Notulen MR 8 april 2019

Aanwezig: Joris Essing, Marion van der Schoor, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle
Afwezig: Kees-Jaap Hin, Lili Schutte, Mariska Schoonebeek

1. Opening (Joris 5 min)

2. Vaststellen agenda (Allen 5 min)

3. Ingekomen stukken, actielijst, MR-foto’s op website

 • Vergadering 13 mei → gevraagd wordt of er een mogelijkheid is om deze te verplaatsen i.v.m. kamp groep 8. Voorstel: 3 juni en 1 juli door laten gaan. Joris vraagt ook Maarten om op 3 juni te komen i.p.v. 13 mei. Lukt dit niet, dan blijft 13 mei staan. De concepten van jaarplan/schoolgids/schoolplan/SOP (School Ondersteuningsplan) komen deze vergadering aan de orde.
 • Cursusaanbod MR-leden checken → Lyanne en Susan, Erna sluit graag aan wanneer mogelijk
 • Bezetting MR volgend schooljaar → Joris benadert Kees-Jaap en Lily over hun bereidheid. Er komt in ieder geval een plek in de oudergeleding vrij.
 • Foto’s website: dit is rond

4. Hoogbegaafdheid (Kirsty)

Kirsty komt vertellen over het meer- en hoogbegaafdheidsbeleid op school.
Bij binnenkomst bij de kleuters wordt een inschrijfformulier van Knappe Kleuters ingevuld door ouders. De leerling maakt een menstekening die wordt geanalyseerd door IB, de leerkracht voert tevens observaties uit en de leerkracht heeft gesprekken met ouders. Bij latere instap wordt gebruik gemaakt van de overdracht van de vorige school.

Op school gebruiken we DHH: Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit is een signaleringsinstrument met quickscan in groep 1, 3 en 5. De leerkracht vult over alle leerlingen een vragenlijst in. Het geeft de leerkracht handelingssuggesties. In een aantal gevallen gaat het verder dan deze quickscan en volgt er evt. diagnosticerende vragenlijst. Hier volgt een advies uit (het is geen intelligentietest). Dit alles is in samenwerking met ouders.

Aanbod groep 1-2:

 • Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘pittige boxen’ met smartgames.
 • Pittige kleuters: groepje leerlingen o.l.v. Karen → Kleuteruniversiteit projecten
 • Taakkaarten bij ontwikkelingsmateriaal.
 • Bij de kleuters werken ze liever in de groep dan buiten de groep.

Aanbod 3 t/m groep 8:

 • Compacten (inkrimpen gewone lesstof)
 • Verrijking in de groep (meesterwerk, pluswerk methodes, plustaak lezen, projecten)
 • Niet voldoende? DHH
 • Evt. verrijking buiten de groep → pittige pepers
 • Daarnaast nog screening Day a week school (bovenschoolse plusklas)

Pittige Pepers

Groep 3-4 (op dit moment 6 lln): Cindy
Groep 5-6 (op dit moment 15 lln) en 7-8 (op dit moment 14? lln): Jeroen

Er wordt gewerkt met projecten genaamd ‘Rode pepers’ en ‘Groene pepers’, met verschil in moeilijkheid. Gele pepers zijn hulpmiddelen die kunnen worden ingezet bij de projecten. Op school komen de leerlingen 1 uur per week in een peergroep bij elkaar. Er wordt gewerkt aan de doelen van DVL (Doelen en Vaardighedenlijst), zoals: leren leren, leren denken, leren voor het leven en werken aan persoonlijke doelen. In dat uur zijn ze voornamelijk bezig met het proces/planning/leren leren. In de klas krijgen ze tijd om aan het project te werken. De kinderen worden beoordeeld n.a.v. het proces en de presentatie aan het einde van het project.

Wat staat er nog te gebeuren op de Zonnewijzer:

 • Beoordeling rapport
 • Een manier vinden om ouders goed te informeren
 • Enquête leerlingen (evaluatie en aanbevelingen)
 • Meer verrijkingsmateriaal
 • Scholing team + Kirsty
 • Doorgaande lijn door de school
 • Gebruik DHH leerkrachten
 • Afspraken maken over eventueel doortoetsen

5. Website

 • Maarten heeft in een bijeenkomst met ICT-werkgroep en Daphne laten zien hoe de website ervoor staat.
 • De website bestaat uit diverse tegels met visiepunten, makkelijk door te klikken. Beknopte teksten.
 • Heel overzichtelijk, zowel voor nieuwe ouders als huidige ouders.
 • Wordt volgende week in MT besproken.
 • 3 juni wordt het gepresenteerd in de MR vergadering.

6. Mededelingen directie

 • Formatieplan, ruim ingezet en goedgekeurd.
 • Banenmarkt Spaarnesant was erg drukbezocht.
 • Document taken bouwcoördinator doorgenomen.
 • Er zijn plannen voor nieuwbouw.
 • Directie is druk met schoolplan (meerjarenplan), MR heeft instemmingsrecht. Plan is gekoppeld aan onze visie en koersplan Spaarnesant (ICT, meerbegaafdheid, gedrag, KVHL, cultuur, plan bouwcoördinatoren, leesplan)
 • Er wordt tevens hard gewerkt aan de schoolgids.
 • Het jaarboekje gaat volgend schooljaar anders, informatie komt op de website te staan. Kan dan ook iedere keer bijgesteld worden, op dit moment kan dit niet.

7. Bezetting MR volgend schooljaar

 • Joris geeft aan volgend schooljaar te willen stoppen
 • Marion geeft aan nog door te willen gaan, Joris gaat contact opnemen met Kees-Jaap en Lili
 • Personeelsgeleding gaat ook in overleg over bezetting volgend jaar
error: Inhoud is beveiligd