Notulen MR 26 oktober 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Erna Heijnis, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Lyanne van Gils en Mark Butter, Sarah Geerken Marx
Afwezig: –
Gastsprekers: Mark Hoedeman
Extra gasten

Meeting via Teams

1. Opening, vaststelling agenda

Sara wordt welkom geheten als nieuw lid van de ouder-geleding van de MR.

2. Mark Hoedeman over ICT

Mark geeft een update over de ICT-ontwikkelingen:

Software voor thuis
Van uit huis kunnen kinderen bij de software van de methodes van Rekenen, taal, spelling, Begrijpend lezen. In de bovenbouw is Words en Birds beschikbaar. Een adaptieve methode voor Engels. Niveau is aan te passen door de leerkracht.

Ipads
Er zijn meer Ipads aangeschaft. Er zijn karren met 30 Ipads voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. De kleuterbouw beschikt over twee Ipads per groep. De kinderen werken in een veilige omgeving. De leerkracht kan de kinderen volgen bij dat waar ze mee bezig zijn. Er zijn ook veel mogelijkheden op cultuurgebied. Te denken valt aan Programmeren, muziek en opnames met green screens.

Leerlijn 21eeuws vaardigheden
Volgend schooljaar wordt dit een verplicht onderdeel in het onderwijs. School besteed hier onder andere aandacht aan in de week van de mediawijsheid. Dit zal begin volgend schooljaar laagdrempelig verder ingevoerd worden en steeds verder opgebouwd. Er is geen standaardmethode. 21-eeuwse vaardigheden kunnen integreren met andere vakken.

Teams
Kinderen worden meer wegwijs gemaakt in de mogelijkheden van Teams. Ze maken gebruik van een eigen e-mailadres en wachtwoord.

Ondersteuning voor leerkrachten.
Mark en Gerben ondersteunen de leerkrachten in het geven van lessen. Er is een inbelmoment voor collega’s.

Wat zijn de ontwikkelpunten?

  • Leerlijn 21-eeuwse vaardigheden moet vorm krijgen.
  • Onderzoeken of de methode Mediawijsheid nog voldoet of dat er wellicht een nieuwe methode moet worden aangeschaft.
  • Programmeren en 21 -eeuwse vaardigheden zullen een grotere rol gaan spelen.​

3. Mededelingen directie [Erna] [20 min]

Plan voor Kinderen die in Quarantaine zitten
Er wordt gezocht naar een manier hoe het onderwijs zo goed mogelijk door kan blijven gaan als kinderen in quarantaine zitten.

  • Hoe kunnen we de kinderen zo goed mogelijk betrekken bij de instructie van de leerkracht, rekening houdend met AVG.
  • Wat wordt aangeboden?
  • Wat zijn verwachtingen van ouders en leerlingen.
  • Wat als er een Lockdown komt.

Vieringen
Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het sint en kerstfeest.

Overleg met inspectie
Er is een onlinegesprek geweest met de onderwijsinspectie. Zij informeren bij meerdere scholen hoe het gaat en waar ze mee bezig. De input die uit dit gesprek kwam zal worden opgenomen in een landelijk verslag. Er zit geen beoordeling aan vast.

4. Rondvraag

Er wordt afgesproken dat de volgende vergadering op Maandag 30 november om 19.30 begint.

Afspraak:
Ieder MR-lid laat de notulist weten of hij/zij akkoord is met de notulen.

Actielijst

error: Inhoud is beveiligd