Notulen MR 1 maart 2021

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Sarah Geerken-Marx, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Lyanne van Gils, Mark Butter en Erna Heijnis
Afwezig: –

Meeting via Teams

Deel 1

1. Opening, vaststelling agenda

Vraag vanuit Daisy of de agenda en informatie voor de vergadering eerder gestuurd kan worden. Nu is er te weinig tijd om alle stukken goed in te lezen.

Agenda vastgesteld

2. Post-Lockdown

Leerkrachten vinden het fijn dat de kinderen weer in de klas zijn. Het is merkbaar dat kinderen school hebben gemist.
In verschillende groepen wordt ervaren dat kinderen zelfstandiger zijn geworden. Dat is positief. Er zijn minder achterstanden ontstaan dan gedacht. Het reguliere lesaanbod op school lijken de kinderen dan ook goed op te pakken. De komende toetsperiode zal hier uitsluitsel over geven.
De combinatie van fysiek lesgeven en tegelijk via Teams wordt soms lastig ervaren.

Ouders en kinderen zijn blij dat de school weer open is. Wel is het iets chaotischer door het nieuwe snottebellenbeleid.

Daisy heeft begrepen dat er een paar kinderen positief getest zijn op Covid-19. We stellen deze vraag aan Erna. Erna: Er zijn leden uit 2 gezinnen positief getest op Covid-19. Deze gezinnen zitten momenteel in quarantaine. Vanwege de vakantie hoeven de klassen niet in quarantaine.

Bij het brengen van de kinderen blijven veel ouders wachten tot de juf naar buiten komt. Hierdoor ontstaat er drukte op de stoep voor school. Dit komt omdat kinderen om verschillende tijden naar binnen mogen. Dit wordt vooral ervaren bij ZW1. Ophalen lijkt minder een probleem.
Erna herkent de drukte bij het brengen. Ze neemt het punt mee bij het volgende MT-overleg.
Ook constateert ze dat veel ouders op ZW1 een mondkapje dragen. Bij ZW2 ziet ze deze nauwelijks. Dit hebben de MR-leden ook geconstateerd.

3. Jaarplan en Corona. Hoe staat het ervoor?

Heeft er iemand zicht op welke doelstellingen er dit schooljaar wel of niet worden gehaald?
Erna koppelt terug dat er zoveel mogelijk doorgaat. Wat niet dit jaar wordt behaald, zal worden doorgeschoven naar volgend jaar of in aangepaste vorm later plaatsvinden. Het belangrijkste is dat leerkrachten de lessen kunnen blijven verzorgen.
De meeste cursussen gaan online door. Voor leerkrachten gaan bijvoorbeeld de cursussen ‘Kunst van het lesgeven’ en ‘Kanjertraining’ gewoon door.
Tijdens een studiedag zijn de kwaliteiten en het uitbreiden van de GDAs aan de orde gekomen. Dit ligt op dit moment stil maar zal, wanneer de regels het toelaten, weer worden opgepakt.
Jaarplan wordt na afloop (najaar) geëvalueerd..

Stagiaires mogen in de school. Leerkrachten mogen zelf bepalen of zij hiervan gebruik willen maken.

Waar loopt de school tegenaan:

  • Externen mogen niet in de school. Bijvoorbeeld Muzieklab en kennismakingslessen bewegingsonderwijs gaan niet door.
  • Ondersteuning is anders. Online en maar 1 groep per dag. Zorgt voor meer organisatie.
  • Doordat groepen niet mogen mengen ontstaan er logistieke problemen.

4. Kinderraad

Erna geeft aan dat de kinderraad nog bij elkaar komt.
Kinderen hebben een presentatietraining gehad en zijn meegenomen in de aanschaf van de nieuwe zaakvakken.
Erna gaat contact opnemen met Arlette om achter de laatste stand van zaken te komen.

5. Huishoudelijk reglement

Het huidige reglement is van 2013, deze gaat worden aangepast.

Deel 2

6. Bewegingsonderwijs

Presentatie (zie bijlage)

7. Terugkoppeling Erna

Enorme uitdaging door alle beperkingen die voortkomen uit het Covid-19 beleid.

Sommige leerkrachten staan voor verschillende groepen. Een aantal geven aan dit spannend te vinden. Elke leerkracht mag ook niet zomaar voor meerdere groepen worden ingezet.

Door de covid-19 maatregelen mogen er geen externe invallers worden ingezet. Dit levert logistieke uitdagingen op. De kans bestaat dat hierdoor een klas naar huis moet worden gestuurd.

Urentabel voor volgend jaar
Er zijn nog 2 dagen niet ingepland. De overige (studie)dagen en vakanties zijn goedgekeurd.
Er komt een online inschrijfformulier voor kinderen die naar groep 1 gaan.

Nieuwe schoolapp
De app is bijna klaar. Hiermee wordt al getest.
Tussen ongeveer 20 maart en 1 april komt er een overgangsperiode. Hierna is de bedoeling om de nieuwe schoolapp volledig in gebruik te nemen.

Formatie
Formatiegesprek met het hoofdbureau is geweest. Het schoolbudget voor de formatie loopt iets terug. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal groepen.

Extra geld
Er komt extra geld vanuit het ministerie voor 2 jaar. Hoe gaan we dit besteden?
Het is bedoeld om achterstanden weg te werken. Gemiddeld ongeveer € 180.000 voor 2 jaar. Het exacte bedrag horen we op een later moment.
Het geld is niet bedoeld voor nieuwe dingen zoals; leerlijnen, methodes, projecten of verruiming onderwijsaanbod.
Misschien wel meer investeringen in het team. Eventueel tijdelijk ondersteunend personeel. Meer handen zorgen voor meer individuele behoeftes. Leerkrachten krijgen zo meer ruimte.

Vacature
Vacature van Sophie is ingevuld met tijdelijk personeel. Op deze manier is er alvast ingespeeld op eventuele vermindering van gelden.

Nieuwbouw
Verbouwingen Planetenlaan worden meegenomen in de plannen. TWijs wil misschien toch de locatie van ZW2 overnemen. Hierdoor kunnen eventueel de nieuwbouwplannen toch van start.

8. Rondvraag

Zichtbaarheid
Loes: zichtbaarheid over de oudergeleding.
Hoe kunnen we meer zichtbaar zijn als MR? Hoe kunnen wij erachter komen wat er bij onze achterban leeft? En hoe creëren we meer betrokkenheid richting de MR?

Voorbeelden die worden genoemd zijn;
• Een ouderavond (eventueel met spreker) jaarlijks organiseren
• Oproep / kort tekstje in het wijzertje over de MR en de vergaderingen

Loes: Hoe kijken wij aan tegen het traktatiebeleid? Enquête over dit beleid onder de ouders uitzetten? Meenemen in een ouderenquête? Wie heeft hier de laatste zeggenschap over?
Erna meldt dat er in het najaar een ouderenquête komt. Eventueel kunnen we daarin deze vraag uitzetten.
.

Misschien kan er in de nieuwe schoolapp een poll worden uitgezet. Als dit mogelijk is kunnen we op deze manier ook de ouders bereiken.
Een poll kan een mooi middel zijn om achter informatie vanuit ouders / het team te komen.

error: Inhoud is beveiligd