Notulen MR 30 november 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Sarah Geerken Erna Heijnis, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Lyanne van Gils en Mark Butter
Afwezig: –
Gastsprekers: Brenda Takens

Meeting via Teams

1. Opening, vaststelling agenda

2. Brenda Takens over IB Beleid

Brenda is uitgenodigd om te bespreken hoe de resultaten zijn binnen de school na het thuisonderwijs. Brenda laat ons een presentatie zien die inzicht geeft over de resultaten van de school.

Tijdens de lockdown is er ingezet op de kernvakken: lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling. Er zijn instructiefilmpjes gemaakt bij deze lessen, waardoor de leerlingen daarna zelfstandig aan de slag konden. Daarnaast zijn er digitale middelen ingezet zoals rekentuin, taalzee en nieuwsbegrip.

Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden zijn de volgende acties ingezet:

  • Extra contactmomenten tussen leerkracht en leerling;
  • Extra instructiemomenten (individueel/ groepjes);
  • Registratie in dossiers voor het bijhouden van de voortgang van de desbetreffende leerling.

Er zijn twee meetmomenten geweest. Eind vorig schooljaar zijn er in de groepen 4 t/m 8 de CITO toetsen afgenomen van rekenen en begrijpend lezen. In de groepen 3 technisch lezen en rekenen. Bij groep 2 is de KIJK registratie ingevuld. In groep 1 is in het najaar gekeken waar ze staan in hun ontwikkeling.

Bij de start van dit schooljaar is er gekeken naar de resultaten die opvielen. Er is een pedagogisch didactisch overleg geweest tussen leerkracht en intern begeleider om deze leerlingen te bespreken. Die leerlingen hebben een herkansing gemaakt om te kijken naar hun groei.

Brenda laat een trendanalyse grafiek zien. Dit is een grafiek die voorgaande schooljaren laat zien per leerjaar en vergeleken wordt met dit schooljaar per leerjaar. Er is te zien dat er op de kernvakken groei is. Alleen groep 5 laat een lichte daling zien op begrijpend lezen. De conclusie die hier wordt genomen is dat er geen achterstand is ontstaan door de lockdown.

Er is een vraag van Lili: hoe gaat het sociaal emotioneel in de groepen? Wat is daaraan gedaan? Brenda geeft aan dat er nauw contact is geweest met de CJG coach, dit was meer dan de voorgaande jaren. Er waren meer leerlingen die moeite hadden en de structuur van de school hebben gemist. Nu deze structuur er weer is vanuit school, die belangrijk is voor ontwikkeling, is er minder contact met CJG. Er is extra ingezet op kanjertraining. Start van schooljaar is er veel aandacht gegeven aan de groepsvorming. Huidige groepen 4 en 5 extra ingezet op groepsvorming, omdat deze groepen van drie naar twee groepen zijn gegaan. De leerkrachten observeren alert.

In de periode voor de zomervakantie, na de lockdown, is er extra Kanjertraining ingezet.

De vraag of er verschil merkbaar is tussen andere schooljaren is lastig. De groep 8 leerkracht merkt op dat de open dagen bezoeken en een nieuwe school kiezen lastiger is dit jaar. Doordat de scholen dicht zijn of de open dagen niet doorgaan hebben de leerlingen minder beeld bij hun vervolgschool.
Erna merkt op dat de dynamiek in de school anders is. Er wordt enorm hard gewerkt door leerkrachten net zoals als de voorgaande jaren maar de regels en afspraken rondom Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Leerkrachten zijn enorm gegroeid in hun digitale vaardigheden. Het blijft een uitdaging alle leerlingen te bedienen nu er ook leerlingen thuis in quarantaine zitten.

Er wordt besproken of er dingen anders aangepakt gaan worden mocht er weer een lockdown komen. Erna geeft aan dat het team heel vaardig is geworden in Teams. Er is een investering gedaan in digitale leermiddelen, zodat de leerlingen in quarantaine zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen. Er blijft gezocht worden naar wat kan en wat de mogelijkheden zijn. Volgende week komt er bovenschools een protocol met stappenplan voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

3. PMR over ouder inzet

Het doel is om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het idee is om een opgaveformulier voor ouders op de website te plaatsen, zodat ze hier kunnen invullen welke activiteiten ze zouden willen doen en welke expertise ze in huis hebben om eventueel in de groepen te kunnen komen laten zien.

Het formulier komt bij de administratie en die inventariseert. Verwerking moet nog over worden gecommuniceerd. Wie geeft reactie naar ouder?

Het zou ook fijn zijn als er een overzicht gemaakt wordt van de ouders die zich aanmelden. Leerkracht kan dan ouders benaderen.

4. Mededelingen directie

De opvang van de groepen is tot nu toe gelukt. Er zijn nog steeds geen groepen naar huis gestuurd. Het blijft elke week een uitdaging en spannend hoe de week gaat verlopen. Er worden veel leerkrachten getest, met gelukkig vaak een negatieve uitslag.

Sinterklaas moet dit jaar anders, hij komt wel in school. Op Zonnewijzer 1 komt hij op de troon op het podium. De klassen komen bij hem langs, zodat er zo min mogelijk beweging is door de school. Op Zonnewijzer 2 komen pieten op bezoek.

Kerst wordt nog gecommuniceerd, daar is de commissie druk mee bezig.

Sophie (leerkracht bij de kleuters) heeft een andere baan per 1 januari. Erna is druk bezig met de invulling van de vacature.

Hans, een oud-collega die af en toe nog inviel voor een groep, is al met pensioen. Hij heeft ervoor gekozen om nu met Corona definitief met pensioen te gaan en niet meer komt invallen. Er wordt op een gepaste manier afscheid genomen van deze twee collega’s.

Twee weken terug werd de school overvallen met het nieuws dat MijnSchoolInfo (MSI) wordt overgenomen door Social Schools. De school heeft eerder bewust niet gekozen voor Social Schools. Helaas moet er dus worden overgestapt naar een nieuwe app/systeem. Welke dit wordt is nog niet bekend.

4. Rondvraag

Susan vraagt hoe het zit met het huishoudelijk reglement. Het idee is om deze volgende keer met elkaar door te nemen. Mark en Sarah starten graag met de cursus.

Mark wil graag op de volgende vergadering wat toelichten/vertellen over bewegingsonderwijs op school.

Afspraak:
Ieder MR-lid laat de notulist weten of hij/zij akkoord is met de notulen.

Actielijst

error: Inhoud is beveiligd