Notulen MR 14 januari 2019

Aanwezig: Joris Essing, Kees-Jaap Hin, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle

Notulen: Kees-Jaap Hin

1. Opening (Joris 5 min)

2. Vaststellen agenda (Allen 5 min)

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website (Allen, 5 min)

Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.

4. Mail ‘verkleedpartijen’

Er is in de MR begrip voor het signaal dat voor mensen met een kleine beurs de verborgen kosten van een paar euro voor verschillende activiteiten toch op kunnen lopen. In de MR hebben we naar oplossingen gezocht zonder initiatieven van kinderen en ouders in de kiem te willen smoren. Dergelijke initiatieven worden juist zeer gewaardeerd. Als oplossingen wordt gesuggereerd:
1. Een solidariteitsfonds waar de bijdrage voor deze ouders uit gefinancierd wordt. Er blijkt al een dergelijk potje te zijn. Naast de bekende kinderen komen hier geen concrete vragen over binnen. Het is wellicht nuttig dit potje nogmaals onder de aandacht te brengen.
2. Geen minimum bijdrage maar een richtsnoer communiceren in gevallen waar een minimum bijdrage niet noodzakelijk is, zoals bij cadeautjes voor docenten.
3. Minder specifieke eisen stellen aan de bijdrage in natura, zoals bij het paasontbijt, zodat niet speciaal hiervoor producten hoeven te worden aangeschaft.
4. In perioden waar nu veel activiteiten zijn, zoals in december, minder activiteiten organiseren. Neven voordeel is dat het in deze tijden voor sommige kinderen toch al druk genoeg is en we geen consumentisme willen propageren.

Deel 2

5. Mededelingen directie

  • Er is een nieuw format voor de functioneringsgesprekken. Verder zullen deze voortaan ook ontwikkelingsgesprek gaan heten. In deze gesprekken staan nu de talenten en kwaliteiten centraal en is de input van de leerkracht het uitgangspunt. Bij aandachtspunten in het functioneren wordt dit uiteraard ook benoemd in het gesprek.
  • Er wordt gekeken naar alternatieven voor het berichtensysteem Social Schools. O.a. is in dit systeem vanuit de school niet goed navolgbaar naar wie welke berichten zijn gestuurd of is het lastig berichten naar een specifieke groep te sturen.
  • Het blijft erg lastig om de vacatures binnen de stichting Spaarnesant in te vullen.
  • Er worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een nieuw schoolplan dat voor het eind van het jaar gereed moet zijn.
  • Vanuit de nieuwe CAO moet een werkverdelingsplan gemaakt worden. Voor het opstellen heeft de werknemersgeleding van MR de lead.

6. Tevredenheidsenquête

De MR is verheugd dat het algemene beeld uit de enquête positief is. In de enquête van de ouders komen ‘vakbekwaamheid leerkrachten’, ‘goed contact leerkrachten’ en ‘een goede directie’ als sterke punten naar voren. Aandachtspunten uit de enquête zijn de ‘mogelijkheden niet-gemiddelde leerling (zwak en sterk)’, ‘onderlinge omgang leerlingen’, ‘aandacht voor andere culturen en geloven’ en ‘het betrekken van ouders en partners’.

Uit de enquête van de werknemers wordt ‘werkklimaat’ als sterk punt genoemd. Aandachtspunten zijn ‘ICT en digitale leermiddelen’, ‘het leerlingvolgsysteem’ en ‘aandacht voor cultuur en geloof’.

Erna geeft aan dat ook binnen de directie de enquête is geëvalueerd en dat daar hetzelfde beeld uit kwam. Voor de meeste aandachtspunten lopen al acties. Voor sommige punten zoals ICT en leerlingvolgsysteem zijn recent zaken geïmplementeerd en verdient het wellicht aandacht om te kijken hoe leerkrachten deze beter kunnen benutten. Met betrekking tot het thema geloof en cultuur wordt gekeken of dit als thema gebruikt kan worden in de jaarlijkse workshops die worden georganiseerd.

Deel 3

7. Terugkoppeling MR start

De MR leden die de cursus gevolgd hebben geven aan dat het een nuttige cursus was alhoewel er veel aandacht was voor de juridische verankering van de MR. Een van de leerpunten is dat gezien het grote aantal thema’s waar de MR bij betrokken is, deze zelf prioriteiten moet kiezen om de aandacht op te richten.We hebben een open discussie gevoerd over de klankbordgroep KDV Op Stoom en de positie van de MR hierin.

8. Website (Daphne / Kees-Jaap, 5 min)

Daphne en Kees-Jaap hebben een kort advies uitgewerkt. Daphne stuurt dit rond in de MR.

9. Rondvraag (Allen, 5 min)

In de rondvraag wordt gevraagd hoe de nieuwe aanpak voor tussenschoolse opvang bevalt. In deze nieuwe aanpak hebben de kinderen meer tijd om te eten en iets minder om te spelen. Aangegeven aanpassing is pas sinds kort doorgevoerd. De eerste signalen die van de leerlingen binnenkomen zijn positief. Sommige kinderen geven wel aan dat er inderdaad minder tijd is om buiten te spelen.

error: Inhoud is beveiligd