Jaarverslag MR Zonnewijzer 2018-2019

Lerarengeleding: Susan ten Dolle, Daphne Vaatstra (secretaris), Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils

Oudergeleding: Joris Essing (voorzitter), Marion van de Schoor, Kees-Jaap Hin, Lili Schutte (vice-voorzitter)

De MR heeft gedurende het schooljaar 2018–2019 zeven maal vergaderd met de directie van de Zonnewijzer. Evenals de jaren ervoor is een deel van de vergadering zonder directeur om zodoende vanuit beide geledingen de punten die met de directie moeten worden besproken gezamenlijk voor te bereiden.

MR-cursus is gevolgd door een aantal leden: Kees Jaap Hin, Lyanne van Gils en Susan ten Dolle, Mariska Schoonebeek.

Dit verslag geeft op hoofdlijnen aan welke zaken afgelopen schooljaar door de MR zijn besproken en ondernomen.

Gastsprekers

Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de diverse deelgebieden binnen de school, heeft de MR verschillende gastsprekers uitgenodigd om nadere uitleg en toelichting te geven over de ideeën en het (nog te ontwikkelen) beleid op hun eigen vakgebied.

  • Docente Mariëlle Callenbach over Humanistisch Vormend Onderwijs,
  • Monique Veelenturf als ICC-er over het cultuurbeleid,
  • Kirsty Paap over hoogbegaafdheid en de nieuwe methode Pittige Pepers,
  • GMR-lid Debby Houtgraaf over de werkwijze en onderwerpen binnen de GMR.

Aandachtspunten en resultaten

Ontwikkeling van nieuwe website van de school => Maarten Visman heeft m.b.v. advies van de MR (m.n. Daphne Vaatstra en Kees-Jaap Hin) een nieuwe website ontwikkeld die binnenkort online gaat.

Verkeersveiligheid rond Zonnewijzer 2 en de Bavinckschool. => Er is na een jaar correspondentie met de gemeente geen vooruitgang geboekt. Binnenkort zal de situatie rond het nieuw te verwachte Kindcentrum veranderen en zal dan het moment zijn om deze problematiek aan te pakken.

Monitoring en meedenken met beleidsstukken van de school => de directie heeft de MR uitvoerig op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van de vijf pijlers van de Zonnewijzer: 1. de Zonnewijzer als Kanjerschool, 2. didactisch: de kunst van het lesgeven, 3. de implementatie van het Cultuureducatie met Kwaliteit programma, 4. de verdere ontwikkeling van ICT (qua ondersteunend materiaal en leerlijnen als media wijsheid en goed omgaan op social media) en 5. de verdere verdieping van het beleid over hoog (meer)begaafdheid. Dit heeft als grondslag gediend voor het jaarplan en het vierjarige Schooljaarplan waarmee de MR heeft ingestemd.

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en werknemers => de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek zijn uitgebreid besproken en waar nodig acties geformuleerd. Over het algemeen was de uitkomst bij de drie geledingen zeer positief. Aandachtspunten zijn o.a. aandacht voor ICT, het leerlingvolgsysteem, thema’s als geloof en cultuur.

Diversen

Verder is er advies over en/of toestemming gegeven voor het veiligheidsplan, jaarboekje, schoolgids, planning van studiedagen, het vervangingsprotocol, het schoolondersteuningsplan en de begroting.

De lerarengeleding van de MR heeft het voortouw genomen in het nieuwe werkverdelingsplan passend in de nieuwe CAO en het takenbeleid.

Er is tijdens de vergaderingen herhaaldelijk gesproken over de situatie van de tussentijdse opvang, de blijvende problematiek rond het lerarentekort en de pressie die dat met zich meebrengt op de directie om iedere dag weer de formatie rond te hebben. Er is tevens terugkoppeling gegeven over de invulling van de studiedagen en nieuw ingevoerde methodes zoals Getal en Ruimte. Ook is er gesproken over de communicatie naar de ouders toe d.m.v. ‘t Wijzertje en nieuws uit de groepen, het functioneren van het berichtensysteem Social Schools, wat nu Mijnschoolinfo is geworden. Tenslotte is het afschermen van de tablets in de klas aan de orde geweest en zijn verschillende binnengekomen mails van ouders besproken.

Vooruitlopend op schooljaar 2019-20​

Aan het einde van het schooljaar hebben vanuit de oudergeleding Joris Essing en Kees-Jaap Hin aangegeven terug te treden als MR-lid. Twee nieuwe kandidaten Daisy Wijers en Loes Vereijken hebben zonder verkiezingen hun plaatsen ingenomen. De bezetting in de lerarengeleding blijft ongewijzigd.

error: Inhoud is beveiligd