Notulen MR 25 januari 2021

Aanwezig: Lili Schutte, Daisy Wijers, Loes Vereijken, Sarah Marx, Erna Heijnis, Daphne Hoogeland, Mark Butter, Lyanne van Gils, Susan ten Dolle​
Afwezig: –

Meeting via Teams

Deel 1: 19:30 – 20:15

1. Opening, vaststelling agenda [Lili, 1 min]

2. Lockdown: Online onderwijs, Noodopvang, Groepen 8 [ 25 min]

Online onderwijs
Er worden ervaringen uitgewisseld m.b.t. verloop online onderwijs en de noodopvang.

Over het algemeen zijn de ervaringen positief m.b.t. verloop online onderwijs, zowel vanuit leerkrachten als ouder-geleding. Punten die hierbij genoemd worden: bepaalde mate van flexibiliteit voor ouders (instructie filmpjes zijn later terug te kijken, geen verplichting om aan alles deel te nemen). De hoeveelheid werk is afgestemd op de gemiddelde leerling; waarbij rekening wordt gehouden met verschillende niveaus (aanbieden aparte instructies voor pluswerk ed).

Er is school breed (c.f. advies overheid) afgesproken om te focussen op de basisvakken. De kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben, of meer willen doen, komen mogelijk wat minder aan hun trekken. Er wordt een suggestie gedaan voor aanbieden van facultatieve vakken; dit zou echter teveel druk leggen op de leerkrachten.

De leerkrachten ervaren steun vanuit de directie, zowel op persoonlijk vlak als professioneel, bv om online onderwijs zo goed mogelijk uit te voeren. Indien gewenst kunnen cursussen worden gevolgd. Binnen het team is hier ook aandacht voor, bv door uitwisselen van ervaringen. Het voorbereiden +uitvoeren van de lessen, en beschikbaar zijn voor vragen is intensief, m.n. voor de leerkrachten van de hogere groepen. Er is bijna geen ondersteuning beschikbaar voor de leerkrachten; de ondersteuning wordt ingezet voor de noodopvang.

Specifiek is groep 8 besproken. Er worden zorgen geuit over mogelijk oplopen van achterstand, vanwege het niet of weinig online aanbieden van Engels en de zaakvakken, en de invloed die dit kan hebben op de overgang naar de middelbare school. De leerkracht van groep 8 meldt dat dit landelijk het geval is; zodat evt. opgelopen achterstand breder is. Hier zal dan rekening mee gehouden moeten worden.

M.b.t. de citotoets: minister Slob heeft bepaald dat de eindtoets moet worden afgenomen, mits de kinderen voorafgaand 6 weken fysiek onderwijs hebben gevolgd. De M-afname is nu vervallen. Deze telt als hij nog afgenomen gaat worden, net als de E7 afname, niet mee voor het eindadvies. De eindtoets kan nog wel van invloed zijn op het advies en eventueel een heroverweging opleveren. Voor zover bekend gaat deze nog wel door (in april).

Mocht het sluiten van de scholen langer gaan duren, dan wordt huidig beleid gecontinueerd.

De leerkrachten en directie hebben de kwetsbare kinderen goed in beeld. Bij heropening van de school zal in eerste instantie aandacht uitgaan naar de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Noodopvang

Erna meldt dat het i.h.a. goed verloopt; ondanks de grote aantallen kinderen die er gebruik van maakt. Op sommige dagen 71 kinderen, in totaal 97 kinderen. Landelijk maken 4x zoveel kinderen gebruik van de noodopvang vergeleken met de 1e lockdown. Klassenassistenten en de gymleerkracht worden ingezet voor de noodopvang, zodat de leerkrachten beschikbaar blijven voor geven online onderwijs. Op andere scholen van Spaarnesant lukt dit niet altijd. Er wordt geen lesgegeven in de noodopvang; ouders zijn hier voldoende van op de hoogte. Er worden verschillen gezien in mate van voorbereiding: sommige kinderen hebben de inlogcodes niet bij zich; of t juiste lesmateriaal. Als er bijzonderheden zijn m.b.t. een leerling in de noodopvang, dan wordt dit teruggekoppeld aan de betreffende leerkracht. Groep 3 volgt gezamenlijk de instructies; vanaf groep 4 werken ze zoveel mogelijk op de eigen meegebrachte tablet. Er zijn 60 I- pads beschikbaar voor de kinderen in de noodopvang (een deel ingezet vanuit ZW 2)

3. Huishoudelijk reglement [10 min]

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4. Online formulier ouderinzet ook voor AC [10 min]

AC heeft aangegeven ook gebruik te willen maken van een online formulier, waarop ouders in kunnen vullen op welke wijze ze inzetbaar zijn voor activiteiten op school. Er wordt besproken dat de voorkeur uitgaat naar 2 aparte formulieren voor AC en MR, omdat het verschillende doelen dient en het logistiek handiger is om aparte mailadressen te gebruiken. Formulier MR zal gebruikt worden ter ondersteuning van het onderwijsaanbod, bv het aanleggen van een beroepenbank. De AC kan gebruikmaken van een eigen formulier dat bij binnenkomst via de website wordt gelinkt aan een emailadres van de AC.

Deel 2: 20:15 – 21:00

5. Terugkoppeling eerste deel naar Erna [25 min]

6. Mededelingen directie [Erna] [15 min]

Er wordt gewerkt aan de begroting voor volgend jaar, oa. het formatieplan

7. Rondvraag [Allen, 5 min]

Er wordt gevraagd of er nieuws is over de opvolger van Social Schools.
Erna meldt dat de eerste indrukken van ‘de SchoolApp’ positief zijn; deze gaat waarschijnlijk Social Schools vervangen per 1 maart. De Bos en Vaart school werkt er al mee; de app is gebruikersvriendelijk en biedt meer mogelijkheden.

error: Inhoud is beveiligd