Notulen MR 3 juni 2019

Aanwezig: Lili Schutte, Marion van der Schoor, Kees-Jaap Hin, Susan ten Dolle, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek en Lyanne van Gils
Afwezig: Joris Essing

Deel 1

1. Opening, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken, vervangingsprotocol

Het vervangingsprotocol is besproken en de MR heeft akkoord gegeven.

3. Schoolgids

De schoolgids wordt door de MR doorgenomen en de MR stuurt de feedback naar directie. Er is een aantal aanpassingen in vergelijking met vorig schooljaar.

4. Schoolplan

De MR heeft een eerste opzet van het nieuwe 4-jaren schoolplan ontvangen van de directie. De kern van het schoolplan is dat er gekozen is voor het bestendigen en borgen van 5 pijlers: 1. De Zonnewijzer als Kanjerschool, 2. Didactisch: De Kunst van het Lesgeven, 3. De implementatie van het Cultuureducatie met Kwaliteit programma, 4. de verdere ontwikkeling van ICT (qua ondersteunend materiaal en leerlijnen als media wijsheid en goed omgaan op social media) en 5. de verdere verdieping van het beleid over hoog (meer)begaafdheid. Onlangs is er een studiedag geweest waarop dit Schoolplan centraal stond. De specialisten hebben het vierjarenplan toegelicht en de leerkrachten hebben kritisch geluisterd en konden feedback geven. De oudergeleding van de MR benoemt dat zij de genoemde punten zeer herkenbaar vinden en dat er een positieve focus is op de pijlers van de school. Het schoolplan wordt nog verder uitgewerkt.

De vraag van de oudergeleding is hoe bijvoorbeeld ICT in het curriculum wordt gepast, omdat het programma al erg vol is. De PMR geeft aan dat deze vraag ook vanuit het team gesteld werd.

Nieuwe methodiek, zoals GETAL & RUIMTE is intern geëvalueerd, maar dit zou meer naar buiten gecommuniceerd kunnen worden.

5. Nieuwe website

De nieuwe website is toegelicht. Maarten heeft de verschillende tegels van de nieuwe website laten zien en de mogelijkheden toegelicht. Zo is er bijvoorbeeld een zoekfunctie, waardoor je bepaalde informatie makkelijk kunt terugvinden. Er is een groep leerkrachten die de tekst kritisch gaat doornemen en onduidelijkheden bespreken en verbeteren, voordat de site officieel gebruikt gaat worden.

Deel 2

1. Terugkoppeling uit deel 1

Het vervangingsprotocol is goedgekeurd.

Schoolgids: De schoolgids wordt door de MR nogmaals kritisch bekeken en de MR stuurt feedback per mail naar de directie.

Schoolplan: De directie is bezig met het schoolplan en zal het document tijdig met de MR delen als het klaar is, zodat de MR het schoolplan kritisch kan doornemen. De MR herkent de pijlers en benoemt dat dit helder en meetbaar op papier moet komen te staan. De vijf pijlers moeten geborgd worden. De studiedagen zijn ook afgestemd op de pijlers. Het schoolplan wordt ook bij het bestuur van Spaarnesant en inspectie aangeleverd en moet goedgekeurd worden.

SchoolOndersteuningsplan: De IB-ers zijn bezig met het herschrijven van het Schoolondersteuningsplan (SOP). Dit is een vierjarenplan dat jaarlijks geëvalueerd en/of bijgesteld wordt.

ICT: Erna vertelt dat ICT niet ten koste van bepaalde lessen gaat, maar dat het gecombineerd wordt met de lessen die gegeven worden.

Enquête: De Enquête wordt tweejaarlijks afgenomen.

Begroting: De directie heeft een eerste bespreking op het bestuursbureau gehad.

Visie op uitbreiding: De visie van Spaarnesant is om openbaar onderwijs te vergroten, zeker in onze buurt. Besluitvorming vindt vooral bovenschools plaats. Directie en afdeling huisvesting hebben gesprekken over uitbreiding en nieuwbouw. Er moet vanuit de school ook constructief en gezamenlijk worden nagedacht over deze aankomende uitbreiding.

2. Mededelingen directie

De directie is druk bezig met de formatie. Er worden gesprekken gevoerd met een aantal leerkrachten om de formatie rond te krijgen. Er zijn ook een aantal vacatures ingevuld.

Het begrotingsgesprek is geweest, maar moeten nog groen licht krijgen. Deze wordt bovenschools goedgekeurd door de GMR.

Volgend schooljaar zal Brenda Takens 5 dagen als intern begeleider aan de slag gaan. Marjan Kiela zal deze taak niet meer vervullen.

Sinds 3 juni wordt Mijnschoolinfo gebruikt en hebben de ouders een brief gekregen.

Deel 3

1. Rolverdeling MR volgend schooljaar en kandidaten vacatures MR

Daphne geeft aan het stokje als secretaris volgend schooljaar over te willen dragen.
Joris Essing heeft al aangegeven dat hij stopt en de taak als voorzitter zal door een ander vervuld moeten gaan worden.

Er zijn tot nu toe twee kandidaten die zich voor de MR gemeld hebben. Zij worden geïnformeerd over het feit dat zij zich in het Wijzertje gaan voorstellen. De PMR gaat bekijken hoe de stemming gaat plaatsvinden via het nieuwe portaal Mijnschoolinfo. Kandidaten kunnen zich nog tot 17 juni aanmelden bij mr@zonnewijzerhaarlem.nl. Het plan is om 21 juni de persoonlijke stukjes van de kandidaten in het Wijzertje te zetten en de mogelijkheid om te stemmen dan ook open te zetten. Tot 28 juni kan er gestemd worden.

De MR stelt volgend jaar, na overleg met de directie, een planning op om op die manier voldoende ruimte in te bouwen voor de MR om een gezamenlijk oordeel te geven over visies, plannen en besluiten.

2. Ingekomen mail Debby

3. Rondvraag

error: Inhoud is beveiligd