Notulen MR 4 november 2019

Aanwezig: Erna Heijnis, Lili Schutte, Marion van der Schoor, Daisy Wijers, Loes Vereijken, Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils.
Afwezig: Daphne Hoogeland en Susan ten Dolle (i.v.m. pre-advies gesprekken groep 8)

Deel 1: 19:30 – 20:00

1. Opening [Lili, 2 min]

Eind van het jaar afwezigen in jaarverslag vermelden

2. Vaststellen agenda [Allen, 3 min]

3. Ingekomen stukken, notulenlijsten, actielijst 2019-2020 [5 min]

Vanuit Spaarnesant is er een bijeenkomst over communicatie. Er is een middag voor leerkrachten en een avond voor ouders. Per school wordt er een ouder en een leerkracht uitgenodigd. Namens de Zonnewijzer gaan Marion en Susan naar deze bijeenkomst.
Loes en Daisy gaan zich inschrijven de MR-cursus.

We nodigen IB-er Brenda Takens uit voor de MR-vergadering van april.

4. Evaluatie Jaarplan [15 min]

Komend jaar zullen we punten uit het jaarplan regelmatig terug laten komen in de vergadering om tussentijds te evalueren waar we staan.

5. Schoolfonds [10 min]

De ouderbijdrage is momenteel vrij laag. Gedurende het jaar worden er veel losse bedragen gevraagd voor bijvoorbeeld activiteiten. De ouderbijdrage is voor activiteiten die door de AC worden georganiseerd. Het schoolreisje wordt apart betaald. En het is nu in de meeste klassen gebruikelijk dat de klassenouders een bedrag vragen aan alle ouders van de klas voor bijvoorbeeld een cadeautje voor de leerkracht.

Deel 2: 20:05 – 20:50

1. Terugkoppeling uit deel 1 [15 min]

In de MR-vergadering van december bespreken we de Audit.

2. Mededelingen directie [Erna, 30 min]

Staking gaat door. Onrustig weekend. Er is inmiddels een brief uitgegaan naar ouders over de staking.

Goed om ouders inzicht te geven in problematiek van lerarentekort d.m.v. stuk in wijzertje zoals afgelopen week.

Afgelopen studiedag: In de ochtend hebben de leerkrachten een knoppencursus gehad voor de MacBook. De middag stond in het teken van cultuur. De leerkrachten hebben een inspiratiemiddag gekregen van een cultuurdocent/ kunstenaar. De lessenseries voor de komende groepsdoorbroken atelier is gemaakt.

De website is bijna klaar. Wordt op kort termijn omgezet.

Huiswerk: nieuw beleid. Bespreken in bouwvergadering of er wel of geen huiswerk wordt gegeven in de vakanties. Mariska zet dit punt op de agenda van de bouwvergadering. We bespreken het huiswerkprotocol volgende vergadering. Mariska mailt document.

Deel 3: 20:50 – 21:20

1. Jaarplanning MR opstellen [20 min]

Er is een jaarplanning gemaakt voor de MR-vergaderingen. Erna geeft op en aanmerkingen over de jaarplanning. Lili stuurt aangepaste planning door.

2. Rondvraag [Allen, 10 min]

Actielijst

Maandag 2 september Susan
Maandag 7 oktober Lyanne
Maandag 4 november Mariska
Maandag 2 december Daphne
Maandag 13 januari Loes
Maandag 10 februari Marion
Maandag 9 maart DAisy
Maandag 20 april Susan
Maandag 18 mei Lyanne
Maandag 15 juni Mariska

error: Inhoud is beveiligd