Notulen MR 9 juli 2018

Aanwezig: Joris Essing, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek Marion van der Schoor en Erna Heijnis (gedeelte)
Afwezig: Peggy de Vries, Bea van de Pol,

Notulen door Lili Schutte

1. Opening: vaststellen agenda

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst

Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn aangevuld en staan al op de website.
De Actielijst: zie schema hieronder.

3. Terugkoppeling informatieavond begroting

Joris en Erna waren aanwezig bij een informatieavond over de schoolbegroting georganiseerd vanuit Spaarnesant. Er was veel animo, professioneel opgezet. Belangrijkste punten waren dat er in totaal 45 miljoen omzet is, verdeeld over 26 scholen van Spaarnesant. Het geld gaat in eerste instantie naar de scholen en die dragen naar rato af aan Stichting Spaarnesant. De begrotingen gaan vooralsnog per kalenderjaar. Dit wordt in de nabije toekomst veranderd naar begrotingen per schooljaar, wat een ingewikkelde transitie is. De begroting wordt voor 80% bepaald door de formatie, de overige kosten zijn leermiddelen, bijscholingen, inventaris/inboedel. De MR heeft een adviesfunctie. De financiële situatie van zowel Spaarnesant als de Zonnewijzer zijn gezond.
Nieuw is dat uit de reserves van Spaarnesant en de extra gelden vanuit de Rijksoverheid er nu €280 per leerling beschikbaar is voor extra inzet op de Zonnewijzer. Dit wordt besteed aan extra onderwijsassistentes voor onder- en bovenbouw.

4. Terugkoppeling MR Seminar

Marion was aanwezig op een landelijk seminar voor MR leden met als thema “Hoe kun je je achterban beter bereiken”. De conclusie was dat transparantie en het openbaar maken van de activiteiten van de MR belangrijk zijn. De vergaderingen van de MR van de Zonnewijzer zijn openbaar en de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden op de website van de Zonnewijzer.

5. Bezetting MR Personeelsgeleding volgend schooljaar

Bea en Peggy zullen de MR verlaten. Binnen het docententeam is een oproep gedaan voor nieuwe gegadigden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal duidelijk worden wie de nieuwe leden zullen worden.

6. Bezetting MR Oudergeleding volgend schooljaar

Gladys zal de MR verlaten. Daarom is er twee keer een oproep geplaatst in t Wijzertje. Er is één reactie binnen gekomen. Deze persoon zal door Joris worden benaderd.

7. Mededelingen directie

 • Er zijn de nodige wisselingen in de formatie: sommigen vertrekken, anderen gaan minder werken. Er zijn ook weer nieuwe leerkrachten, IB-ers en onderwijsassistenten aangetrokken, waardoor de formatie rond is. Vraag vanuit de MR is in hoeverre de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft hierop De formatie wordt gemaakt door de directie in overleg met het MT. Daarmee is er al een vorm van inspraak gedekt. Desalniettemin zal de directie hiermee rekening houden in de toekomst.
 • De begroting is binnen. Deze zal op 1 oktober goedgekeurd moeten worden.
 • Vanuit de werkgroep hoogbegaafdheid is de wens gekomen om de meerbegaafden- leerlijn “Pittige Torens” aan te schaffen
 • Er komen nog eens 55 extra iPads
 • Vanaf volgend jaar is er een nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte.
 • Er komt een nieuw leerlingvolgsysteem: SCOL
 • Door de gemeente Haarlem zijn er plannen goed gekeurd om een nieuw Kinderdagverblijf achter Zonnewijzer 2 te realiseren. Op Stoom is hiertoe initiatiefnemer. Dit kan een opmaat zijn voor een samenwerking in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC). De directie en MR zullen dit nauwlettend volgen. Hierbij wordt ook de verkeerssituatie meegenomen.
 • Het Veiligheidsplan is gereed.
 • Vanuit de directie zal er een brief gestuurd worden aan de ouders die structureel niet betalen voor de overblijf.
 • Er is heel veel gebeurd dit jaar op het gebied van ICT, gedragsprotocol, cultuur, vontwikkeling van visie en missie. Dit zal in een brief aan de ouders worden gecommuniceerd.

8. Punten uit deel 1

Is besproken.

9. Voortgang en ervaring HVO in groep 8

De lessen HVO in groep 8 zijn zeer positief bevonden, zowel door de kinderen als de docenten. Vanaf volgend schooljaar zullen deze lessen al in groep 7 starten.

10. Schoolgids volgend schooljaar

Er is gesproken over de kanjertraining, deze wordt meer gezien als een training die ook wordt ingezet voor sociale vaardigheden. De kanjertraining is onlangs positief aangepast en de leerkrachten zijn hier positief over. Tevens heeft de school een apart pestprotocol.

11. MR Jaarverslag

Joris zal het MR jaarverslag maken.

12. Eerste MR vergadering volgend schooljaar

Deze is vastgesteld op maandag 10 september 2018, 19:30-21:30 in Zonnewijzer 1

13. Rondvraag

 • Gladys: MR jaarplanning aanhouden geeft veel duidelijkheid.
 • Marion: hoe worden de groepen 3 samengesteld? Antwoord directie: Er wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en naar een evenwichtige samenstelling op sociaal en cognitief gebied, zodat er gelijkwaardige groepen ontstaan.

14. Partir c’est mourir un peu

Heel veel dank aan Gladys, Bea en Peggy voor hun inzet en toewijding de afgelopen jaren.

error: Inhoud is beveiligd