Notulen MR 31 augustus 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Erna Heijnis, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland en Susan ten Dolle
Afwezig: –

Meeting via Teams

1. Opening, vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken, actielijst

Vacatures ouderlid en personeelslid

Binnen het team worden verkiezingen georganiseerd, er zijn drie aanmeldingen. De volgende vergadering verwachten we een nieuw PMR lid te hebben. We hebben tot op heden geen aanmelding ontvangen van een ouder. Ouder- en personeelsgeleding gaat polsen onder ouders. Binnen twee weken geen reactie, alsnog een oproep via MijnSchoolinfo.

GMR

Marieke Brouwer neemt namens de Zonnewijzer plaats in de GMR van Spaarnesant.

Vaststelling vergaderdata

MR-jaarverslag en inhoudelijke planning komend schooljaar

Lili heeft het jaarverslag gemaild. Op- en of aanmerkingen versturen via de mail. Voor komend jaar willen we de volgende collega’s uitnodigen, ter kennismaking/informatief.

  • NT2-specialist uitnodigen (Sophie Oldenburg)
  • Bouwcoördinatoren uitnodigen (Linda Schoorl/Sandra Haasbeek/Eva Betjes)
  • ICT (Mark Hoedeman)
  • Corona: invloed op het onderwijs (Brenda Takens)


Tweede helft van het jaar:

  • Cultuuronderwijs (samenwerking met de AC voor het cultuuronderwijs, ouderbetrokkenheid, invloed Corona op cultuuronderwijs) (Monique Veelenturf)
  • HB specialist (Kirsty Paap)
  • Kanjerspecialist (nog te benoemen)
  • Nieuwbouwplannen

Voorbespreking school-jaarverslag

Niet aan toegekomen.

3. Mededelingen directie

Nieuwbouw

De nieuwbouwplannen liggen stil i.v.m. gewijzigde plannen van het bestuur TWIJS. Gevolg daarvan is dat daardoor de plannen (voorlopig) stilliggen.

Corona

Er zijn zorgen rondom Corona en de gevolgen wanneer leerlingen/leerkrachten verkoudheidsklachten krijgen en dus niet naar school mogen. De school is erg aan het zoeken, wil zoveel mogelijk door laten gaan maar er zijn allerlei organisatorische problemen die daaruit voortkomen. Er zijn veel belangen waar de school rekening mee moet houden.
De oudergeleding geeft aan het persoonlijk contact te missen. De school kiest ervoor de (start)gesprekken online te voeren. Dit vanwege smalle gangen, risico’s en voorkeur van een gedeelte van het team.
Het MT en alle specialisten volgen een training beleid schrijven. Dit was de eerste ‘fysieke’ bijeenkomst. Nog steeds is de richtlijn voor het personeel zoveel mogelijk thuis te werken. Ook binnen het team is de behoefte aan persoonlijk contact.

Studiedagen start schooljaar

De studiedagen zijn positief ervaren. De eerste studiedag stond in het teken van ‘Professionele Cultuur’ en daarbij zijn vraagstukken als ‘Wie zijn we als team? ‘Waar staan we?’ ‘Wat willen we behouden van het thuisonderwijs en wat niet?’ besproken. Het heeft mooie gesprekken en inzichten opgeleverd. Tijdens de tweede studiedag stond het jaarplan centraal. Door middel van een ‘caroussel’ in kleine groepjes zijn de plannen door specialisten en directie gepresenteerd. De middag was een inspiratiemiddag rondom cultuur.

6. Rondvraag

Adviezen groep 8

De oudergeleding uit zorgen rondom de advisering voor de groepen 8. In hoeverre zijn de citoresultaten van afgelopen juni passend en van invloed op het advies? Zijn er hiaten ontstaan? Susan en Erna geven aan dat er vertrouwen is in de deskundigheid van de PO-VO commissie (IB, lkr groep 6 t/m 8 en directie) en dat cito één onderdeel is binnen de advisering. Daarnaast worden de citoresultaten van afgelopen juni niet meegenomen in de adviesprocedure. We gebruiken ze voor onszelf, om te kijken waar het kind staat.

Jaarplan

De volgende onderdelen uit het jaarplan van afgelopen jaar zijn blijven liggen en worden meegenomen naar dit schooljaar:
Klassenbezoeken: flitsbezoeken door directie, klassenbezoek door IB en door KVHL specialist. Deze observaties worden meegenomen in ontwikkelgesprek.
Lesson Study: twee leerkrachten bereiden een les samen voor, de één geeft de les, de ander observeert. Deze les wordt samen geëvalueerd, de inhoud van de les wordt (eventueel) aangepast en vervolgens wordt de les opnieuw gegeven in de andere groep en weer geëvalueerd.
Kanjertraining is blijven liggen en wordt weer opgepakt.

AC en MR samenwerking

Voorzitters houden contact, streven is om binnenkort een keer samen te komen en te sparren over de samenwerking.

Actielijst

error: Inhoud is beveiligd