Schoolgids

2015_Zonnewijzer_D90A4336

Beste Ouders

Voor u ligt de Schoolgids 2016-2017 van de Zonnewijzer. Deze gids is bedoeld voor u als ouders en verzorgers van kinderen die bij ons op school zitten, maar ook voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kind; deze gids helpt u daarbij.
De Zonnewijzer is een school vol kanjers en daar zijn we trots op. Wij hechten aan een veilig leerkli maat voor alle kinderen, rijk en arm, gelovig en niet-gelovig, waarvandaan dan ook. In een veilig leerklimaat kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen, zodat zij
allemaal op hun eigen manier een kanjer kunnen zijn. Ook voor elkaar. Daar staan wij voor, en dat willen wij de kinderen bijbrengen.
Het onderwijs op de Zonnewijzer rust op vier pijlers. Ten eerste is de Zonnewijzer een openbare basisschool. Alle kinderen zijn hier welkom. Ten tweede is de Zonnewijzer een Kanjerschool, oftewel, alle leerlingen krijgen elk jaar Kanjertraining, een training op sociaal/emotioneel gebied. Onze slogan is: ”op de Zonnewijzer is het voor iedereen prettig”; de vijf Kanjerafspraken vormen de basis voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Ten derde staat op de Zonnewijzer opbrengstgericht onderwijs centraal.
Wij houden scherp in de gaten hoe ieder kind zich ontwikkelt en passen daar onze lessen op aan. Verderop in deze gids kunt u lezen wat dit precies behelst. TWen vierde vinden wij het van belang dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen door middel van kunst- en cultuuronderwijs.
Ook kunt u in deze gids de praktische informatie vinden die u gedurende het schooljaar kunt raadplegen of nodig zou kunnen hebben. Via de index achterin de gids vindt u gemakkelijk uw weg.
Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom voor een gesprek. Desgewenst kunt u (eventueel samen met uw kind) op afspraak een rondleiding door onze school krijgen.

De School

De Zonnewijzer bestaat sinds begin jaren tachtig, maar heeft als openbare basisschool een traditie die teruggaat tot in de achttiende eeuw. De school wordt bestuurd door de stichting Spaarnesant voor openbaar onderwijs in Haarlem, en is gevestigd op twee locaties tussen de Planetenwijk en Sinnevelt in Haarlem-Noord. Ruim vijfhonderd leerlingen bezoeken de school. De leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de wijk.
In het hoofdgebouw aan de Planetenlaan zijn dertien lokalen, een speellokaal en een gymnastieklokaal. De groepen 1/2, 5 en 6 zijn hier ondergebracht. Het oude gedeelte uit 1939 is ontworpen door de architect Gijsbert Friedhoff.
In 1985 werd er een kleutergedeelte aangebouwd, gevolgd door vijf semi-permanente klaslokalen in 2000.
Het grote speelterrein heeft in 2002 een facelift ondergaan en in 2005 is het kleuterplein omgetoverd tot een prachtig speelterrein voor de kleuters.
De groepen 3, 4, 7 en 8 zijn vanaf oktober 2015 gehuisvest aan de Planetenlaan 168.
Dit gebouw is speciaal voor ons verbouwd. Er zijn 12 lokalen, een lerarenkamer, twee kantoren; BSO Op Stoom zit er, en er zijn 3 lokalen voor de Bavinckschool
1.1. Het schoolprofiel
De Zonnewijzer vindt het belangrijk dat ieder kind in staat moet zijn om te leren. Daarom zijn in principe alle kinderen (vanaf 4 jaar) welkom op de Zonnewijzer.
Openbaar onderwijs voor iedereen

De Zonnewijzer is een openbare school. Dat houdt in dat de Zonnewijzer kinderen toelaat zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. Ook is het voor de toelating niet van belang of het kind rechtmatig in Nederland verblijft. Maar het kan zijn dat het kind speciale onderwijsbehoeften heeft die wij niet kunnen bieden op de Zonnewijzer.
Als daar sprake van is, gaan wij samen met u als ouders in overleg; misschien kan uw kind dan beter op een andere school terecht. Uiteindelijk neemt de directeur van de
Zonnewijzer de beslissing over de toelating. Zij doet dit onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, Spaarnesant. Mocht u het oneens zijn met de beslissing, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Spaarnesant. Het adres vindt u achterin de schoolgids.
De veilige omgeving van de Kanjerschool
De Zonnewijzer vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig moet voelen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Zonnewijzer in 2003 de ‘Kanjertraining’ in huis gehaald.
Alle leerkrachten op de Zonnewijzer zijn gecertificeerd om deze trainingen in de klas te geven.
De Zonnewijzer mag zich daarom officieel ‘Kanjerschool’ noemen.
De ‘Kanjertraining ́ is een wetenschappelijk onderbouwde, sociaal-emotionele vaardigheidstraining. De training gaat er vanuit dat kinderen individuen zijn: elk kind is uniek. Maar kinderen zijn ook groepsleden. Ze worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Kinderen hebben (net als volwassenen!) het verlangen om erbij te horen. Om zich veilig te voelen in de groep, is het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Dit vergt bepaalde sociale vaardigheden. De Kanjertraining helpt deze vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. School past de Kanjertraining niet alleen toe in de bewuste lessen,ook bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen, tijdens de overblijf, en bijvoorbeeld op schoolkamp wordt teruggegrepen op de regels van de Kanjertraining.
Opbrengstgericht onderwijs
De Zonnewijzer vindt het belangrijk dat alle kinderen op hun eigen niveau zo goed mogelijk kunnen leren. Om dit te kunnen waarmaken, is onze school in het schooljaar 2011-2012 overgegaan op het systeem van ‘opbrengstgericht onderwijs’.
Bij opbrengstgericht onderwijs wordt op een systematische manier doelgericht gewerkt aan het optimaliseren van prestaties. Anders gezegd: we houden (onder meer via toetsen) systematisch bij hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en we passen daar de vervolgstappen in het onderwijs op aan, met als doel de kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. De methode is ontwikkeld door de projectgroep Focus van de Universiteit van Twente. In hoofdstuk 2 leest u hoe we dit onderwijssysteem hebben ingericht.
1.2 Visie zonnewijzer
Iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd op De Zonnewijzer. Er is sprake van een
prettige, open en veilige schoolomgeving voor medewerkers, leerlingen en ouders.
Dit bereiken wij door:

Onze omgangsvormen te relateren
aan de KanjerafsprakenDoor opbouwend en positief
te communiceren
met elkaar, leerlingen en ouders

Wij stellen ons open voor nieuwe ontwikkelingen, zodat wij de kinderen, ieder met hun
eigen uitdaging en op hun eigen niveau, voorbereiden op de maatschappij waarin wij
samenleven. Dit bereiken wij door:

1. Intensieve samenwerking tussen
de betrokkenen rondom het kind
2. Gebruik te maken van kwaliteiten en
vaardigheden van leraren, leerlingen en ouders
3.Kinderen te betrekken in hun eigen leerproces
4. Kinderen mede verantwoordelijk te maken t.a.v.
de leerinhoud, en daarmee initiatief te stimuleren
5.Leerlingen die onze school verlaten een breed
aanbod te bieden op cultureel en maatschappelijk vlak.
Daarom zijn wij trots op De Zonnewijzer te mogen leren en werken

1.3 Enkele basisregels
De kinderen moeten zich prettig kunnen voelen op school. Dat is een belangrijke
voorwaarde om goed te kunnen leren. Om dit te bevorderen hebben wij enkele
basisregels op papier gezet die zijn bedoeld om de onderlinge omgang te
vergemakkelijken.
De regels zijn afgeleid van het schoolprofiel en de schoolvisie.
Ze zijn gebaseerd op de afspraken van de kanjertraining (de ‘kanjerafspraken’) en onze eigen
omgangsregels (de ‘schoolafspraken’). Deze hebben we op elkaar afgestemd. In deze
paragraaf vindt u een overzicht van de kanjerafspraken en de schoolafspraken en nog
enkele andere – zakelijke – afspraken.

De kanjerafspraken:
1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. We werken samen.
4. We hebben plezier.
5. We doen me,
Schoolafspraken
1. Op school is het voor iedereen prettig.
Dat wil zeggen: je bent vriendelijk tegen elkaar,
je let op of anderen het ook leuk hebben, als je
iets niet leuk vindt, dan zeg je het. Ruzies praat
je uit of los je op en een foutje maken is oké
(‘daar zitten wij niet mee’)
2. Je gebruikt je tijd goed.
Dat houdt in: je komt op tijd binnen, je doet snel
je jas uit en je werkt goed door.
3. Op school is het voor iedereen veilig.
Dat betekent: je loopt rustig door de school en je
valt anderen
niet lastig bij het werk of het spel.
4. Op school is het schoon en netjes.
Dat houdt in: je veegt je voeten, je houdt de klas en je tafel netjes en gooit rommel
in de prullenbak. Je wast je handen als je van de wc komt, je houdt de wc schoon en
droog en je doucht (group 7 en 8) na de gymles.
5. Je bent zuinig op je spullen en die van anderen.
Dat wil zeggen: wat vies is, maak je schoon, je raapt iets op wat gevallen is, je gebruikt
spullen waarvoor ze gemaakt zijn en je gebruikt alleen iets van een ander als je het
hebt gevraagd.
Tot slot volgen hier nog enkele zakelijke afspraken.
Inschrijven
Vanaf 2 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven op de Zonnewijzer, maar natuurlijk wilt u graag eerst de school zien. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding met de schoolleiding (Edith Ploeg). De rondleidingen organiseren wij ‘s morgens om 9.00.
U kunt op verschillende dagen terecht. Na de rondleiding ontvangt u een inschrijfformulier.
Dit kunt u inleveren bij de administratief medewerker Monique van Deursen, of opsturen naar school t.a.v. de directie. Tevens is er de mogelijkheid de ingevulde formulieren te mailen (directie@zonnewijzerhaarlem.nl).
Wanneer het inschrijfformulier ontvangen is, ontvangt u van de directie een ontvangstbevestiging. Een half jaar voordat uw kind vier jaar wordt,
ontvangt u van ons een brief en vragen wij u nogmaals de inschrijving te bevestigen.
Dit doen wij omdat wij bemerken dat de situatie rondom een leerling kan veranderen.
Verzekeringen
Wij gaan ervan uit dat iedereen een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering heeft. Tijdens schoolreisjes (zie paragraaf 2.7) worden de kinderen extra verzekerd. De verzekering dekt alleen persoonlijk lichamelijk letsel, dus geen materiële zaken, zoals brillen. U kunt particulier een uitgebreide schoolverzekering bij uw verzekeringsmaatschappij afsluiten.
1.4 Het belang van de ouders
Om een veilig leerklimaat te creëren waar iedereen zich thuis voelt, is het belangrijk dat de school en de ouders een goede onderlinge verstandhouding hebben. Betrokkenheid van ouders heeft een aantoonbaar positief effect op het functioneren van kinderen binnen de school. Uit onderzoek blijkt dat het vooral van belang is dat ouders met hun kinderen praten over school en dat ze hen helpen bij het leren en maken van hun huiswerk. Hierdoor ontstaat meestal meer zelfvertrouwen bij leerlingen, een positieve houding ten opzichte van de school, betere prestaties in taal en rekenen, en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Als school vinden wij het daarom belangrijk dat we een goede relatie met de ouders hebben. De band met de ouders maakt deel uit van onze kijk op het onderwijs. Verderop in de schoolgids kunt u zien hoe we de relatie met de ouder hebben vormgegeven en welke bijdrage u hier zelf aan kunt leveren.

Het onderwijs

De overheid heeft ‘Kerndoelen’ opgesteld. Hierin is vrij nauwkeurig geformuleerd wat de kinderen aan het eind van groep 8 moeten hebben geleerd. Dit kader hebben wij verder ingevuld met behulp van het systeem van opbrengstgericht onderwijs. In dit hoofdstuk laten we zien wat dit in de praktijk betekent. Wat houdt opbrengstgericht onderwijs in de praktijk precies in? Wat leren de kinderen allemaal op school, welke vakken krijgen ze en welke lesmethodes (boeken, werkschriften) en ondersteunende materialen gebruiken we daarvoor? We hebben een onderverdeling gemaakt in kleuters (groep 1/2) en de overige groepen (groep 3 t/m 8). We behandelen niet alle groepen apart, de meeste lesmethodes lopen namelijk door van de ene leeftijdsgroep naar de andere. Dit voorkomt onnodige
herhaling. Ten slotte is er aandacht voor een praktische kwestie: wanneer en hoe laat verwachten wij de kinderen op school?
2.1 opbrengstgericht onderwijs als uitgangspunt
Zoals gezegd werkt de Zonnewijzer sinds het schooljaar 2011-2012 opbrengstgericht.
We houden nauwgezet in de gaten hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en
passen daar onze vervolgstappen op aan. In deze paragraaf kunt u lezen hoe dit
in de praktijk gaat.
Iedere stap in het leerproces van de kinderen wordt afgesloten met een
methodegebonden toets. De toets geeft de leerkracht informatie over wat een kind
kan. De leerkracht analyseert deze informatie en bekijkt wat het kind nodig heeft om de
volgende stap te maken in de leerontwikkeling. Daarna maakt de leerkracht een plan om
de leerprestaties verder te verbeteren.
Om het leerproces in goede banen te leiden, gaan we uit van verschillende niveaus:
_________________________________________________________________________________________
Het basisniveau; basisinstructie:
voor kinderen die een onderwijsaanbod nodig hebben vergelijkbaar
met leerlingen die een gemiddelde leerontwikkeling doormaken.
_________________________________________________________________________________________
Het breedteniveau; verlengde instructie:
verlengde instructie voor kinderen die
behalve regelmatige
herhaling extra instructie, begeleiding en oefening nodig hebben.
_________________________________________________________________________________________
Het plusniveau; plusaanbod:
voor kinderen die minder instructie nodig hebben en uitdaging
vinden in prikkelend werk.
_____________________________________________________________________
Het diepteniveau; een eigen leerlijn:
voor kinderen die niet zonder meer het reguliere programma volgen.
Deze kinderen krijgen een op maat gesneden onderwijsaanbod.
_________________________________________________________________________________________
Het leerlingvolgsysteem: methodegebonden toetsen en Cito-toetsen
Het opbrengstgericht onderwijs vraagt dus om regelmatige toetsing. Wij gebruiken twee soorten toetsen: methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. Beide zijn erop gericht de kinderen op de juiste manier te ondersteunen in hun ontwikkeling.
De methodegebonden toetsen gebruiken wij om te zien of de kinderen de aangeboden leerstof van de lesmethode voldoende eigen hebben gemaakt en of we op basis van deze informatie sommige kinderen extra moeten ondersteunen.
De Cito-toetsen staan los van de lesmethodes. Wij gebruiken deze toetsen om een analyse te maken van de algemene leerontwikkeling van de kinderen. De informatie die de Cito-toetsen ons opleveren, verwerken wij in de groepsplannen. Overigens sluiten de Cito-toetsen goed aan bij wat de onderwijsinspectie van ons vraagt. Dus het mes snijdt aan twee kanten.

Het leerlingvolgsysteem: methodegebonden toetsen en Cito-toetsen
Het opbrengstgericht onderwijs vraagt dus om regelmatige toetsing. Wij gebruiken twee soorten toetsen: methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. Beide zijn erop gericht de kinderen op de juiste manier te ondersteunen in hun ontwikkeling.
De methodegebonden toetsen gebruiken wij om te zien of de kinderen de aangeboden leerstof van de lesmethode voldoende eigen hebben gemaakt en of we op basis van deze informatie sommige kinderen extra moeten ondersteunen.
De Cito-toetsen staan los van de lesmethodes. Wij gebruiken deze toetsen om een analyse te maken van de algemene leerontwikkeling van de kinderen. De informatie die de Cito-toetsen ons opleveren, verwerken wij in de groepsplannen. Overigens sluiten de Cito-toetsen goed aan bij wat de onderwijsinspectie van ons vraagt. Dus het mes snijdt aan twee kanten.
Gesprekken met de ouders
De Cito-toetsen, de analyse en de daaruit voortvloeiende stappen worden met ouders besproken. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een kort gesprek met de groepsleerkracht. (NB. de groepen 8 hebben hiervoor een eigen agenda in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs.)
De gesprekken in het najaar zijn erop gericht om informatie over het kind uit te wisselen tussen leerkracht en ouder; de zg. kennismakingsgesprekken. De gesprekken in februari en juli worden gevoerd naar aanleiding van het rapport. Ouders van kinderen die in de loop van het jaar op school komen, worden tussendoor door de leerkracht voor een gesprek uitgenodigd.
Het kan voorkomen dat u als ouder het nodig acht om de leerkracht tussentijds extra te informeren over uw kind. Mocht deze behoefte er zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht, na schooltijd.
Overgaan, doubleren en klassen overslaan
Het onderwijs op de Zonnewijzer is zo ingericht, dat de kinderen in principe na acht jaar kunnen overstappen naar het vervolgonderwijs. Wij gaan ervan uit dat het leerlingvolgsysteem en de professionele kwaliteiten van de leerkracht en de interne begeleider een goed beeld geven over de ontwikkeling van de leerling op school.
Soms kunnen er redenen zijn om een kind een jaar te laten doubleren of de kleuterperiode te verlengen. De reden daarvoor is altijd gelegen in het feit dat wij ernaar streven dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Groepen overslaan, waaronder vervroegd naar groep 3 (voor kinderen die na 1 oktober 6 jaar worden), komt ook sporadisch voor. Een protocol ten aanzien van deze najaarskinderen is op school aanwezig.
In beide gevallen beslist de schoolleiding. Maar het kan zijn dat u als ouder het oneens bent met de beslissing. Bij verschil van mening met ouders kan het kind onafhankelijk getoetst worden (op kosten van de ouders) en zal de school, indien nodig, een nieuwe beslissing nemen..
2.2De kleuters: de groepen 1/2
Kleuters leren vooral door te spelen, te ervaren en te ontdekken. De ervaringswereld van de kleuter bestaat uit dingen, planten, dieren en mensen. Zij leren hier spelend mee om te gaan. Daarom staan bij ons het spel en het spelend leren centraal. Als de kleuter er aan toe is, zal het spelen langzamerhand overgaan in leren. Wij proberen met ons onderwijs bij deze ontwikkeling aan te sluiten, want kinderen hebben ook steun nodig bij dit natuurlijke leerproces. Die steun bieden wij hen.
Aanvankelijk lezen en schrijven
In het schooljaar 2013-2014 hebben wij een start gemaakt met het implementeren van een nieuwe methode; Kleuterplein. Deze methode is specifiek ontwikkeld voor het opbrengstgerichte onderwijs. De methode biedt handvatten bij het rekenen, de motorische ontwikkeling, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en de sociaal-emotionele ontwikkeling.De ontwikkeling van de kleuters kan worden opgedeeld in motorische, cognitieve, creatieve, zintuiglijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden ze de gelegenheid om op al deze gebieden te groeien. Daarom werken we voornamelijk projectmatig, met de thema’s uit Kleuterplein. Kleuterplein biedt een veelzijdige leeromgeving, met verrassende speelse activiteiten en materialen, die de kinderen voorbereid op het leren lezen en het leren rekenen. De methode is expliciet gericht op de brede ontwikkeling van de kinderen. Alle aspecten van het leren komen aan bod.
Natuur en techniek
Dagelijks komen we in aanraking met natuur, techniek en wetenschap. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en de lessen natuur en techniek op de Zonnewijzer sluiten hierop aan. Voor de lessen gebruiken we twee methoden: Leefwereld en Schooltelevisie.
Leefwereld begint met de basisprincipes van de natuur en het ontdekken van de techniek. De methode werkt spelenderwijs. De leerkracht geeft klassikale instructie en de kinderen kunnen daarna zelfstandig aan het werk.
Schooltelevisie wordt aangeboden door de NTR. In de kleutergroepen maken we kennis met onder meer het programma Koekeloere: met Moffel en Piertje, twee nieuwsgierige “poppen-figuren” die de wijde wereld intrekken om antwoorden te vinden op hun vragen. In de hogere klassen komen weer andere programma’s aan bod. De programma’s van Schooltelevisie zijn via ‘uitzending gemist’ ook thuis te bekijken.Tot slot gebruiken we in de kleutergroepen de Techniektorens. Dit zijn vrolijk gekleurde kasten met (zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde) materialen, waarmee gewerkt wordt aan diverse domeinen van de techniekles. De kinderen gaan vooral zelfstandig aan het werk, maar we maken voor de begeleiding wel dankbaar gebruik van de hulp van enkele ‘techniekouders’ (zie paragraaf 5.3).

Verkeersles
Een veilige leeromgeving betekent voor ons ook dat de schoolomgeving veilig moet zijn. Een belangrijk aspect daarvan is kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Verkeersonderwijs maakt dan ook deel uit van ons reguliere onderwijsaanbod. Dit wordt ook door de overheid verplicht gesteld. Voor de verkeerslessen maken we veel gebruik van de verkeerseducatielijn die door Veilig Verkeer Nederland (VVN) is ontwikkeld.
In de kleutergroep beginnen we met de methode Rondje verkeer. In Rondje verkeer komen zeven thema’s aan de orde: lopen, spelen, oversteken, fietsen, weer en verkeer, meerijden en tekens. De thema’s worden op verschillende manieren benaderd, onder meer via kringgesprekken, verhalen, versjes en kopieerbladen met oefeningen. Rondje verkeer staat tot en met groep 3 op het programma.

Expressie
Voor de expressievakken (kunst en cultuur, beeldende vorming en muziek) maken we gebruik van de methode Moet je doen. Deze loopt door tot en met groep 8 en besteedt op een veelzijdige manier aandacht aan alle vormen van creativiteit die men kan bedenken: zingen, muziek maken, toneelspelen, knutselen, tekenen, enzovoort.
Hiernaast loopt ieder jaar een programma van Kunstmenu met culturele activiteiten voor de basisschool. In de loop van 8 jaar komen de kinderen in contact met het poppentheater, de schouwburg, het filmtheater, de Grote Kerk, het Concertgebouw, het museum en met literatuur (schrijvers of dichters in school).

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs maakt een apart onderdeel uit van het onderwijsaanbod in de kleutergroep. De kleuters spelen dagelijks bij niet-regenachtig weer buiten. Twee keer per week en bij regenachtig weer gaan zij naar het gymnastieklokaal. De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen (bij voorkeur instapgymschoenen, voorzien van hun naam). Deze nemen zij aan het begin van het schooljaar mee van huis en kunnen in een gymtas van school in de gang blijven hangen.
Inrichting van het lokaal
De ontdekkingstocht van de kleuters wordt natuurlijk niet alleen door de lesmethode en de meester of juf bepaald. De directe omgeving: het klaslokaal en de klasgenoten, zijn evenzeer belangrijk. Om de kinderen te stimuleren tot het nemen van initiatieven bij het verkennen van de wereld om hen heen, hebben wij de klaslokalen uitnodigend ingericht.
Groepssamenstelling
Kleuters leren niet alleen uit zichzelf, maar ook van elkaar. Daarom is het belangrijk dat ze niet alleen met leeftijdgenootjes, maar ook met iets oudere kleuters in aanraking komen. We hebben de groepen 1/2 wat betreft leeftijd gemengd. We hebben het zo georganiseerd dat de kinderen hun schoolleven in een kleine groep kunnen starten. Vóór de kerst zijn de groepen 1/2 nog relatief klein. Dan kunnen de vierjarigen worden opgenomen in deze bestaande groepen. Zo rond de kerst is de maximale opnamecapaciteit van de groepen 1/2 bereikt. Om de kinderen die na de kerstvakantie vier jaar worden, toch in een kleine groep te laten beginnen, starten we waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 met een nieuwe groep: de zogenaamde instroomgroep (groep 0). In deze groep zijn wel alle kinderen even oud. Pas na de zomervakantie worden de kinderen van de instroomgroep in de gemengde groepen 1/2 opgenomen.
Najaar 2016 wordt aan de hand van de aantallen besloten of we een instroomgroep starten.
2.3 De groepen 3 t/m 8
Ons onderwijsaanbod probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen in groep 3 en 4 kunnen al heel veel zelf, maar hebben ook structuur nodig. De lesmethodes die we bij de vakken gebruiken, hebben we daarop uitgekozen.
We werken met methodes waarin duidelijke en logische leerlijnen worden gevolgd. Veel van deze leerlijnen lopen door in de hogere klassen.
Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, krijgen zij meer vakken en meer opdrachten. Er wordt zoveel mogelijk zelfstandig gewerkt. Kinderen leren gaandeweg hun werk te plannen (volgens een weekplanning). Het kan dan zijn dat niet ieder kind met hetzelfde vakgebied bezig is.
De kinderen krijgen les in lezen, taal, (de techniek van het) schrijven, rekenen, Engels, natuur en techniek, expressie (handvaardigheid, tekenen, taalexpressie en muziek) en bewegingsonderwijs. Vanaf groep 5 komt daar wereldoriëntatie bij. Vaste onderdelen van het lesprogramma zijn de kanjertrainingen, boekbesprekingen en spreekbeurten. In groep 6 krijgen de kinderen de zorg voor een schooltuintje. We houden ook rekening met verschillen in aanleg en tempo. Hoewel het gebruik van methodes een zekere uniformiteit met zich meebrengt, wordt niet van alle leerlingen hetzelfde verwacht. De meeste methodes bieden een basisprogramma, met herhalingsstof voor kinderen die extra oefening nodig hebben en verdiepingsstof voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In de hogere groepen kan er huiswerk gegeven worden.
Groepssamenstelling
De laatste jaren zien wij vanwege bezuinigingen de groepsgrootte stijgen.
Kleutergroepen:De groepen 1-2 starten per schooljaar met 23-24 leerlingen in een klas.
De leerlingen stromen gedurende het schooljaar in. Vanaf mei zijn er ongeveer 30- 32 leerlingen per klas. Onze ervaring leert dat de jonge kinderen (vier jaar) niet dagelijks naar school gaan, de klassen zijn niet elke dag vol bezet. Vanaf 28-29 leerlingen per klas is er elke dag extra ondersteuning van een onderwijsassistent in de kleuterbouw. De onderwijsassistent wordt ingezet in verschillende groepen om het spelen en zelfstandig werken te begeleiden. De leerkracht heeft daardoor extra ruimte om met kleine groepen extra activiteiten te organiseren. Wanneer er vanaf maart meer dan 32 leerlingen in de groepen 1-2 instromen, starten wij een instroomgroep. Echter vanaf mei wordt er geen instroomgroep meer gestart omdat er dan nog maar een korte periode onderwijs gegeven wordt. Er wordt dan een keuze gemaakt voor een extra medewerker met een onderwijsassistent- bevoegdheid, voor 2 dagen per week.
Groep 3 t/m 8:
Vanaf groep 3 zijn er groepen op de Zonnewijzer die groter zijn dan 30 leerlingen (per groep). De groepen worden niet groter dan 35 leerlingen per groep. Bij een groepsgrootte van 31-32 leerlingen is er in de groepen 3 en 4 extra ondersteuning van 3 dagen per week door een medewerker met de bevoegdheid van onderwijsassistent of 2 dagen een medewerker met een leerkrachten- bevoegdheid. In de groepen 5 en 6 is er extra ondersteuning door een leraar met onderwijsbevoegdheid van minimaal 2 dagen per week of een onderwijsassistent voor meerdere dagen per week. In groep 7 en 8 zijn leerlingen in staat de verwerking van hun lesstof meer zelfstandig uit te voeren waardoor extra ondersteuning niet nodig is. Wanneer de groepen groter zijn dan 32 leerlingen streven wij ernaar extra werkruimte te creëren voor de groepen, waar mogelijk in de vorm van een extra lokaal, grenzend aan het lokaal van de groep.

Leren lezen
Het leesonderwijs in groep 3 begint met aanvankelijk lezen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen. Deze methode sluit aan bij bij Kleuterplein, waarmee de kinderen van groep 1/2 hebben gewerkt. Veilig leren lezen wordt al heel lang gebruikt in het basisonderwijs. De methode maakt de kinderen met zorgvuldig gekozen woorden (‘maan, roos, vis’) vertrouwd met de alfabetische structuur van onze spelling. Door de woorden te zien, te horen en uit te spreken, leren de kinderen letters te verbinden tot woorden, tot het lezen van een woord vanzelf gaat.
Om het zelfvertrouwen van de beginnende lezers te vergroten en hen op een ongedwongen manier te leren om beter en vloeiender te lezen, gaan de kinderen halverwege groep 3 met een zogenaamde tutor aan de slag. Een tutor is meestal een oudere leerling – in dit geval een kind uit groep 7 – die het lezende kind begeleidt. Wanneer kinderen leesvaardig zijn en alle letters beheersen, starten zij met zelfstandig duo-lezen. Kinderen lezen in tweetallen een boek samen, zij maken hierdoor veel leeskilometers en beleven leesplezier.
In groep 4 gaan we een stapje verder met het leesonderwijs. Bij het technisch lezen maken we gebruik van Estafette, de lesmethode die aansluit bij Veilig leren lezen. Estafette houdt rekening met de verschillen in aanleg van de kinderen in de klas. De methode richt zich op de woordenschat, het begrijpend lezen, het leesplezier en het leestempo. Eind groep 3 krijgen de kinderen na een leestoets een leesniveau toegekend: het AVI-niveau (Analyse van Individualiseringsvormen). Aan de hand daarvan en van de leestempotoets in groep 3 worden de kinderen in het begin van groep 4 ingedeeld in twee groepen. Na een klassikaal gedeelte gaan de lezers die veel hulp nodig hebben, samen met de leerkracht aan het werk. De andere kinderen gaan zelfstandig verder.
Na een Cito-leestempotoets in januari worden de kinderen opnieuw ingedeeld; nu in drie groepen: een groep die alles samen doet met de leerkracht, een groep die gedeeltelijk onder begeleiding werk en een groep die zelfstandig aan de slag gaat. Sommige lezers worden al eerder (dus vóór januari) zelfstandig als estafetteloper aan het werk gezet. Wanneer kinderen technisch vaardig genoeg zijn om te kunnen lezen, kunnen kinderen vanaf groep 4 zelfstandig stillezen.
Elke dag starten wij op de Zonnewijzer met stillezen. Dit doen wij zodat kinderen genoeg leeskilometers kunnen maken, veel woorden aangeboden krijgen en strategische lezers worden. In alle klassen zijn de boeken bereikbaar voor kinderen en wordt er voor en – na het stillezen over boeken gesproken. Wij merken dat kinderen op de Zonnewijzer gemotiveerde lezers zijn. Elke groep beschikt over een kleine bibliotheek.
Naast het technisch lezen wordt in groep 4 ook het begrijpend lezen geïntroduceerd. Omdat we zoveel mogelijk willen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de individuele kinderen, hebben we gekozen voor de methodes Tekst verwerken (editie 2009) en de methode Nieuwsbegrip. Beide leermethodes lopen door tot en met groep 8.Tekst verwerken is een leesmethode die de kinderen op een efficiënte manier aan de hand neemt van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. De methode gaat uit van ‘convergente differentiatie’. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de niveauverschillen in de groep. De leerkracht geeft eerst een instructie voor alle kinderen. Daarna gaan sommige kinderen zelf aan het werk en krijgen kinderen die dat nodig hebben, extra instructie. Om de motivatie van de kinderen voor het begrijpend lezen te vergroten, hebben wij Nieuwsbegrip in ons programma opgenomen. Deze interactieve methode heeft de actualiteit als uitgangspunt genomen voor de keuze van teksten die de kinderen lezen. De methode richt zich onder andere op het vergroten van de woordenschat. Er worden wekelijks nieuwe teksten opdrachten aangeleverd, die aansluiten bij het nieuws.De kinderen van groep 4 gaan vanaf oktober lezen met een tutor. De tutors van deze groep zijn kinderen uit de groepen 8.

Schrijfles
Het leren schrijven hangt nauw samen met het leren lezen. Daarom hebben we bij de schrijfles gekozen voor een methode die aansluit bij de leesmethode Veilig leren lezen, namelijk Pennenstreken. De kinderen leren in groep 3 via Pennenstreken de woorden te schrijven die ze in de leesles hebben leren lezen. Zo leren ze de technische vaardigheid van het schrijven en brengen ze wat ze met het lezen geleerd hebben, meteen in de praktijk.
We beginnen met aanvankelijk schrijven: het schrijven van schrijfletters in kleine letters en hoofdletters. En om de techniek van het schrijven te verbeteren, worden motorische oefeningen gedaan, die gericht zijn op de armen, de handen en de vingers. De schrijflessen met Pennenstreken lopen door tot en met groep.
Taalmethode
In mei 2015 hebben we na een zorgvuldige selectieprocedure een nieuwe Taalmethode gekozen. Dit is de methode STAAL.
Er zijn vier ‘taaldomeinen’: woordenschat (woorden leren, gebruiken en onthouden), kijk op taal (klanken, woorden, zinnen en taalgebruik), luisteren en spreken (luistervaardigheid, communicatieve vaardigheden, het gebruik van een gevarieerde woordenschat, het kunnen geven van een presentatie en non-verbale communicatie) en schrijven (goed en mooi kunnen formuleren, creatief schrijven en zakelijk schrijven).
<
Rekenen
In groep 3 wordt gestart met het rekenonderwijs via de methode Alles telt. Deze rekenmethode sluit goed aan bij de schoolvisie van de Zonnewijzer, want het gaat uit van de gedachte dat iedere groep niveauverschillen kent en dat de leerkracht iedereen ‘op maat’ wil kunnen helpen met het leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Alles telt laat de kinderen oefenen, herhalen en automatiseren. Elke lesweek bestaat uit vijf rekenlessen: twee interactieve lessen met de leerkracht samen en drie lessen zelfstandig werken, waarbij ruimte is voor extra instructie. Er wordt regelmatig getoetst om te kijken hoe ver de kinderen zijn.

Natuur en techniek
Voor natuur en techniek gebruiken we vanaf groep 3 de methode Leefwereld. Nu verschuift de aandacht naar natuur, techniek en wetenschap, met aandacht voor milieueducatie. Het idee om iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen manier te laten leren, komt via Leefwereld goed tot zijn recht. De methode houdt op verschillende manieren rekening met niveauverschillen in de groep.
Wereldoriëntatie
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook wereldoriëntatie. Dit bestaat uit aardrijkskunde en geschiedenis (inclusief maatschappelijke verhoudingen – waaronder ‘burgerzin’).
De lessen wereldoriëntatie beginnen met een methode waarin deze gebieden geïntegreerd worden aangeboden: Naut, Meander en Brandaan. Deze methode vormt een voorbereiding op de lessen wereldoriëntatie vanaf groep 5. In de lessen wereldoriëntatie is volop ruimte om te differentiëren.
Voor de aardrijkskundelessen maken we in groep 5 een vervolg met de methode Meander. De methode leert de kinderen om zich heen te kijken en samenhang te zien in de alledaagse dingen. De methode is concentrisch opgebouwd. Dat wil zeggen dat de wereld die wordt behandeld, steeds een stapje groter wordt. In groep 5 en 6 gaat het over Nederland, in groep 7 over Europa en in groep 8 over de hele wereld. De topografietoetsen, die vanaf groep 6 worden gegeven, sluiten hierbij aan. De kinderen kunnen overigens thuis oefenen voor de topografietoets.
De hulp van de ouders is hierbij onontbeerlijk.
De geschiedenislessen zijn gebaseerd op de methode Brandaan. Deze methode is vooral gericht op het bevorderen van de nieuwsgierigheid van kinderen. Er wordt een verband gelegd tussen het heden en het verleden. Het ontwikkelen van historisch besef heeft tijd nodig. Opgedane kennis over het verleden moet worden herhaald om te kunnen bezinken. Daarom werkt Brandaan – net als Meander – concentrisch: van dichtbij naar veraf. In de groepen 5 en 6 worden verschillende thema’s uit de Nederlandse geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de groepen 7 en 8 komen dezelfde thema’s in dezelfde volgorde terug, maar dan worden ze behandeld vanuit het perspectief van de wereldgeschiedenis. Het ontwikkelen van ‘actief burgerschap’ loopt als een rode draad door de methode heen.

Verkeersles
In groep 4 gaan we in de verkeersles letterlijk Een stap vooruit. Deze methode is net als de methode van groep 1 t/m 3 afkomstig van VVN. De werkbladen zijn voorzien van allerlei leuke doe-opdrachten die aansluiten bij het verkeersgedrag van de leeftijdsgroep.
Daarna volgen de methodes Op voeten en fietsen (groep 5 en 6) en de Jeugdverkeerskrant (7 en 8). In overleg met de verkeersouders worden soms extra oefeningen ingebracht. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. Bij voldoende resultaat ontvangen de kinderen het verkeersdiploma.
Maar verkeer leer je niet alleen in de schoolbanken. De praktijklessen zijn nog veel belangrijker. Regels toepassen en verkeerssituaties inschatten leer je pas door het te doen. Regelmatig deelnemen aan het verkeer biedt de beste leerschool. En daar hebben wij de ouders voor nodig. Zij kunnen met hun kinderen echt kilometers maken. De verkeersouders spelen hierop in door op gezette tijden in het Wijzertje verkeerstips aan de ouders mee te geven. (Zie hoofdstuk 5.)

Geestelijk vormingsonderwijs (GVO)
In de groepen 6, 7 en 8 wordt aandacht besteed aan de geestelijke vorming. De leraren van de groepen 6, 7 en 8 geven het GVO zelf vorm. Daarbij is in de groepen 6 het thema “Christendom”, waarbij een bezoek aan een kerk wordt gebracht. In groep 7 worden andere godsdiensten behandeld, en aansluitend bij Wereldoriëntatie verteld over de Islam. Daarbij wordt een moskee bezocht. In groep 8 wordt in samenhang met de geschiedenislessen gesproken over het Joodse geloof en wordt een synagoge bezocht. Waar nodig en mogelijk worden gastsprekers uitgenodigd. De GVO lessen in de groepen 6, 7 en 8 sluiten aan bij de zaakvakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis en zijn in het bijzonder gericht op maatschappelijke vraagstukken.
Bewegingsonderwijs
In de groepen 3 en 4 krijgen de leerlingen twee keer per week drie kwartier gymles van een vakleerkracht. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een keer per week anderhalf uur gymles. Om de gymlessen goed te laten verlopen, hebben we enkele regels ingesteld. De kinderen gymmen in sportkleding (inclusief zaalsportschoenen). Na afloop van de gymles wordt er gedoucht door de kinderen van groep 7 en 8. Kinderen die om wat voor reden dan ook een keer niet kunnen deelnemen aan de gymles, moeten een briefje voor de sportleerkracht meenemen. Kinderen die om medische redenen langdurig niet kunnen gymmen of douchen, moeten een briefje overleggen van de huisarts. Horloges en sieraden mogen tijdens de gymles niet worden gedragen. Ze kunnen voor de les in de gymzaal in een bakje worden gedaan. De leerkracht is er niet voor aansprakelijk. Bij afwezigheid van de vakleerkracht worden de gymlessen door de groepsleerkracht gegeven als hij of zij hiervoor bevoegd is. Als er geen bevoegde gymnastiekdocent aanwezig is, vervalt de gymles tenzij wij een vervanger kunnen vinden.< >Overgang naar het voortgezet onderwijs
Begin groep 8 nemen wij drie testen af: de Leermotivatietest, het Drempelonderzoek en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijs). Aan het einde van groep wordt de centrale eindtoets van CITO afgenomen. Samen met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (de toetsen en rapporten) dat gedurende het jaar wordt bijgehouden en het deskundig inzicht van de leerkracht van de groepen 7, bepalen deze toetsen het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de eerste contactavonden in november in groep 8 krijgen de leerlingen een préadvies en in februari daarop het definitieve verwijsadvies. In de loop van het schooljaar bezoeken de leerlingen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in de buurt, soms tijdens schooltijd, meestal met hun ouders. Sinds het schooljaar 2014-2015 bereiden wij ouders voor op de mogelijk verwachte uitstroom door middel van een uit-stroomperspectief. Dit doen wij door in groep 6 de NSCCT af te nemen.
Dit is een intelligentietest die groepsgewijs wordt afgenomen en ouders en ons een mogelijke indicatie geeft over de capaciteiten van een leerling. De uitslag van de NSCCT worden vergeleken met de behaalde leervaardigheden, gemeten door de CITO toetsen.
2.4 Sociaal-emotionele ontwikkeling: De Kanjertraining
Zoals u eerder kon lezen, werken wij op De Zonnewijzer met de Kanjertraining. De Kanjerlessen worden steeds tussen de zomervakantie en de kerstvakantie gegeven en daarna herhaald. De Kanjertraining is een gecertificeerde training.Verschillende werkvormen
De Kanjertraining komt in verschillende werkvormen in de klas aan bod. Kinderen maken bijvoorbeeld werkstukken over elkaar, ze doen bepaalde oefeningen waarbij ze elkaar moeten vertrouwen en er worden rollenspellen gespeeld.
De Kanjertraining speelt met de verschillende rollen die kinderen in een groep kunnen innemen. Deze rollen worden verbeeld met gekleurde petjes, elke kleur staat voor een andere rol. Er zijn meelopers, bangeriken, pestkoppen en kanjers. De Kanjertraining gaat ervan uit dat in principe ieder kind een kanjer is, maar dat een kind soms ander gedrag vertoont en dus een andere pet op heeft. De kinderen leren dat gedrag van elkaar te herkennen en benoemen, waardoor bij een confronterende situatie de angel eruit kan worden gehaald. Wilt u meer weten over de Kanjertraining? Surf dan naar www.kanjertraining.nl
2.5 Materiële ondersteuning bij de les
Om de lessen zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken wij behalve van de hiervoor genoemde lesmethodes, gebruik van tal van materialen en (digitale) hulpmiddelen, waarvan we de belangrijkste hier op een rij zetten. Sommige spullen worden door de school aangeschaft, andere dienen de kinderen zelf van huis mee te brengen.Computers
Computers zijn geïntegreerd in het onderwijs. In alle groepen worden verschillende vakken gegeven waar computers als hulpmiddel worden ingezet. De kinderen leren zelfstandig op de computers te werken en doen verschillende opdrachten op de computer. In de middenbouw gaat het vooral om het automatiseren van spelling en rekenen. In de bovenbouw wordt de computer meer ingezet en wordt de computer ook gebruikt als informatiebron voor werkstukken, boekbesprekingen etc. Op dit ogenblik beschikken de groepen 1, 2 en 3 over twee computers per groep. Daarnaast zijn er drie verrijdbare digiborden aangeschaft in het schooljaar 2013-2014. De groepen 4 en 5 beschikken over drie computers per klaslokaal en de groepen 6,7 en 8 beschikken gezamenlijk over 17 computers. Het hoofdgebouw en de nevenvestiging zijn aangesloten op een netwerk. Om de motorische vaardigheid in de omgang met de computer te bevorderen, kunnen kinderen vanaf groep 6 thuis een typecursus volgen. Er bestaan speciale cursussen die op kinderen zijn afgestemd. De Zonnewijzer zelf organiseert geen typecursussen, maar wij staan er wel positief tegenover.Digibord
Vanaf groep 3 hebben alle groepen een digitaal schoolbord ter beschikking. Het digibord wordt bij veel lessen ingezet. Niet ter vervanging van de leerkracht, maar als extra hulpmiddel.Vulpen
In groep vier verstrekt de school de leerlingen gratis en eenmalig een vulpen. Deze pen wordt na het einde van groep 8 eigendom van de leerling. De vullingen worden door de school verstrekt. Bij verlies, diefstal of vernieling dient de leerling (tot en met groep 7) een nieuwe pen bij de leerkracht aan te schaffen, kosten €4,50 of €7,00 (houten vulpen). In de groepen 8 wordt de leerlingen de keus gegeven met welke pen ze het liefst schrijven en wordt met ze besproken welke pen hun handschrift het meest bevordertZelf meenemen
Vanaf groep 4 zorgen de kinderen zelf voor:
> kleurpotloden;
> een schaar;
> Prittstift;
> een 23-ringsmultomap (vanaf groep 6)
> een agenda (vanaf groep 7)
> een USB-stick (vanaf groep 8)Bibliotheek en mediatheek
Onze school beschikt over een eigen schoolbibliotheek, waaruit voor alle groepen de klassenbibliotheek wordt samengesteld. Wij beschikken tevens over een mediatheek, die regelmatig wordt aangevuld. De kinderen halen hier hun informatieboeken vandaan ten behoeve van het maken van werkstukken op school. Er worden geen boeken mee naar huis gegeven.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook thuis veel lezen. Daarom stimuleren wij het lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Het abonnement is voor kinderen tot 18 jaar gratis. In de bibliotheek is ook een aparte afdeling voor leerlingen met dyslexie. De openbare bibliotheek is op loopafstand van de school gevestigd. Het is een echte aanrader. Het adres vindt u achterin de schoolgids.
2.6 Buitenschoolse ondersteunende activiteiten
De Zonnewijzer vindt het belangrijk om kinderen de gelegenheid te bieden buiten schooltijd actief en creatief bezig te zijn. Daarom biedt de school volop de gelegenheid aan de kinderen om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. We maken daarbij onderscheid tussen sportactiviteiten en creatieve activiteiten. Sommige activiteiten worden vanuit school geregeld, bij andere activiteiten speelt de school indirect een rol.Sportacitiviteiten
Het uitgangspunt van de sportactiviteit is: iedereen mag meedoen. Wij vinden het meedoen belangrijker dan het winnen. In het begin van het schooljaar wordt aan de ouders medegedeeld welke sporten dit jaar op het programma staan. De Zonnewijzer doet meestal mee aan de volgende sportevenementen: het korfbaltoernooi, het basketbaltoernooi, het voetbaltoernooi, zwemwedstrijden, het peanutbaltoernooi en de veldloop. De sportactiviteiten worden gecoördineerd door de vakleerkracht gymnastiek en georganiseerd door Sport Support Haarlem.Kunst en cultuur
In schooljaar 2013-2014 heeft De Zonnewijzer voor het eerst een groot cultuurproject georganiseerd, Planeet Compleet geheten. Alle leerlingen hebben twee weken workshops gevolgd en elke dag muziekles gehad. Na evaluatie is besloten dit project jaarlijks te herhalen. Voor de ondersteunende muzikale activiteiten binnen en buiten school, onderhoudt de Zonnewijzer contact met Hart Haarlem, een organisatie die is ontstaan na een fusie van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland met enkele andere organisaties op het gebied van kunst en cultuur, en die gehuisvest is aan de Houtweg in Haarlem-Centrum. Hart Haarlem verzorgt onder meer via Muzieklab korte intensieve culturele trainingen aan de kinderen van de bovenbouw. Kinderen die meer met muziek of dans willen doen, kunnen ook buiten schooltijd bij Hart Haarlem terecht. Deze muziekschool geeft onder meer lessen Algemene Muzikale Vorming en daarop volgend muzieklessen voor instrumenten. Het adres vindt u achterin de schoolgids. Daarnaast is De Zonnewijzer opleidingsschool voor studenten Opleiding Docent Muziek van de Hogeschool Leiden; deze studenten lopen al hun basisschoolstages op onze schook.Natuur- en milieueducatie
Voor diverse activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie maken wij gebruik van de expertise van het Natuur-Milieu Educatiecentrum (NME) Ter Kleef aan de Kleverlaan. Een van de belangrijkste activiteiten waarbij de Zonnewijzer met NME Ter Kleef samenwerkt, is het schooltuinenproject voor de kinderen van groep 6-7. De kinderen kunnen ook buiten schooltijd terecht bij NME Ter Kleef. Onder meer voor een bezoek aan de Stadskweektuin, of deelname aan een van de buitenschoolse activiteiten die er worden georganiseerd. Het adres van NME Ter Kleef vindt u achterin de schoolgids.
2.7 Schoolreis
Om het groepsgevoel te bevorderen (en in groep 8: om de schoolcarrière op een feestelijke manier af te sluiten!) gaan de kinderen vanaf groep 3 ieder jaar op schoolreis. De kleuters hebben een schoolfeest of een uitstapje dicht bij huis. De ouders worden hierover ruim van tevoren geinformeerd. Aan de schoolreis en het uitstapje zijn kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de bestemming en bedragen ongeveer:
>voor de kleutergroepen: €12,-
> voor de groepen 3 t/m 7: €27,50
> voor groep 8: €90,-.
De kosten voor alle extra ́s zijn vrijwillig. Zonder betaling kan de school deze extra uitstapjes niet bekostigen. Er zijn betalingsregelingen mogelijk. Hiervoor kan men contact opnemen met de schoolleiding.
2.8 Schooljaar, vakanties en schooltijden (inclusief overblijf)
In deze paragraaf vindt u alle informatie die te maken heeft met de dagen en de tijden waarop de kinderen van de Zonnewijzer les hebben. Ook vindt u in deze paragraaf informatie over de regelingen die er zijn met betrekking tot het aanvragen en verkrijgen van verlof.Schooljaar en vakanties
Het schooljaar begint op 29 augustus 2016 en duurt tot en met 21 juli 2017. Tussendoor zijn er vakanties, studiedagen, zogenaamde margedagen en een calamiteitendag. In het vakantierooster achterin deze gids vindt u alle vakantiedagen op een rij. Het vakantierooster is ook opgenomen in het infoboekje voor ouders van kinderen die nieuw op school komen. De gegevens staan verder op onze website en op de Digiduif (zie paragraaf 5.1). Ten slotte is een vakantierooster te vinden in het jaarplan van de school (ter inzage op school).
Gedurende het hele schooljaar hebben we een zogenaamde ‘calamiteitendag’ gereserveerd. Als er zich tijdens het schooljaar geen onverwachte zaken voordoen, wordt deze calamiteitendag als extra vrije dag aan de kinderen gegeven. Deze dag wordt dan ‘vastgeplakt’ aan het begin van de zomervakantie. De ouders worden hier van tevoren van op de hoogte gesteldSchooltijden & Overblijf
In het voorjaar van 2014 is besloten om met ingang van schooljaar 2015-2016 een rooster met vijf gelijke schooldagen in te voeren. Na de zomervakantie van 2015 isdit nieuwe rooster ingevoerd. De kinderen gaan dan elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Locatie 2, de groepen 3,4,7 en 8 starten 10 minuten eerder en zijn 10 minuten eerder uit. Zij hebben les van 8.20 tot 14.05 uur. Alle kinderen hebben 3 kwartier lunchpauze. Zij lunchen in hun eigen klas onder toezicht van de leerkracht. Voor de lunch of na de lunch spelen zij een half uur buiten. Het toezicht wordt gehouden door een leerkracht en/ of medewerker van de school. Het kan zijn dat wij op sommige dagen een extra vrijwilliger naast de leerkracht nodig hebben.Verlof
Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Voor 5-jarigen is beperkte ontheffing van de leerplicht mogelijk na overleg met de directie. Oudere kinderen zijn leerplichtig. Er kunnen echter goede redenen zijn waarom een kind niet op school kan komen. We informeren u hier over de procedures die gelden voor verlof.Vakantieverlof
In principe moeten alle kinderen zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties.
Wij geven geen verlof voor:
> familiebezoek in het buitenland;
> vakantie in een goedkope periode in verband met een speciale aanbieding;
> het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
> een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan;
> eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
> deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
> situaties waarbij een ander kind uit het gezin al vakantie heeft.
Toch zijn er altijd uitzonderingen mogelijk, namelijk door een beroep te doen op artikel 11f van de Leerplichtwet. Hiervoor geldt in de eerste plaats dat de eerste twee weken na de zomervakantie geen toestemming gegeven wordt voor verlof. Na deze periode kunnen wij voor een paar gevallen buiten de schoolvakanties vakantieverlof geven, namelijk:


> als wegens de aard van het beroep van een van de ouders het heel moeilijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan;


 

Een verzoek voor vakantieverlof op grond van een van deze punten, moet minimaal vier weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd.

Ziekteverlof
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, moeten de ouders dit zo spoedig mogelijk laten weten, het liefst ‘s morgens voor 8.15 uur, of als een kind tussen de middag ziek thuis blijf, ‘s middags voor 12.50 uur. Als er later wordt gebeld, is de kans aanwezig dat de telefoon niet kan worden opgenomen.De leerlingen die les hebben op locatie Zonnewijzer 2 moeten daar afgemeld worden tel: 023 52 58 325. Doktersbezoek of tandartsbezoek moet zoveel mogelijk worden gepland buiten schooltijd. Als zo’n bezoek toch onder schooltijd moet plaatsvinden, hoeft het betreffende kind natuurlijk niet meteen de hele ochtend of middag te verzuimen. De ouders moeten dit in ieder geval (bij voorkeur vooraf) melden bij de leerkracht

Buitengewoon verlof
Het kan gebeuren dat een bijzonder feest, een bruiloft of een begrafenis van een naaste op een schooldag valt. Als u als ouder hierover komt praten, wordt in de meeste gevallen buitengewoon verlof worden gegeven.

Zonder verlof
Schoolverzuim zonder toestemming is strafbaar. Kinderen die absent zijn, worden geregistreerd. Als een kind zonder bericht afwezig is, worden de ouders in de loop van de ochtend gebeld. De ouders moeten zich dan verantwoorden over de afwezigheid van hun kind. Verschijnt een kind (regelmatig) zonder toestemming van de schoolleiding niet op school of is het kind zeer regelmatig te laat, dan bespreekt de directeur dit met de ouders en moet de directeur dit melden bij Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar stelt in dat geval een onderzoek in. De ambtenaar kan een procesverbaal opmaken en stuurt dit aan de officier van justitie. Deze kan de ouders rechterlijk vervolgen. Op school is een folder beschikbaar met alle informatie over extra verlof.

Zorg en begeleiding

De Zonnewijzer wil de kinderen een veilig leerklimaat bieden. De school heeft niet alleen aandacht voor wat er in de klas gebeurt, maar bijvoorbeeld ook over de sociale kanten. In dit hoofdstuk leest u alles over de opvang van de kinderen, de begeleiding van de kinderen in en buiten school, de zorg voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de kinderen en over de manier waarop de kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij het leren.
3.1 De opvang van nieuwe leerlingen
De kinderen komen op school zodra ze vier jaar zijn. De leerkracht van de groep waarin het kind terecht komt, neemt ongeveer vier weken van tevoren contact op met de ouders om de wenmomenten af te spreken. Ieder kind went op zijn eigen manier, het ene kind heeft meer moeite om te wennen dan het andere. Omdat u als ouder uw kind het beste kent, is het goed om samen met de leerkracht de wenperiode van uw kind goed voor te bereiden. De ouder en de leerkracht hebben in deze periode een kennismakinggesprek met elkaar om bijzonderheden door te geven.Kinderen die na medio juni 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school.
Zij kunnen zo vlak voor de zomervakantie niet alvast komen wennen in de klas, omdat ze in een grote groep zouden moeten meedraaien en de leerkracht onvoldoende tijd zou hebben om het kind goed te begeleiden. Natuurlijk kunnen de kinderen en ouders die dit betreft, wel een keer binnen te lopen zodat het kind zijn nieuwe school alvast ziet. Kinderen die 2 weken voor de kerstvakantie vier jaar worden, adviseren wij ook om na de kerstvakantie te starten op de Zonnewijzer.In principe plaatsen wij tweelingen in 2 verschillende klassen zodat zij zich sociaal- emotioneel en cognitief ieder op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. Soms geven ouders aan dat het beter voor de tweeling kinderen is om ze bij elkaar in één klas te plaatsen. Voor beide opties bestaan goede argumenten. Wij vinden het belangrijk om met ouders in gesprek te gaan zodat wij gezamenlijk de juiste keuze kunnen maken. Wanneer kinderen naar groep 3 heeft het onze voorkeur de kinderen in aparte klassen te plaatsen.
3.2 begeleiding van kinderen in en buiten school
De Zonnewijzer hecht aan een veilig leerklimaat. De zorg voor de veiligheid van de kinderen begint al voor de kinderen op school komen en houdt niet meteen op zodra de schoolbel gaat. In deze paragraaf leest u welke afspraken we hebben gemaakt om de veiligheid van de kinderen voor en na schooltijd proberen te waarborgen.

Naar school en naar huis
De kleuters uit de groepen 1 en 2 worden via de ingang aan de Joh. de Meesterstraat gebracht of via het school-plein. De ouders kunnen hun kinderen tot aan de klas brengen. Vanaf 8.10 uur mogen kleuters de klas in. In het mededelingenboek van de klas noteert u wie het kind komt ophalen en of het kind op die dag overblijft.De kleuters verlaten de school ook via de Joh. de Meesterstraat. Wordt het kind door iemand anders opgehaald, dan is het belangrijk dat de meester of juf dit weet. Wij laten geen enkele kleuter met een vreemde naar huis gaan. Er kan natuurlijk altijd iets misgaan waardoor degene die het kind zou komen ophalen, niet op tijd kan komen (denk aan treinstoringen bij woon-werkverkeer). In dat geval is het ook van belang dat de meester of juf dit weet. U kunt als ouder dan het beste aan een andere ouder vragen het kind mee te nemen. De school leert de kinderen dat zij beslist niet naar huis mogen gaan als er niemand op hen wacht.
De kinderen uit groep 3 worden in de eerste week door de ouders naar binnen gebracht.
Na deze eerste week gaan zij onder leiding van de groepsleerkracht naar binnen, net zoals alle leerlingen tot en met groep 6.
De kinderen in de groepen 7 en 8 mogen en kunnen zelfstandig binnenlopen. Op beide locaties is er 10 minuten voor de aanvang van de lessen toezicht op het schoolplein.
Op locatie 2 is er tegenover de school, naast het zwembad voldoende parkeergelegenheid om uw auto te parkeren wanneer u uw kind naar school brengt. Wij vragen u met klem daar gebruik van te maken zodat de kinderen van groep 7 en 8 en de kinderen van de Bavinckschool veilig van en naar school kunnen gaan. Wanneer u uw auto parkeert midden op de ventweg voor de school of op de hoek van de school hindert u de doorstroming van het verkeer en brengt u andere kinderen in gevaar doordat er geen overzicht mogelijk is op het verkeer door de kinderen.

Veiligheid op het schoolplein: de fiets
Veel kinderen komen met de fiets naar school.
Om de veiligheid te waarborgen van de ouders en kinderen op het schoolplein aan het begin en het eind van de schooldag, hebben we enkele regels opgesteld voor het gebruik van de fietsen. De kinderen mogen 15 minuten voor en 10 minuten na schooltijd niet over het schoolplein fietsen. De fietsen van de kinderen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald. Ze mogen in geen geval in de schoolhal of gang geplaatst worden.
Bij beide locaties is er stallingruimte. Bij het hoofdgebouw is er aan de rechterkant een speciaal fietsenhok waar kinderen hun fiets kunnen neerzetten. Er is een aparte ingang. Bij de Zonnewijzer 2 staan fietsenrekken langs de muur van de gymzaal.
De kleuters plaatsen hun fietsen bij de ingang van de Johan de Meesterstraat in een speciaal voor hen met groen aangegeven fietsparkeervak.
De kant van het speellokaal moet op last van de brandweer vrij gehouden worden. De fietsen worden voor eigen risico gestald.

Buitenschoolse opvang (BSO)
In verband met de opvang van de kinderen voor en na schooltijd heeft de Zonnewijzer een samenwerkingsverband met diverse organisaties voor buitenschoolse opvang.Wij noemen hier de organisaties waarmee de school rechtstreeks contact heeft. De adressen staan achterin de schoolgids. Omdat wij met alle BSO-organisaties zeer prettig samenwerken en zelf geen voorkeur willen aangeven (de keuze voor een buitenschoolse opvang beschouwen wij als een persoonlijke keuze van de ouders) noemen wij alle BSO’s hier kort. U kunt via de website van de BSO specifieke informatie vragen.
> De Zeester en Neptunus, vallen onder de Stichting Kinderopvang Haarlem.
> Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS)
> Kinderopvang MIDAS
> BSO Dikke Maatjes
> BSO Sport Fever
> BSO Op Stoom

Mobiele telefoons(BSO)
Sommige ouders vinden het belangrijk dat zij hun kind telefonisch kunnen bereiken en geven daarom een mobiele telefoon mee naar school. Het gaat voornamelijk om kinderen in de bovenbouw die niet (meer) naar de opvang gaan en zelfstandig naar huis mogen gaan. Het is niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken tijdens de les. Wanneer het kind bereikbaar moet zijn tijdens de les, bijvoorbeeld in het geval van ziekte, is het handig de leraar hiervan op de hoogte te stellen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over telefoongebruik. Bij schade, verlies of diefstal is de school niet aansprakelijk.

3.3 Zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheid: preventie
Wie lichamelijk en geestelijk gezond is, steekt goed in zijn vel en kan daardoor gemakkelijker leren. Mede daarom willen wij de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen op school bevorderen. Daarbij hebben we de medewerking van de ouders uiteraard hard nodig.
Zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid begint bij preventie. Veel bewegen en gezonde voeding zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Veel bewegen kunnen de kinderen bij ons op school: dit hebt u al kunnen lezen in paragraaf 2.3 en 2.6 (over bewegingsonderwijs en buitenschoolse sportactiviteiten). Over gezonde voeding gaat het in deze paragraaf.
Verder vindt u in deze paragraaf informatie over de afspraken met de het Jeugdgezondheidsteam van de GGD. Ten slotte noemen wij enkele procedures voor als er iets ernstig mis gaat op het gebied van het welzijn van de kinderen: in het geval van pesten of (vermoeden van) kindermishandeling.

Eten en drinken in de klas
Op vaste tijden wordt fruit en brood gegeten. Tijdens de ochtendpauze eten de kinderen fruit en drinken ze zuivel of vruchtensap. Geen frisdrank of limonade. De kinderen nemen het fruit en het drinken mee van huis. In de kleutergroepen wordt het eten en drinken door de ouders in de daarvoor bestemde bakken geplaatst. De oudere kinderen doen dit zelf.Voor de lunch nemen de kinderen een gezonde lunch tot zich. Deze bestaat uit brood, fruit en drinken (zuivel of vruchtensap; geen frisdrank of limonade en snoep of koek). De kinderen nemen de lunch mee van huis in een broodtrommel en een drinkbeker (of een pakje drinken). De lunch wordt in een tas aan de kapstok bewaard. Meer informatie over de overblijf vindt u onder paragraaf 2.7.

Gezonde traktaties
Jarige kinderen mogen trakteren. Wij stimuleren het uitdelen van gezonde traktaties. De kleuters trakteren aan het begin van de les, in de kring. De ouders van de jarige mogen daarbij aanwezig zijn. De kinderen van groep 3 t/ m 8 trakteren rond de klok van 10.15 uur. De jarigen mogen langs de klassen gaan om ook de andere leerkrachten te trakteren. Het team stelt het op prijs dezelfde traktatie te krijgen als de leerlingen.

Overige regels
Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in school. Roken is eveneens verboden in school en op het schoolplein.

Luizencontrole
Bij preventie hoort ook de regelmatige controle van de kinderen op hoofdluis. De luizencontrole wordt gedaan door de ‘luizenouder’ (zie paragraaf 5.3). Voor wie dit wil, zijn er bij de administratie luizencapes te koop. Deze capes bieden extra bescherming van de jassen tegen hoofdluis. Meer informatie over wat te doen als er luizen worden geconstateerd, vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/ Onderwerpen/H/Hoofdluis. De school beschikt zelf ook over een protocol voor de omgang met hoofdluis.

Jeugdgezondheidsteam van de GGD
De gezondheid van de schoolkinderen wordt niet alleen door de ouders en de school in de gaten gehouden, maar ook door het Jeugdgezondheidsteam van de GGD ( JGZ). Het team bestaat uit een JGZ-arts, een JGZ-verpleegkundige en een assistent. De schoolkinderen krijgen in principe twee keer in hun schoolcarrière te maken met het preventief gezondheidsonderzoek van de JGZ, namelijk in groep 2 en groep 7. (Op de middelbare school volgt nog zo’n onderzoek.) Dit is een landelijke richtlijn.
Het onderzocht verloopt als volgt: de assistent test de ogen, het gehoor (voor groep 7 alleen als daar aanleiding toe bestaat), de lengte en het gewicht. De ouders en de leerkracht vullen een vragenlijst in. (Nb. De leerkracht vult alleen gegevens in over het kind waarvan de ouders op de hoogte zijn.) De JGZ-arts (groep 2) of -verpleegkundige (groep 7) heeft daarna een gesprek met de leerkracht. Als het nodig is, worden de ouders en het kind uitgenodigd voor een vervolgonderzoek of een gesprek bij de JGZ-arts of -verpleegkundige.Als de leerkracht en/of de ouders dit nodig vinden, kan de JGZ ook buiten deze onderzoeken om worden geraadpleegd, bijvoorbeeld voor logopedie of speltherapie.Kijk voor meer informatie over de JGZ op de website van GGD-Kennemerland: www.ggdkennemerland.nl.Het adres van de JGZ vindt u achterin deze gids.

Pesten
Veiligheid op school is voor ons een belangrijk onderwerp. Daarom hebben wij op de Zonnewijzer kanjerafspraken gemaakt en de Kanjertraining ingevoerd (zie hoofdstuk 1 en paragraaf 2.4). Desondanks kunnen ongewenste omgangsvormen ontstaan. Op iedere school wordt geplaagd en soms komt het voor – ook op de Zonnewijzer – dat plagen pesten wordt. Dan ontstaat er een probleem. Pesten heeft grote gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is. Schoolkinderen die gepest worden, kunnen last krijgen van faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, of lichamelijke klachten (onder andere hoofdpijn of buikpijn). Hun schoolprestaties kunnen eronder gaan lijden. Maar ook met de kinderen die pesten gebeurt er iets: bij hen komt de ontwikkeling van sociale vaardigheden onder druk te staan. Het is hoe dan ook belangrijk om pesten tegen te gaan.
De school beschikt over een pestprotocol.
Daarnaast wordt bij vastgesteld pestgedrag de NO-BLAME methode ingezet. Het team van De Zonnewijzer is opgeleid om deze methode goed te kunnen inzetten.
De NO-BLAME methode is probleemoplossend en werkt vanuit een niet-straffend model. Dit gebeurt door het inzetten van een steungroep rondom de leerling die “gepest” wordt. Wanneer uw kind gevraagd wordt deel te nemen aan de steungroep denkt uw kind mee over mogelijke oplossingen het groepsgedrag positief te beïnvloeden. Wanneer een beroep wordt gedaan op het vermogen van kinderen om de situatie te verbeteren, blijkt dat alle kinderen hiertoe bereid zijn. De ouders van kinderen die deelnemen aan een steungroep worden niet apart geïnformeerd over de situatie in de klas. Dit doen wij bewust niet omdat ouders vanuit goede bedoelingen hun kind gaan adviseren welke interventies zij kunnen inzetten en dan is het geen eigen interventie van het kind zelf. Wanneer een kind wordt “gepest” of buitengesloten dan neemt de leerkracht contact op met de ouders van het kind. Ook ouders zijn belangrijk in het signaleren van pestgedrag. Merkt u als ouder dat uw kind op school wordt gepest of hoort u van uw kind dat een ander kind gepest wordt, neemt u dan direct contact op met de groepsleerkracht, de schoolleiding of de contactpersoon van de school (zie hieronder).

Procedure kindermishandeling
Wat voor pesten geldt, geldt voor kindermishandeling misschien nog wel veel meer: het komt overal voor en als het wordt opgemerkt, moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen. In Nederland worden naar schatting ieder jaar minstens 50.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling (actieve lichamelijke of geestelijke mishandeling,verwaarlozing of seksueel misbruik; cijfers van GGD Kennemerland).
Voor kinderen die mishandeld worden, is het van groot belang dat mensen in hun directe omgeving dit opmerken en er iets mee doen. Als ouders of leerkrachten kindermishandeling signaleren en melden, of als er een vermoeden bestaat van kindermishandeling, dan doet de schoolleiding via een handelingsprotocol een beroep op de JGZ, Bureau Jeugdzorg of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) De 2 intern-begeleiders zijn opgeleid voor de functie van aandachtfunctionaris zodat zij snel kunnen handelen in het belang van het kind. Professionele hulpverleners worden in dat geval verzocht worden in gesprek te gaan met de ouders. Meer informatie over dit onderwerp is op school aanwezig.

Contactpersoon en vertrouwenspersoon
Om het de ouders gemakkelijker te maken de stap te zetten om melding te maken van ongewenste praktijken, heeft de school een van de leerkrachten aangewezen als contactpersoon. Bij deze contactpersoon kan men terecht voor klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en/of geweld, pesten en discriminatie en/of racisme.
Er is ook een externe vertrouwenspersoon. Deze werkt voor alle voor alle ouders en leerlingen van de scholen die vallen onder Spaarnesant. Deze vertrouwenspersoon is werkzaam bij de GGD Kennemerland. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt slachtoffers en werkt via vaste procedures. Het adres van de GGD vindt u achterin de schoolgids.

Verwijsindex
Als er sprake is van een noodsituatie, bij voorbeeld in geval van kindermishandeling, dan is het belangrijk dat de hulp zo snel mogelijk op gang komt. Om in geval van nood de weg naar de hulpverlening nog gemakkelijker te maken, werkt de Zonnewijzer sinds het schooljaar 2012-2013 met de Verwijsindex risicojongeren (VIR). De VIR is een digitaal systeem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders een melding kunnen doen over kinderen en jongeren (tot 23 jaar) met problemen. Met dit instrument kan men snel een ‘match’ maken tussen professionals in heel Nederland. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals die met kinderen en jeugd te maken hebben.

3.4 Passend onderwijs
De Zonnewijzer is een school waar in principe alle kinderen welkom zijn. Ook kinderen met een lichamelijke handicap, een onder gemiddelde of bovengemiddelde begaafdheid, dyslexie, cognitieve problemen of gedragsproblemen kunnen bij ons terecht. Dit sluit aan bij wat de overheid van ons vraagt. Sinds 1992 is het overheidsbeleid erop gericht dat scholen meer ‘zorg op maat’ bieden. Het beleid is een paar keer aangepast en sinds 2012 spreken we over ‘passend onderwijs’. ‘Passend onderwijs’ houdt in dat scholen zelf de taak hebben om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Als het onderwijsaanbod niet helemaal past, gaat de school samen met de ouders op zoek naar een school waar het kind beter op zijn plaats is.

Dyslexie
Goed kunnen lezen is belangrijk. Lezen is de manier waarop wij veel informatie tot ons nemen. In paragraaf 2.3 kunt u lezen op welke manier de kinderen vanaf groep 3 door regelmatige toetsing in hun leesontwikkeling worden gevolgd. Door systematisch en frequent te toetsen, valt het direct op als het leren lezen niet voldoende vooruitgang toont. Soms is het nodig om een dyslexieonderzoek te doen. Dit gebeurt als een kind aan bepaalde eisen voldoet. De schoolleiding bepaalt of dit het geval is. Het onderzoek en de verdere begeleiding van kinderen met dyslexie verloopt volgens een vastgesteld dyslexieprotocol. Dit ligt op school ter inzage.

Pluswerk
Voor kinderen die in een van de vakken uitblinken, bieden wij per vakgebied extra prikkelend materiaal aan. Kinderen die bij de Cito-toetsen altijd boven de A scoren, of die een hoog IQ hebben (begaafde leerlingen), wordt plusaanbod aangeboden. De kinderen werken tijdens de zelfstandig werken-tijd in de klas aan extra pluswerk, begeleid door één van de leraren. Om te beoordelen of een kind hiervoor in aanmerking komt, worden diverse speciaal daarvoor ontwikkelde toetsen en vragenlijsten afgenomen. Ook de ouders worden daarbij betrokken. Deze toetsen en vragenlijsten worden door een interne begeleider en een leerkracht geanalyseerd. Daarna wordt vastgesteld of het kind inderdaad in aanmerking komt voor pluswerk.

Hulp van buiten
Als het aanbod van de school tekort schiet, zoekt de schoolleiding hulp bij een andere school uit de regio. Een enkele keer zal het in het belang van het kind zijn om over te stappen naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. De Zonnewijzer maakt deel uit van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Zuid-Kennemerland (WSNS-ZK). Dit samenwerkingsverband bestaat uit 19 besturen van openbare en bijzondere scholen uit de regio, die samen 71 scholen op 83 locaties plus 5 scholen voor speciaal basisonderwijs onder hun beheer hebben. Al deze scholen hebben hun onderwijsprofiel op de website van WSNS-ZK (www.wsns-zk.nl) geplaatst. Ook de Zonnewijzer. In een oogopslag is zichtbaar dat deze scholen samen een dekkend netwerk vormen in de regio waar voor alle kinderen plaats is: aan alle onderwijsbehoeften kan in principe worden voldaan.

Onderwijsloket
Er is de laatste jaren veel veranderd in de organisatie van het (speciaal) basisonderwijs, waardoor er vraag ontstond naar extra informatie en adviesmogelijkheden. Hiervoor is het Onderwijsloket Haarlem en omstreken ingesteld. Het loket maakt deel uit van WSNS-ZK. Ouders kunnen hier terecht met vragen over het (speciaal) basisonderwijs. Er is een consulent aangesteld, die onafhankelijke voorlichting en advies geeft, en een antwoord heeft op vragen als: Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig.
Wat zijn de mogelijkheden of waar kan ik met mijn kind naartoe? Wat is (speciaal) basisonderwijs en welke soorten zijn er? Komt mijn kind in aanmerking voor (speciaal) basisonderwijs? Welke schoolsoort zou geschikt zijn voor mijn kind? Hoe verloopt een aanmelding? Kortom alle praktische vragen die opkomen als een kind in het reguliere basisonderwijs voor problemen komt te staan. Het onderwijsloket draagt zorg voor de ondersteuning die ouders kunnen gebruiken om de juiste keuzes te maken. De consulent van het loket helpt om de juiste weg te vinden naar een passende school. Het gebruik van het onderwijsloket is gratis. Voor het adres: zie de adreslijst.

Het team

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de samenstelling van ons team. Welke medewerkers hebben wij allemaal in huis om ervoor te zorgen dat de kinderen in een veilige, prettige omgeving het beste uit zichzelf te halen. In de bijlage achterin deze gids vindt u een overzicht van alle personeelsleden, de dagen waarop zij aanwezig zijn en – indien van toepassing – de groepen aan wie zij lesgeven.
4.1 Samenstelling leerkrachtenteam
Het team van leerkrachten bestaat uit 35 leerkrachten, inclusief vakleerkrachten gymnastiek en directie. De directeur is vijf dagen aanwezig en geheel vrij geroosterd van lesgebonden taken. De adjunct- directeur is ook vijf dagen aanwezig en drie dagen vrij geroosterd voor directietaken. Sommige leerkrachten hebben naast hun taak voor de klas nog andere taken, extra dingen te doen. Naast de gewone leerkrachten is er nog een onderwijsassistent aanwezig, Maaike Bijker, die op verschillende dagen in verschillende klassen wordt ingezet. De Zonnewijzer biedt ook ruimte aan studenten van de PABO Haarlem en Hogeschool Leiden om stage te lopen op de school, en incidenteel aan leerlingen van middelbare scholen, die bij ons hun maatschappelijke stage lopen.

Ziektevervanging
Het kan gebeuren dat een leerkracht ziek wordt. Als dat het geval is, gaan wij op zoek naar een vervanger. Als er geen invallers beschikbaar zijn, wordt de groep over verschillende klassen verdeeld. Soms neemt een vaste leerkracht een groep van een collega waar, terwijl zijn of haar eigen klas wordt overgenomen door een invaller. Zijn meerdere leerkrachten door ziekte afwezig, dan maakt de grootte van de groepen het bijna onmogelijk de klassen te verdelen. De kinderen zouden dan in principe niet naar school kunnen. In dat geval worden de ouders direct op de hoogte gebracht. De kinderen worden nooit naar huis gestuurd zonder dat de ouders dit weten. Overigens komt het zelden of nooit voor dat kinderen wegens ziekte van een leerkracht thuis moeten blijven

Bij de tijd blijven
Met ons team van leerkrachten bieden wij de kwaliteit waar de Zonnewijzer voor staat. Via studiedagen en bijscholingscursussen blijven de leerkrachten bij de tijd. Ook komt het soms voor dat een leerkracht extra wordt gecoacht. Daarbij wordt vaak de methodiek School Video Interactie Begeleiding (SVIB) ingezet. SVIB is een praktische en aansprekende methode waarmee onderwijsadviseurs leerkrachten ondersteunen in hun werk. De naam zegt het al: het is een methode die gebruik maakt van videobeelden. Deze opnames worden gemaakt in de klas, door gediplomeerd en erkende SVIB-coaches. Als er in het kader van SVIB klassenopnames worden gemaakt, wordt u als ouder daar van tevoren van op de hoogte gesteld. Als u niet wilt dat uw kind in beeld wordt gebracht, kunt u dit aangeven.

4.2 ondersteunende medewerkers
De Zonnewijzer heeft enkele leerkrachten in huis die (delen van) de organisatie van het passend onderwijs als extra taak op zich hebben genomen. Er zijn interne begeleiders, een leesspecialist, een gedragsspecialist en twee onderwijsassistenten. In deze paragraaf leest u wat deze functies allemaal behelzen.

Schoolleiding
De schoolleiding is in handen van (directeur) en en Lilian Vermolen adjunct/directeur. Zij werken onder verantwoordelijkheid van stichting Spaarnesant (zie hieronder). Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator. Daphne Vaatstra groep 1-2, Judith Lotz groep 3,4,5 en Mariska Schoonebeek groep 6,7 en 8. De directie en de bouwcoördinatoren hebben wekelijks overleg met elkaar over organisatorische zaken.

Interne begeleiding
Op de Zonnewijzer zijn twee interne begeleiders werkzaam; Jessica den Nijs voor groep 1, 2 en 3 en Lianne Niessen voor groep 4 t/m 8.
Zij ondersteunen en helpen de leerkrachten bij het maken van groepsplannen, ze coördineren de afname van toetsen, ze houden contact met externe instanties en met ouders van kinderen die in een speciaal zorgtraject zijn opgenomen. Daarnaast observeren de interne begeleiders de gang van zaken in de groepen. Als dat nodig is, kunnen zij besluiten een leerkracht extra te coachen, om bijvoorbeeld de didactische vaardigheden van de betreffende leerkracht in
Er zijn interne begeleiders, een leesspecialist, een gedragsspecialist en twee onderwijsassistenten.de groep te verbeteren. Twee keer per jaar, na de afname van de Cito-toetsen in januari en juni, bespreken de interne begeleiders de resultaten van de toetsen met de directie en met de groepsleerkrachten. Naar aanleiding van deze analyses wordt het onderwijs bijgestuurd, of worden er andere interventies gepleegd. Ten slotte hebben de interne begeleiders leerlingbespreking met de leerkracht, om eventuele extra zorg op maat te kunnen afstemmen. Wekelijks overleggen directie en intern begeleiders met elkaar over de zorg – en het onderwijs op de Zonnewijzer,

Medewerkers passend onderwijs en zorgtraject
Voor het passend onderwijs en het zorgtraject hebben we verschillende specialisten in huis. Lisette Koster is de leesspecialist. Lisette koster coacht en ondersteunt de leerkrachten zodat de school op één en dezelfde wijze en in doorgaande lijn goed leesonderwijs biedt. Marijn Boon is opgeleid als gedragsspecialist die de leerkrachten coacht en ondersteunt bij het organiseren van goede kanjerlessen en activiteiten en de inzet van de NO-BLAME methodiek. Zij bewaakt de doorgaande lijn op school voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Beide specialisten in de school hebben tweewekelijks overleg met de intern begeleiders en de directie samen.
De contactpersoon voor klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en/of racisme zijn Bea van de Pol en Sanne de Graaf.Zij zijn lerares in groep 3 en 7 en ze zijn te bereiken via de locatie aan de Planetenlaan168, Zonnewijzer 2: 023 52 58 325.

Overige ondersteunende medewerkers
Tot slot zijn er nog twee leerkrachten die naast hun onderwijstaak de ICT beheren:
Gerben Lenstra en Mark Hoedeman. Er is een administratief medewerker: Monique van Deursen, en een conciërge: Duncan Stoker.
Al deze medewerkers zorgen er samen met schoolleiding voor dat de Zonnewijzer een prettige, veilige school is waar iedereen zich thuis kan voelen en waar hard wordt gewerkt om de kinderen zo goed mogelijk te laten leren.

4.3 Het schoolbestuur: Spaarnesant
Spaarnesant is een stichting voor openbaar primair basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Onder haar bestuur vallen 21 scholen, waarvan 15 basisscholen (BAO), 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De scholen zijn met 31 locaties verspreid over Spaarndam en de stad Haarlem met een nevenvestiging in Hoofddorp.
De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Naast het intern toezicht door de raad van toezicht oefent de gemeenteraad van Haarlem het wettelijk toezicht uit op de continuïteit van openbaar onderwijs te Haarlem. De heer Elkerbout heeft als bestuurder de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door de directeur bedrijfsvoering de heer Aalberts en het stafbureau.Iedere school heeft een MR of DMR, waarin personeel en ouders evenredig vertegen-woordigd zijn. Voor boven-schoolse zaken die alle of de meeste Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggen-schapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen en het stafbureau vertegenwoordigd.’ Daarnaast heeft elke school een eigen directeur. De directeur van de Zonnewijzer is mevrouw Edith Ploeg. Spaarnesant wordt ondersteund door het Bedrijfsbureau Openbaar Onderwijs.
Dit biedt hulp op het gebied van financiën, huisvesting, personeelsbeleid, salarisadministratie, onderwijsbeleid en juridische zaken. Daarnaast verleent het bureau secretariële ondersteuning. Spaarnesant beschikt over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze functioneert naast de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Als u meer wilt weten over Spaarnesant, bezoek dan de website www.spaarnesant.nl. Het adres van de stichting staat achterin de gids in de adressenlijst.

4.4 Streven naar kwaliteit

De Zonnewijzer streeft naar optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
De overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet zij door inhoudelijke kwaliteitseisen te stellen aan de scholen. Scholen moeten zelf vaststellen op welke manier hieraan wordt voldaan en de inspectie ziet erop toe dat deze afspraken in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen, en dat de scholen zich ook aan deze afspraken houden. De zorg voor kwaliteit is een continu cyclisch proces, waarbij we verschillende instrumenten inzetten.
Aan de hand van de resultaten van de Cito-toetsen maken wij jaarlijks een rapportage over de kwaliteit van ons onderwijs. Hiermee leggen we verantwoording af van aan het schoolbestuur en aan de inspectie. De rapportage dient ook als evaluatie-instrument en wel op twee niveaus. Ten eerste kunnen we de rapportage gebruiken om te kijken of we tussentijds aanpassingen moeten doen om de kwaliteit te verbeteren en daarmee te voldoen aan de doelen die we in het jaarplan hebben vastgesteld. Ten tweede dient de rapportage om het beleid te evalueren en aanzetten te geven voor beleidswijzigingen op de langere termijn. In een zogenaamde opbrengstvergadering worden de resultaten besproken. Ze worden vergeleken met de streefdoelen van de school die eerder in het schoolplan (het ontwikkelingsplan) zijn vastgesteld.
Op grond van deze evaluatie, van zelfreflectie en van een eventueel inspectierapport, hebben wij een beeld van de huidige stand van zaken. Op basis van deze uitkomsten wordt weer een nieuw ontwikkelingsplan (een plan van aanpak voor de komende periode) opgesteld, met nieuwe doelen.Eén keer per vier jaar evalueren wij de kwaliteit van de gehele Zonnewijzer in het groot. Wij maken daarbij gebruik van de kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. De uitkomst van de enquête en de hieruit voortvloeiende aandachtspunten worden in het kort in de nieuwsbrief van de school (het Wijzertje, zie hieronder) gepubliceerd. Ouders krijgen ook een uitgebreide nieuwsbrief van de directie hierover. Ook deze evaluatie is bepalend voor het toekomstige beleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarplan 2016-2017. Dit is op school ter inzage.

Opbrengsten
Een instrument om de kwaliteit van de school te meten wordt gevormd door de
resultaten van de Cito-toetsen. Een ander instrument is de uitstroom, oftewel een
overzicht van de scholen waar de kinderen na groep 8 naartoe gaan. In het schooljaar
2015-2016 hebben 50 leerlingen onze school verlaten. Deze leerlingen hebben de
volgende adviezen gekregen:
v w o: 11
ha vo: 15
vmbo-t: 9
vmbo-k: 3
vmbo-kb lwoo: 3
vmbo-b: 2
vmbo-b lwoo: 6
pro: 1

School en ouders

Op veel verschillende ogenblikken in het schoolleven van hun kind, komen de ouders in de school: om hun kind te brengen, om mee te gaan met een uitstapje, op een informatieavond, enzovoorts.
In hoofdstuk 1 hebben wij al uiteengezet waarom wij het belangrijk vinden dat er een goede onderlinge verstandhouding is tussen de school en de ouders. In dit hoofdstuk laten wij zien op welke manier wij deze verstandhouding proberen vorm te geven. Het spreekt voor zich dat de school dit niet alleen kan: de relatie tussen de school en de ouders gaat twee kanten op. De school informeert de ouders en communiceert met de ouders, de ouders kunnen meedenken, meepraten en meedoen en er zijn zakelijke afspraken over en weer nodig.

5.1 Informeren en communiceren
De Zonnewijzer beschikt over diverse kanalen om de ouders te informeren en met de ouders te communiceren. In deze paragraaf passeren ze kort de revue.

De Schoolgids
De schoolgids informeert de ouders over alle zaken die met de school te maken hebben, van beleidsplan tot lesmethode, van vulpen tot schoolprofiel. Alles wat u over de school wilt weten, vindt u in principe in de schoolgids. En is het niet in de schoolgids zelf te vinden, dan vindt u wel een aanwijzing waar u de informatie wel vinden kan. De schoolgids komt één keer per jaar uit en wordt geschreven onder verantwoordelijkheid van de directie.

Informatieavonden
In het begin van ieder schooljaar worden door alle groepsleerkrachten algemene informatieavonden georgani-seerd. Ouders krijgen hier mondelinge uitleg over de dagelijkse gang van zaken in de klas en over het onderwijs dat wordt gegeven en de onderwijsmethoden die daarbij worden gebruikt. Als het nodig is, worden er gedurende het schooljaar meer informatieavonden georganiseerd. Aan het begin van de schoolcarrière en aan het begin van groep 3 t-m 8 worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met de ouders. Daarin vertelt de ouder over zijn haar kind aan de nieuwe leraar. In de kleutergroepen wordt daarnaast gebruik gemakt van de signaleringslijst uit Knappe Kleuters.

Inloopochtenden
In de kleutergroepen worden er bovendien regelmatig inloopochtenden georganiseerd. Deze ochtenden zijn bedoeld om aan de ouders te laten zien wat er in de klassen wordt gedaan en gemaakt. Daphne Vaatstra zal u tijdig berichten over het tijdstip en – als dat van toepassing is – het thema van de inloopochtend.

Schoolkrant het Wijzertje
Iedere week verschijnt de schoolkrant het Wijzertje. Het Wijzertje is een nieuwsbrief met mededelingen van de directie, de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie en de werkgroep Verkeer, een bijgewerkte agenda, aankondigingen (ook van buitenschoolse activiteiten), nieuws, achtergrondinformatie en foto’s. De krant wordt geschreven door en voor de ouders, de kinderen en het personeel van de Zonnewijzer, onder eindverantwoordelijkheid van de directie. Het Wijzertje komt altijd op vrijdag uit. De deadline voor het aanleveren van kopij is dinsdag 10.00 uur. Zonnewijzertje@gmail.com.

Beleidsbrief
Voor mededelingen over het onderwijsbeleid en andere grote vraagstukken van de school, het onderwijs of de kinderen, maakt de directie gebruik van de beleidsbrief. De beleidsbrief verschijnt alleen als er aanleiding toe is. Als dit logistiek mogelijk is, wordt de beleidsbrief in het Wijzertje aangekondigd.

Digiduif
Om de communicatie tussen ouders en school te vergemakkelijken, hebben wij in het schooljaar 2012-2013 het digitale communicatiesysteem Digiduif (www.digiduif.nl)
ingevoerd. De Digiduif wordt gebruikt voor:

> het versturen van het Wijzertje en beleidsbrieven;
>het versturen van informatie van de leerkracht specifiek voor zijn of haar groep;
> het versturen van de uitnodiging voor oudergesprekken;
> de inschrijving oudergesprekken;
> noodsituaties (met één knop bereiken wij alle ouders).

Als een kind op school begint, krijgen de ouders een activeringscode, waarmee men zich kan aanmelden. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw account. Als u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres hebt, moet u dit dus zelf even veranderen in de Digiduif. Als uw kind de school verlaat, vervalt het account.

Website
Om de ouders op ieder moment van de dag in de gelegenheid te stellen informatie over de school tot zich te nemen, heeft de school een eigen website gebouwd. De website biedt informatie over de zakelijke kanten van de school. Ook de schoolgids wordt op de website gepubliceerd, evenals het Wijzertje. Net als de notulen en agenda’s van de medezeggenschapsraad (zie hieronder).
Om de website levendig te houden, publiceren wij regelmatig foto’s van activiteiten. Deze foto’s worden in principe alleen van groepen leerlingen gemaakt. Om misbruik van foto’s te voorkomen, worden zij zorgvuldig bekeken alvorens wij ze plaatsen. Soms maakt de groepsleerkracht foto’s in de klas. De ouders krijgen dan ook de gelegenheid afdrukken te bestellen. Digitale foto’s worden alleen beschikbaar gesteld als er groepen kinderen op staan. De normen die wij daarvoor hanteren, staan in een privacyprotocol, dat op school aanwezig is.

Sociale media en de leerkrachten
We willen de privacy beschermen van de leerkrachten. Daarom communiceert de Zonnewijzer niet via sociale media als Facebook of Twitter. De leerkrachten van de Zonnewijzer mogen niet via deze media contact hebben met de kinderen en de ouders. Alle communicatie verloopt via de schoolmail of de Digiduif. Om te voorkomen dat kinderen en ouders toegang krijgen tot het profiel van een leerkracht, hebben wij afgesproken dat leerkrachten in ieder geval de foto’s en krabbels, maar beter nog: het hele profiel, alleen zichtbaar mogen maken voor vrienden.
De optie ‘zichtbaar voor vrienden van vrienden’ is niet toegestaan. Voor leerkrachten die familie op school hebben, gelden dezelfde regels. Er wordt geen uitzondering gemaakt.

5.2 Meedenken en -praten
De ouders kunnen met de school meedenken en meepraten op twee niveaus: individueel en als groep. Voor individuele kwesties hebben we afgelopen schooljaar het spreekuur ingevoerd en voor kwesties die de hele school aangaan, hebben we de Medezeggenschapsraad (MR). Beide komen in deze paragraaf aan de orde.

Spreekuur
We hebben het afgelopen schooljaar gemerkt hoe waardevol een goed contact met de ouders kan zijn. Ouders vormen een bron van expertise op het belangrijkste terrein van de Zonnewijzer: het kind. Om met de ouders in gesprek te zijn en te blijven, geeft de directie gelegenheid aan de ouders om te communiceren over het onderwijs op de Zonnewijzer tijdens het zogenaamde spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor ouders die individuele kwesties met betrekking tot het onderwijs willen bespreken. De tijden van het spreekuur worden wekelijks vermeld in het Wijzertje.

Medezeggenschapsraad
Ouders kunnen ook meedenken en meepraten over het hele schoolbeleid. Het orgaan hiervoor is de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een officieel orgaan met een wettelijke status, dat het best te vergelijken is met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven of een cliëntenraad in een zorginstelling. De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, die voor een periode van twee jaar worden gekozen. (En daarna nog een keer herkozen kunnen worden.) De MR heeft wettelijk recht op het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over tal van beleidsonderwerpen, waaronder het kwaliteitsbeleid van de school en het jaarverslag. Bij sommige onderwerpen heeft de raad instemmingbevoegdheid. Dit betreft onder andere het schoolplan en deze schoolgids. De MR vergadert een keer per maand. Zaken die onder meer aan de orde komen, zijn: het onderwijsbeleid, de schooltijden, de verbouwing en onderwerpen die te maken hebben met personeel en organisatie. Als het nodig is, wordt de frequentie verhoogd. De data van de MR-vergaderingen staan in de jaarkalender van de school en worden vermeld in het Wijzertje. In het Wijzertje wordt ook de agenda gepubliceerd, zodat iedereen weet waarover de MR gaat vergaderen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar: ouders en personeel kunnen als toehoorders aanwezig zijn. Alleen als agendapunten nog ‘onder embargo’ zijn of als er personen besproken worden, zijn de vergaderingen besloten.Een kort verslag van de vergadering wordt na afloop in het Wijzertje gepubliceerd. De notulen worden daarna op de website van de school geplaatst. De MR wil natuurlijk weten wat er leeft onder de kinderen en de ouders. Om zich daarvan op de hoogte te stellen maakt de raad gebruik van onder meer ouderraadplegingen en informele contacten. Ook kunnen de ouders rechtstreeks contact opnemen met MR-leden via de e-mail: mr@zonnewijzerhaarlem.nl, of door tijdens de informatieavond een aanwezig MR-lid aan te schieten. De ouders worden door de MR geïnformeerd over zijn activiteiten via het Wijzertje, de website van de school en voorlichting tijdens de informatieavond.Als ouders of leerkrachten vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op de Zonnewijzer, kunnen zij daarvoor altijd één van de MR-leden benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets met de betreffende vraag of opmerking doen,maar de MR vindt het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.Soms wordt door ouders een klacht voorgelegd aan de MR. Dit is prima als de klacht geen individueel karakter heeft én als de klacht eerst aan de leerkracht is voorgelegd en daarna eventueel aan de directie. In dat geval kan de MR kijken wat er met de klacht gebeuren moet. Voor individuele klachten bestaat een andere procedure, die hieronder in paragraaf 5.5 wordt toegelicht. Algemene problemen met betrekking tot het schoolbeleid kunnen wel direct voorgelegd worden aan de MR.
Behalve de MR bestaat er voor het bestuur van onze school, de stichting Spaarnesant, ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin heeft één ouder of leraar van onze school zitting. Deze GMR adviseert over de zogenaamde boven schoolse aangelegenheden aan Spaarnesant. De MR houdt u daarvan op de hoogte via de verslagen op de website. Op de website van de school vindt u meer informatie over en de notulen van de MR.

5.3 Meedoen
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat wij veel waarde hechten aan de inbreng van de ouders. Wij zijn niet alleen blij met ouders die meedenken en meepraten, maar ook – en zeker niet minder! – met ouders die willen meedoen. Wij kunnen alle vakmanschap en expertise gebruiken! Hieronder volgt een opsomming van de taken die op dit moment worden vervuld door ouders, of waarvoor ouders worden gezocht. Nieuwe initiatieven zijn echter ook altijd welkom, mits ze aansluiten bij de behoefte en de uitgangspunten van de school.

Activiteitencommissie

Sinds jaar en dag verzorgt de activiteitencommissie (AC) de evenementen op school: het sinterklaas-feest, het kerstfeest, het lentefeest, de sportdag, de avondvierdaagse, enzovoort. De organisatie en het inpakken van cadeautjes, tot het doen van de boodschappen en het uitdelen van de bijbehorende traktaties, oftewel: alle uitvoerende taken die er komen kijken bij een evenement. Aan elke activiteit gaat een gezamenlijke vergadering vooraf, waarin de taken over de AC-leden worden verdeeld.Ieder jaar stelt de AC de jaarlijkse ouderbijdrage vast waarmee al deze activiteiten mogelijk worden gemaakt. Behalve de hiervoor genoemde evenementen gaat het bijvoorbeeld ook om het schaatsen, het afscheid van groep 8 en diverse excursies. Eigenlijk alle evenementen en activiteiten die de Zonnewijzer tot zo’n leuke school maken! De AC legt jaarlijks aan de directie verantwoording af over de besteding van de gelden. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2016-2017 is €26,-. Voor de schaatslessen in groep 5 en 7 komt daar een extra bijdrage van €10,- bij. Hogere bedragen zijn altijd welkom. Het geld dient te worden overgemaakt op rekening van Oudervereniging OBS de Zonnewijzer NL 05 INGB 0005483728. De ouders krijgen hierover bericht via Digiduif.

Klassenouders en hulpouders

Aan het begin van het schooljaar, tijdens de informatieavond, doet de groepsleerkracht een oproep aan de ouders om zich beschikbaar te stellen voor de functie van klassenouder en hulpouder. De hulpouders ondersteunen de leerkracht en de AC, de taak van de klassenouder is om dit te coördineren. Als zich meer ouders voor de rol van klassenouder hebben gemeld, beslist de leerkracht wie het gaan worden. Hulpouders kunnen ook gevraagd worden voor buitenschoolse sportactiviteiten.

Overblijfouders

Er zijn veel kinderen die overblijven. Als de leerkrachten hun middagpauze hebben, gaan de kinderen naar buiten. Voor de begeleiding op het schoolplein regelen wij per 2015-2016 de overblijf met de inzet van leraren, aangevuld met overblijfouders. Zij fungeren als pleinwacht en zijn voor de kinderen het aanspreekpunt tot de school weer begint. De overblijfouders zijn vaste vrijwilligers, die hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. De overblijf staat of valt met hun inzet. De coördinatie van de overblijfouders is in handen van Monique van Deursen. Meer informatie: zie paragraaf 2.7.

Luizenouders

Tijdens de informatieavond in het begin van het schooljaar worden ook luizenouders gezocht. Op regelmatige tijden, in de lage groepen eens per week, controleren zij de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. Zie verder paragraaf 3.3.

Werkgroep Verkeer

Tot aan het schooljaar 2015/2016 had de school een werkgroep verkeer. Helaas zijn er geen ouders bereid gevonden deze taak over te nemen. Incidenteel verzorgen ouders wel verkeerstaken rond de school. Zij regelen bijvoorbeeld het ophangen van de spandoeken ‘De scholen zijn weer begonnen’ en de campagne ‘Op voeten en fietsen naar school’. Dit doen zij in samenwerking met VVN en de gemeente Haarlem, waarmee zij contact onderhouden.Ook verzorgen zij de vaste rubriek ‘Geflitst!’ in het Wijzertje, met mededelingen over verkeersactiviteiten op school en tips voor ouders en kinderen om de verkeersveiligheid te bevorderen.De verkeersouders organiseren ook de verkeersbrigade. De verkeersbrigade bestaat uit een team van klaar-overs die twee aan twee bij het begin van de schooldag de oversteekplaats voor het hoofdgebouw van de Zonnewijzer bewaken. Evenals de klassenouders, hulpouders en luizenouders worden de klaar-overs geworven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Aanmelden kan via verkeerzonnewijzer@gmail.com. Ook voor andere zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid kan men hier terecht.Overigens heeft de Zonnewijzer ook contact met de wijkagent van de wijken ‘Sinnevelt’ en ‘Planetenwijk’ in verband met de verkeersveiligheid.

Techniekouders

Op de Zonnewijzer gebruiken wij de Techniektoren in de kleuterbouw. Tijdens de algemene informatieavond worden er ouders gevraagd die leerlingen willen begeleiden bij de techniekactiviteiten.

Redactie Wijzertje

Het Wijzertje wordt door ouders van de school gemaakt. De redactie bestaat op dit moment uit drie personen. Uitbreiding is altijd mogelijk. Alle ouders, kinderen en leerkrachten kunnen meewerken aan de totstandkoming van het Wijzertje: door kopij en foto’s in te leveren bij de redactie. Het mailadres en de deadline worden iedere week in de schoolkrant vermeld, maar voor wie dit niet bij de hand heeft: dinsdag sluit de brievenbus om 10.00 uur; e-mails kunnen worden gestuurd naar zonnewijzertje@gmail.com.

Mobiel uit!

Tot slot nog even een algemene opmerking: het is de bedoeling dat ouders tijdens de begeleiding van kinderen en tijdens werkzaamheden in school hun mobiele telefoon uitzetten.

In het contact tussen de school aan de ene kant en de kinderen en ouders aan de andere kant kan er wel eens iets mis gaan. In deze paragraaf vindt u de procedures beschreven die we hebben voor als dat het geval is.
5.4 Als een van beide partijen zich niet aan de afspraken houdt
De school is niet aansprakelijk in geval van diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Bij verdwijning van persoonlijke eigendommen van kinderen doorlopen wij het volgende protocol:
> De klacht wordt altijd serieus opgenomen.
> We gaan op zoek naar het verdwenen eigendom.
> Tassen en zakken worden geleegd: dit doen de kinderen zelf.
>De ouders van het gedupeerde kind doen eventueel aangifte bij de politie

Ordemaatregelen
Soms gebeurt het dat een kind op school zich niet gedraagt volgens de afspraken. Als het gedrag van een kind daartoe aanleiding geeft, kan de directeur besluiten het kind voor één of enkele dagen de toegang tot de school te ontzeggen. Zoiets gebeurt heel zelden, alleen als er sprake is van ongewenst gedrag waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan anderen is toegebracht. We kennen drie vormen van maatregelen: de time-out, de schorsing en de verwijdering.

Schorsing
Het bestuur of de gemandateerde schooldirecteur kan overgaan tot schorsing van een leerling indien sprake is van ontoelaatbaar gedrag van een leerling en/of zijn of haar ouders, of indien sprake is van gedrag waarbij de veiligheid van andere leerlingen en/of personeel in gevaar komt. In het laatste geval kan dit leiden tot schorsing met onmiddellijke ingang. De ouders worden onmiddellijk mondeling met opgave van redenen van het incident en het besluit tot schorsing op de hoogte gebracht. De ouders worden tevens schriftelijk op de hoogte gebracht waarbij ook de duur van de schorsing en de mogelijkheid tot bezwaar wordt aangegeven. De ouders hebben de mogelijkheid tegen een schorsing schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaar. De schorsing kan worden verlengd tot maximaal 1 week.
De ouders worden opgeroepen voor een gesprek op school. Het incident en het gesprek met de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en opgeslagen in het leerlingdossier. Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Het bestuur (of de gemandateerde schooldirecteur) stelt de inspectie van een schorsing langer dan een dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.Bij bezwaar van de ouders worden zij in de gelegenheid gesteld hun bezwaren mondeling toe te lichten. In dit gesprek worden ook oplossingsmogelijkheden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Het gesprek met de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en opgeslagen in het leerlingdossier.

Verwijdering
Het bestuur kan overgaan tot verwijdering van een leerling indien zich meermalen een ernstig incident voordoet, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de rust, orde en veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school. Het bestuur neemt na het horen van de schooldirecteur en de betrokken leerkracht eerst een voorlopig besluit tot verwijdering. Dit wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld met opgave van redenen en de vermelding van de mogelijkheid tot bezwaar. Ouders kunnen binnen 6 weken na het voorgenomen besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Bij bezwaar van de ouders worden zij in de gelegenheid gesteld hun bezwaren mondeling toe te lichten. Binnen 4 weken neemt het bestuur een besluit. Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school de leerling niet toe te laten. Zijn de ouders het hiermee niet eens, dan kunnen zij een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter.
Het bestuur kan pas definitief een besluit tot verwijdering nemen nadat een nieuwe school voor de leerling is gevonden. Het bestuur dient bij het zoeken van een andere school rekening te houden met:
– Richting en voorkeur van de ouders (na overleg);
– Inventarisatie van scholen die aan het ondersteuningsprofiel voldoen, en een redelijke afstand/reistijd van het huis van de leerling.

De ouders worden op de hoogte gesteld van het definitieve besluit. Als zij het daarmee niet eens zijn, kunnen ze in beroep gaan bij de bestuursrechter.Het bestuur moet de leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband en de onderwijsinspectie direct inlichten over een besluit tot verwijdering en het definitieve besluit. Ouders kunnen voor advies naar de tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs. De Commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het bestuur. Het oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband waar het bestuur van de school bij is aangesloten. De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. Deze landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over:
> (de weigering van) toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft;
> de verwijdering van een leerling;
> de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief.

Bij leerlingen met een extra zorgbehoefte kijkt de commissie naar het Ontwikkelingsperspectief (OOP). In het OPP staat wat de leerling kan bereiken aan leer- en vaardigheidsdoelen en het uitstroomprofiel.
Deze doelen zijn SMART geformuleerd. Voordat het OPP wordt vastgesteld, overlegt het bestuur met de ouders om overeenstemming over de inhoud te bereiken. Het OPP wordt tenminste eenmaal per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook dan geldt als uitgangspunt dat school en ouders het met elkaar eens worden over de inhoud. Bij een geschil is het raadzaam dit te laten beoordelen door een onafhankelijk deskundige (deze wordt door beide partijen als onafhankelijk gezien). Ouders kunnen de zaak voorleggen aan de bestuursrechter. Bij een definitieve verwijdering staat de leerling niet langer ingeschreven.
Als het besluit tot verwijdering eenmaal is genomen, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten, proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Op het moment dat een nieuwe school is gevonden, kan de leerling direct worden verwijderd. De termijn van acht weken hoeft dan niet meer worden afgemaakt. Als het vinden van een andere school niet is gelukt, mag de school de leerling de toegang tot de school na acht weken weigeren.

Klachtenregeling
Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Als het betrekking heeft op een voorval in de klas richt u zich in de eerste plaats tot de groepsleerkracht. In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste oplossing. Zo niet dan kunt u zich tot de schoolleiding richten.In deze en andere gevallen kunt u zich ook richten tot de interne vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon of contactpersoon fungeert als aanspreekpunt binnen de school bij klachten. De interne vertrouwenspersoon luistert en beoordeelt de klacht. Hij of zij kan samen met u naar een passende oplossing zoeken of kan u al naar gelang de aard en ernst van de klacht doorverwijzen naar de schoolleiding, het bevoegd gezag (Stichting Spaarnesant) of de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en ongewenst gedrag voor verdere behandeling van de klacht.
Bij ons op school kunt u terecht bij: Sanne de Graaf en Bea van der Pol
De interne vertrouwenspersoon is te bereiken op het nummer van de school: 023 52 55 519 of 023 52 58 325

Externe vertrouwenspersoon
Er is voor alle scholen binnen Stichting Spaarnesant een externe vertrouwenspersoon aangewezen waar leerlingen en hun ouders terecht kunnen met klachten die betrekking hebben op:

> seksuele intimidatie
> agressie/geweld
> pesten
> discriminatie/racisme

Deze vertrouwenspersoon is werkzaam bij het team jeugdartsen van de GGD Kennemerland.
GGD Kennemerland
Spaarnepoort 5
2134 TM Hoofddorp
Tel: 023 78 91 600 (ma t/m vrij 8.30-17.00)
Wanneer er binnen de school geen passende oplossing gevonden kan worden, dan kunt u een brief sturen naar Stichting Spaarnesant. Hierin kunt u het probleem en uw wensen aangeven, en hetgeen u reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. De bovenschools directeur neemt dan contact met u op.

Stichting Spaarnesant
Postbus 800
2003 RV Haarlem
Tel: 023 54 30 100

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg ( JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen.
De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 78 91 777 of via frontofficejgz@vrk.n

Contactmomenten
5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden.
U ontvangt hierover vooraf meer informatie.

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezond-heidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken. Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugd

5.3 Bijlagen

VAKANTIEROOSTER
Studiedagen Dinsdag 13-09-2016, Maandag 24-10-2016 , Donderdag 10-11-2016
Woensdag 18-01-2017, Vrijdag 17-02-2017
Herfstvakantie 15-10-2016 t/m 23-10-2016
Kerstvakantie 24-12-2016 t/m 08-01-2017
Voorjaarsvakantie 18-02-2017 t/m 26-02-2017
Paasweekend 14-04 -2017 t /m 17-04-2017
Meivakantie 22-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinksteren 03-06-2017 t/m 05-06-2017
Zomervakantie 22-07-2017 t/m 03-09-2017
SCHOOLTIJDEN GROEPEN 1, 2 , 5 EN 6, LOCATIE 1
begin eind
ma t/m vrij 8.30 uur 14:15 uur
lunchpauze 11.45 uur 12.30 uur
SCHOOLTIJDEN GROEPEN 3, 4, 7 EN 8, LOCATIE 2
begin eind
ma t/m vrij 8.20 uur 14:05 uur
lunchpauze 11.35 uur 12.20 uur
URENTABEL PER WEEK
groep 1 2 3 4 5 6 7 8
Nederlandse taal
(mondeling en schriftelijk, lezen en schrijven)
3 3 10 10 10 10 10 10
Engelse taal ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ¾
Rekenen 2 2 4 5
Oriëntatie op jezelf en de wereld
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek, verkeer, geestelijke stromingen,
sociaal-emotionele ontwikkeling)
4
Zintuiglijke en lichamelijke opvoeding
(gymnastiek, bewegen op muziek,
zintuiglijke oefening)
10 10 2 2 2 2 2
Kunstzinnige oriëntatie
(tekenen en handvaardigheid, muziek
en drama, spel en beweging)
3 3 3
Pauze ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Totaal 25 25 25 25 25 25 25 25
GYMNASTIEKROOSTER
Zonnewijzer 2
Marja Zaremba
MA
8.20 – 09.05u 7B
09.05 – 09.50u 7B
Zonnewijzer 1
Wout Stigter
DI
8.20 – 09.05u 8A
09.05 – 09.50u 8A
Zonnewijzer 2
Mark Hoederman
DI
Zonnewijzer 2
Wout Stigter
WO
8.20 – 09.05u 4A
09.05 – 09.50u 4C
Zonnewijzer 1
Wout Stigter
DO
8.20 – 09.05u 5A
09.05 – 09.50u 5A