Jaarverslag MR Zonnewijzer 2019-2020

Lerarengeleding: Susan ten Dolle (secretaris), Daphne Vaatstra, Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils​

Oudergeleding: Lili Schutte (voorzitter), Marion van de Schoor (vice-voorzitter), Loes Vereijken, Daisy Wijers

De MR heeft gedurende het schooljaar 2019–2020 negen keer vergaderd met de directie van de Zonnewijzer. Evenals de jaren ervoor is een deel van de vergadering zonder directeur om zodoende vanuit beide geledingen de punten die met de directie moeten worden besproken gezamenlijk voor te bereiden. Dit schooljaar was een uitzonderlijk jaar vanwege de Corona pandemie. De vergaderingen hebben vanaf maart 2020 online plaatsgevonden.

MR-cursus is gevolgd door Loes Vereijken.

Dit verslag geeft op hoofdlijnen aan welke zaken afgelopen schooljaar door de MR zijn besproken en ondernomen. Het was een uitzonderlijk jaar vanwege de onderwijsstakingen en de coronacrisis.

Gastsprekers

Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de diverse deelgebieden binnen de school, heeft de MR verschillende gastsprekers uitgenodigd om nadere uitleg en toelichting te geven over de ideeën en het (nog te ontwikkelen) beleid op hun eigen vakgebied.

  • Iris Buskermolen over het leesonderwijs,
  • Monique Veelenturf als ICC-er over het cultuurbeleid,
  • Marieke Brouwer over De Kunst van het Lesgeven,
  • Brenda Takens over de gevolgen van de Coronacrisis op leerresultaten en uitstroombeleid
  • Monique van Deursen over overblijfgelden en administratieve werkzaamheden
  • GMR-lid Debby Houtgraaf over de werkwijze en onderwerpen binnen de GMR.

Aandachtspunten en resultaten

In november 2019 vond een Audit plaats. Twee leden van de MR hebben gesproken met de commissie. Het resultaat was positief met het predicaat “Goed bestuur” met uiteraard nog een aantal aandachtspunten die de schoolleiding mee zal nemen in het Jaarplan 2020-2021.

Er is gedurende het schooljaar contact gezocht met de Activiteiten Commissie van de Zonnewijzer. De wens vanuit de MR was om een nauwere samenwerking te hebben en meer gezamenlijke doelen ten behoeve van de kinderen van de school. De MR en AC zijn overeengekomen om de ouderbijdrage iets te verhogen en waar mogelijk het cultuuronderwijs op de Zonnewijzer financieel te ondersteunen. Vanaf 2020-2021 zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen AC en MR.

De MR heeft als hoofdtaak de monitoring van de gang van zaken in de school en het meedenken over beleidsstukken. De directie heeft de MR uitvoerig op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van de vijf pijlers van de Zonnewijzer: 1. de Zonnewijzer als Kanjerschool, 2. didactisch: de kunst van het lesgeven, 3. de implementatie van het Cultuureducatie met Kwaliteit programma, 4. de verdere ontwikkeling van ICT en 5. de verdere verdieping van het beleid over hoog (meer)begaafdheid. Dit heeft als grondslag gediend voor het jaarplan waarmee de MR heeft ingestemd.

Diversen

Verder is er advies over en/of toestemming gegeven voor, jaarboekje, schoolgids, planning van studiedagen, het huiswerkbeleid en de begroting.

Er is tijdens de vergaderingen herhaaldelijk gesproken over de blijvende problematiek rond het lerarentekort. Dit schooljaar heeft het geresulteerd in een aantal landelijke stakingsdagen. Er is tevens terugkoppeling gegeven door de directie over de invulling van de studiedagen. Ook is er gesproken over de plannen over de nieuwbouw van Zonnewijzer 1, is er een gesprek geweest met de kinderraad en heeft Marion van der Schoor een informatieavond bijgewoond van Stichting Spaarnesant over communicatie naar scholen en ouders.

Met het uitbreken van de Coronacrisis is er nauw overleg geweest met de directie en MR over de te nemen maatregelen, het verloop van het thuisonderwijs en de herinvoering van het reguliere onderwijs in juni.

Aan het einde van het schooljaar heeft vanuit de oudergeleding Marion van der Schoor aangegeven terug te treden als MR-lid. Vanuit de personeelsgeleding is Mariska Schoonebeek teruggetreden.

error: Inhoud is beveiligd