Notulen MR 28 mei 2018

Aanwezig: Joris Essing, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Bea van de Pol, Mariska Schoonebeek en Erna Heijnis (gedeelte)
Afwezig: Marion van der Schoor, Peggy de Vries

1. Opening: vaststellen agenda

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst

Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn aangevuld en staan al op de website. De optionele vergaderdatum van 11 juni komt te vervallen.
Aanvulling notulen 9 april 2018, punt 3; verkeerssituatie: de reactie van de gemeente Haarlem is vooralsnog uit gebleven, de MR blijft actief acteren op een antwoord van de gemeente.
De Actielijst: zie schema hieronder.

3. Gesprek Mark over ICT

De werkgroep ICT van Zonnewijzer bestaat uit Mark, Gerben en Sofie. De Zonnewijzer wordt naast Mark, Sofie en Gerben ondersteund door de werkgroep Spaarnesant. Mark ondersteunt voornamelijk Zonnewijzer 2 en Gerben Zonnewijzer 1. Zonnewijzer 2 heeft op dit moment 30 IPads en Zonnewijzer 1 5 IPads. Kinderen kunnen op de IPad tegelijkertijd de begrijpend lezen toets doen. De IPad is ter ondersteuning van het onderwijs en geen vervanging.
De planning is dat alle kinderen per klas tegelijkertijd hetzelfde programma kunnen volgen, waarbij het leerniveau door de diverse programma’s automatisch aangepast wordt afhankelijk van de resultaten. Voor kinderen met dyslexie wordt er op dit moment een spraakprogramma ontwikkeld. Leerkrachten kunnen het programma volgen, wachtwoorden resetten.
Vakken welke op dit moment gebruikt worden zijn: rekenprogramma, taal- en spelling, toetsen begrijpend lezen, volgend schooljaar wordt een nieuwe rekenmethode ingezet.
Het aantal uren dat een kind op IPad actief is: maximaal 1,5 uur per week.
Binnenkort wordt de ‘leerkracht IPad’ beschikbaar gesteld voor de leerkrachten waarmee zij in staat zijn om de leerlingen middels een dashboard te volgen.
Wat nog in de toekomst ligt is; leerlingen kennis te laten maken met 21ste eeuwse vaardigheden. Er wordt nog nagedacht en gesproken over welke lesmethodes in de toekomst op IPads beschikbaar worden gesteld.

4. Mededelingen Directie

  • Het team wordt, vanuit werkdrukgelden, uitgebreid met een onderwijsassistent.
  • Het veiligheidsplan moet nog aangevuld worden met het gedragsprotocol en de kanjertraining. Verder is hij volledig.
  • De formatie is nog niet helemaal rond, meer informatie volgt tijdens de vergadering van 9 juli.
  • De invalproblematiek is toegelicht.

5. Punten uit deel 1

Is besproken.

6. Begroting

Het jaarplan en de begroting worden na de zomervakantie besproken. Er komt eerst nog info naar de MR vanuit Spaarnesant over de nieuwe werkwijze m.b.t. de begroting (nu per schooljaar). De MR heeft adviesrecht op de begroting.

7. Schoolgids

De schoolgids wordt op een aantal punten aangepast en wordt daarna (voor 9 juli) aan de MR aangeboden ter instemming van de oudergeleding van de MR.

8. Evaluatie jaarplan huidig schooljaar

Jaarplan wordt gekoppeld aan de begroting, zodra deze koppeling gemaakt is wordt deze aan de MR aangeboden.

9. Bezetting MR volgend schooljaar

Vanuit de lerarengeleiding verlaten Peggy en Bea de MR aan het einde van het schooljaar.
Vanuit de oudergeleding zal Gladys de MR verlaten aan het einde van het schooljaar. De leraren zullen een oproep in het team doen en de oudergelding zal een oproep in het wijzertje plaatsen.

10. Effect kanjertraining op pesten

Er is gesproken over de kanjertraining, deze wordt meer gezien als een training die ook wordt ingezet voor sociale vaardigheden. De kanjertraining is onlangs positief aangepast en de leerkrachten zijn hier positief over. Tevens heeft de school een apart pestprotocol.

11. MR seminar terugkoppeling

Volgt volgende vergadering i.v.m. afwezigheid van Marion.

12. Mailadres op website

Het oude emailadres stond nog op de website van de Zonnewijzer, deze wordt z.s.m. aangepast.

13. Rondvraag

  • Gladys: wat is de voortgang en ervaring over het HVO binnen groep 8? Dit punt wordt opgenomen op de vergadering van 9 juli.
error: Inhoud is beveiligd