Notulen MR 12 maart 2018

Aanwezig: Joris Essing, Marion van der Schoor, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)
Afwezig: Gladys Salvadori, Peggy de Vries

1. Opening: vaststellen agenda

verzoek van Bea van der Pol i.v.m. tijdsbeheersing tijdens de vergaderingen is om tijdens de rondvraag louter gesloten vragen te stellen. Ingewikkelder vragen of kwesties kunnen als aparte punten geagendeerd worden. Er wordt afgesproken dat punten die discussie behoeven zo veel mogelijk voor de vergadering aangemeld dienen te worden, zodat er tijd voor kan worden gereserveerd.

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst

Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn niet online aangevuld of goedgekeurd. Lili Schutte stuurt haar gecorrigeerde versie alsnog door. Het streven is dat iedereen bij de volgende notulen online reageert opdat ze zo snel mogelijk op de website geplaatst kunnen worden. De Actielijst: zie schema hieronder.

3. Gesprek Gerben over ICT

Door een misverstand is Gerben niet uitgenodigd voor deze vergadering. Hij zal gevraagd worden voor 28 mei.

4. Mededelingen van de directie:

 • Sanne Klasen is als nieuwe leerkracht van groep 5B aan de slag gegaan voor 2 dagen per week.
 • Nieke Kops is begonnen als leerkracht van de instroomgroep.
 • Per 1 april zal Cindy Rafelli als onderwijsassistente starten. In eerste instantie alleen in de ochtenden.
 • Op 14 maart zal er door ongeveer de helft van het docententeam worden gestaakt. De leerkrachten die op school zijn gaan met elkaar de oorzaken van de werkdruk in kaart brengen. Daarna gaan zij plannen bedenken om deze werkdruk te verlagen. Vanuit het Ministerie wordt extra geld ingezet. De PMR moet het uiteindelijke plan goed keuren.
 • De directie heeft bij Spaarnesant een verzoek ingediend voor een extra leerkracht voor één dag tot de zomervakantie als extra ondersteuning. Het verzoek in toegewezen, alleen is deze post nog niet ingevuld vanwege het lerarentekort.
 • De directie is ook met de Kinderraad in gesprek gegaan over de nieuwe op te stellen visie. Zij hebben actief meegedacht.
 • In het kader van het 90-jarige bestaan van de Zonnewijzer zal er in juni een week met speciale activiteiten worden georganiseerd. Dan zullen de schoolreisjes en Planeet Compleet plaatsvinden. De Activiteitencommissie zal met een speciale werkgroep en het team een plan maken dat op de volgende MR vergadering wordt toegelicht.
 • Volgend schooljaar zal de Zonnewijzer in totaal 20 groepen hebben.
 • De directie is momenteel bezig met klasbezoeken en functioneringsgesprekken.

5. Punten uit deel 1: n.v.t.

6. Evaluatie TSO

Op 15 maart vindt er een evaluatie plaats met Sportfever. Hier is de Kinderraad ook indirect bij betrokken. Tevens zal de directie binnenkort evalueren met de TSO medewerkers, met name over de gemaakte afspraken en omgangsvormen. Er komt daarnaast een strikter beleid wat betreft misdragingen van individuele kinderen. Hiervoor wordt een actieplan en brief opgesteld die eerst in de MR worden besproken.

7. Vakantierooster nieuw schooljaar

Stichting Spaarnesant heeft in navolging van het ministerie van OCW de vakanties van volgend seizoen vastgesteld. De directie en het team zal een voorstel voor de planning van de studiedagen aan de MR voorleggen.

8. Verkeerssituatie school

Er is nog geen reactie vanuit de gemeente ontvangen. Gladys Salvadori zal binnenkort weer contact opnemen.

9. GMR jaarplan

De GMR is in een veranderingsproces wat betreft hun communicatie naar de MR-en. Waar dit voorheen werd geregeld via de schooldirecteuren, is nu de bedoeling dat de MR rechtstreeks op de hoogte gehouden wordt van agenda’s en notulen. Dit loopt nog niet echt soepel. De agenda van de komende GMR vergadering is net binnen. Deze zal 13 maart 2018 plaatsvinden. De laatste vergadering was in november 2017. De MR zal Debby verzoeken om vanuit haar rol als GMR lid verslag te doen, waarbij wordt opgemerkt dat dit de officiële communicatie vanuit de GMR niet mag vervangen.

10. Plannen overleg Kinderraad

Marion van der Schoor en Lili Schutte zullen dit overleg gaan voeren. Dit wordt gepland in overleg met Arlette.

11. Rondvraag

 • De subsidie voor de CmK gelden gaat lukken, zodat er vanaf volgend schooljaar structureel cultuuronderwijs zal zijn waarbij ook kunstenaars uit de omgeving ingezet kunnen gaan worden. Er wordt een plan gemaakt.
 • Vanaf april zullen er weer muzieklessen zijn vanuit Hart Haarlem voor groepen 3 en 5
 • De muzieklessen van de studenten van de hogeschool Leiden worden geëvalueerd
error: Inhoud is beveiligd