Schoolvakanties

Calamiteitendag

Schooltijden

Vijf gelijke dagen rooster

Overblijven

Verlofaanvragen
Algemeen Beleid
Plaatsingsbeleid

Schoolteam

Klassenindeling

Kinderraad

Informatieavonden

Gezonde voeding

Fietsen en parkeren

Gymrooster

Kinderopvang

Hoofdluis

Vakantierooster en studiedagen

Vakanties:

VakantiePeriode
Herfstvakantie19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie15-02-2020 t/m 23-02-2020
Pasen11-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren30-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie04-07-2020 t/m 16-08-2020

Overige studiedagen (leerlingen zijn vrij):

DagDatum
Woensdag04-09-2019 vanaf 12.00 uur
Maandag28-10-2019 hele dag
Vrijdag06-12-2019 hele dag
Donderdag13-02-2020 vanaf 12.00 uur
Vrijdag14-02-2020 hele dag
Woensdag20-05-2020 hele dag
Maandag08-06-2020 hele dag

Calamiteitendag (leerlingen zijn vrij):

DagData
Vrijdag03-07-2020
>

Schooltijden

Zonnewijzer 1
groep 1 t/m 4 Ochtend 08:30 – 11:45 uur Middag 12:30 – 14:15 uur
’s Morgens gaan om 08:20 uur de deuren open, de lessen beginnen om 08:30 uur.

Zonnewijzer 2
groep 5 t/m 8 Ochtend 08:20 – 11:35 uur Middag 12:20 – 14:05 uur
’s Morgens gaan om 08:10 uur de deuren open, de lessen beginnen om 08:20 uur.

>

Vijf gelijke dagen rooster

De Zonnewijzer werkt met een vijf gelijke dagen rooster.
De leerlingen hebben tussen het ochtend en middagprogramma 45 minuten pauze.
Leerlingen die thuis willen lunchen hebben de mogelijkheid om tijdens deze pauze naar huis te gaan. U bent vrij in deze keuze.

De meeste kinderen blijven op school. Ze eten gedurende een kwartier met de leerkracht in de klas en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.
>

Overblijven

Er is een mogelijkheid voor uw kinderen om tussen de middag op school over te blijven. De overblijf op de Zonnewijzer wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een aparte stichting: de Stichting Overblijf Zonnewijzer (SOZ).
De coördinatie wordt verzorgd door Monique van Deursen. Zij is op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 08.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar op school. Tel: 023-5255519.
De overblijf staat of valt met inzet van voldoende overblijfkrachten.
Het overblijven wordt verzorgd door een aantal vaste overblijfkrachten die hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. De overblijfkrachten hanteren de afspraken van de kanjertraining.
Aan het eind/ begin van het schooljaar kunt u uw kind/kinderen inschrijven voor de overblijf; als u in mei van het lopende schooljaar geen aanmeldformulier ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator.
Incidenteel overblijven is alleen mogelijk als er voldoende overblijfkrachten zijn. Een verzoek voor incidentele overblijf moet daarom minimaal een week van tevoren worden ingediend.
Ouders moeten WA-verzekerd zijn.
Bij grensoverschrijdend gedrag kan een kind bij de overblijf geweerd worden.
Kinderen die op school overblijven betalen hiervoor een overblijfbijdrage. De vergoeding bedraagt per kind € 2,00 per maand voor één kind (vaste) dag TSO per week. Blijft uw kind bijvoorbeeld alleen op maandag over dan betaalt u € 2,00 per maand. Voor de hele week overblijven betaalt u dan € 10,00 per maand. In geval van wisselend overblijven vragen wij € 2,00 per dag.
Het overblijfbedrag is alleen in 2 termijnen te voldoen. Ouders krijgen 2x per schooljaar een factuur voor de komende periode, t.w. voor de 1e termijn van augustus t/m december, en voor de 2e termijn van januari t/m mei. De facturen voor de overblijf worden via ClubCollect verstuurd en geïnd.
De kinderen nemen zelf drinken en lunch in een broodtrommel mee. Onder lunch wordt verstaan een gezonde lunch (brood/fruit), snoep is niet toegestaan. De maaltijd wordt in een tas meegebracht, die ‘s morgens aan de kapstok wordt opgehangen of in een bak bij de klas neergezet.
>

Verlof, ziekmelding en absentie

Verlofaanvragen

Ook in Haarlem is ‘leerplicht’ actief bezig om ongeoorloofd verzuim in kaart te brengen. Alle scholen worden regelmatig onderworpen aan een steekproef door de leerplichtambtenaar.
In de schoolgids en op onze website www.zonnewijzerhaarlem.nl staan de regels en afspraken rondom extra verlof buiten school vermeld. We willen u verzoeken deze goed te lezen en in acht te nemen bij een verlofaanvraag.
De directie is genoodzaakt zich hieraan te houden en zal op de naleving scherp toezien. We rekenen op uw begrip.

Voor een uitgebreide toelichting zie de pagina over aanvraag vakantie en verlof op de website.

 

Ziekmelding, absentie

Wij werken op school met Mijnschool info. Dit is een digitaal communicatiesysteem. Wanneer uw kind ziek, te laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) kunt u dit via dit systeem melden. U kunt dit doen door het volgen van onderstaande stappen:
• selecteer vanuit ‘Alle opties tonen’ de ‘absentiemelding’
• vul het formulier in wat op uw beeldscherm verschijnt
• klik op verzenden
Het formulier wordt automatisch naar school verstuurd, waarmee uw kind is ziekgemeld.

>

Algemeen Beleid

Groep 1 en 2:

Als ouder heeft u even de tijd om uw kind tot aan het klaslokaal te brengen, gedag te zeggen of iets aan de leerkracht te vragen. We vragen u het afscheid kort te houden. Wanneer u uw kind na schooltijd komt halen, nodigen we u uit om buiten op het plein of bij de afgesproken uitgang op hem of haar te wachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten. Een klein verzoek aan ouders van de groepen 1-2 om op het ‘grote plein’ te wachten buiten de hekken van het kleuterplein. De leerkrachten hebben dan een beter overzicht. Bedankt.
Ongeveer één keer per maand bent u van harte welkom op de inloopochtend. Uw kunt dan een spelletje doen met uw zoon/dochter in de klas en kijken naar wat voor moois we hebben gemaakt. De leerkracht zal u hierover informeren.

Groep 3 t/m 8:

Voor de groepen 3 tot met 8 willen wij u uitnodigen om bij de buitendeur* afscheid te nemen van uw kind. Mocht u iets kort aan de leerkracht willen vragen, kunt u natuurlijk even mee naar binnen lopen. We vragen u, als u uw kind na schooltijd komt halen, buiten op het plein op hem of haar te wachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten. De groepen 3 en 4 gaan via de hoofduitgang naar buiten.
Twee keer per jaar bent u van harte welkom op de inloopochtend. We laten u dan graag zien waar wij als klas mee bezig zijn. De leerkracht zal u hierover informeren.

* Kinderen in groep 3 kunnen tot de herfstvakantie tot aan het klaslokaal gebracht worden.

>

Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten stads breed een gelijk plaatsingsbeleid voor vierjarigen in te voeren. Deze regeling geldt voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan.

Wat houdt het beleid in?

Het toelaten en plaatsen van kleuters gaat voor alle scholen op dezelfde manier, gelijktijdig en geautomatiseerd. De kern van dit beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Gerekend vanaf elk woonadres is er (naar verwachting) op de vijf dichtstbijzijnde scholen voorrang. Overigens staat het ouders vrij om hun kind aan te melden bij andere scholen dan deze vijf, maar daar geldt dan geen voorrang.

Hoe gaat het in zijn werk?

Rond de 3de verjaardag ontvangen ouders een informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. Ouders melden hun kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van eerste keuze in te leveren. Op het aanmeldformulier moet niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van voorkeur meerdere andere Haarlemse scholen worden opgegeven. Ouders hebben hierbij de vrijheid om voor elke Haarlemse school te kiezen. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een gezamenlijk computerprogramma.

Het toedelen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in een bepaalde periode vier jaar worden, verloopt geautomatiseerd en voor alle scholen tegelijk, volgens dezelfde voorrangsregels. Kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, krijgen altijd op deze school een plaats. Wanneer een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in de buurt van de school wonen als eerste een plaats (de school is dus voor hen een voorrangsschool). Uitzondering hierop zijn de Vrije Scholen en de Islamitische school; deze scholen hebben een stads brede functie, waardoor elk kind dat in Haarlem woont – ongeacht het woonadres – op deze scholen een gelijke voorrang heeft. Na afloop van elke plaatsingsronde krijgt elke ouder een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Van plaatsing naar een inschrijving

Ongeveer 5 maanden voordat een kind vier jaar wordt, ontvangen ouders bericht van de uitkomst van de plaatsing. Zij kunnen hun kind vervolgens gaan inschrijven bij de school die een plaats voor hen heeft. Ouders mogen deze plaats ook weigeren, maar dan kunnen ze alleen nog terecht op scholen die lege plaatsen voor de desbetreffende leeftijdsgroep hebben.
• Voor kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen is er een aparte procedure.

Voor een uitgebreide toelichting zie de pagina over het plaatsingsbeleid en inschrijven op de website.

>
Het schoolteam:

Om goed op elkaar afgestemd te zijn en te blijven overleggen de leerkrachten met grote regelmaat met elkaar over leerlingen, de manier van lesgeven en het oplossen van problemen.
Dat gebeurt gezamenlijk tijdens vergaderingen, daarnaast ook op andere ogenblikken in- of na schooltijd. Als team hebben we vertrouwen in elkaar, geven we elkaar ondersteuning en werken we in en aan een open collegiale sfeer.
We zorgen er samen voor dat iedereen zich prettig voelt op onze school. Wij doen het samen en niet alleen.

Schoolleiding
Erna Heijnis (directeur) (ma/di/woe/do)
Arlette van der Veldt (adjunct-directeur) (di/woe/do/vrij)

Interne begeleiding
Groepen 1 t/m 8 Brenda Takens (ma/di/wo/do/vrij)

Bewegingsonderwijs
Mark Butter (ma/di/woe/do/vrij)

Ondersteuning
Maaike Bijker (ma/di/woe/do/vrij)
Danisha van der berg (ma/di/woe/do/vrij)
Cindy Ravelli (ma/di/woe/do/vrij)

Administratie
Monique van Deursen (ma/di/do tot 14.00 uur, vrij tot 12.00 uur)

Congiërge
Duncan Stoker (ma/di/woe/vrij)

Bouwcoördinatie
Onderbouw: Linda Schoorl
Middenbouw: Judith Lotz
Bovenbouw: Eva Betjes

Specialisatie
Gedrag en emotionele ontwikkeling: Marijn Boon
ICT: Gerben Lenstra & Mark Hoedeman
Meer- en hoogbegaafden: Kirsty Paap
Cultuurcoördinatie: Monique Veelenturf
De kunst van het lesgeven: Marieke Brouwer
Leesspecialist: Iris Buskermolen

Vertrouwenspersoon
Ingrid Berends op ZW1
Eva Betjes op ZW 2

HVO
Groepen 7 en 8 Yvette Brand

BHV
Maaike Bijker
Duncan Stoker
Monique van Deursen
Iris Buskermolen
Mariska Schoonebeek
Cindy Ravelli
Eva Betjes
Mark Butter

>

Klassenindeling

GroepDocent
Groep 1/2ALyanne van Gils
Groep 1/2BSuzanne van Ling (ma/di) Karen van Eden (woe/do/vrij)
Groep 1/2CMarijn Boon (ma/di om de week) Ingrid Berends (di om de week/woe/do/vrij)
Groep 1/2DPeggy Drent (ma) Linda Schoorl (di/woe/do/vrij)
Groep 1/2ESophie Oldenburg (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 3ALeonie van der Steen (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 3B Marieke van Beem (ma/di/woe) Marlies Seinstra (do/vrij)
Groep 3C Iris Buskermolen (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 4A Judith Lotz (ma/di) Sandra Haasbeek (woe/do/vrij)
Groep 4B Arnoud Verschuur (ma/woe/do/vrij) Peggy Drent (di)
Groep 4CNieke Kops (ma/di/do/vrij) Peggy Drent (woe)
Groep 5A Sanne de Graaf (ma/di) Daphne Vaatstra (woe/do/vrij)
Groep 5B Monique Veelenturf (ma/di/woe) Marthe de Jong (do/vrij)
Groep 6A Machteld Hoogendorp (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 6B Kirsty Rakke (ma/woe/do/vrij) Gerben Lenstra (di)
Groep 6C Mark Hoedeman (ma/di/woe/vrij) Marijn Boon (do)
Groep 7A Eva Betjes (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 7B Nanna Claij (ma/di/woe/vrij) Sanne de Graaf (do)
Groep 7CMariska Schoonebeek (ma/di/ Sanne Klasen (wo/do/vrij)
Groep 8A Susan ten Dolle (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 8B Marieke Brouwer (ma/di/woe/do/vrij)
>

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over het beleid van de school, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de directie en heeft op onderdelen van het beleid instemmings- en/of adviesrecht. De MR behartigt daarmee formeel de belangen van iedereen die bij de school betrokken is. Dit geeft ouders de gelegenheid invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en schoolpraktijk. De MR van De Zonnewijzer is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur en heeft op deze manier tevens invloed op het beleid en het Bestuur.
Heeft u vragen voor de MR? Neem dan contact op via mr@zonnewijzerhaarlem.nl
De MR houdt u via de notulen op de website en berichten in het Wijzertje (tweewekelijkse nieuwsbrief) op de hoogte.

Lees verder op de pagina van de medezeggenschapsraad.

Vertegenwoordiging in de MR 2018-2019

Ouders:
Voorzitter wordt in schooljaar 2019-2020 benoemd
• Lili Schutte (voorzitter)
• Loes Vereijken
• Daisy Wijers
• Marion van der Schoor

Schoolteam:
• Susan ten Dolle (secretaris)
• Daphne Hoogeland
• Lyanne van Gils
• Mariska Schoonebeek

GMR:
• Debby Houtgraaf

De kinderraad

De leerlingenraad op De Zonnewijzer bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. Dit zijn leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De raadsleden vergaderen één keer per maand en denken mee in het belang van leerlingen en school. De leerlingen hebben allemaal een eigen contactgroep voor wie zij contactpersoon zijn. Ze vragen leerlingen met hen mee te denken en informeren hen over genomen besluiten. De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. Arlette Schenk-van der Veldt is als vertegenwoordiger van het schoolteam bij de vergaderingen van de Kinderraad aanwezig.

>

Informatie- en inloopavonden

Aan het begin van het schooljaar is altijd er een informatieavond. Op deze avond informeren wij u over onderwijskundige ontwikkelingen op de Zonnewijzer. Eén keer per jaar is er een inloopavond. Kinderen nemen hun ouders mee naar school om samen naar het werk te kijken. Zij zullen zelf vertellen waar ze mee bezig zijn en één en ander laten zien.
De data van de informatie- en kijkavonden vindt u in de schooljaarkalender.

Startgesprekken
Aan het begin van elk schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Voor de groepen 1 en 2 houden we startgesprekken met de ouders van de nieuwe leerlingen. Voor de kinderen die vorig schooljaar ook in de groepen 1-2 zaten, worden er algemene gesprekken in november gepland. Bij de groep 3 en 4 worden de startgesprekken alleen met ouders gevoerd. De startgesprekken vanaf leerjaar 5 worden gevoerd tussen kind, ouders en leerkracht.
De startgesprekken hebben als doel om elkaar beter te leren kennen en om te bespreken hoe de kinderen thuis functioneren. Wij willen graag weten wat ze thuis graag doen, waar ze goed in zijn, hoe ze school ervaren en wat misschien lastig is voor ze. Op deze wijze kunnen we samen prettig en effectiever van start gaan.

Nieuwsbrief
Tweewekelijks ontvangt u via Mijn schoolinfo ‘Het Wijzertje’ waarin het nieuws over de school staat. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de website. Daarnaast ontvangt u elke twee weken een ‘Nieuws uit groep’ van de leerkracht(en) van uw kind. Op deze manier willen we alle ouders goed op de hoogte houden waar wij als school en in de klassen mee bezig zijn.

>

Commissies

WERKGROEP VERKEER

Op de Zonnewijzer hebben wij een werkgroep verkeer. De verkeersouders organiseren in samenspraak met de directie en leerkrachten extra activiteiten om de verkeersveiligheid rondom de school te bevorderen. Zij regelen bijvoorbeeld het ophangen van de spandoeken ‘De scholen zijn weer begonnen’ en de campagne ‘Op voeten en fietsen naar school’. Dit doen zij in samenwerking met VVN en de gemeente Haarlem, waarmee zij contact onderhouden.

Lees verder op de pagina over de commissies.

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders en leerkrachten en ondersteunt het team van de Zonnewijzer met de diverse activiteiten die binnen (en buiten) de school plaatsvinden.
Denk daarbij aan:
• Sinterklaas
• Kerst
• Pasen
• Planeet Compleet
• Sportdag
• Dag van de Leerkracht
• Avond4daagse
• Afscheid groep 8

>

Privacyregeling

Wij houden ons aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en geven geen gegevens van en over leerlingen door aan derden, zonder toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Lees verder op de pagina met betrekking tot privacy.

>

Gezonde voeding

Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste.

Ouders hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch. Daarvoor is de medewerking van ouders wenselijk.

We sporen kinderen aan om een stukje fruit mee te brengen. Ouders geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje aan hun kinderen mee. Wij vragen u hier ook rekening mee te houden bij traktaties.

Onze dank hiervoor.

>

Fietsen en parkeren

Wij adviseren de kinderen die dichtbij school wonen lopend naar school te komen.

Een groot deel van de leerlingen zal op de fiets naar school komen. Uiteraard houden alle kinderen én ouders zich aan de verkeersregels. Dit houdt in:

  • Op de weg (niet op de stoep).
  • Mét het verkeer mee fietsen (niet tegen het verkeer in).
  • Houd de rijweg vrij voor ander verkeer

Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken. Op Zonnewijzer 1 is er op het hoofdplein naast de gymzaal een, met hekken omringde, ruimte beschikbaar en op Zonnewijzer 2 zijn de fietsenrekken bij binnenkomst meteen rechts op het schoolplein te vinden.

>
Gymrooster

Maandag (ZW2)

TijdGroep
08.20 - 09.055B
09.05 - 09.505B
09.50 - 10.357B
10.35 - 11.207B
12.20 - 13.055A
13.05 - 13.505A

Dinsdag (ZW2)

TijdGroep
08.20 - 09.058A
09.05 - 09.508A
09.50 - 10.358B
10.35 - 11.208B
12.20 - 13.056A
13.05 - 13.506A
13:20 - 14:056B

Woensdag (ZW2)

TijdGroep
08.20 - 09.057A
09.05 - 09.507A
09.50 - 10.357C
10.35 - 11.207C
11.50 - 12.356C
12.35 - 13.206C
13:20 - 14:056B

Donderdag (ZW1)

TijdGroep
08.30 - 09.154A
09.15 - 10.004B
10.00 - 10.454C
10.45 - 11.303A
12.30 - 13.153B
13.30 - 14.153C

Vrijdag (ZW1)

TijdGroep
08.30 - 09.154B
09.15 - 10.004C
10.00 - 10.454A
10.45 - 11.303C
12.30 - 13.153A
13.30 - 14.153B
>

Voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang

De Zonnewijzer werkt met de volgende met de volgende organisaties voor buitenschoolse opvang:

Voor meer informatie kunt u de website bekijken en contact opnemen met de door u gekozen buitenschoolse opvang.
>

Info over hoofdluis

Wij gaan ervan uit dat ouders weten, dat ze dagelijks de haren van de kinderen moeten kammen om te voorkomen dat een kind luizen krijgt. Losse haren vragen om luizenbezoek. Een staart (staartjes) is het meest veilig. Uiteraard kunt u uw kind een tas meegeven om de jas in op te bergen. Heeft uw kind toch onverwachts luizenbezoek, dan moet u de haren van uw kind behandelen met een luizendodend middel. Uw apotheker kan u hierin adviseren. Als u geconstateerd hebt dat uw kind luizen heeft, dan moet u uw kind eerst behandelen en dan pas naar school sturen. Uw kind hoeft hooguit een ochtend of een middag te verzuimen. Zijn in een klas de luizen niet uit te roeien, dan zullen wij vragen of een aantal ouders de groep regelmatig wil controleren.
Op de website van het RIVM is veel info te vinden.

Ook op onze website hebben we de nodige info verzameld op een specifieke pagina over dit onderwerp

>
error: Inhoud is beveiligd