Notulen AC 13 mei 2020

Aanwezig: Lilli Schutte (MR, gast), Arlette van der Veldt (Zonnewijzer), Esther van Stigt (voorzitter), Koen van Dieren (penningsmeester), Bianca Maton, Peter Berendsen, Leontien Blauw, Erika van Heeringen, Sophie Peters (laatste minuten), Wafae Belami,
Afwezig: –

Agendapunt 1 tot en met 3. Voorstel MR- Opnemen cultuuronderwijs in ouderbijdrage door oprichten schoolfonds en bespreking binnen AC;

Aanleiding: de AC zag vorige vergadering (d.d. 5 feb.2020) een aantal bezwaren bij verzoek tot bijdrage aan structureel cultuuronderwijs. Het ging o.a. om de financieringscyclus van een jaar voor de AC. Een structurele bijdrage aan onderwijs leent zich niet voor zo’n grillig financieringsmodel. Daarnaast past het op eerste gezicht niet binnen het doel van de AC (art. 3 oprichtingsstatuten).

Lilli en Arlette lichten toe waarom er door MR gekeken wordt naar mogelijk co-financiering van cultuuronderwijs met ouderbijdrage en doen een voorstel om de AC via te financieren met een de oprichting van een schoolfonds via bevoegd gezag (onduidelijk of dit school of de scholenstichting is).

 • Cultuuronderwijs is 1 van de 5 speerpunten van de Zonnewijzer, en onderscheidt de Zonnewijzer van de omliggende scholen. Het is opgezet als een lange, zich ontwikkelende leerlijn.
 • Straks is er met de nieuwbouw mogelijk ook meer geld nodig.
 • De subsidies voor cultuuronderwijs vanuit de gemeente Haarlem worden stopgezet. De school is halverwege de uitrol van het cultuuronderwijs, er zal in de toekomst dus naast huidig tekort, waarschijnlijk nog meer nodig zijn. Het huidige gat in de begroting is 6000 euro (ten opzichte van een reeds gereserveerde investering van 14.000 euro door school zelf). Snel uitgerekend zou het gaan om ca 10 tot 12 euro verhoging van de ouderbijdrage per leerling.
 • De MR heeft geen recht om zelf een ouderbijdrage te vragen, dat zou dan via school moeten. En daar speelt Spaernesant dan ook een rol in. A.s. maandag zal Lilli een gesprek met een deskundige van de stichting gaan praten.
 • De belangen van de ouders/school/leerlingen zou mogelijk beter vertegenwoordigd kunnen worden door de MR en AC meer in elkaar te schuiven. Juist ook omdat de inzet van de AC gewaardeerd wordt.
 • De verschillende bijdragen aan ouders over een jaar heen leidt tot verwarring bij ouders,


Vragen/opmerkingen vanuit de AC
:

 • Het laatste punt wordt onderschreven, liefst 1 groter bedrag waar alles in zit.
 • Als de ouderbijdrage hoger wordt, dan moet dat wel heel goed onderbouwd worden met waar welk geld voor bedoeld is, met concrete voorbeelden. Ook moet een totaal overzicht van posten komen waar het geld naar toe gaat en waarom het hoger is geworden. Ook de verantwoordelijkheden/structuur moet helder gecommuniceerd worden.
 • De verhoging van de ouderbijdrage moet stapsgewijs worden aangepakt.
 • Vanuit de AC wordt de behoeft geuit om én zelfstandig beslissingen te kunnen blijven maken binnen het aan haar toegekende budget, om snel te kunnen handelen én het ACbudget mag bij tegenvallende inkomsten (doordat minder ouders betalen) niet onevenredig gekort worden ten faveure van de bijdrage die school nodig heeft.
 • Waarom moet er een schoolfonds via de MR/school worden georganiseerd, is er een andere organisatorische oplossing?
 • De ouderbijdrage blijft vrijwillig. Kunnen ouders ook kiezen waar ze wel of niet een bijdrage aan willen geven, door een soort van keuze menu met posten waar ze geld aan bijdragen?
 • Met het oprichten van een schoolfonds vanuit het bevoegd gezag (de school) wordt de inspraak op de hoogte van de ouderbijdrage alleen nog via de MR met ouders besproken (de WMS). Via de verenigingsstructuur van de AC kan iedere ouder die betaald meepraten over hoogte en besteding van de ouderbijdrage via de algemene ledenvergadering. Hoe kunnen we de democratische inslag van de vereniging behouden? (zie ook https://voo.nl/kennisbank/ouders/ouderbijdrage)

Lilli gaat praten met iemand van het Spaernesant en zal hierover samen met Arlette, terugkoppeling geven aan Esther. Mogelijk zal er tussentijds nog een extra vergadering met de AC zijn over ‘hoe nu verder’.

Agendapunt 4-5. Ouderbijdrage 2020

Koen licht de begrotingen van 2018-2019 en 2019-2020. Er is voor 2019-2020 reeds ca. 6000 euro uitgegeven en in 2018-2019 is er een reservering gedaan van ca 6000 euro voor een buitenrek. Dit betekent dat er geen reserve is, en er reeds geld is uitgegeven. De ouderbijdrage is nodig, ondanks de Coronacrisis. Iedereen stemt in om het geld te innen, maar wel te vermelden dat het blijft gaan om een vrijwillige bijdrage, en mensen die het niet kunnen betalen, dat het niet betaald moet worden. Bij gebruik van club collect, alvast waarschuwen voor de herinnering. Ook zal worden aangegeven waar het geld reeds aan besteed is.

Inmiddels ligt er een mail klaar om via de mijnschoolinfo te versturen, zodat ouders zelf de hoogte van de bijdrage kan bepalen en geen herinnering zullen ontvangen. .

Agendapunt 6.

Cadeautje groep 8 zal worden betaald, vorig jaar was dit ca 600 euro. Idee is om het fotoboek, dat meestal door de ouders van de kinderen uit groep acht wordt gemaakt, te financieren. Esther neemt contact met onderwijzeres van groep acht en ouders.

Agendapunt 7.

De kas voor 2018-2019 moet nog worden vastgesteld en Koen en Ingrid moeten nog formeel worden gekozen op een ALV. Gepland wordt om de ALV op woensdag 10 juni te houden, via het wijzertje is een uitnodiging geplaatst. Vanwege Coronamaatregelen is aanmelding nodig. Locatie Zonnewijze 2 om half acht.

Komt allen 10 juli en neem de ouders van de vriendjes van je kinderen mee !! Gezien de beperkingen rondom Corona, overwegen we een Webinar via Teams.

error: Inhoud is beveiligd