Notulen MR 28 september 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Erna Heijnis, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Lyanne van Gils en Mark Butter
Afwezig: –
Gastsprekers: Sophie Oldenburg en Linda Schoorl
Extra gasten: Maud van Gerwen, Sarah Geerken-Marx, Brigitte van Lent

Meeting via Teams

1. Opening, vaststelling agenda

2. Welkom nieuw PMR lid en gasten

Mark Butter wordt welkom geheten als nieuw PMR lid.

3. Sophie Oldenburg over NT2

Sophie is vorig schooljaar gestart met het ITK-maatjesproject. De opleiding duurt 3 jaar en is tot stand gekomen door een samenwerking met de Internationale Taalklas (ITK) en het Samenwerkingsverband (passend onderwijs Zuid-Kennemerland) . Het project ondersteunt scholen met nieuwkomers. Het doel is om de kennis van het NT2-onderwijs op school te vergroten en ervoor te zorgen dat de kennis over drie jaar binnen de scholen is. Als school werken we toe naar een goed en gedegen NT2-aanbod. De taak van de NT2-specialist is de nieuwkomers te begeleiden, te monitoren en de leerkrachten te ondersteunen. Samen met de leerkracht wordt er een plan op maat gemaakt om de leerling goed te begeleiden. Sophie werkt op dit moment ook aan de vormgeving van woordenschatonderwijs in de groepen 1/2 en de verbetering van communicatie met anderstalige ouders.

De doelen voor dit schooljaar zijn:

  • Rol en taken van de NT2-specialist zijn beschreven
  • Er is een plan op maat voor de NT2-leerlingen die dat nodig hebben
  • Woordenschatonderwijs is vastgesteld en wordt ingezet in alle kleutergroepen

4. Linda Schoorl, coördinator onderbouw

Linda licht de werkzaamheden als bouwcoördinator toe. De bouwcoördinator is de directe schakel tussen de directie en de bouw. Er is een MT (Directie, intern begeleider en de bouwcoördinatoren) die één keer per twee weken samenkomen om belangrijke zaken te bespreken.
De bouwcoördinator houdt de samenwerking in de bouw in de gaten, maar let ook op het welzijn van de collega’s. De bouwcoördinator is een aanspreekpunt voor collega’s en neemt de aangedragen punten mee naar het MT of de bouwvergadering.

5. Mededelingen directie

Kamp groep 8
Het kamp van groep 8 gaat niet door. Er wordt gekeken naar een ander moment, maar dat hangt af van de maatregelen i.v.m. Covid-19.

Noodplan
Document waarin de stappen staan die genomen worden op het moment dat er ziekmeldingen zijn. Wanneer er meerdere leerkrachten uitvallen, staat er in het document hoe we overgaan op online lesgeven. De school heeft meerdere licenties gekregen voor onlinesoftware.
Wanneer er vanuit de invalpoule geen leerkracht is, worden de leerkrachten die ‘vrij’ rondlopen in eerste instantie ingezet. Onderwijsassistenten worden maximaal één keer per week ingezet.

Regels
We proberen zoveel mogelijk de externe partijen buiten de school te houden. Externen die workshops/ lessen verzorgen zijn wel welkom. Intakegesprekken worden gedaan, maar met één gezin per keer.

Drukte voor het schoolplein van Zonnewijzer 1
Er wordt gezocht naar een oplossing voor spreiding van de drukte voor het schoolplein. De schooltijden worden niet meer aangepast. In het MT worden nieuwe mogelijkheden besproken.

Schoolreisje
Er worden voorlopig geen schoolreisjes gepland.

6. AC-MR

De samenwerking tussen en de rol van de AC en de MR is besproken.

7. Rondvraag

Vraag:
Hoe worden de creatieve en technische activiteiten vormgegeven?
Volgens Brigitte zijn er meerdere ouders die technische activiteiten missen. Er is besproken dat er veel activiteiten gedaan worden, maar ouders hier niet altijd van op de hoogte zijn. De PMR neemt met directie op hoe we dat nog meer naar ouders kunnen communiceren. Er is besproken dat de expertise van ouders meer ingezet kan worden. De PMR neemt met de directie op, op welke manier we daar meer gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld d.m.v. een ideeënbus.
Brigitte vertelt over een workshop (PowerPoint) die bestaat uit een deel theorie en praktijk. Deze workshop ligt klaar en heeft de school gekregen. Er wordt gewerkt met soldeerbouten en de kinderen kunnen een muziekinstrumentje of een lampje maken.

Afspraak:
Ieder MR-lid laat de notulist weten of hij/zij akkoord is met de notulen.

Actielijst

error: Inhoud is beveiligd