Notulen MR 12 april 2021

Aanwezig: Loes Vereijken, Daisy Wijers, Erna Heijnis, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Lyanne van Gils, Mark Butter en Sarah Geerken-Marx​
Afwezig: Lili Schutte

Gastspreker: Cindy Ravelli

Meeting via Teams

Deel 1

1. Opening, vaststelling agenda

Lili is afwezig, Daisy zit de vergadering voor.

2. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement

​Huishoudelijk regelement is aangepast en besproken tijdens de vergadering. Er wordt besloten de vergaderfrequentie van 9x per jaar terug te brengen naar 6x per jaar. Er is daarnaast besproken dat bij het opstellen van de agenda en uitnodigen van gastsprekers kritischer wordt gekeken naar functie en rol van de MR met betrekking tot het onderwerp. De huidige onderwerpen zijn zeer informatief (met name voor de oudergeleding), maar soms te weinig vraag/probleem gestuurd.
In het regelement zijn verder de verschillende rollen en de bijbehorende taakomschrijvingen aangepast en strakker omschreven. Ook zijn een aantal taken herverdeeld, waaronder dat er een vaste notulist wordt aangesteld. De notulen zal in een vast format wordt geschreven met opmaak incl logo. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over hoe het vaststellen van de notulen efficiënter te laten verlopen (moet bijvoorbeeld iedereen akkoord geven?). Mark zoekt uit of de gehele MR de notulen moet goedkeuren.
Eind van het schooljaar zal Lili afscheid nemen van de MR. Tijdens de vergadering is afgestemd dat volgend schooljaar Daisy het voorzittersstokje zal overnemen. Er komt dan ruimte voor een nieuw ouder-lid. Loes zal Maud polsen of ze nog steeds interesse heeft in deelname aan de MR. Daarnaast zal er een oproep geplaatst moeten worden in het wijzertje van mei. Susan zoekt uit of we het stukje van de vorige oproep kunnen hergebruiken.

Rol/taak verdeling vanaf volgend schooljaar (2021-2022):
Voorzitter: Daisy
Secretaris: Susan
Notulist: Daphne
PR/communicatie teambrief: Lyanne
PR/communicatie wijzertje: Mark
Jaarverslag: Daphne als notulist + PMR
Jaarplanning: Agenda item eerste MR vergadering van het jaar

Losse afspraken:

  • Om de MR-vergaderingen efficiënter in te richten wordt verzocht om 19:25 al in te loggen, zodat we om 19:30 kunnen beginnen.
  • 2 weken van te voren punten ophalen voor de agenda
  • Streven is notulen binnen een week op de website te plaatsen (2 dagen schrijven; 2 dagen reactietijd)

3. Plan zichtbaarheid MR [10 min]

Er zal een stukje in het wijzertje van mei worden geplaatst over de MR. De aanpassingen in het huishoudelijk regelement op het gebied van PR zal ook voor meer zichtbaarheid zorgen van de MR.

Deel 2  20:10-20:45

4. Onderwijs assistent

Interessant praatje van Cindy Ravelli. Zij is onderwijsassistente en volgt samen met Danisha de opleiding tot leerkrachtondersteuner.

5. Mededelingen directie (o.a. studiedagen en vakanties 21-22)

  • Studiedagen zijn nu goedgekeurd en zullen verder gecommuniceerd worden. Aandachtpunt voor de leraren is dat vrijdag 24dec een werkdag is. Er was geen ruimte meer om een margedag in te roosteren voor de kerstvakantie.
  • De tekst voor de nieuwe schoolgids wordt voor de mei vakantie doorgestuurd. De daaropvolgende MR vergadering (17 mei) zal hij ter bespreking op de agenda staan (op/aanmerkingen dan doorgeven).
  • Formatie (financieel) gesprekken zijn geweest. Er is gekeken of er ruimte is voor een extra onderwijsassistente vanuit het budget van Arie Slob. De vraag is echter of we wel iemand (op korte termijn) kunnen vinden voor deze functie. Brenda heeft met alle leerkrachten een PDO gesprek gehad om te kijken waar de meeste behoefte aan is.
  • Het extra geld dat beschikbaar komt vanwege de COVID crisis moet over 2 jaar verspreid worden. De grote vraag is wat er na twee jaar dan gaat gebeuren als dit budget op is voor alle scholen in Nederland (tijdelijke verhoogde personeelsvraag?).

6. Rondvraag

Hoe zit het met de zelftesten voor leraren? Erna geeft aan dat ze elke woensdag een Covid spreekuur heeft. Erna heeft bericht gekregen dat DUO 2 zelftesten per leraar per week gaat aanleveren. De test is bedoeld om te gebruiken als je geen klachten hebt. Als je wel klachten hebt moet het via de GGD lopen (sneltesten). Half april komen de zelftesten beschikbaar.

Loes heeft vragen over het huidige traktatiebeleid. Door de huidige maatregelen zijn de traktaties wel erg hoog aan suiker, vet en plastic. Is dit niet een goed moment om ook een kritisch naar het traktatiebeleid te kijken. In hoeverre pas het huidige beleid nog bij het “gezonde voeding” beleid. Er wordt afgesproken dit item op de agenda van volgende keer te zetten.

Sarah vraag hoe de introductie van de nieuwe schoolapp is verlopen. Er zijn momenteel nog wat hik-ups waar aan wordt gewerkt. Dit kunnen we ook volgende keer op de agenda zetten.

13 april is er een AC vergadering. Sarah zal daarbij aansluiten en het punt over samenwerking en ouderparticipatie inbrengen. We moeten nog even kijken hoe en wat we opnemen in ons regelement over de samenwerking met de AC

Agendapunten voor de volgende vergadering (17 mei)

  • Traktatiebeleid
  • Schoolapp
  • Terugmelding AC
error: Inhoud is beveiligd