Notulen MR 18 mei 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Daisy Wijers, Loes Vereijken, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Daphne Hoogeland, Lyanne van Gils, Susan ten Dolle, Erna Heijnis (Gedeeltelijk: Monique Veelenturf-Stam, Brenda Takens)
Afwezig: –

Meeting via Teams

1. Opening, vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

Update schoolfonds
Stand van zaken m.b.t. het schoolfonds wordt besproken.

Verkiezingen MR
In het volgende Wijzertje wordt een oproep geplaatst voor een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Marion van der Schoor verlaat de MR.

3. Mededelingen directie

  • De formatiebegroting is goedgekeurd. Naast de bezetting van de groepen is er ook ruimte voor medewerkers die vrijgeroosterd kunnen worden. Bij ziekte/uitval van leerkrachten zijn deze vrijlopende medewerkers in eerste instantie voor inval.
  • Concept schoolgids is gemaild, feedback graag versturen naar Erna.
  • Jaarplan is dit schooljaar anders gelopen dan gepland, moet in de evaluatie meegenomen worden.
  • Nieuwbouw staat even ‘on-hold’.

4. Brenda Takens over voortgang onderwijs, stand van zaken cito’s, nio’s etc

De MR vraagt naar bevindingen rondom het onderwijs op afstand en hoe het nu gaat na een week weer op school te zijn geweest.

Basisaanbod was speerpunt (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling). Vorige week begonnen met opnieuw een andere vorm, ‘50 procent onderwijs’. Hierbij liggen speerpunten nog steeds op dezelfde vier vakgebieden. Afgelopen week gebruikt om stof te herhalen en te controleren of het is begrepen. Daarnaast de focus op het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen.
Eerste signalen van leerkrachten: er is gewerkt, er is nagekeken, leerlingen zijn gedegen aan de slag geweest. Leerkrachten proberen inzichtelijk te krijgen hoe het cognitief en sociaal emotioneel gaat met de leerlingen. Het basisaanbod lijkt goed aangekomen te zijn.
Diepte-aanbod: ‘zorgleerlingen’ zijn extra gemonitord. Er zijn extra contactmomenten met ouders indien nodig (geweest). Het is nu zaak om te monitoren: waar staat de groep?

Cito: we willen inzicht krijgen waar de leerlingen staan. Niet als vaststaand meetmoment, maar als nulmeting. Begrijpend lezen en rekenen (groep 4 t/m 7) en in groep 3 rekenen en technisch lezen. Doel: uitgangspositie krijgen waaruit we doelen kunnen formuleren. In september/oktober technisch lezen en spelling toetsen.

NIO groep 7: er is contact met Onderwijs Advies (bureau dat NIO afneemt). Wens is dit schooljaar nog, maar moet wel haalbaar zijn en in een haalbare setting afgenomen kunnen worden.

Wat is de invloed op de schooladviezen? Hier kan Brenda nog geen antwoord op geven. Een advisering is meer dan een halfjaarlijkse periode, we kijken verder dan de citotoetsen en het LOVS.

5. Monique Veelenturf-Stam over cultuurbeleid

Monique vertelt over het huidige cultuurbeleid van de Zonnewijzer en met name over de begroting. De subsidies gaan afnemen. We kregen 50%, nu wordt dat teruggedraaid naar 35%. Er is (nog) niet duidelijk hoeveel geld er nodig is om het huidige cultuurbeleid aan te houden.

Wensen rondom leerlijnen:

  • Cultureel erfgoed leerlijn
  • Jaarlijks museumbezoek vanaf groep 5
  • Wensen rondom cultuur worden meegenomen in nieuwbouwplannen
6. Rondvraag
Geen vragen

Actielijst

Volgende vergaderingen

Maandag 15 juni – Marion

error: Inhoud is beveiligd