Notulen AC 8 september 2020

Aanwezig: Arlette van der Veldt (Directie Zonnewijzer), Nanna Claij (leerkracht Zonnewijzer), Esther van Stigt (voorzitter), Koen van Dieren (penningsmeester), Ingrid van Grootveld (secretaris), Leontien Blauw, Erika van Heeringen, Sophie Peters, Wafae Belami, Anne van Huijstee, Eline Wareman.

1. Mededelingen

Er heeft iemand interesse getoond om deel te nemen aan de AC. Ilja Schöne, moeder van een leerling uit 1C. Esther neemt contact met haar op.
Bianca zal vanwege omstandigheden op het thuisfront even een stapje terug doen en op de achtergrond betrokken zijn.

2. Financiële situatie vorig jaar

Vorig jaar is er 7007 euro opgehaald, in plaats van de ‘gewoonlijke’ 11000 euro. Het is gedaan via een tikkie, om mensen de mogelijkheid te bieden, zelf een bedrag in te vullen. De meeste mensen die wel hebben betaald, hebben het volledige bedrag betaald. Conclusie: mensen betalen wel of niet, maar niet lager. Het bedrag van vorig jaar is voorlopig het budget reserve, maar dit jaar kunnen we ons niet veroorloven om zo veel minder op te halen. In dat geval zal er geschrapt moeten worden. Besluit: dit jaar in oktober via club collect geld bij de ouders vragen, met aankondiging in wijzertje van de datum. Verantwoording over de financiën voor 2019-2020 zullen we afleggen in een ALV op 18 november.

3. Invloed van Corona op AC activiteiten

Arlette licht het beleid van school/spaarnesant toe. School volgt de adviezen van het RIVM. Dit betekent dat er geen ouders in het schoolgebouw mogen komen overdag als de leraren er zijn. Dit om te voorkomen dat er te veel volwassenen tegelijkertijd in het gebouw zijn, en de 1,5 m. afstand onvoldoende bewaakt kan worden. Arlette biedt aan om op andere momenten, b.v. ’s avonds toegang tot het gebouw te geven, voor b.v. het versieren van het gebouw. De RIVM adviezen kijken niet verder vooruit, dus het is steeds een beetje ‘afwachten’ wat wel of niet kan.
In de commissies wordt dit moment nagedacht over hoe de activiteiten corona-proof kunnen worden georganiseerd. Daar kunnen we als AC leden ook weer aanschuiven, om actief mee na te denken.
Conclusie: alle activiteiten gaan, aangepast, door, voor de kinderen. Voor de volwassenen zal de kerstborrel waarschijnlijk niet doorgaan. De aanpassingen worden besloten in de commissies. Het gereserveerde geld op de begroting van de AC zal vrijwel zeker (aangepast) worden uitgegeven. We willen dat onze kinderen, ondanks de corona, een fantastisch schooljaar krijgen. Vergaderingen gaat via teams.

4. Verdeling ACleden over de Commissies

Arlette geeft aan dat de invulling van de commissies vanuit school vrijwel identiek is gebleven en er met hen contact kan worden opgenomen. Esther heeft hiervan het schema en zal de voorzitter van Sinterklaas doorgeven. Deze leerkracht kan benaderd worden.

Sinterklaas: Esther, Anne, Eline
Kerst: Leontien, Sophie, Wafae, Eline
Pasen: Anne
Sportdag: Kasper
Avondvierdaagse: vacature
Lief en Leed: Ingrid

5. Cultuurbijdrage

Arlette geeft aan dat er reeds kosten zijn gemaakt. De (deel)factuur zal naar Koen worden gestuurd. Hierbij is wel de vraag vanuit de AC, hoe om te gaan, bij tegenvallende inkomsten. Dan wordt het leed evenredig verdeeld over de verschillende posten. Koen maakt een schriftelijk afsprakenkader. Ingrid zal een voorstel doen over hoe de rol van de MR en de afspraken over bijdrage aan cultuur kan worden opgenomen in de statuten.

6. ALV

Dit jaar voeren we de inhaalslag verder uit. In november combineren we onze brede AC-vergadering met een ALV. De ALV is bedoeld om verantwoording af te leggen over het boekjaar 2019-2020. Ingrid streeft ernaar om dan ook de rol van de MR in de statuten te kunnen opnemen.

7. WVTK

  • Ingrid regelt bloemetje voor Monique. Arlette deelt, met goedkeuring van Monique, haar adres met Esther.
  • Leontien ziet Bianca snel en zal een aardigheidje voor haar kopen.
  • Esther checkt bij vrouw van Giovanni, of hij iets lekkers vindt, zodat we dat kunnen geven op donderdag bij zijn thuiskomst.
  • De notulen zijn openbaar op de AC-bladzijde van de schoolsite. https://www.zonnewijzerhaarlem.nl/acnotulen-overzicht/
  • Ingrid zal een ‘groepsfoto’ van alle AC-leden proberen te photoshoppen voor op de site.

Volgende overleggen

Zoals afgesproken: eerstvolgende vergadering op 18 november 2020. Deze wordt gecombineerd met een ALV van 19.30 tot 20.00 en daarna zal de brede vergadering plaatsvinden.
Tussen sint en kerst een kerstoverleg op woensdag 9 december 2020 20:00 – 21:00.
Daarna dinsdag 13 april 2021 20:00 – 21:00 is er een tussenoverleg, mogelijk ook i.v.m. wel/niet koningsspelen en corona.
Voor dinsdag 22 juni 2021 20:00 – 21:00 vindt de afsluitende ALV en afsluitende vergadering plaats,
Locatie teams.

Bijlage: Richtlijn voor cultuurprojecten voorgesteld door MR

Aanleiding

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviesfunctie aan de activiteitencommissie (AC). Vanuit die rol heeft zij voorgesteld aan de AC om meer aandacht te besteden aan cultuur. De AC heeft aangegeven hiervoor open te staan. Overeengekomen is dat de MR activiteiten zal voordragen welke worden betaald vanuit een vastgesteld budget binnen de AC. Voor het schooljaar 2020/2021 is de maximale bijdrage van € 2.000 opgenomen in het budget en vastgesteld in de ALV van 10 juni 2020. Dit schrijven is bedoeld om de uitvoering van deze afspraak te formaliseren en concreet te maken.

Invulling

De bijdrage voor cultuur wordt besteed aan cultuurprojecten. De MR is verantwoordelijk voor de selectie van de projecten en de borging van het culturele niveau. De MR is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, gezien de beperkte capaciteit heeft de AC geen rol in de organisatie van deze projecten.

Collecte en betaling

De AC heeft in de begroting een bedrag van € 2.000 gealloceerd voor de cultuur bijdrage. Om dit te financieren is de vrijwillige jaarlijkse bijdrage vanaf het schooljaar 2020/2021 vastgesteld op € 28,- per kind. De AC is daarmee verantwoordelijk voor het incasseren van middelen voor de bijdrage voor cultuur. De MR kan aanspraak maken op de bijdrage door facturen te sturen aan de AC. De AC zal deze facturen betaalbaar stellen.

Vrijwillige bijdrage

De bijdrage aan de AC is vrijwillig. Wanneer de inkomsten tegenvallen zal de AC keuzes moeten maken in de uitgaven van de geplande activiteiten. De bijdrage voor cultuur zal naar rato van de ontvangsten worden gekort. Voor 2020/2021 is het volledige budget vastgesteld op € 12.700,-, daarvan is € 2.000,- bestemd voor cultuur. Wanneer € 6.350,- wordt ontvangen uit de collecte van wordt de bijdrage voor cultuur bijgesteld naar € 1.000,-. De bijdrage wordt niet verhoogd indien de inkomsten hoger uitvallen.

Contactgegevens

Facturen en correspondentie kunnen worden gericht aan:
ACzonnewijzerhaarlem@gmail.com
Voorzitter van de AC is Esther van Stigt, de penningmeester is Koen van Dieren

 

error: Inhoud is beveiligd