MR vergadering 10 september 2018

Notulen MR vergadering 10 september 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Kees-Jaap Hin, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle en Lyanne van Gils

1. Opening, Voorstelronde:
Een korte voorstelronde waarin iedereen iets over zichzelf heeft verteld. Kees-Jaap is als nieuw MR-lid in de oudergeleding toegetreden. Susan ten Dolle en Lyanne van Gils zijn de nieuwe MR-leden vanuit het team.

Dit schooljaar zullen de MR vergaderingen op Zonnewijzer 2 plaatsvinden van 19:30 uur tot 21:30 uur.

2. Vaststellen agenda:
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

3. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
De notulen van 9 juli 2018 zijn goedgekeurd en worden op de website gezet.

 

Actie Wie Wanneer
Nieuwe MR-leden naar de cursus. (en leden die de cursus niet hebben gevolgd Degenen die de cursus niet hebben gevolgd 19 november ??
Lyanne afwezig i.v.m. inpakavond.Erna heeft bij de Spaarnesant Academy naar mogelijkheden geïnformeerd. Dit wordt onderzocht.
Mariëlle Callenbach uitnodigen Om HVO toe te lichten Susan Voor 8 oktober
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Marion Dit schooljaar
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten Dit schooljaar
Kinderraad wordt opnieuw verkozen. De volgende vergadering afwachten, daarna ondernemen Marion en Lili actie. Marion, Lili 12 november
De kalender op de website is niet up-to-date. Erna neemt contact op met Gerben Directie z.s.m.
Notulen van 9 juli op de website zetten Daphne
Jaarplan / veiligheidsplan op de agenda zetten Joris 2x per jaar
Bijlage 14 van het veiligheidsplan bekijken Erna z.s.m.

4. Jaarplan:
Lili vraagt zich af hoe de muzieklessen van de verschillende organisaties gecoördineerd worden, zodat de lessen op elkaar afgestemd kunnen worden. De leerlijnen en leerdoelen komen dan samen. Dit wordt in deel 2 met Erna besproken.

PDCA-cyclus ; Er staat in het jaarplan dat het wordt gewaarborgd, maar hoe wordt dit zichtbaar in de praktijk? Er moeten duidelijke afspraken en een visie komen op functionering etc. Dit wordt in deel 2 met Erna besproken.
Joris benoemt dat het jaarplan nog twee keer op de agenda van de MR komt te staan, zodat er geëvalueerd wordt.

5. Veiligheidsplan:
De vraag of er genoeg BHV-ers op beide locaties aanwezig zijn wordt met JA beantwoord.

Worden de protocollen gevolgd door de leerkrachten? Dit wordt ook in deel 2 besproken.

Omtrent de verantwoordelijkheden mag er geen twijfel ontstaan over wie welke verantwoordelijkheden draagt bij vervoer van leerlingen onder schooltijd per auto door ouders of verzorgers. De bestuurder van de auto is verantwoordelijk voor de kinderen die hij/ zij vervoert en niet de school. Een inzittendenverzekering is daarom verplicht.  In de schoolgids is meer over verzekeringen terug te vinden onder het kopje  ‘verzekeringen’.

6. Begroting:
De begroting is bekeken.

7. Mededelingen directie

 • Door het plotselinge vertrek van Liza was er voor de vakantie een gat in de formatie, maar dit is voor de start van het schooljaar opgelost. Sandra Haasbeek staat 4 dagen voor groep 4 en Sophie Oldenburg staat op vrijdag voor de groep. Door deze oplossing kon in september direct prettig gestart worden.
 • De studiedag is door de leerkrachten en directie als zinvol en zeer prettig ervaren. Het was een goede start om de nieuwe collega’s kennis te laten maken en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • De school start dit schooljaar met de nieuwe rekenmethode ‘getal & ruimte’. De leerkrachten hebben een presentatie over de nieuwe methode gehad. Op het VO wordt deze methode ook gebruikt en zorgt voor een doorgaande lijn. De toetsen zullen digitaal afgenomen worden. Dit scheelt tijd voor het invoeren van de resultaten.
 • Op zowel Zonnewijzer 1 en Zonnewijzer 2 zijn 30 nieuwe iPads aangeschaft.
 • Dit schooljaar vindt er een audit door collega directeuren plaats De leerkrachten en directie gaan in teamvergaderingen een aantal doelen beoordelen en dit wordt tijdens de audit door mededirecteuren ook gedaan. De mededirecteuren geven een presentatie. De punten die daarin naar voren komen worden in het actieplan van de Zonnewijzer opgenomen.
 • Jessica blijf tot de herfstvakantie om Marjan te ondersteunen. Marjan doet de opleiding voor IB. De directie heeft bovenschools aangegeven dat er gezocht wordt om Marjan nog een dag extra in te zetten.
 • Na een korte discussie wordt er besloten het wijzertje wekelijks te houden en nieuws uit de groep 1 keer in de 14 dagen.
 • Dit schooljaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders, leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5. Vanuit de resultaten worden er actiepunten opgesteld.
 • Het schoolplan wordt dit jaar opnieuw geschreven, omdat het een 4-jarig plan is. (2019-2023)
 • Het jaarboekje is bijna klaar en wordt op de site gezet.
 • De schoolgids wordt op de site gezet.
 • Er is sinds dit schooljaar een nieuwe beheerder voor de website.

8. Terugkoppeling deel 1
Erna neemt de vraag van Lili mee en kijkt naar de mogelijkheden om de muzieklessen van verschillende organisaties op elkaar te laten aansluiten.
Op vraag over de waarborging van de PDCA-cylcus geeft de directie aan dat de onderwerpen terugkomen in vergaderingen, dat  er  collegiale consultatie gaat plaatsvinden  en dat  er  in januari en februari klassenbezoeken plaatsvinden door  OCTO  (Kunst van het lesgeven).
De protocollen van het veiligheidsplan zijn bij de leerkrachten bekend en moeten dus gevolgd worden.

9. MR positie m.b.t. het jaarplan
De MR stemt in.

10. MR positie m.b.t. het veiligheidsplan
Een aantal kleine aanpassingen moeten gedaan worden. Daarna stemt de MR in met het veiligheidsplan.

De directie neemt de opmerkingen over verantwoordelijkheden tijdens het rijden mee naar volgend schooljaar, zodat zij daar nogmaals naar kunnen kijken voor het jaarboekje van 2019-2020. Denk ook aan de inzittenden verzekering. 

11. De begroting
De begroting is besproken en de MR heeft verder geen op- of aanmerkingen.

12. Vergaderschema, notulisten en datum MR etentje
Joris Essing blijft voorzitter.
Lili Schutte blijft vicevoorzitter.
Daphne Hoogeland blijft secretaris.

Iedere vergadering is er een andere notulist.

Er vindt binnenkort een MR etentje plaats. Marion zorgt voor de datumprikker.

13. MR jaarverslag:
Joris stuurt het MR jaarverslag door en zal in de volgende vergadering besproken worden.