Notulen MR 9 april 2018

Aanwezig: Joris Essing, Marion van der Schoor, Gladys Salvatori, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoo Erna Heijnis (gedeelte)
Afwezig: Peggy de Vries, Lilli Schutte

1. Opening: vaststellen agenda

Marion is later

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst

Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering staan nog niet op de website verschenen. Daphne neemt contact op met Aranza. De Actielijst: zie schema hieronder.

3. Gesprek Gerben over ICT

Door een misverstand is Gerben niet uitgenodigd voor deze vergadering. Nu is Mark gevraagd voor 28 mei.

4. MR Seminar

Deze vindt 16 mei plaats in Utrecht. Marion zal hierheen gaan en bij de volgende vergadering verslag uitbrengen.

5. Werkdruk

 • De wens dat er meer handen in de klas komen
 • Bij de administratie zal goed gekeken wat strikt noodzakelijk is om dubbel werk te verminderen

Mededelingen Directie

 • Er is extra geld beschikbaar voor werkdruk verlaging. Daarom wordt er een extra onderwijs assistent ingezet nu en ook volgend schooljaar.
 • Hans de Nijs geeft 1 dag per week les zodat leerkrachten vrij geroosterde uren hebben voor hun taakuren.
 • Structureel leerkracht inzetten voor extra taken.
 • Scholing voor Esis (administratiesysteem) om efficiëntie te vergroten.
 • Verdere professionalisering door leerkrachten cursussen te laten volgen.

Formatie

 • Er is een nieuwe leerkracht voor de onderbouw voor 3 dagen per week.
 • Er is een gesprek voor een bovenbouw leerkracht.
 • Directie is actief aan het werven.

Website

Er wordt binnenkort aan gewerkt. Vooral de uitstraling moet beter. Ook moet er rekening gehouden worden me privacy wetgeving.

Camera’s

Bij de deuren op ZW 1 worden camera’s geplaatst en kunnen de deuren op afstand worden geopend.

Ontwikkelingen op de achtergrond

 • Taakbeleid
 • Schoolgids
 • Jaarboekje

6. Punten uit deel 1: n.v.t.

Presentatie Cito analyse door Jessica den Nijs (Intern Begeleider)

Jessica heeft grafieken laten zien waarin de cito resultaten voor meerdere jaren zijn vastgelegd. Deze resultaten worden geïnterpreteerd en hieruit worden conclusies getrokken. Deze conclusies zijn dan de input voor schoolbrede stappenplannen of groepsplannen.
Er is het voornemen om een soortgelijke presentatie voor alle ouders te houden in september/oktober.

Deel 2

7. Vakantierooster nieuw schooljaar

De planning van de studiedagen is aan de MR voorgelegd en goedgekeurd.

8. Verkeerssituatie school

Er is een reactie van Pim Lemmens, gebiedsbeheerder Haarlem-Noord. Het onderwerp wordt besproken tijdens de vergadering op 9 april. Punt is opgepakt.

9. Overblijfprotocol

Er is een protocol opgesteld. Deze zal na goedkeuring aan de ouders gestuurd worden.
Actie: iedereen moet naar het protocol kijken en eventuele op of aanmerkingen naar Daphne sturen.

10. Plannen overleg Kinderraad

Marion heeft Arlette een mail gestuurd mbt contactgegevens van Kinderraad. Er wordt gewacht op een antwoord van Arlette.

11. 90-jarig bestaan Zonnewijzer

MR hoeft niets te doen. De activiteitencommissie werkt samen met de lustrumgroep van school.

12. Ongeoorloofd verlof

De directie ontvangt vele verzoeken van ouders voor extra verlof. Zij moet vaak nee verkopen omdat er strikte regels zijn opgesteld door de Onderwijsinspectie. Als de directie verlof onterecht toekend wordt zij beboet. Kortom: regels zijn regels.

13. Bezetting MR

 • Bea gaat de MR volgend jaar verlaten
 • Erna vraagt aan Peggy of zij volgend jaar nog zitting wil nemen in de MR
 • Iedereen moet nadenken of hij zij volgend jaar nog in de MR wil blijven en bijj de volgende vergadering hierop antwoord te geven. Dit met het eventueel organiseren van verkiezingen.

Rondvraag

 • Gladys wilde weten hoe de visitatie van Spaarnesant was gegaan. Het antwoord was “goed”

VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 28 MEI ZONNEWIJZER 1 TIJD:19:30 UUR

error: Inhoud is beveiligd