Notulen MR 12 november 2018

Aanwezig: Joris Essing, Kees-Jaap Hin, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek
Afwezig: Susan ten Dolle (pre-adviesgesprekken)

Notulen: Mariska Schoonebeek

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. HVO door Mariëlle Callenbach

Mariëlle Callenbach geeft toelichting op de HVO lessen in groep 7 en 8.
HVO is een levensbeschouwelijk vak, waarbij uitgegaan wordt van het humanisme. Het humanistisch perspectief is open van karakter. Het is erop gericht om kinderen een eigen mening te laten vormen en te luisteren naar een ander.

Een aanvraag voor HVO komt vanuit de school, maar kan ook vanuit ouders komen. Bij aanvraag van tenminste 7 ouders moet de school de lessen aanbieden. Leerlingen in groep 7 en 8 krijgen 45 minuten les per week. De groepen worden in tweeën gesplitst zodat de groepen niet zo groot zijn.

In alle thema’s komen de volgende dingen aan bod: herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren. De lessen worden gegeven vanuit meervoudige intelligentie en dus niet alleen verbaal. Dit kan zijn filosoferen, creatief, drama enz. Bij HVO mogen de kinderen afkijken bij elkaar. Tijdens debatteren mogen kinderen van mening veranderen. Eigen inbreng wordt bevorderd. Er wordt nooit alleen maar kennis gedeeld, maar er komt altijd een ‘’HVO sausje’’ overheen. Wekelijks komt de wijze uil (knuffel) aan bod. Degene die de knuffel heeft mag iets delen met de groep. Dit kan iets leuks zijn, maar ook iets verdrietigs bijvoorbeeld overlijden van opa of oma.

Er wordt Mariëlle gevraagd hoe ze omgaat met groepsdynamiek en groepsvorming. Mariëlle geeft aan dat HVO les anders is dan andere vakken. Kinderen vinden het meestal erg leuk en doen goed mee. Er wordt niet gewerkt met vinger opsteken, zodat andere kinderen uitgenodigd worden. HVO wordt gegeven in halve groepen. Er wordt de tijd genomen. Als er iets belangrijks tussendoor komt kunnen thema’s gewoon doorgeschoven worden. Bepaalde activiteiten worden in samenspraak met de leerkracht voorbereid. Om een veilig klimaat te scheppen worden er vooraf afspraken met de kinderen gemaakt. Onderwerpen die besproken worden tijdens HVO blijven tussen de vier HVO muren. Bij sommige onderwerpen wordt eerst met de kinderen besproken of ze er vertrouwelijk mee om kunnen gaan of niet. Zo niet wordt een onderwerp niet behandeld.

HVO lessen komen niet uit een methode maar worden allemaal zelf gemaakt. Maandelijks doen HVO docenten samen intervisie en volgen ze nascholing.

4. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst
Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.

Deel 2

5. Mededelingen directie

  • Tevredenheidsenquêtes van de leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn besproken in het team. Volgende stap is om de ouder en leerkracht enquêtes te bespreken in het team. Hieruit komen 5 tops en 5 tips. Komende MR vergadering worden de enquêtes besproken.
  • Na de kerstvakantie start Zonnewijzer 2 met een nieuwe opzet voor de TSO. Pauzes worden gescheiden. Groep 5/6 eet eerst en groep 7/8 speelt eerst buiten. Hierdoor heeft elke jaargroep zijn eigen plein. Het wordt zo overzichtelijker voor de TSO medewerkers en hierdoor zijn er hopelijk minder incidenten. Ook komen er bakken met spelkaarten. Deze spellen worden gespeeld onder begeleiding van een leerkracht.
  • Veel moeite om inval te krijgen bij ziekte van leerkrachten.
  • Invulling studiedag 6 december: ochtend kleuters Kijk en gr 3 t/m 8 workshop nieuwe rekenmethode. Middag workshop van Hart. Leerkrachten studeren een lied in voor optreden op plein voor kerstdiner.

Deel 3

1. Klankbordgroep KDV Op Stoom

We hebben een open discussie gevoerd over de klankbordgroep KDV Op Stoom en de positie van de MR hierin.

2. Terugkoppeling studiedag 29 oktober

Audit besproken en nulmeting gedaan met het team. Waar staat we nu als school en waar willen we als school naartoe werken. Uitleg methode 123-zing (muziekmethode). Komende tijd werken we hiermee met een proeflicentie.
Middag inspiratie van kunstenaars en ontwerpen lessenserie voor de groep doorbroken ateliers.

3. GMR Notulen

Worden naar MR mailbox gestuurd.

4. MR start cursus

Woensdag 21 november vindt deze plaats. Een aantal MR leden heeft zich hiervoor ingeschreven. Tijd en plaats volgt nog.

5. Website

Contact met Maarten Visman is gelegd. Kees-Jaap en Daphne maken een afspraak om mee te denken over vormgeving en inhoud van de website.

6. Rondvraag

Geen rondvraag.

error: Inhoud is beveiligd