Notulen MR 2 september 2019

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils, Susan ten Dolle, Erna Heijnis
Afwezig: Kees-Jaap Hin en Daphne Hoogeland

Deel 1: 19:30 – 20:00

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken, vergaderdata en actielijst 2019-2020

4. Voorbespreken schooljaarplan

 

Deel 2: 20:00 – 21:00

1. Terugkoppeling uit deel 1

2. Bespreken / instemmen schooljaarplan

 • Nieuwe rapporten: Dit schooljaar is het streven dat er nieuwe rapporten komen. Groep 1/2 Kijk-rapport, groep 3 t/m 8 krijgt een rapport uit Esis.
 • Adviezen: er komt een adviescommissie, bestaande uit leerkrachten van groep 6 t/m 8. De procedure gaat anders verlopen. Vanaf dit schooljaar krijgt de huidige groep 7 aan het einde van het jaar het voorlopig advies (huidige groep 8 nog volgens oude procedure, namelijk eind oktober/begin november).
 • Lezen: De Zonnewijzer scoort te laag. Daar moet iets mee gebeuren. Er moet eenduidigheid komen, Iris (leesspecialist) heeft een leesprotocol geschreven. De leescommissie gaat de eenduidigheid waarborgen.
 • Vensters der Verantwoording: is hetzelfde als Scholen op de Kaart, (www.scholenopdekaart.nl moet ingevuld. Hierop kan je o.a. terugvinden: schoolgids, cito resultaten, tevredenheidsresultaten enquete).
 • Communicatiewerkgroep met deskundige ouders: de bedoeling is dat er eventueel een klankbordgroep gaat komen om een soort organisatiestructuur te krijgen in de communicatie en daarbij wordt gebruik gemaakt van deskundigheid van ouders. Hoe kijken ouders tegen de communicatie van school aan, hoe kunnen wij hierin verbeteren als school?
  Rol van de MR hierin is nog niet duidelijk. Een optie zou kunnen zijn het ook binnen de MR te houden, de vraag is of er genoeg raakvlak is met andere ouders. Hier komen we de volgende keer op terug. Voorstel is dat er een MR-lid aanwezig is bij een klankbordgroep overleg.
 • Aanbod godsdienstonderwijs (vanuit tevredenheidsenquete): Dit gaat meer terugkomen in de HVO-lessen en projectweek.
 • Bouwcoördinatoren hebben meer verantwoordelijkheden gekregen (evenals L11-specialisten).
 • Audit: De school vult (team, directie, bouwco, ib) een schoolzelfevaluatie in. Er komen drie collega-directeuren in november. Zij lopen een dag mee, gaan in gesprek met: directie, ib, bouwcoördinatoren, leerkrachten, kinderraad, ouders. Achteraf is er een presentatie aan het team met hun bevindingen. Het geheel gaat naar de bestuurder en daar worden scholen naast elkaar gezet, dat is de verantwoording naar de inspectie.
  Rol van de MR hierin is nog niet duidelijk, Erna laat het weten zodra er meer over bekend is.
 • Nieuwbouw: na elk gesprek wordt de MR meegenomen in het proces. MR heeft geen invloed op het proces. Vragen m.b.t. de nieuwbouw kunnen op papier gezet worden.

Vraag: hoe wordt de voortgang bewaakt/gecontroleerd op het jaarplan?

 • Specialisten hebben hun eigen verantwoordelijkheden
 • Overleg met specialisten
 • Directie houdt het jaarplan bij

Voorstel: jaarplan over 6 maanden op de agenda zetten. Hoe gaat het met de voortgang?

3. Mededelingen directie

Studiedagen:

 • Woensdag 4 september: studiemiddag KVHL
 • Maandag 28 oktober: ICT (macbooks) en cultuur

Audit:
Er bestaat een kans dat er, naast een audit, eventueel ook inspectiebezoek komt. Hangt af van documenten die zijn aangeleverd bij het bestuursbureau. Inspectie maakt een keuze uit de scholen.

Deel 3: 21:00 – 21:30

1. Rolverdeling MR

De MR stemt unaniem voor Lili als nieuwe voorzitter. Marion biedt zich aan als vicevoorzitter. Susan wil de taak van secretaris overnemen van Daphne.

2. Kandidaten vacature MR volgend schooljaar, verkiezingen

Kees-Jaap trekt zich terug uit de MR. Dat betekent dat Daisy Wijers en Loes Vereijken toetreden tot de oudergeleding van de MR. Er hoeven geen verkiezingen georganiseerd te worden.

3. Rondvraag

Etentje: maandag 30 september. Locatie: MR Bistro

Uit te nodigen sprekers

Actielijst

Vergaderdata

error: Inhoud is beveiligd