Notulen MR 15 juni 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Daisy Wijers, Loes Vereijken, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Erna Heijnis, (Gedeeltelijk: Debby Houtgraaf)
Afwezig: Lyanne van Gils

Meeting via Teams

1. Opening, vaststelling agenda

2. Debby Houtgraaf van GMR 

Debby is de eerste 10 minuten om te vertellen wat de GMR inhoudt. De GMR van Spaarnesant bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. Debby gaat na 4 jaar de GMR verlaten. Er zijn in de GMR 3 vacatures. Er is plek voor twee ouders en een personeelslid (hierbij gaat voorkeur uit naar een leerkracht). Erna geeft aan dat het een meerwaarde heeft om een ouder of leerkracht van de Zonnewijzer in de GMR te hebben. Het is een belangrijk orgaan in de organisatie, waar veel invloed uitgeoefend kan worden op het onderwijs binnen Spaarnesant. Onderwerpen die aan bod komen in de GMR zijn: Kwaliteit van het onderwijs, werkdrukmiddelen, financiën (reserves, meerjarenplan, begroting), personeelsbeleid, geluk van de leerlingen. Per jaar wordt er ongeveer 10 keer vergaderd. De rollen binnen de GMR worden bij de start van het schooljaar verdeeld.

De PMR zal de vacatures onder de aandacht brengen bij het team. Debby wil eventueel toelichting geven aan het team (dit kan ook telefonisch).

3. Ingekomen stukken, actielijst

MR-AC samenwerking

Er is afgelopen week een vergadering in geweest in het Schoterbos. Hierbij waren de voorzitter en bestuurslid van de AC, Lili, Erna en Arlette aanwezig. De AC is welwillend om samen te werken met de MR. Eerste stap in langdurige samenwerking is gezet.

Het bedrag dat de Zonnewijzer te kort komt t.b.v. cultuuronderwijs is voor komend jaar €2000,-. De ouderbijdrage wordt komend jaar met €2,- verhoogd. Deze bijdrage zal stapsgewijs elk jaar met een klein bedrag verhoogd worden.

Binnengekomen bericht over 1,5m afstand ouders

Er is bij de MR een app bericht binnen gekomen over 1,5 meter afstand door ouders buiten het schoolplein. De vraag was of de school of de MR een rol kunnen spelen bij het controleren van de 1,5 meter afstand tussen ouders die kinderen brengen en halen (denk aan pijlen, looproutes). Arlette heeft een mail naar gemeente gestuurd met de vraag of er 1,5 meter op de grond gespoten zou kunnen worden. Hierop nog geen reactie gekregen. Verder vinden wij het als MR eigen verantwoordelijkheid van ouders om afstand te houden. Als MR weinig invloed hierin. Marion zal dit terugkoppelen naar de ouder.

MR volgend seizoen, MR-jaarverslag, vergaderdata, verkiezingen

Er heeft al een oproep in Wijzertje gestaan voor werving van nieuw MR-lid. Lili zorgt voor herhaalde oproep in het laatste wijzertje.
Lili maakt MR-jaarverslag.
Eerste vergaderdatum nieuwe schooljaar: maandag 31 augustus. Verdere data worden in eerste vergadering vastgesteld rekening houdend met planning (pre)-advies gesprekken groep 8.
Mariska stopt ook met de MR i.v.m. uren. PMR doet oproep in team voor nieuw PMR lid.

3. Mededelingen directie

De formatie is eruit gegaan naar team en ouders.

Danisha en Cindy gaan opleiding doen tot leraar ondersteuner.

Er staan belafspraken via Teams met ouders van gr 3 en 4 die vragen hebben over verdeling groepen.

Er moet een nieuw jaarplan komen. Specialisten dragen elk drie punten aan waar de Zonnewijzer komend schooljaar zal gaan werken. Jaarplan moet voor 1 oktober bij bestuur aangeleverd. Jaarplan van afgelopen jaar wordt eerste studiedag geëvalueerd in het team. Jaarverslag wordt ook geëvalueerd in MR.

De schoolgids en jaarboekje worden momenteel ook in orde gemaakt en op de website geplaatst.

Afscheid groep 8: Plan was dat de musical zou worden gefilmd met livestream. Er kwam een aanbod vanuit Caprera om de musical daar te doen met publiek, in samenspraak met directie en ouders van groep 8 is het gelukt om dit financieel rond te krijgen. Het vindt plaats op dinsdag 30 juni.

Start volledige groepen is goed verlopen. Groepen op ZW 2 achterplein lopen direct naar de klas. Kinderen die verkouden zijn mogen niet naar school. Kinderen kunnen getest worden op Corona. Bij negatieve uitslag mogen ze dan naar school komen.

6. Rondvraag

Lili: AC wil graag overzicht van ouderbijdragen in schoolgids. Dit komt nu in het jaarboekje. Kan per jaar verschillen (kamp, schoolreisje). Schaatsen vervalt.

We bedanken Marion voor 5 jaar MR!

Actielijst

Volgende vergaderingen

Maandag 31 augustus

error: Inhoud is beveiligd