Notulen MR 8 oktober 2018

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle en Lyanne van Gils
Afwezig: Kees-Jaap Hin

Notulen: Lili Schutte

1. Opening

2. Vaststellen agenda

Vergaderschema moet nog worden aangepast: 10 juni 2019 wordt 3 juni 2019 vanwege Pinksteren.
Voor 8 juli 2019 wordt een alternatief voorgesteld i.v.m. afscheid groepen 8.

3. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:

De notulen van 11 september 2018 zijn goedgekeurd en worden op de website gezet.

Bezoek aan MR door GMR-lid Debby Houtgraaf om toelichting te geven over de GMR van Stichting Spaarnesant:

  • De GMR heeft 10 leden: 5 vanuit de ouders die specifiek de ouders representeren, en dus niet de scholen, maar wel één ouder die vanuit het SBO komt en 4 leden die leerkrachten vertegenwoordigen, en 1 lid dat de staf van Spaarnesant vertegenwoordigt.
  • Er wordt 5 keer per jaar vergaderd met de voltallige commissie. Er zijn 3 subcommissies: financiën, Communicatie en personeel die ieder 3 keer per jaar vergaderen. Deze commissies zijn samengesteld uit een mix tussen de ouders en leerkrachten/staf.
  • Momenteel zijn er verkiezingen voor één vacature voor de oudergeleding. Er zijn twee kandidaten. Er blijkt inmiddels een tweede vacature te zijn ontstaan waardoor beide kandidaten automatisch tot de GMR zullen toetreden.
  • Het bestuur van Stichting Spaarnesant wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De GMR heeft op vele zaken advies en/of instemmingsrecht. De RvT hecht veel waarde aan de input van de GMR.

Zaken die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest:

  • Onderzoek inzet reserves op basis van risico analyses, waarvan de uitkomst was dat er meer geïnvesteerd kon worden. Dit heeft geresulteerd dat de werkdrukmiddelen al eerder ingezet worden met een uitwerking op lange termijn. De inzet van deze werkdrukmiddelen worden gemonitord per school.
  • Personeelstekort: hoe daar op de lange termijn oplossingen gevonden kunnen worden. Er wordt gezocht naar invulling van goed werkgeverschap, goede begeleiding van stagiaires etc.
  • AVG
  • Inspectierapport

De GMR communiceert via een nieuwsbrief die 5 keer per jaar wordt verspreid onder alle ouders via Digiduif of de directeuren.

JE zal een officieel verzoek tot de GMR richten om de MR van de Zonnewijzer de notulen van alle GMR vergaderingen toe te sturen.

Deel 2
4. Mededelingen directie

Er is landelijk onrust onder (adjunct) directeuren en ondersteunend personeel, omdat deze groepen niet zijn meegenomen in de laatste CAO onderhandelingen, waar een aanzienlijke salarisverhoging van de leerkrachten is bewerkstelligd. Dit moet worden rechtgetrokken.

De informatie avonden zijn op beide dagen goed bezocht door de ouders. Enkele leerkrachten zijn eerder begonnen met hun uitleg dan gepland, waardoor een aantal ouders een gedeelte van de toelichting in de klas van hun kind hebben gemist. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar.

Vanwege de plannen van Op Stoom om een kinderdagverblijf te realiseren op het terrein achter de Zonnewijzer, is er vanuit de buurt een actiecomité geïnitieerd tegen de verwijdering van het “heksenbos” waar de leerlingen van de Zonnewijzer ook bij betrokken zijn. De directie is met de kinderen van groep 8 in gesprek gegaan. Er komt een klankbordgroep waarin Op Stoom, de gemeente, buurtbewoners en de Zonnewijzer in vertegenwoordigd zullen zijn. Vanuit Stichting Spaarnesant is er ook een bestuurder bij betrokken.

De directie uit haar zorgen over de verkeersveiligheid wat betreft de klaar-overs. Ebelien stopt met het maken van de roosters en er zijn slechts 7 ouders die zich hiermee in meer of mindere mate bezig houden. De continuïteit lijkt in het gedrang te komen.

Op 29 oktober is er weer een studiedag. De volgende punten komen aan bod: het sociaal-emotioneel volgsysteem; voorbereiding van de audit; toelichting over 123-Zing; workshop met 3 kunstenaars (drama, beeldende kunst en muziek), die theoretische uitleg zullen geven en gezamenlijk met de leerkrachten 3 lessen zullen ontwerpen per discipline.

Marjolein Vonck zal nog tot de kerstvakantie aanblijven i.v.m. de afwezigheid van Bea van de Pol.

Vraag van LS: in groepen 7 is er sprake van pestgedrag via app-groepen en smartphones. Hoe wordt hiernaar gekeken vanuit de school?
Antwoord directie: dit vindt plaats buiten schooltijd, soms tot ’s avonds zeer laat, maar heeft veel invloed op de sfeer in de klas. Dus er wordt met de leerlingen in gesprek gegaan tijdens de HVO lessen en d.m.v. de Kanjermethode. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Smartphones zijn niet toegestaan in de klas en zijn de volledige verantwoordelijkheid van de kinderen/ouders.

Deel 3

1. Verkeersveiligheid

Er is eindelijk reactie vanuit de gemeente gekomen op de gezamenlijk brief vanuit de Zonnewijzer en de Bavinck over de benarde verkeerssituatie rond de scholen. De reactie is dat er wordt gewacht naar de ontwikkelingen rond het nieuwe kindcentrum en dat indien nodig er t.z.t. de passende maatregelen genomen zullen worden. In overleg met de Bavinckschool hebben wij besloten het hierbij te laten, aangezien we geen nadere vervolgstappen van de gemeente hieromtrent verwachten.

2. MR-cursus

Er wordt een MR-cursus georganiseerd door Stichting Spaarnesant. Vijf van onze MR-leden zullen hieraan deelnemen. Zodra de datum bekend is, wordt deze doorgegeven door Erna.

3. Website

De website zal opgeschoond en vernieuwd worden door Maarten Visman. Vanuit de MR zal er ook meegedacht worden over vormgeving en inhoud door een ouder en een leerkracht.

4. MR Jaarverslag

Dit is klaar en wordt op de website geplaatst.

5. Rondvraag

DH: een paar MR leden moeten nog een foto aanleveren voor de website.

MvdS: MR etentje zal plaatsvinden op 5 november.
Er klinken nog geluiden over dat de kinderen niet genoeg tijd krijgen om te eten tijdens de lunchpauze. De reactie van de leerkrachten en directie is dat er al zeer scherp op gelet wordt en er soms ook uitzonderingen worden gemaakt afhankelijk van de situatie.

error: Inhoud is beveiligd