Notulen MR 11 maart 2019

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle
Afwezig: Kees-Jaap Hin, Daphne Hoogeland

Notulen: Lili Schutte

Deel 1

1. Opening (Joris 5 min)

2. Vaststellen agenda (Allen 5 min)

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website (Allen, 5 min)

 • Notulen waren al goedgekeurd en staan op de website.
 • Er is 13 maart een voorlichting over de begrotingscyclus en de rol van de MR hierin door Stichting Spaarnesant. Vorig jaar zijn Erna en Joris hier naar toe geweest. Dit jaar is niemand van de MR in de gelegenheid te gaan.
 • Via de vereniging Openbaar Onderwijs is er cursusaanbod voor MR-leden. Susan en Lyanne gaan het aanbod bekijken of er iets interessants bij zit voor deze MR.

4. Toelichting op Cultuurbeleid door Monique Veelenturf

Monique is de enige ICC-er (Interne Cultuur Coördinator, bevoegde functie) op de Zonnewijzer en is daarmee verantwoordelijk voor het cultuurbeleid op de school. Om op de hoogte te blijven en inspiratie op te doen bezoekt zij 4 keer per jaar het Leernetwerk. Dit zijn bijeenkomsten van alle ICC-ers van de stichting Spaarnesant. Ook bezoekt zij landelijke ICC-dagen ter lering ende vermaak.

Sinds dit schooljaar wordt het cultuurbeleid van de Zonnewijzer deels bekostigd door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van de overheid. Dit betekent dat er naast het reguliere cultuuraanbod extra cultuurlessen worden aangeboden in de zogenaamde “groepsdoorbroken ateliers”, i.s.m. met vakdocenten en/of kunstenaars uit de regio.

Vanuit de kernwaarden van de school “Plezier” en “Samenwerken” worden er voor groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8 drie keer drie weken beeldend, drama en muziek gegeven. Per discipline zijn er dus drie lessen. Gedurende het schooljaar zal elke leerling alle drie de disciplines doorlopen.
Vanuit CmK wordt door HART-Haarlem dit programma gezamenlijk met Monique ontwikkeld. Hierbij wordt gestreefd naar:

 • Meer kennis van de disciplines door de samenwerking met kunstenaars en/of vakdocenten
 • Mix van kinderen door groepsdoorbroken te werken
 • Een projectweek eraan te (kunnen) koppelen
 • Tegemoet te komen aan het gemeentebeleid om de wijk bij elkaar te brengen door met lokale kunstenaars te werken
 • Een kwalitatieve aanvulling te bieden op het bestaande cultuuraanbod van de school.

Het bestaande aanbod bestaat wat het vak muziek betreft uit:

 • De doorlopende digitale leerlijn 123Zing
 • Tienweekse programma’s vanuit het bestaande aanbod van MuziekLab, zoals zingen in groepen 1-2, het spelen van muziekinstrumenten in groep 5 en het zelf componeren met Garageband in groep 7.
 • Stagelessen van de studenten van de Hogeschool van Leiden

Beeldende vorming wordt doorlopend uitgevoerd door verschillende teken- en knutselopdrachten gedurende het hele jaar.Ook wordt er structureel aandacht gegeven aan cultureel erfgoed door regelmatig musea in de omgeving te bezoeken.
Tevens worden af en toe toneelvoorstellingen bezocht in de Toneelschuur.

Kortom: het cultuuraanbod wordt een standaard gegeven in de school. Door het CmK programma wordt er een kwaliteitsslag gemaakt, gaat het meer leven onder de leerlingen en docenten, en komen er ook meer ideeën los.

Deel 2

5. Mededelingen directie

 • Er is nog steeds veel kritiek op het functioneren van het nieuwe digitale berichtensysteem Social Schools. De mogelijkheid naar een alternatief systeem wordt momenteel ondergezocht.
 • Er is gesproken over het verkeerd gebruik van internet op de tablets van school door leerlingen. N.a.v. ongewenst zoekgedrag is er een protocol opgesteld waarin afspraken staan geformuleerd waaraan de leerlingen zich in de klas dienen te houden. Bepaalde sites zijn uiteraard afgeschermd, maar het is onmogelijk om alle dubieuze zoektermen te blokkeren. De leerlingen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan worden de ouders geïnformeerd. Hierover zal ook nog een bericht in t Wijzertje komen.
 • De schoolvakanties van 2020 zijn vastgesteld.
 • De directie heeft het begrotingsplan voor 19-20 ingediend bij Stichting Spaarnesant.
 • De personeelsgeleding van de MR zal zich binnenkort buigen over het takenbeleid.
 • Vanwege de grote werkdruk van de directie en doordat één van de twee ondersteunende ouders is verhuisd, zal “’t Wijzertje” vanaf heden i.p.v. één keer per week, nog maar één keer per twee weken verschijnen. Deze algemene berichtgeving zal afgewisseld worden met “nieuws uit de groepen”. Ouders blijven dus nog wel wekelijks op de hoogte gesteld. Bij urgente mededelingen wordt een apart bericht gestuurd.
 • Er is gestart met klassenbezoeken door de docenten van “De kunst van het lesgeven”. Doel ervan is om te zien hoe de ontwikkelingen gaan en voor extra ondersteuning. Ook is de directie begonnen met klassenbezoeken.
 • Opvallend is dat er steeds meer instroom is van expats-gezinnen. De school zal alert blijven over wat dit voor consequenties heeft voor het taalaanbod in de kleuterklassen.

6. Tevredenheidsenquête

Het advies van Kees-Jan en Daphne is nog niet rondgestuurd. Wel wordt er al hard gewerkt aan de nieuwe website. Deze moet voor de zomer online.

7. Rondvraag (Allen, 5 min)

De nieuwe aanpak voor tussenschoolse opvang bevalt nog steeds. Er is meer rust op de schoolpleinen.

error: Inhoud is beveiligd