördinator heeft het ICT beleid toegelicht. Verder heeft de IB’er een uitgebreide toelichting gegeven op de uitstroomresultaten van de school en het interpreteren van de CITO-resultaten. Ten slotte heeft de activiteitencommissie uitleg gegeven wat zijn doen en is er gesproken over samenwerking.
Gezien de vele positieve reacties is er afgesproken volgend jaar meer externe sprekers uit te nodigen om specifieke onderwerpen toe te lichten (GMR, hoogbegaafdheid, HVO, enz).

Formatie en begroting

Vaste onderwerpen op de agenda van de MR zijn de procedure rond de formatie, de vaststelling van de formatie en de jaarrekening en begroting. Rond de formatie zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan dat er weinig tot geen ruimte in zit en daar een directe relatie ligt naar de hoge werkdruk.
Met betrekking tot de begroting is de vraag gesteld wat er bovenschools wordt besloten, waar de school zelf invloed op heeft en wat de rol van de MR met betrekking tot de begroting is. Tijdens een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd door Spaarnesant is antwoord gegeven op deze vragen. De MR heeft adviesbevoegdheid en dus geen instemmingsrecht, hoewel dit in de toekomst wellicht gaat veranderen. De posten die door school zelf mogen worden ingevuld zijn diverse keren met de directie besproken en aangezien alle zaken uit het beleidsplan die middelen vereisen goedgekeurd zijn en er voldoende eigen reserves zijn is er een positief begrotingsadvies gegeven.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie rondom Zonnewijzer 2 is gevaarlijk, met name in de ochtend. Samen met de Bavinckschool is er een brief opgesteld en verstuurd naar de gemeente om aandacht te vragen voor deze situatie. Helaas is er, ook na herinneringsmails, geen inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. Desondanks is er met de Bavinckschool afgesproken om het onder de aandacht van de gemeente te blijven brengen, waarbij moet worden opgemerkt dat de komst van nieuwbouw van Opstoom op het achterplein van Zonnewijzer 2 de situatie zal veranderen. In de nieuwbouwplannen wordt verkeersveiligheid meegenomen.
Via het Wijzertje is een oproep gedaan aan ouders om zelf ook actief bij te dragen aan een veilige situatie door bijvoorbeeld auto’s niet net voor school te parkeren.

Website

In het algemeen kan worden gesteld dat de algemene website van de Zonnewijzer de afgelopen tijd is geprofessionaliseerd, maar dat het nodig is deze te blijven ontwikkelen om aan te sluiten bij de kwaliteit die de school uit wil dragen. De website van de MR, als onderdeel van de algemene website, is professioneler gemaakt door het huishoudelijk MR reglement en het MR jaarplan op de site te plaatsen. Tevens is er gepoogd sneller na de vergadering de notulen op de website te plaatsen. Tevens is er in het Wijzertje 2 keer een stukje geschreven om ouders te wijzen op het MR-gedeelte van de website en worden de data van de MR-vergaderingen opgenomen.

Overblijf

Diverse vergaderingen is er gesproken over de overblijf. Aandachtspunten hierbij zijn geweest dat kinderen te weinig tijd hebben om hun lunch te eten omdat lessen te lang doorgaan. Via de teambrief is hier aan de leraren aandacht voor gevraagd. Tevens is er door de school contact gezocht met Sportfever om 2 dagen per week activiteiten op Zonnewijzer 2 te organiseren. Na een proefperiode en evaluatie is besloten hier niet mee door te gaan. Ook omgangsvormen tijdens de overblijf tussen TSO medewerkers en kinderen is besproken met de directie en met betrokkenen geëvalueerd.

Diversen

Naast de onderwerpen die bovenstaand zijn beschreven heeft de MR zich nog bezig gehouden met een aantal kleinere onderwerpen.
Er is door de leraren diverse keren terugkoppeling gegeven over de stakingsdagen die er zijn geweest tijdens het schooljaar. Er is gesproken over hygiëne op school, buitenspelen bij storm, voetballen op het schoolplein, zichtbaarheid van kernwaardes binnen school, vakanties en studiedagen tijdens het volgende schooljaar. De schoolgids is goedgekeurd. Het MR-reglement is kritisch tegen het licht gehouden, aangepast en goedgekeurd. Directie en leraren hebben regelmatig terugkoppeling gegevens over de invulling van de studiedagen waarin gewerkt is aan onder andere de gezamenlijke visie, de kernwaarden en ICT-beleid. Tevens is er gesproken over het effect van de cursus ‘de kunst van het lesgeven’.