MR vergadering 9 oktober 2017

Notulen MR vergadering 9 oktober 2017

Aanvang 19.00 uur

Aanwezig:    Joris Essing, Marion van der Schoor, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Peggy de Vries, , Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: geen afwezigen

 

  1. Opening > vaststellen agenda:

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd

De notulen van 3 juli 2017 worden goedgekeurd.

 

  1. Voorstelrondje en rolverdeling en aanpassing website :

De nieuwe leden te weten : Lili Schutte ( oudergeleding), Mariska Schoonebeek en Daphne Hoogeland worden welkom geheten en stellen zich voor.

Joris Essing blijft de voorzitter, Lili Schutte wordt vice voorzitter en Daphne Hoogeland secretaris.

Joris gaat aan Debby vragen hoe de website werkt en aangepast kan worden.

  1. Vergaderrooster en notulisten :

We vergaderen in principe elke 2e maandag van de maand m.u.v. december, mei en augustus.

De voorgetelde data met notulist zijn :

13 november 2017     Mariska

15 januari 2018           Peggy

12 februari 2018         Daphne

12 maart 2018             Marion

9 april 2018                  Lili

28 mei 2018                 Gladys

11 juni 2018 ( optioneel)

9 juli 2018                      Peggy

  1. Basiscursus MR :

Een avond cursus met uitleg hoe de MR werkt (rechten en plichten) wordt gegeven door de  VVO (Vereniging Openbaar Onderwijs) op 20 november 2017 in Haarlem. Lili en Daphne hebben wel interesse.

  1. Jaarplan 2017-2018 :

Erna geeft een toelichting. De belangrijkste pijlers zijn : de Visie, de Kunst van het lesgeven, de Kanjertraining, Cultuur en creativiteit en de proeftuin A day a week school.

Joris heeft nog een vraag over het punt Veiligheid. Erna gaat hier binnenkort mee aan de slag. Wordt in februari op de agenda gezet.

  1. Speerpunten en jaarkalender MR :

Er zijn 2 speerpunten naar voren gekomen : de verkeerssituatie en ICT beleid gericht op gebruik door kinderen (media wijsheid).

Bovendien wordt geopperd Kirsty een keer uit te nodigen een praatje te houden in het kader van Hoogbegaafdheid en Mark en Gerben betreffende ICT.

Gladys gaat op onderzoek uit hoe de jaarkalender het best kan worden opgezet.

  1. Terugkoppeling stakingsdag :

Bea doet verslag van een zinvolle en goed georganiseerde dag. Nu maar hopen, dat het wat gaat opleveren zeker wat betreft de kwaliteit van het onderwijs ( klassenverkleining, passend onderwijs en het aantrekkelijk maken van het vak).