MR vergadering 13 november 2017

Notulen MR vergadering 13 november 2017

Aanvang 19.00 uur

Aanwezig:    Joris Essing, Marion van der Schoor, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Peggy de Vries, , Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: geen afwezigen

 1. Opening > vaststellen agenda:

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. Vanaf komende vergadering vergaderen we om 19.30uur op Zonnewijzer 1.

De notulen van 9 oktober 2017 worden goedgekeurd.

 

 1. Updaten website :

Daphne gaat het MR-gedeelte van de website aanpassen in overleg met Gerben. Volgende stukken moeten op de website geplaatst worden:

 • Voorstellen leden
 • Data vergaderingen
 • Jaarverslag (Dit moet voor 1 december)
 • Notulen vergadering 9 oktober (en nieuwe notulen zodra deze zijn goedgekeurd. Streven is binnen 10 dagen)
 • MR en huishoudelijk reglement
 • Jaarplan (wanneer goedgekeurd)

Ook moet er een stukje komen voor in het wijzertje om ouders te wijzen op het MR gedeelte van de website. (Van wie is dit een actie? Daphne?)

 1. Hoeveelheid lunchtijd:

Marion geeft aan dat ze van meerdere ouders te horen krijgt dat kinderen te kort tijd hebben om te lunchen. Sommige leerkrachten gaan te lang door met de lessen zodat er weinig tijd over blijft om te eten. Ook worden er soms filmpjes gekeken, waardoor kinderen afgeleid zijn en niet door kunnen eten. Groep 1 t/m 4 eet de eerste 10 minuten helemaal stil.
Om het team weer scherp te krijgen hierop neemt de lerarengeleding dit punt mee tijdens de brief van dinsdag 14 november en wordt dit ook door Erna opgenomen in de teambrief voor de leraren die 14 november niet aanwezig zijn.

 

 1. Jaarverslag MR

Jaarverslag is bij deze goedgekeurd. Helder en beknopt verslag. Dit verslag zal op de website geplaatst worden.

 

 1. MR en huishoudelijk reglement
 • Letten op aantal kinderen i.v.m. aantal leden in MR.
 • Lid heeft zitting voor periode van 4 jaar, hier willen wij flexibeler mee omgaan omdat de duur kan afschrikken.
 • Personen die zich verkiesbaar hebben gesteld, voorrang geven bij eventuele tussentijdse verkiezing.
 • Plaatsvervangend voorzitter hebben we inmiddels benoemd.

MR reglement is bij deze goedgekeurd.huishoudelijk-regelement wordt nog toegestuurd via mail en moet dan goedgekeurd worden. Op website plaatsen.

 1. Mededelingen directie:
 • Beleid storm en buitenspelen. Bij code oranje niet buitenspelen. Als het regent wordt er tijdens overblijf door Lilian en Birgit besloten of er buiten gespeeld wordt of niet.
 • Erna heeft gesproken met Sportfever. Binnenkort zullen zij twee dagen activiteiten op Zonnewijzer 2 organiseren tijdens de overblijf (een dag voorplein en een dag achterplein). Als dit bevalt eventueel uitbreiden. Er moet dan gekeken worden naar de hoogte van de bijdrage voor de tussen schoolse opvang.
 • Erna heeft een kennismakingsgesprek gehad met directrice van de Bavinckschool. Ze zullen regelmatig met elkaar om de tafel gaan.
 • Er repeteert regelmatig een ouderband op school. Ze zullen tijdens kerst iets gaan doen.
 • Erna vertelt over de studieochtend van het team. Het team heeft gezamenlijk gewerkt aan de visie. ICT is een punt dat hierin naar voren kwam. De kernwaarden die het team geformuleerd heeft zijn: Samenwerken, veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen met daaronder plezier.
 • Een stukje formatiegeld dat over was kan omgezet worden in middelen. Er is nu een bedrag vrijgekomen voor Ipads of Chromebooks. Streven is om deze voor het eind van het jaar aan te schaffen.
 • Schaatslessen: staat de eigen bijdrage goed in de schoolgids? Erna kijkt hiernaar.
 • Erna heeft gesprekken gevoerd over de begroting. Er kan meer geld gereserveerd worden voor ICT en cultuur. MR moet begroting goedkeuren. MR wil graag weten hoe de begroting in elkaar zit. Waar heeft de school invloed op en waar moet de MR dus iets van vinden? Hebben we als MR het recht om een expert in te huren? Erna neemt dit mee in de besprekingen hierover.
 • Leerkrachten hebben nu afgesproken dat ze 95% op school aanwezig moeten zijn en 5 % thuis mogen werken, indien werkzaamheden dit toelaten.
 1. MR jaarplan: besproken en aangepast. Gladys stuurt aangepast document nog een keer door. Via de mail goedkeuren en op de website plaatsen.

 

 1. Verkeerssituatie rondom school :

 

Gladys heeft contact gehad met Bavinck. Zij passen de brief aan en binnen twee weken gaat de brief eruit namens Zonnewijzer en Bavinck. Erna schrijft een stukje over de verkeerssituatie voor in het komende wijzertje. Zij is ook in overleg met Ebelien (verkeersouder) over het werven van nieuwe klaar overs.

 

 1. Rondvraag :

Voor welke groepen is de plusgroep? Nu voor de groepen 5 t/m 8 en vanaf januari starten we ook voor de groepen 1 t/m 4.

Volgende vergadering hebben we een toehoorder.

Joris sluit de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op Zonnewijzer 1.

 

Actielijst

Actie Wie Wanneer
Documenten op de website plaatsen Daphne (met Gerben) Zo snel mogelijk
In briefing: Tijd om te lunchen bewaken, geen filmpjes kijken. Mariska (Zonne2), Bea, Daphne, Peggy (Zonne1) Dinsdag 14 november
Huishoudelijk reglement doorsturen en goedkeuren Joris

Lezen en goedkeuren: allen

Zo snel mogelijk
Schaatslessen: eigen bijdrage goed in de schoolgids? Erna Zo snel mogelijk
Aangepast MR jaarplan doorsturen en goedkeuren Gladys

Lezen en goedkeuren: allen

Zo snel mogelijk
Beleid veiligheid Erna