Notulen MR 15 januari 2018

Aanvang 19:00 uur

Aanwezig: Marion van der Schoor, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)
Afwezig: Joris Essing, Peggy de Vries

1. Opening: vaststellen agenda

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. Vanaf komende vergadering is de begintijd 19.30uur op Zonnewijzer 1.

2. De notulen van 13 november 2017 worden goedgekeurd.

3. Verkeerssituatie rondom school;

De brief naar de gemeente is verstuurd. Er is een ontvangstbevestiging geweest dat de mail goed is ontvangen. Op dit moment nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.

4. Mededelingen van de directie:

 • Op Zonnewijzer 2 wordt de TSO nu 2x in de week verzorgd door Sportfever. Bij slecht weer wordt er in de gymzaal een activiteit aangeboden. De eerste ervaringen zijn positief. De komende periode wordt bekeken hoe dit bevalt en wordt eventueel uitbreidingsmogelijkheden onderzocht. Hierbij wordt ook de vraag opgepakt wat dit zal betekenen voor de ouderbijdrage.
 • De kinderraad heeft vergaderd. Zij hebben met iemand van de gemeente een ronde gemaakt door de wijk langs de speelplaatsen. Er zijn verbeterpunten besproken.
 • Er zijn veel zieken. Ook onder de leerkrachten. Het kost veel moeite om invallers te vinden.
 • Er staat een vacature open voor een nieuwe IB-er.. Eind volgende week zullen er gesprekken gevoerd worden. Vanuit de personeelsgeleding zal hier iemand bij aanwezig zijn.
 • Voor ieder teamlid zijn de taakuren die gemaakt moeten worden berekend. Dit gaat via een vooropgesteld format van Spaarnesant. Er zullen binnenkort nog een aantal gesprekken worden gevoerd met de teamleden om de uren in te vullen.
 • De socio groep heeft zich bezig gehouden met het opstellen van schoolregels. Inmiddels zijn er pictogrammen van deze regels ontworpen in dezelfde stijl als ons logo. De regels ondersteund met deze pictogrammen zullen straks op meerdere plekken in de school te zien zijn.
 • Een deel van het formatiegeld dat over was, is omgezet in middelen. Er zijn voor de groepen 5,6,7,8, 30 iPads per klas aangeschaft. Voor de kleuterklassen is er 1 iPad per groep. De verwachting is dat er binnenkort ook iPads voor de overige klassen aangeschaft kunnen worden.
 • De BHV-groep is bezig geweest met het opstellen van een beleidsplan veiligheid. Dit is inmiddels goedgekeurd. Er komen nummers op de deuren van de lokalen . Deze nummers komen ook op een tegel op het plein. Zo weten de kinderen waar ze moeten staan bij een ontruiming. Er is inmiddels een ontruimingsoefening Deze is goed verlopen.
 • De directie is bezig met het opstellen van een beleidsplan veiligheid. Dit plan richt zich onder meer op omgang met agressie, geweld en ongevallen.

5. Begroting

Er wordt de komende periode 6000 euro vrijgemaakt. Dit bedrag wordt besteed aan scholing, ICT en cultuur. (2000,- per onderdeel).
De Zonnewijzer heeft in haar begroting ruimte voor enkele verhogingen. Er is nog 1000,- vrijgekomen voor investering in kleutermateriaal.
De formatie-begroting loopt via Spaarnesant.

 • Rond half maart zal er een instroomgroep starten. Er wordt op dit moment gekeken naar de benodigde formatie hiervoor.

De MR vraagt zich af welke invloed zij hebben bij het goedkeuren van de begroting.
Afgesproken wordt dat in schooljaar 2018/2019 de begroting in september wordt aangeleverd.

6. Input ouders op nieuwe visie

Het team volgt de cursus “de kunst van het lesgeven”. Er wordt gevraagd wat de oudergeleding van de MR hiervan merkt;

 • Kinderen zijn gegroeid in hun zelfvertrouwen
 • Er wordt nu meer gekeken naar de individuele ontwikkeling en leercurve van het kind i.p.v. louter de focus op de cito.
 • Er wordt nog meer ingespeeld op de individuele leerbehoeften van leerlingen door de leerkracht.
 • Er is ruimte voor ouders om met leerkracht in gesprek te gaan.

Cultuuronderwijs

De cultuurcommissie is bezig met het opstellen van een beleidsplan. Dit wordt op dinsdag 16 januari gepresenteerd aan het team.

Mogelijk kan de school in aanmerking komen voor de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mits er een bedrag wordt ingelegd en de school aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden moeten eerst binnen het team voorgelegd en besproken worden.

7. Uitstroomresultaten Zonnewijzer

We ontvangen de uitstroomresultaten van groep 8 ( 2016/2017). Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

Actielijst

Agendapunten 12-2

 • Een vertegenwoordiger van de activiteitencommissie zal bij deze vergadering aanwezig zijn.
error: Inhoud is beveiligd