Notulen MR 17 mei 2021

Aanwezig: Daisy Wijers, Loes Vereijken, Sarah Marx, Daphne Hoogeland, Susan ten Dolle, Mark Butter, Erna Heijnis en Lyanne van Gils
Afwezig: Lili Schutte

Meeting via Teams

Deel 1

1. Opening, vaststelling agenda

2. Terugkoppeling AC vergadering dd 13 april

Sarah Marx heeft contact gehad met de AC over de brief voor de ouderparticipatie en de ouderbijdrage. In het formulier ‘ouderparticipatie’ wordt ook de aanmelding voor de AC meegenomen.

Ouderbijdrage:
Voorstel: Loes Vereijken en Sarah Marx maken samen een afspraak met de directie om te sparren over de inzet van de ouderbijdrage.

Cultuurfonds:
Sarah Marx checkt bij de AC of er binnen hun budget geld is begroot voor het cultuurfonds.

3. Huishoudelijk Reglement

Aanpassingen huishoudelijk regelement:
De plaatsvervangende voorzitter moet nog aan het huishoudelijk regelement toegevoegd worden. Sarah Marx neemt deze taak op zich.

4. Traktatiebeleid

Tijdens Covid-19 is de afspraak dat er alleen door de fabriek voorverpakte traktaties uitgedeeld mogen worden.
Het traktatiebeleid vóór Covid-19 wordt besproken. De meningen over wat een gezonde traktatie is liggen erg uiteen. Als school is er een middenweg gezocht. Wanneer er een grote traktatie wordt uitgedeeld, kan de leerkracht afspraken maken over wat er wel en niet opgegeten mag worden op dat moment.

5. Plan zichtbaarheid MR, actielijst

Susan levert morgenochtend het stukje aan voor het Wijzertje.

Afspraak notulen: Daphne Hoogeland verstuurt de notulen naar alle leden van de MR. Als je op- en/of aanmerkingen hebt dan moet dat binnen 7 dagen naar Daphne gestuurd worden. Daarna verstuurt zij de notulen, zodat deze op de website gezet kunnen worden.

Deel 2  20:10-20:45

1. Terugkoppeling eerste deel aan Erna

De punten van deel 1 zijn besproken.

2. School app

De school app wordt kort uitgelegd. De leerkrachten zijn nog zoekende, maar worden er steeds handiger in. Er zit vertraging bij het versturen van berichten, maar dit punt is meegenomen door Mark Hoedeman en Laura Schreuder. Zij hebben meerdere bijeenkomsten gehad om de puntjes op de i te zetten.
De oudergeleding wordt gevraagd naar hun ervaring met de app. De verschillende icoontjes zorgen nog voor verwarring, omdat de app geen signaal geeft bij welk icoontje je het bericht kunt vinden. De absentiemelding kan uitgebreider.

3. Schoolgids

De MR geeft goedkeuring voor de schoolgids.

4. Mededelingen directie

Formatie:
De formatie is bijna rond. Er gaat nog een vacature uit voor de taak als Intern begeleider.

Nieuwbouw:
Volgende week is er een bijeenkomst om de planning van de nieuwbouw te bespreken.

Besteden extra gelden
Er is ongeveer 700 euro per leerling voor de aankomende 2 jaar. De gelden worden niet over 2 jaar, maar over 4 jaar verdeeld. Zo is er meer structuur mogelijk. Een deel van het geld willen we inzetten om een extra onderwijsassistent aan te nemen. Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is om een deel van het geld te gebruiken voor een nieuwe leesmethode. Er wordt dus creatief gekeken naar de beste mogelijkheden om de gelden in te zetten. Een deel van het geld wordt door alle scholen ingezet om gezamenlijk met andere besturen een opleidingsschool voor PABO op te starten. Vanuit het bestuur komt er naar alle MR-en een brief hierover.

5. Rondvraag

Mark Butter benoemt dat we de gestelde tijd voor onderwerpen erg strak gepland hebben en dat we het bijna nooit binnen de tijd redden. Daisy Wijers gaat wat schappelijker inplannen. We pleiten voor een optimale vergadering die niet langer duurt dan anderhalf uur.

De vraagt wordt gesteld over wie de vergaderdata voor volgend schooljaar gaat plannen. Daisy gaat een opzet maken voor de vergaderdata van volgend schooljaar.

Susan stelt de vraag voor Marieke Brouwer van de GMR (en collega). Marieke zou graag bij de laatste vergadering willen deelnemen, omdat de GMR graag wil horen en weten wat er bij verschillende MR-en speelt. Marieke Brouwer is van harte welkom bij de vergadering op 14 juni. Het idee is om Marieke Brouwer als GMR-lid wat vaker uit te nodigen bij de MR-vergaderingen.

error: Inhoud is beveiligd