MR vergadering 3 juni 2019

Notulen MR vergadering 3 juni 2019, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Lili Schutte, Marion van der Schoor, Kees-Jaap Hin, Susan ten Dolle, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek en Lyanne van Gils

Afwezig: Joris Essing

Deel 1

1. Opening, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken, vervangingsprotocol

Actie Wie Wanneer
Feedback schoolgids naar directie per mail allen z.s.m.
Stemming via Mijnschoolinfo PMR z.s.m (VOOR 21 juni)
Nieuwe kandidaten bellen ? z.s.m
Schoolplan bekijken allen Na aanlevering
Iemand uitnodigen van Spaarnesant om over de visie van uitbreiding te praten ? Volgend schooljaar
Plan opstellen wat wordt wanneer besproken allen
Notulen op de website zetten Daphne Na goedkeuring

Het vervangingsprotocol is besproken en de MR heeft akkoord gegeven.

3. Schoolgids

De schoolgids wordt door de MR doorgenomen en de MR stuurt de feedback naar directie. Er is een aantal aanpassingen in vergelijking met vorig schooljaar.

4. Schoolplan

De MR heeft een eerste opzet van het nieuwe 4-jaren schoolplan ontvangen van de directie. De kern van het schoolplan is dat er gekozen is voor het bestendigen en borgen van 5 pijlers: 1. De Zonnewijzer als Kanjerschool, 2. Didactisch: De Kunst van het Lesgeven, 3. De implementatie van het Cultuureducatie met Kwaliteit programma, 4. de verdere ontwikkeling van ICT (qua ondersteunend materiaal en leerlijnen als media wijsheid en goed omgaan op social media) en 5. de verdere verdieping van het beleid over hoog (meer)begaafdheid. Onlangs is er een studiedag geweest waarop dit Schoolplan centraal stond. De specialisten hebben het vierjarenplan toegelicht en de leerkrachten hebben kritisch geluisterd en konden feedback geven. De oudergeleding van de MR benoemt dat zij de genoemde punten zeer herkenbaar vinden en dat er een positieve focus is op de pijlers van de school. Het schoolplan wordt nog verder uitgewerkt.

De vraag van de oudergeleding is hoe bijvoorbeeld ICT in het curriculum wordt gepast, omdat het programma al erg vol is. De PMR geeft aan dat deze vraag ook vanuit het team gesteld werd.

Nieuwe methodiek, zoals GETAL & RUIMTE is intern geëvalueerd, maar dit zou meer naar buiten gecommuniceerd kunnen worden.

5. Nieuwe website

De nieuwe website is toegelicht. Maarten heeft de verschillende tegels van de nieuwe website laten zien en de mogelijkheden toegelicht. Zo is er bijvoorbeeld een zoekfunctie, waardoor je bepaalde informatie makkelijk kunt terugvinden. Er is een groep leerkrachten die de tekst kritisch gaat doornemen en onduidelijkheden bespreken en verbeteren, voordat de site officieel gebruikt gaat worden.

Deel 2

1. Terugkoppeling uit deel 1

Het vervangingsprotocol is goedgekeurd.

Schoolgids: De schoolgids wordt door de MR nogmaals kritisch bekeken en de MR stuurt feedback per mail naar de directie.

Schoolplan: De directie is bezig met het schoolplan en zal het document tijdig met de MR delen als het klaar is, zodat de MR het schoolplan kritisch kan doornemen. De MR herkent de pijlers en benoemt dat dit helder en meetbaar op papier moet komen te staan. De vijf pijlers moeten geborgd worden. De studiedagen zijn ook afgestemd op de pijlers. Het schoolplan wordt ook bij het bestuur van Spaarnesant en inspectie aangeleverd en moet goedgekeurd worden.

SchoolOndersteuningsplan: De IB-ers zijn bezig met het herschrijven van het Schoolondersteuningsplan (SOP). Dit is een vierjarenplan dat jaarlijks geëvalueerd en/of bijgesteld wordt.

ICT: Erna vertelt dat ICT niet ten koste van bepaalde lessen gaat, maar dat het gecombineerd wordt met de lessen die gegeven worden.

Enquête: De Enquête wordt tweejaarlijks afgenomen.

Begroting: De directie heeft een eerste bespreking op het bestuursbureau gehad.

Visie op uitbreiding: De visie van Spaarnesant is om openbaar onderwijs te vergroten, zeker in onze buurt. Besluitvorming vindt vooral bovenschools plaats. Directie en afdeling huisvesting hebben gesprekken over uitbreiding en nieuwbouw. Er moet vanuit de school ook constructief en gezamenlijk worden nagedacht over deze aankomende uitbreiding.

2. Mededelingen directie

De directie is druk bezig met de formatie. Er worden gesprekken gevoerd met een aantal leerkrachten om de formatie rond te krijgen. Er zijn ook een aantal vacatures ingevuld.

Het begrotingsgesprek is geweest, maar moeten nog groen licht krijgen. Deze wordt bovenschools goedgekeurd door de GMR.

Volgend schooljaar zal Brenda Takens 5 dagen als intern begeleider aan de slag gaan. Marjan Kiela zal deze taak niet meer vervullen.

Sinds 3 juni wordt Mijnschoolinfo gebruikt en hebben de ouders een brief gekregen.

Deel 3

1. Rolverdeling MR volgend schooljaar en kandidaten vacatures MR

Daphne geeft aan het stokje als secretaris volgend schooljaar over te willen dragen.
Joris Essing heeft al aangegeven dat hij stopt en de taak als voorzitter zal door een ander vervuld moeten gaan worden.

Er zijn tot nu toe twee kandidaten die zich voor de MR gemeld hebben. Zij worden geïnformeerd over het feit dat zij zich in het Wijzertje gaan voorstellen. De PMR gaat bekijken hoe de stemming gaat plaatsvinden via het nieuwe portaal Mijnschoolinfo. Kandidaten kunnen zich nog tot 17 juni aanmelden bij mr@zonnewijzerhaarlem.nl. Het plan is om 21 juni de persoonlijke stukjes van de kandidaten in het Wijzertje te zetten en de mogelijkheid om te stemmen dan ook open te zetten. Tot 28 juni kan er gestemd worden.

De MR stelt volgend jaar, na overleg met de directie, een planning op om op die manier voldoende ruimte in te bouwen voor de MR om een gezamenlijk oordeel te geven over visies, plannen en besluiten.

2. Ingekomen mail Debby

3. Rondvraag

MR vergadering 8 april 2019

Notulen MR vergadering 8 april 2019

Aanwezig: Joris Essing, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle

Afwezig: Kees-Jaap Hin, Lili Schutte, Mariska Schoonebeek

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website

 • Vergadering 13 mei → gevraagd wordt of er een mogelijkheid is om deze te verplaatsen i.v.m. kamp groep 8. Voorstel: 3 juni en 1 juli door laten gaan. Joris vraagt ook Maarten om op 3 juni te komen i.p.v. 13 mei. Lukt dit niet, dan blijft 13 mei staan. De concepten van jaarplan/schoolgids/schoolplan/SOP (School Ondersteuningsplan) komen deze vergadering aan de orde.
 • Cursusaanbod MR-leden checken → Lyanne en Susan, Erna sluit graag aan wanneer mogelijk
 • Bezetting MR volgend schooljaar → Joris benadert Kees-Jaap en Lily over hun bereidheid. Er komt in ieder geval een plek in de oudergeleding vrij.
 • Foto’s website: dit is rond

4. Hoogbegaafdheid (Kirsty)

Kirsty komt vertellen over het meer- en hoogbegaafdheidsbeleid op school.
Bij binnenkomst bij de kleuters wordt een inschrijfformulier van Knappe Kleuters ingevuld door ouders. De leerling maakt een menstekening die wordt geanalyseerd door IB, de leerkracht voert tevens observaties uit en de leerkracht heeft gesprekken met ouders. Bij latere instap wordt gebruik gemaakt van de overdracht van de vorige school.

Op school gebruiken we DHH: Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit is een signaleringsinstrument met quickscan in groep 1, 3 en 5. De leerkracht vult over alle leerlingen een vragenlijst in. Het geeft de leerkracht handelingssuggesties. In een aantal gevallen gaat het verder dan deze quickscan en volgt er evt. diagnosticerende vragenlijst. Hier volgt een advies uit (het is geen intelligentietest). Dit alles is in samenwerking met ouders.

Aanbod groep 1-2:

 • Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘pittige boxen’ met smartgames.
 • Pittige kleuters: groepje leerlingen o.l.v. Karen → Kleuteruniversiteit projecten
 • Taakkaarten bij ontwikkelingsmateriaal.
 • Bij de kleuters werken ze liever in de groep dan buiten de groep.

Aanbod 3 t/m groep 8:

 • Compacten (inkrimpen gewone lesstof)
 • Verrijking in de groep (meesterwerk, pluswerk methodes, plustaak lezen, projecten)
 • Niet voldoende? DHH
 • Evt. verrijking buiten de groep → pittige pepers
 • Daarnaast nog screening Day a week school (bovenschoolse plusklas)

Pittige Pepers

Groep 3-4 (op dit moment 6 lln): Cindy
Groep 5-6 (op dit moment 15 lln) en 7-8 (op dit moment 14? lln): Jeroen

Er wordt gewerkt met projecten genaamd ‘Rode pepers’ en ‘Groene pepers’, met verschil in moeilijkheid. Gele pepers zijn hulpmiddelen die kunnen worden ingezet bij de projecten. Op school komen de leerlingen 1 uur per week in een peergroep bij elkaar. Er wordt gewerkt aan de doelen van DVL (Doelen en Vaardighedenlijst), zoals: leren leren, leren denken, leren voor het leven en werken aan persoonlijke doelen. In dat uur zijn ze voornamelijk bezig met het proces/planning/leren leren. In de klas krijgen ze tijd om aan het project te werken. De kinderen worden beoordeeld n.a.v. het proces en de presentatie aan het einde van het project.

Wat staat er nog te gebeuren op de Zonnewijzer:

 • Beoordeling rapport
 • Een manier vinden om ouders goed te informeren
 • Enquête leerlingen (evaluatie en aanbevelingen)
 • Meer verrijkingsmateriaal
 • Scholing team + Kirsty
 • Doorgaande lijn door de school
 • Gebruik DHH leerkrachten
 • Afspraken maken over eventueel doortoetsen

5. Website

 • Maarten heeft in een bijeenkomst met ICT-werkgroep en Daphne laten zien hoe de website ervoor staat.
 • De website bestaat uit diverse tegels met visiepunten, makkelijk door te klikken. Beknopte teksten.
 • Heel overzichtelijk, zowel voor nieuwe ouders als huidige ouders.
 • Wordt volgende week in MT besproken.
 • 3 juni wordt het gepresenteerd in de MR vergadering.

6. Mededelingen directie

 • Formatieplan, ruim ingezet en goedgekeurd.
 • Banenmarkt Spaarnesant was erg drukbezocht.
 • Document taken bouwcoördinator doorgenomen.
 • Er zijn plannen voor nieuwbouw.
 • Directie is druk met schoolplan (meerjarenplan), MR heeft instemmingsrecht. Plan is gekoppeld aan onze visie en koersplan Spaarnesant (ICT, meerbegaafdheid, gedrag, KVHL, cultuur, plan bouwcoördinatoren, leesplan)
 • Er wordt tevens hard gewerkt aan de schoolgids.
 • Het jaarboekje gaat volgend schooljaar anders, informatie komt op de website te staan. Kan dan ook iedere keer bijgesteld worden, op dit moment kan dit niet.

7. Bezetting MR volgend schooljaar

 • Joris geeft aan volgend schooljaar te willen stoppen
 • Marion geeft aan nog door te willen gaan, Joris gaat contact opnemen met Kees-Jaap en Lili
 • Personeelsgeleding gaat ook in overleg over bezetting volgend jaar

MR vergadering 11 maart 2019

Notulen MR vergadering 11 maart 2019, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle

Afwezig: Kees-Jaap Hin, Daphne Hoogeland

Notulen: Lili Schutte

Deel 1

1. Opening (Joris, 5 min)

2. Vaststellen agenda (Allen, 5 min)

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website (Allen, 5 min)

 • Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.
 • Er is 13 maart een voorlichting over de begrotingscyclus en de rol van de MR hierin door Stichting Spaarnesant. Vorig jaar zijn Erna en Joris hier naar toe geweest. Dit jaar is niemand van de MR in de gelegenheid te gaan.
 • Via de vereniging Openbaar Onderwijs is er cursusaanbod voor MR-leden. Susan en Lyanne gaan het aanbod bekijken of er iets interessants bij zit voor deze MR.
Actie Wie Wanneer
Maarten uitnodigen om de nieuwe website toe te lichten Joris 13 mei
Kinderraad is opnieuw gekozen. Marion en Lili maken een afspraak. Marion, Lili z.s.m
Check foto Marion voor de website Daphne z.s.m
Advies website rondsturen Daphne z.s.m.
Notulen op de website zetten Daphne

4. Toelichting op Cultuurbeleid door Monique Veelenturf

Monique is de enige ICC-er (Interne Cultuur Coördinator, bevoegde functie) op de Zonnewijzer en is daarmee verantwoordelijk voor het cultuurbeleid op de school. Om op de hoogte te blijven en inspiratie op te doen bezoekt zij 4 keer per jaar het Leernetwerk. Dit zijn bijeenkomsten van alle ICC-ers van de stichting Spaarnesant. Ook bezoekt zij landelijke ICC-dagen ter lering ende vermaak.

Sinds dit schooljaar wordt het cultuurbeleid van de Zonnewijzer deels bekostigd door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van de overheid. Dit betekent dat er naast het reguliere cultuuraanbod extra cultuurlessen worden aangeboden in de zogenaamde “groepsdoorbroken ateliers”, i.s.m. met vakdocenten en/of kunstenaars uit de regio.

Vanuit de kernwaarden van de school “Plezier” en “Samenwerken” worden er voor groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8 drie keer drie weken beeldend, drama en muziek gegeven. Per discipline zijn er dus drie lessen. Gedurende het schooljaar zal elke leerling alle drie de disciplines doorlopen.
Vanuit CmK wordt door HART-Haarlem dit programma gezamenlijk met Monique ontwikkeld. Hierbij wordt gestreefd naar:

 • Meer kennis van de disciplines door de samenwerking met kunstenaars en/of vakdocenten
 • Mix van kinderen door groepsdoorbroken te werken
 • Een projectweek eraan te (kunnen) koppelen
 • Tegemoet te komen aan het gemeentebeleid om de wijk bij elkaar te brengen door met lokale kunstenaars te werken
 • Een kwalitatieve aanvulling te bieden op het bestaande cultuuraanbod van de school.

Het bestaande aanbod bestaat wat het vak muziek betreft uit:

 • De doorlopende digitale leerlijn 123Zing
 • Tienweekse programma’s vanuit het bestaande aanbod van MuziekLab, zoals zingen in groepen 1-2, het spelen van muziekinstrumenten in groep 5 en het zelf componeren met Garageband in groep 7.
 • Stagelessen van de studenten van de Hogeschool van Leiden

Beeldende vorming wordt doorlopend uitgevoerd door verschillende teken- en knutselopdrachten gedurende het hele jaar.
Ook wordt er structureel aandacht gegeven aan cultureel erfgoed door regelmatig musea in de omgeving te bezoeken.
Tevens worden af en toe toneelvoorstellingen bezocht in de Toneelschuur.

Kortom: het cultuuraanbod wordt een standaard gegeven in de school. Door het CmK programma wordt er een kwaliteitsslag gemaakt, gaat het meer leven onder de leerlingen en docenten, en komen er ook meer ideeën los.

Deel 2

5. Mededelingen directie:

 • Er is nog steeds veel kritiek op het functioneren van het nieuwe digitale berichtensysteem Social Schools. De mogelijkheid naar een alternatief systeem wordt momenteel ondergezocht.
 • Er is gesproken over het verkeerd gebruik van internet op de tablets van school door leerlingen. N.a.v. ongewenst zoekgedrag is er een protocol opgesteld waarin afspraken staan geformuleerd waaraan de leerlingen zich in de klas dienen te houden. Bepaalde sites zijn uiteraard afgeschermd, maar het is onmogelijk om alle dubieuze zoektermen te blokkeren. De leerlingen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan worden de ouders geïnformeerd. Hierover zal ook nog een bericht in t Wijzertje komen.
 • De schoolvakanties van 2020 zijn vastgesteld.
 • De directie heeft het begrotingsplan voor 19-20 ingediend bij Stichting Spaarnesant.
 • De personeelsgeleding van de MR zal zich binnenkort buigen over het takenbeleid.
 • Vanwege de grote werkdruk van de directie en doordat één van de twee ondersteunende ouders is verhuisd, zal “’t Wijzertje” vanaf heden i.p.v. één keer per week, nog maar één keer per twee weken verschijnen. Deze algemene berichtgeving zal afgewisseld worden met “nieuws uit de groepen”. Ouders blijven dus nog wel wekelijks op de hoogte gesteld. Bij urgente mededelingen wordt een apart bericht gestuurd.
 • Er is gestart met klassenbezoeken door de docenten van “De kunst van het lesgeven”. Doel ervan is om te zien hoe de ontwikkelingen gaan en voor extra ondersteuning. Ook is de directie begonnen met klassenbezoeken.
 • Opvallend is dat er steeds meer instroom is van expats-gezinnen. De school zal alert blijven over wat dit voor consequenties heeft voor het taalaanbod in de kleuterklassen.

6. Website [Daphne / Kees-Jaap, 5 min]

Het advies van Kees-Jan en Daphne is nog niet rondgestuurd. Wel wordt er al hard gewerkt aan de nieuwe website. Deze moet voor de zomer online.

7. Rondvraag (Allen, 5 min)

De nieuwe aanpak voor tussenschoolse opvang bevalt nog steeds. Er is meer rust op de schoolpleinen.

MR vergadering 14 januari 2019

Notulen MR vergadering 14 januari 2019, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Joris Essing, Kees-Jaap Hin,  Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en  Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle

Notulen: Kees-Jaap Hin

Deel 1

1. Opening (Joris, 5 min)

2. Vaststellen agenda (Allen, 5 min)

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website (Allen, 5 min)
Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.

Actie Wie Wanneer
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Daphne 8 april 19:30 uur
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten Mariska Maart 19:30 uur
Kinderraad is opnieuw gekozen. Marion en Lili maken een afspraak. Marion, Lili z.s.m
Foto’s aanleveren voor de website Marion, Suzan en Kees-Jaap z.s.m
Advies website rondsturen Daphne
Notulen op de website zetten Daphne

4. Mail ‘verkleedpartijen’ (Allen, 10 min)
Er is in de MR begrip voor het signaal dat voor mensen met een kleine beurs de verborgen kosten van een paar euro voor verschillende activiteiten toch op kunnen lopen. In de MR hebben we naar oplossingen gezocht zonder initiatieven van kinderen en ouders in de kiem te willen smoren. Dergelijke initiatieven worden juist zeer gewaardeerd. Als oplossingen wordt gesuggereerd:
1. Een solidariteitsfonds waar de bijdrage voor deze ouders uit gefinancierd wordt. Er blijkt al een dergelijk potje te zijn. Naast de bekende kinderen komen hier geen concrete vragen over binnen. Het is wellicht nuttig dit potje nogmaals onder de aandacht te brengen.
2. Geen minimum bijdrage maar een richtsnoer communiceren in gevallen waar een minimum bijdrage niet noodzakelijk is, zoals bij cadeautjes voor docenten.
3. Minder specifieke eisen stellen aan de bijdrage in natura, zoals bij het paasontbijt, zodat niet speciaal hiervoor producten hoeven te worden aangeschaft.
4. In perioden waar nu veel activiteiten zijn, zoals in december, minder activiteiten organiseren. Neven voordeel is dat het in deze tijden voor sommige kinderen toch al druk genoeg is en we geen consumentisme willen propageren.

Deel 2

5. Mededelingen directie:
• Er is een nieuw format voor de functioneringsgesprekken. Verder zullen deze voortaan ook ontwikkelingsgesprek gaan heten. In deze gesprekken staan nu de talenten en kwaliteiten centraal en is de input van de leerkracht het uitgangspunt. Bij aandachtspunten in het functioneren wordt dit uiteraard ook benoemd in het gesprek.
• Er wordt gekeken naar alternatieven voor het berichtensysteem Social Schools. O.a. is in dit systeem vanuit de school niet goed navolgbaar naar wie welke berichten zijn gestuurd of is het lastig berichten naar een specifieke groep te sturen.
• Het blijft erg lastig om de vacatures binnen de stichting Spaarnesant in te vullen.
• Er worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een nieuw schoolplan dat voor het eind van het jaar gereed moet zijn.
• Vanuit de nieuwe CAO moet een werkverdelingsplan gemaakt worden. Voor het opstellen heeft de werknemersgeleding van MR de lead.

6. Tevredenheidsenquête
De MR is verheugd dat het algemene beeld uit de enquête positief is. In de enquête van de ouders komen ‘vakbekwaamheid leerkrachten’, ‘goed contact leerkrachten’ en ‘een goede directie’ als sterke punten naar voren. Aandachtspunten uit de enquête zijn de ‘mogelijkheden niet-gemiddelde leerling (zwak en sterk)’, ‘onderlinge omgang leerlingen’, ‘aandacht voor andere culturen en geloven’ en ‘het betrekken van ouders en partners’.

Uit de enquête van de werknemers wordt ‘werkklimaat’ als sterk punt genoemd. Aandachtspunten zijn ‘ICT en digitale leermiddelen’, ‘het leerlingvolgsysteem’ en ‘aandacht voor cultuur en geloof’.

Erna geeft aan dat ook binnen de directie de enquête is geëvalueerd en dat daar hetzelfde beeld uit kwam. Voor de meeste aandachtspunten lopen al acties. Voor sommige punten zoals ICT en leerlingvolgsysteem zijn recent zaken geïmplementeerd en verdient het wellicht aandacht om te kijken hoe leerkrachten deze beter kunnen benutten. Met betrekking tot het thema geloof en cultuur wordt gekeken of dit als thema gebruikt kan worden in de jaarlijkse workshops die worden georganiseerd.

Deel 3

7. Terugkoppeling MR start
De MR leden die de cursus gevolgd hebben geven aan dat het een nuttige cursus was alhoewel er veel aandacht was voor de juridische verankering van de MR. Een van de leerpunten is dat gezien het grote aantal thema’s waar de MR bij betrokken is, deze zelf prioriteiten moet kiezen om de aandacht op te richten.

8. Website (Daphne / Kees-Jaap, 5 min)
Daphne en Kees-Jaap hebben een kort advies uitgewerkt. Daphne stuurt dit rond in de MR.

9. Rondvraag (Allen, 5 min)
In de rondvraag wordt gevraagd hoe de nieuwe aanpak voor tussenschoolse opvang bevalt. In deze nieuwe aanpak hebben de kinderen meer tijd om te eten en iets minder om te spelen. Aangegeven aanpassing is pas sinds kort doorgevoerd. De eerste signalen die van de leerlingen binnenkomen zijn positief. Sommige kinderen geven wel aan dat er inderdaad minder tijd is om buiten te spelen.

MR vergadering 12 november 2018

Notulen MR vergadering 12 november 2018, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Joris Essing, Kees-Jaap Hin, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek
Afwezig: Susan ten Dolle (pre-adviesgesprekken)

Notulen: Mariska Schoonebeek

Deel 1

1. Opening:

2. Vaststellen agenda:

3. HVO door Mariëlle Callenbach:

Mariëlle Callenbach geeft toelichting op de HVO lessen in groep 7 en 8.
HVO is een levensbeschouwelijk vak, waarbij uitgegaan wordt van het humanisme. Het humanistisch perspectief is open van karakter. Het is erop gericht om kinderen een eigen mening te laten vormen en te luisteren naar een ander.

Een aanvraag voor HVO komt vanuit de school, maar kan ook vanuit ouders komen. Bij aanvraag van tenminste 7 ouders moet de school de lessen aanbieden. Leerlingen in groep 7 en 8 krijgen 45 minuten les per week. De groepen worden in tweeën gesplitst zodat de groepen niet zo groot zijn.

In alle thema’s komen de volgende dingen aan bod: herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren. De lessen worden gegeven vanuit meervoudige intelligentie en dus niet alleen verbaal. Dit kan zijn filosoferen, creatief, drama enz. Bij HVO mogen de kinderen afkijken bij elkaar. Tijdens debatteren mogen kinderen van mening veranderen. Eigen inbreng wordt bevorderd. Er wordt nooit alleen maar kennis gedeeld, maar er komt altijd een ‘’HVO sausje’’ overheen. Wekelijks komt de wijze uil (knuffel) aan bod. Degene die de knuffel heeft mag iets delen met de groep. Dit kan iets leuks zijn, maar ook iets verdrietigs bijvoorbeeld overlijden van opa of oma.

Er wordt Mariëlle gevraagd hoe ze omgaat met groepsdynamiek en groepsvorming. Mariëlle geeft aan dat HVO les anders is dan andere vakken. Kinderen vinden het meestal erg leuk en doen goed mee. Er wordt niet gewerkt met vinger opsteken, zodat andere kinderen uitgenodigd worden. HVO wordt gegeven in halve groepen. Er wordt de tijd genomen. Als er iets belangrijks tussendoor komt kunnen thema’s gewoon doorgeschoven worden. Bepaalde activiteiten worden in samenspraak met de leerkracht voorbereid. Om een veilig klimaat te scheppen worden er vooraf afspraken met de kinderen gemaakt. Onderwerpen die besproken worden tijdens HVO blijven tussen de vier HVO muren. Bij sommige onderwerpen wordt eerst met de kinderen besproken of ze er vertrouwelijk mee om kunnen gaan of niet. Zo niet wordt een onderwerp niet behandeld.

HVO lessen komen niet uit een methode maar worden allemaal zelf gemaakt. Maandelijks doen HVO docenten samen intervisie en volgen ze nascholing.

4. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.

Actie Wie Wanneer
Nieuwe MR-leden en leden die de cursus niet hebben gevolgd Degenen die de cursus niet hebben gevolgd 21 november
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Daphne Februari 19:30 uur
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten  Mariska Maart 19:30 uur
Kinderraad is opnieuw gekozen. Marion en Lili maken een afspraak. Marion, Lili z.s.m
Notulen op de website zetten Daphne

Deel 2

5. Mededelingen directie:
•  Tevredenheidsenquêtes van de leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn besproken in het team. Volgende stap is om de ouder en leerkracht enquêtes te bespreken in het team. Hieruit komen 5 tops en 5 tips. Komende MR vergadering worden de enquêtes besproken.
•  Na de kerstvakantie start Zonnewijzer 2 met een nieuwe opzet voor de TSO. Pauzes worden gescheiden. Groep 5/6 eet eerst en groep 7/8 speelt eerst buiten. Hierdoor heeft elke jaargroep zijn eigen plein. Het wordt zo overzichtelijker voor de TSO medewerkers en hierdoor zijn er hopelijk minder incidenten. Ook komen er bakken met spelkaarten. Deze spellen worden gespeeld onder begeleiding van een leerkracht.
•  Veel moeite om inval te krijgen bij ziekte van leerkrachten.
•  Invulling studiedag 6 december: ochtend kleuters Kijk en gr 3 t/m 8 workshop nieuwe rekenmethode. Middag workshop van Hart. Leerkrachten studeren een lied in voor optreden op plein voor kerstdiner.

Deel 3

1. Klankbordgroep KDV Op Stoom
We hebben een open discussie gevoerd over de klankbordgroep KDV Op Stoom en de positie van de MR hierin.

2. Terugkoppeling studiedag 29 oktober
Audit besproken en nulmeting gedaan met het team. Waar staat we nu als school en waar willen we als school naartoe werken. Uitleg methode 123-zing (muziekmethode). Komende tijd werken we hiermee met een proeflicentie.
Middag inspiratie van kunstenaars en ontwerpen lessenserie voor de groep doorbroken ateliers.

3. GMR Notulen
Worden naar MR mailbox gestuurd.

4. MR start cursus
Woensdag 21 november vindt deze plaats. Een aantal MR leden heeft zich hiervoor ingeschreven. Tijd en plaats volgt nog.

5. Website
Contact met Maarten Visman is gelegd. Kees-Jaap en Daphne maken een afspraak om mee te denken over vormgeving en inhoud van de website.

6. Rondvraag
Geen rondvraag.

MR vergadering 8 oktober 2018

Notulen MR vergadering 8 oktober 2018, 19:30 – 21:30 ZW2

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle en Lyanne van Gils
Afwezig: Kees-Jaap Hin

Notulen: Lili Schutte

Deel 1

1. Opening:

2. Vaststellen agenda:
Vergaderschema moet nog worden aangepast: 10 juni 2019 wordt 3 juni 2019 vanwege Pinksteren.
Voor 8 juli 2019 wordt een alternatief voorgesteld i.v.m. afscheid groepen 8. 

3. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
De notulen van 11 september 2018 zijn goedgekeurd en worden op de website gezet.

Actie Wie Wanneer
Nieuwe MR-leden naar de cursus. (en leden die de cursus niet hebben gevolgd Degenen die de cursus niet hebben gevolgd Datum wordt nog bekend gemaakt door Erna
Mariëlle Callenbach uitnodigen om HVO toe te lichten Susan 12 november
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Marion 11 maart
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten Dit schooljaar
Kinderraad wordt opnieuw verkozen. De volgende vergadering afwachten, daarna ondernemen Marion en Lili actie. Marion, Lili 12 november
Notulen GMR aanvragen Joris Essing z.s.m.
Notulen op de website zetten Daphne

Bezoek aan MR door GMR-lid Debby Houtgraaf om toelichting te geven over de GMR van Stichting Spaarnesant:

 • De GMR heeft 10 leden: 5 vanuit de ouders die specifiek de ouders representeren, en dus niet de scholen, maar wel één ouder die vanuit het SBO komt en 4 leden die leerkrachten vertegenwoordigen, en 1 lid dat de staf van Spaarnesant vertegenwoordigt.
 • Er wordt 5 keer per jaar vergaderd met de voltallige commissie. Er zijn 3 subcommissies: financiën, Communicatie en personeel die ieder 3 keer per jaar vergaderen. Deze commissies zijn samengesteld uit een mix tussen de ouders en leerkrachten/staf.
 • Momenteel zijn er verkiezingen voor één vacature voor de oudergeleding. Er zijn twee kandidaten. Er blijkt inmiddels een tweede vacature te zijn ontstaan waardoor beide kandidaten automatisch tot de GMR zullen toetreden.
 • Het bestuur van Stichting Spaarnesant wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De GMR heeft op vele zaken advies en/of instemmingsrecht. De RvT hecht veel waarde aan de input van de GMR.

Zaken die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest:

 • Onderzoek inzet reserves op basis van risico analyses, waarvan de uitkomst was dat er meer geïnvesteerd kon worden. Dit heeft geresulteerd dat de werkdrukmiddelen al eerder ingezet worden met een uitwerking op lange termijn. De inzet van deze werkdrukmiddelen worden gemonitord per school.
 • Personeelstekort: hoe daar op de lange termijn oplossingen gevonden kunnen worden. Er wordt gezocht naar invulling van goed werkgeverschap, goede begeleiding van stagiaires etc.
 • AVG
 • Inspectierapport

De GMR communiceert via een nieuwsbrief die 5 keer per jaar wordt verspreid onder alle ouders via Digiduif of de directeuren.

JE zal een officieel verzoek tot de GMR richten om de MR van de Zonnewijzer de notulen van alle GMR vergaderingen toe te sturen.

Deel 2

4. Mededelingen directie:
Er is landelijk onrust onder (adjunct) directeuren en ondersteunend personeel, omdat deze groepen niet zijn meegenomen in de laatste CAO onderhandelingen, waar een aanzienlijke salarisverhoging van de leerkrachten is bewerkstelligd. Dit moet worden rechtgetrokken.

De informatie avonden zijn op beide dagen goed bezocht door de ouders. Enkele leerkrachten zijn eerder begonnen met hun uitleg dan gepland, waardoor een aantal ouders een gedeelte van de toelichting in de klas van hun kind hebben gemist. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar.

Vanwege de plannen van Op Stoom om een kinderdagverblijf te realiseren op het terrein achter de Zonnewijzer, is er vanuit de buurt een actiecomité geïnitieerd tegen de verwijdering van het “heksenbos” waar de leerlingen van de Zonnewijzer ook bij betrokken zijn. De directie is met de kinderen van groep 8 in gesprek gegaan. Er komt een klankbordgroep waarin Op Stoom, de gemeente, buurtbewoners en de Zonnewijzer in vertegenwoordigd zullen zijn. Vanuit Stichting Spaarnesant is er ook een bestuurder bij betrokken.

De directie uit haar zorgen over de verkeersveiligheid wat betreft de klaar-overs. Ebelien stopt met het maken van de roosters en er zijn slechts 7 ouders die zich hiermee in meer of mindere mate bezig houden. De continuïteit lijkt in het gedrang te komen.

Op 29 oktober is er weer een studiedag. De volgende punten komen aan bod: het sociaal-emotioneel volgsysteem; voorbereiding van de audit; toelichting over 123-Zing; workshop met 3 kunstenaars (drama, beeldende kunst en muziek), die theoretische uitleg zullen geven en gezamenlijk met de leerkrachten 3 lessen zullen ontwerpen per discipline.

Marjolein Vonck zal nog tot de kerstvakantie aanblijven i.v.m. de afwezigheid van Bea van de Pol.

Vraag van LS: in groepen 7 is er sprake van pestgedrag via app-groepen en smartphones. Hoe wordt hiernaar gekeken vanuit de school?
Antwoord directie: dit vindt plaats buiten schooltijd, soms tot ’s avonds zeer laat, maar heeft veel invloed op de sfeer in de klas. Dus er wordt met de leerlingen in gesprek gegaan tijdens de HVO lessen en d.m.v. de Kanjermethode. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Smartphones zijn niet toegestaan in de klas en zijn de volledige verantwoordelijkheid van de kinderen/ouders.

Deel 3

1. Verkeersveiligheid:
Er is eindelijk reactie vanuit de gemeente gekomen op de gezamenlijk brief vanuit de Zonnewijzer en de Bavinck over de benarde verkeerssituatie rond de scholen. De reactie is dat er wordt gewacht naar de ontwikkelingen rond het nieuwe kindcentrum en dat indien nodig er t.z.t. de passende maatregelen genomen zullen worden. In overleg met de Bavinckschool hebben wij besloten het hierbij te laten, aangezien we geen nadere vervolgstappen van de gemeente hieromtrent verwachten.

2. MR-cursus:
Er wordt een MR-cursus georganiseerd door Stichting Spaarnesant. Vijf van onze MR-leden zullen hieraan deelnemen. Zodra de datum bekend is, wordt deze doorgegeven door Erna.

3. Website:
De website zal opgeschoond en vernieuwd worden door Maarten Visman. Vanuit de MR zal er ook meegedacht worden over vormgeving en inhoud door een ouder en een leerkracht.

4. MR Jaarverslag:
Dit is klaar en wordt op de website geplaatst.

5. Rondvraag:
DH: een paar MR leden moeten nog een foto aanleveren voor de website.

MvdS: MR etentje zal plaatsvinden op 5 november.
Er klinken nog geluiden over dat de kinderen niet genoeg tijd krijgen om te eten tijdens de lunchpauze. De reactie van de leerkrachten en directie is dat er al zeer scherp op gelet wordt en er soms ook uitzonderingen worden gemaakt afhankelijk van de situatie.

Jaarverslag MR De Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

Zonnewijzer Logo2018

 

Jaarverslag MR de Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

Lerarengeleding: Bea van de Pol, Peggy Drenth, Mariska Schoonebeek, Daphne Vaatstra (secretaris)

Oudergeleding: Lili Schutte (vice-voorzitter), Gladys Salvadori, Marion van de Schoor, Joris Essing (voorzitter)
De MR heeft gedurende het schooljaar 2017 – 2018 acht maal vergaderd met de directie van de Zonnewijzer. Evenals het jaar ervoor is een deel van de vergadering zonder directeur om zodoende vanuit beide geledingen de punten die met de directie moeten worden besproken gezamenlijk voor te bereiden.
Dit verslag geeft op hoofdlijnen aan welke zaken afgelopen schooljaar door de MR zijn besproken en ondernomen..

Bezetting MR

Nieuwe MR-leden hebben een cursus gevolgd om duidelijk te krijgen wat de diverse rechten en plichten van de MR zijn. Tevens heeft de oudergeleding van de MR deelgenomen aan het seminar ‘Ouders in de Medezeggenschapsraad’.
Aan het einde van het schooljaar hebben twee leraren (Bea en Peggy) en een ouder (Gladys) aangegeven de MR te willen verlaten. Er zijn twee nieuwe leraren bereid gevonden zitting te nemen in de MR: Susan ten Dolle en Lyanne van Gils. Na een oproep in het Wijzertje voor een positie in de oudergeleding is er 1 reactie ontvangen waardoor geen verkiezingen nodig waren. Kees-Jaap Hin, vader van Rients en Kjell, is volgend jaar de nieuwe ouder in de MR.

Speerpunten MR

De resultaten van de eerder gehouden ouderenquête, de interne audit (door collega directeuren van Spaarnesant) en het inspectierapport van het ministerie zijn gebruikt om tijdens het schooljaar 2016-2017 speerpunten voor de MR te definiëren. De toen gekozen punten cultuurbeleid, onderwijs op maat en professionalisering en communicatie zijn ook dit jaar de speerpunten van de MR gebleven.

Externe Sprekers

Hoewel niet standaard zijn er dit schooljaar 3 externe sprekers uitgenodigd. De ICT coördinator heeft het ICT beleid toegelicht. Verder heeft de IB’er een uitgebreide toelichting gegeven op de uitstroomresultaten van de school en het interpreteren van de CITO-resultaten. Ten slotte heeft de activiteitencommissie uitleg gegeven wat zijn doen en is er gesproken over samenwerking.
Gezien de vele positieve reacties is er afgesproken volgend jaar meer externe sprekers uit te nodigen om specifieke onderwerpen toe te lichten (GMR, hoogbegaafdheid, HVO, enz).

Formatie en begroting

Vaste onderwerpen op de agenda van de MR zijn de procedure rond de formatie, de vaststelling van de formatie en de jaarrekening en begroting. Rond de formatie zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan dat er weinig tot geen ruimte in zit en daar een directe relatie ligt naar de hoge werkdruk.
Met betrekking tot de begroting is de vraag gesteld wat er bovenschools wordt besloten, waar de school zelf invloed op heeft en wat de rol van de MR met betrekking tot de begroting is. Tijdens een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd door Spaarnesant is antwoord gegeven op deze vragen. De MR heeft adviesbevoegdheid en dus geen instemmingsrecht, hoewel dit in de toekomst wellicht gaat veranderen. De posten die door school zelf mogen worden ingevuld zijn diverse keren met de directie besproken en aangezien alle zaken uit het beleidsplan die middelen vereisen goedgekeurd zijn en er voldoende eigen reserves zijn is er een positief begrotingsadvies gegeven.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie rondom Zonnewijzer 2 is gevaarlijk, met name in de ochtend. Samen met de Bavinckschool is er een brief opgesteld en verstuurd naar de gemeente om aandacht te vragen voor deze situatie. Helaas is er, ook na herinneringsmails, geen inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. Desondanks is er met de Bavinckschool afgesproken om het onder de aandacht van de gemeente te blijven brengen, waarbij moet worden opgemerkt dat de komst van nieuwbouw van Opstoom op het achterplein van Zonnewijzer 2 de situatie zal veranderen. In de nieuwbouwplannen wordt verkeersveiligheid meegenomen.
Via het Wijzertje is een oproep gedaan aan ouders om zelf ook actief bij te dragen aan een veilige situatie door bijvoorbeeld auto’s niet net voor school te parkeren.

Website

In het algemeen kan worden gesteld dat de algemene website van de Zonnewijzer de afgelopen tijd is geprofessionaliseerd, maar dat het nodig is deze te blijven ontwikkelen om aan te sluiten bij de kwaliteit die de school uit wil dragen. De website van de MR, als onderdeel van de algemene website, is professioneler gemaakt door het huishoudelijk MR reglement en het MR jaarplan op de site te plaatsen. Tevens is er gepoogd sneller na de vergadering de notulen op de website te plaatsen. Tevens is er in het Wijzertje 2 keer een stukje geschreven om ouders te wijzen op het MR-gedeelte van de website en worden de data van de MR-vergaderingen opgenomen.

Overblijf

Diverse vergaderingen is er gesproken over de overblijf. Aandachtspunten hierbij zijn geweest dat kinderen te weinig tijd hebben om hun lunch te eten omdat lessen te lang doorgaan. Via de teambrief is hier aan de leraren aandacht voor gevraagd. Tevens is er door de school contact gezocht met Sportfever om 2 dagen per week activiteiten op Zonnewijzer 2 te organiseren. Na een proefperiode en evaluatie is besloten hier niet mee door te gaan. Ook omgangsvormen tijdens de overblijf tussen TSO medewerkers en kinderen is besproken met de directie en met betrokkenen geëvalueerd.

Diversen

Naast de onderwerpen die bovenstaand zijn beschreven heeft de MR zich nog bezig gehouden met een aantal kleinere onderwerpen.
Er is door de leraren diverse keren terugkoppeling gegeven over de stakingsdagen die er zijn geweest tijdens het schooljaar. Er is gesproken over hygiëne op school, buitenspelen bij storm, voetballen op het schoolplein, zichtbaarheid van kernwaardes binnen school, vakanties en studiedagen tijdens het volgende schooljaar. De schoolgids is goedgekeurd. Het MR-reglement is kritisch tegen het licht gehouden, aangepast en goedgekeurd. Directie en leraren hebben regelmatig terugkoppeling gegevens over de invulling van de studiedagen waarin gewerkt is aan onder andere de gezamenlijke visie, de kernwaarden en ICT-beleid. Tevens is er gesproken over het effect van de cursus ‘de kunst van het lesgeven’.

 

MR vergadering 10 september 2018

Notulen MR vergadering 10 september 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Kees-Jaap Hin, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle en Lyanne van Gils

1. Opening, Voorstelronde:
Een korte voorstelronde waarin iedereen iets over zichzelf heeft verteld. Kees-Jaap is als nieuw MR-lid in de oudergeleding toegetreden. Susan ten Dolle en Lyanne van Gils zijn de nieuwe MR-leden vanuit het team.

Dit schooljaar zullen de MR vergaderingen op Zonnewijzer 2 plaatsvinden van 19:30 uur tot 21:30 uur.

2. Vaststellen agenda:
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

3. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
De notulen van 9 juli 2018 zijn goedgekeurd en worden op de website gezet.

 

Actie Wie Wanneer
Nieuwe MR-leden naar de cursus. (en leden die de cursus niet hebben gevolgd Degenen die de cursus niet hebben gevolgd 19 november ??
Lyanne afwezig i.v.m. inpakavond.Erna heeft bij de Spaarnesant Academy naar mogelijkheden geïnformeerd. Dit wordt onderzocht.
Mariëlle Callenbach uitnodigen Om HVO toe te lichten Susan Voor 8 oktober
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Marion Dit schooljaar
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten Dit schooljaar
Kinderraad wordt opnieuw verkozen. De volgende vergadering afwachten, daarna ondernemen Marion en Lili actie. Marion, Lili 12 november
De kalender op de website is niet up-to-date. Erna neemt contact op met Gerben Directie z.s.m.
Notulen van 9 juli op de website zetten Daphne
Jaarplan / veiligheidsplan op de agenda zetten Joris 2x per jaar
Bijlage 14 van het veiligheidsplan bekijken Erna z.s.m.

4. Jaarplan:
Lili vraagt zich af hoe de muzieklessen van de verschillende organisaties gecoördineerd worden, zodat de lessen op elkaar afgestemd kunnen worden. De leerlijnen en leerdoelen komen dan samen. Dit wordt in deel 2 met Erna besproken.

PDCA-cyclus ; Er staat in het jaarplan dat het wordt gewaarborgd, maar hoe wordt dit zichtbaar in de praktijk? Er moeten duidelijke afspraken en een visie komen op functionering etc. Dit wordt in deel 2 met Erna besproken.
Joris benoemt dat het jaarplan nog twee keer op de agenda van de MR komt te staan, zodat er geëvalueerd wordt.

5. Veiligheidsplan:
De vraag of er genoeg BHV-ers op beide locaties aanwezig zijn wordt met JA beantwoord.

Worden de protocollen gevolgd door de leerkrachten? Dit wordt ook in deel 2 besproken.

Omtrent de verantwoordelijkheden mag er geen twijfel ontstaan over wie welke verantwoordelijkheden draagt bij vervoer van leerlingen onder schooltijd per auto door ouders of verzorgers. De bestuurder van de auto is verantwoordelijk voor de kinderen die hij/ zij vervoert en niet de school. Een inzittendenverzekering is daarom verplicht.  In de schoolgids is meer over verzekeringen terug te vinden onder het kopje  ‘verzekeringen’.

6. Begroting:
De begroting is bekeken.

7. Mededelingen directie

 • Door het plotselinge vertrek van Liza was er voor de vakantie een gat in de formatie, maar dit is voor de start van het schooljaar opgelost. Sandra Haasbeek staat 4 dagen voor groep 4 en Sophie Oldenburg staat op vrijdag voor de groep. Door deze oplossing kon in september direct prettig gestart worden.
 • De studiedag is door de leerkrachten en directie als zinvol en zeer prettig ervaren. Het was een goede start om de nieuwe collega’s kennis te laten maken en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • De school start dit schooljaar met de nieuwe rekenmethode ‘getal & ruimte’. De leerkrachten hebben een presentatie over de nieuwe methode gehad. Op het VO wordt deze methode ook gebruikt en zorgt voor een doorgaande lijn. De toetsen zullen digitaal afgenomen worden. Dit scheelt tijd voor het invoeren van de resultaten.
 • Op zowel Zonnewijzer 1 en Zonnewijzer 2 zijn 30 nieuwe iPads aangeschaft.
 • Dit schooljaar vindt er een audit door collega directeuren plaats De leerkrachten en directie gaan in teamvergaderingen een aantal doelen beoordelen en dit wordt tijdens de audit door mededirecteuren ook gedaan. De mededirecteuren geven een presentatie. De punten die daarin naar voren komen worden in het actieplan van de Zonnewijzer opgenomen.
 • Jessica blijf tot de herfstvakantie om Marjan te ondersteunen. Marjan doet de opleiding voor IB. De directie heeft bovenschools aangegeven dat er gezocht wordt om Marjan nog een dag extra in te zetten.
 • Na een korte discussie wordt er besloten het wijzertje wekelijks te houden en nieuws uit de groep 1 keer in de 14 dagen.
 • Dit schooljaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders, leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5. Vanuit de resultaten worden er actiepunten opgesteld.
 • Het schoolplan wordt dit jaar opnieuw geschreven, omdat het een 4-jarig plan is. (2019-2023)
 • Het jaarboekje is bijna klaar en wordt op de site gezet.
 • De schoolgids wordt op de site gezet.
 • Er is sinds dit schooljaar een nieuwe beheerder voor de website.

8. Terugkoppeling deel 1
Erna neemt de vraag van Lili mee en kijkt naar de mogelijkheden om de muzieklessen van verschillende organisaties op elkaar te laten aansluiten.
Op vraag over de waarborging van de PDCA-cylcus geeft de directie aan dat de onderwerpen terugkomen in vergaderingen, dat  er  collegiale consultatie gaat plaatsvinden  en dat  er  in januari en februari klassenbezoeken plaatsvinden door  OCTO  (Kunst van het lesgeven).
De protocollen van het veiligheidsplan zijn bij de leerkrachten bekend en moeten dus gevolgd worden.

9. MR positie m.b.t. het jaarplan
De MR stemt in.

10. MR positie m.b.t. het veiligheidsplan
Een aantal kleine aanpassingen moeten gedaan worden. Daarna stemt de MR in met het veiligheidsplan.

De directie neemt de opmerkingen over verantwoordelijkheden tijdens het rijden mee naar volgend schooljaar, zodat zij daar nogmaals naar kunnen kijken voor het jaarboekje van 2019-2020. Denk ook aan de inzittenden verzekering. 

11. De begroting
De begroting is besproken en de MR heeft verder geen op- of aanmerkingen.

12. Vergaderschema, notulisten en datum MR etentje
Joris Essing blijft voorzitter.
Lili Schutte blijft vicevoorzitter.
Daphne Hoogeland blijft secretaris.

Iedere vergadering is er een andere notulist.

Er vindt binnenkort een MR etentje plaats. Marion zorgt voor de datumprikker.

13. MR jaarverslag:
Joris stuurt het MR jaarverslag door en zal in de volgende vergadering besproken worden.

 

MR vergadering 9 juli 2018

Notulen MR vergadering 9 juli 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek Marion van der Schoor en Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: Peggy de Vries, Bea van de Pol,

Notulen door Lili Schutte

1. Opening, Vaststelling agenda:
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn aangevuld en staan al op de website.

De Actielijst: zie schema hieronder.

Actie Wie Wanneer
Debby uitnodigen om MR vanuit haar lidmaatschap GMR bij te praten Marion Overleggen bij welke vergadering volgend jaar
Monique Veelenturf uitnodigen om “ICC-schap” en cultuurbeleid toe te lichten
Plannen overleg Kinderraad, contact opnemen met Arlette Lili en Marion Volgend schooljaar
Jaarplan en begroting aan MR sturen Erna Voor 10 september
Veiligheidsplan aan MR sturen Erna Voor 10 september
Jaaroverzicht MR maken Joris Zsm
Docent HVO Mariëlle Callenbach uitnodigen om MR bij te praten Susanne Volgend schooljaar
Kirsty Rakké uitnodigen om beleid hoogbegaafdheid toe te lichten Marion Volgend schooljaar
Contact opnemen met kandidaat-lid MR oudergeleding Joris 10 juli

3. Terugkoppeling informatieavond begroting:
Joris en Erna waren aanwezig bij een informatieavond over de schoolbegroting georganiseerd vanuit Spaarnesant. Er was veel animo, professioneel opgezet. Belangrijkste punten waren dat er in totaal 45 miljoen omzet is, verdeeld over 26 scholen van Spaarnesant. Het geld gaat in eerste instantie naar de scholen en die dragen naar rato af aan Stichting Spaarnesant. De begrotingen gaan vooralsnog per kalenderjaar. Dit wordt in de nabije toekomst veranderd naar begrotingen per schooljaar, wat een ingewikkelde transitie is. De begroting wordt voor 80% bepaald door de formatie, de overige kosten zijn leermiddelen, bijscholingen, inventaris/inboedel. De MR heeft een adviesfunctie. De financiële situatie van zowel Spaarnesant als de Zonnewijzer zijn gezond.
Nieuw is dat uit de reserves van Spaarnesant en de extra gelden vanuit de Rijksoverheid er nu €280 per leerling beschikbaar is voor extra inzet op de Zonnewijzer. Dit wordt besteed aan extra onderwijsassistentes voor onder- en bovenbouw.

4. Terugkoppeling MR Seminar
Marion was aanwezig op een landelijk seminar voor MR leden met als thema “Hoe kun je je achterban beter bereiken”. De conclusie was dat transparantie en het openbaar maken van de activiteiten van de MR belangrijk zijn. De vergaderingen van de MR van de Zonnewijzer zijn openbaar en de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden op de website van de Zonnewijzer.

5. Bezetting MR Personeelsgeleding volgend schooljaar
Bea en Peggy zullen de MR verlaten. Binnen het docententeam is een oproep gedaan voor nieuwe gegadigden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal duidelijk worden wie de nieuwe leden zullen worden.

6. Bezetting MR Oudergeleding volgend schooljaar
Gladys zal de MR verlaten. Daarom is er twee keer een oproep geplaatst in t Wijzertje. Er is één reactie binnen gekomen. Deze persoon zal door Joris worden benaderd.

7. Mededelingen directie
– Er zijn de nodige wisselingen in de formatie: sommigen vertrekken, anderen gaan minder werken. Er zijn ook weer nieuwe leerkrachten, IB-ers en onderwijsassistenten aangetrokken, waardoor de formatie rond is. Vraag vanuit de MR is in hoeverre de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft hierop De formatie wordt gemaakt door de directie in overleg met het MT. Daarmee is er al een vorm van inspraak gedekt. Desalniettemin zal de directie hiermee rekening houden in de toekomst.
– De begroting is binnen. Deze zal op 1 oktober goedgekeurd moeten worden.
– Vanuit de werkgroep hoogbegaafdheid is de wens gekomen om de meerbegaafden- leerlijn “Pittige Torens” aan te schaffen
– Er komen nog eens 55 extra iPads
– Vanaf volgend jaar is er een nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte.
– Er komt een nieuw leerlingvolgsysteem: SCOL
– Door de gemeente Haarlem zijn er plannen goed gekeurd om een nieuw Kinderdagverblijf achter Zonnewijzer 2 te realiseren. Op Stoom is hiertoe initiatiefnemer. Dit kan een opmaat zijn voor een samenwerking in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC). De directie en MR zullen dit nauwlettend volgen. Hierbij wordt ook de verkeerssituatie meegenomen.
– Het Veiligheidsplan is gereed.
– Vanuit de directie zal er een brief gestuurd worden aan de ouders die structureel niet betalen voor de overblijf.
– Er is heel veel gebeurd dit jaar op het gebied van ICT, gedragsprotocol, cultuur, vontwikkeling van visie en missie. Dit zal in een brief aan de ouders worden gecommuniceerd.

8. Punten uit deel 1
Is besproken.

9. Voortgang en ervaring HVO in groep 8
De lessen HVO in groep 8 zijn zeer positief bevonden, zowel door de kinderen als de docenten. Vanaf volgend schooljaar zullen deze lessen al in groep 7 starten.

10. Schoolgids volgend schooljaar
De Schoolgids is goedgekeurd. Het jaarboekje is nog in de maak.

11. MR Jaarverslag
Joris zal het MR jaarverslag maken.

12. Eerste MR vergadering volgend schooljaar
Deze is vastgesteld op maandag 10 september 2018, 19:30-21:30 in Zonnewijzer 1

13. Rondvraag:
– Gladys: MR jaarplanning aanhouden geeft veel duidelijkheid.
– Marion: hoe worden de groepen 3 samengesteld? Antwoord directie: Er wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en naar een evenwichtige samenstelling op sociaal en cognitief gebied, zodat er gelijkwaardige groepen ontstaan.

14. Partir c’est mourir un peu
Heel veel dank aan Gladys, Bea en Peggy voor hun inzet en toewijding de afgelopen jaren.

MR vergadering 28 Mei 2018

Notulen MR vergadering 28 mei 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: Marion van der Schoor, Peggy de Vries

1. Opening, Vaststelling agenda:
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn aangevuld en staan al op de website. De optionele vergaderdatum van 11 juni komt te vervallen.
Aanvulling notulen 9 april 2018, punt 3; verkeerssituatie: de reactie van de gemeente Haarlem is vooralsnog uit gebleven, de MR blijft actief acteren op een antwoord van de gemeente.

De Actielijst: zie schema hieronder.

Actie Wie Wanneer
Debby uitnodigen om MR vanuit haar lidmaatschap GMR bij te praten Marion Overleggen bij welke vergadering. Indien mogelijk 9 juli.
Plannen overleg Kinderraad, contact opnemen met Arlette. Lili 9-7-18
Voor de vergadering van 9 juli aangepaste schoolgids versturen aan de MR. Erna 9-7-18
Jaarplan aan MR sturen. Erna 9-7-18
Informeren bij Marion of zij ook volgend schooljaar als MR lid actief blijft. Joris
Juiste emailadres van MR op website plaatsen. Daphne z.s.m
Punt HVO vanuit rondvraag opnemen op de agenda van 9-7. Joris

3. Gesprek Mark over ICT:
De werkgroep ICT van Zonnewijzer bestaat uit Mark, Gerben en Sofie. De Zonnewijzer wordt naast Mark, Sofie en Gerben ondersteund door de werkgroep Spaarnesant. Mark ondersteunt voornamelijk Zonnewijzer 2 en Gerben Zonnewijzer 1. Zonnewijzer 2 heeft op dit moment 30 IPads en Zonnewijzer 1 5 IPads. Kinderen kunnen op de IPad tegelijkertijd de begrijpend lezen toets doen. De IPad is ter ondersteuning van het onderwijs en geen vervanging.
De planning is dat alle kinderen per klas tegelijkertijd hetzelfde programma kunnen volgen, waarbij het leerniveau door de diverse programma’s automatisch aangepast wordt afhankelijk van de resultaten. Voor kinderen met dyslexie wordt er op dit moment een spraakprogramma ontwikkeld. Leerkrachten kunnen het programma volgen, wachtwoorden resetten.
Vakken welke op dit moment gebruikt worden zijn: rekenprogramma, taal- en spelling, toetsen begrijpend lezen, volgend schooljaar wordt een nieuwe rekenmethode ingezet.
Het aantal uren dat een kind op IPad actief is: maximaal 1,5 uur per week.
Binnenkort wordt de ‘leerkracht IPad’ beschikbaar gesteld voor de leerkrachten waarmee zij in staat zijn om de leerlingen middels een dashboard te volgen.
Wat nog in de toekomst ligt is; leerlingen kennis te laten maken met 21ste eeuwse vaardigheden. Er wordt nog nagedacht en gesproken over welke lesmethodes in de toekomst op IPads beschikbaar worden gesteld.

4. Mededelingen directie:
– Het team wordt, vanuit werkdrukgelden, uitgebreid met een onderwijsassistent.
– Het veiligheidsplan moet nog aangevuld worden met het gedragsprotocol en de kanjertraining. Verder is hij volledig.
– De formatie is nog niet helemaal rond, meer informatie volgt tijdens de vergadering van 9 juli.
– De invalproblematiek is toegelicht.

5. Punten uit deel 1:
Is besproken.

6. Begroting:
Het jaarplan en de begroting worden na de zomervakantie besproken. Er komt eerst nog info naar de MR vanuit Spaarnesant over de nieuwe werkwijze m.b.t. de begroting (nu per schooljaar). De MR heeft adviesrecht op de begroting.

7. Schoolgids:
De schoolgids wordt op een aantal punten aangepast en wordt daarna (voor 9 juli) aan de MR aangeboden ter instemming van de oudergeleding van de MR.

8. Evaluatie jaarplan huidig schooljaar:
Jaarplan wordt gekoppeld aan de begroting, zodra deze koppeling gemaakt is wordt deze aan de MR aangeboden.

9. Bezetting MR volgend schooljaar:
Vanuit de lerarengeleiding verlaten Peggy en Bea de MR aan het einde van het schooljaar.
Vanuit de oudergeleding zal Gladys de MR verlaten aan het einde van het schooljaar. De leraren zullen een oproep in het team doen en de oudergelding zal een oproep in het wijzertje plaatsen.

10. Effect kanjertraining op pesten:
Er is gesproken over de kanjertraining, deze wordt meer gezien als een training die ook wordt ingezet voor sociale vaardigheden. De kanjertraining is onlangs positief aangepast en de leerkrachten zijn hier positief over. Tevens heeft de school een apart pestprotocol.

11. MR seminar terugkoppeling:
Volgt volgende vergadering i.v.m. afwezigheid van Marion.

12. Mailadres op website:
Het oude emailadres stond nog op de website van de Zonnewijzer, deze wordt z.s.m. aangepast.

13. Rondvraag:
Gladys: wat is de voortgang en ervaring over het HVO binnen groep 8? Dit punt wordt opgenomen op de vergadering van 9 juli.