Schoolvakanties
Calamiteitendag
Schooltijden
Vijf gelijke dagen rooster
Overblijven
Verlofaanvragen
Algemeen Beleid
Plaatsingsbeleid
Schoolteam
Klassenindeling
Kinderraad
Informatieavonden
Gezonde voeding
Stichting leergeld
Jeugdfonds
Fietsen en parkeren
Gymrooster

Kinderopvang

Vakantierooster en studiedagen

Vakanties:

VakantiePeriode
Herfstvakantie16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie19-02-2022 t/m 27-02-2022
Pasen18-04-2022
Koningsdag27-04-2022
Meivakantie23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren06-06-2022
Zomervakantie16-07-2022 t/m 28-08-2022

Overige studiedagen (leerlingen zijn vrij):

DagDatum
Maandag 23-08-2021
Vrijdag15-10-2021
Maandag06-12-2021
Vrijdag18-02-2022
Woensdag23-03-2022
Maandag20-06-2022

Calamiteitendag (leerlingen zijn vrij):

DagData
Vrijdag15-07-2022
>

Schooltijden

Zonnewijzer 1 – groep 1 t/m 4
Ochtend 08:30 – 11:45 uur Middag 12:30 – 14:15 uur
’s Morgens gaan om 08:20 uur de deuren open, de lessen beginnen om 08:30 uur.

Zonnewijzer 2 – groep 5 t/m 8
Ochtend 08:20 – 11:35 uur Middag 12:20 – 14:05 uur
’s Morgens gaan om 08:10 uur de deuren open, de lessen beginnen om 08:20 uur.

>

Vijf gelijke dagen rooster en Tussen Schoolse Opvang

De Zonnewijzer werkt met een vijf gelijke dagen rooster. In dit lesrooster hebben we elke lesdag dezelfde schooltijden.

De leerlingen hebben tussen het ochtend- en middagprogramma 45 minuten pauze. Leerlingen die thuis willen lunchen, hebben de mogelijkheid om tijdens de pauze naar huis te gaan. U bent vrij in deze keuze. De meeste kinderen blijven op school. Ze eten gedurende een kwartier met de leerkracht in de klas en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.

Kinderen die op school overblijven betalen hiervoor een overblijfbijdrage. De vergoeding bedraagt per kind € 2,- per maand voor één kind (vaste) dag overblijfdag (tussentijdse opvang) per week.
Blijft uw kind bijvoorbeeld alleen op maandag over dan betaalt u € 2- per maand. Voor de hele week overblijven betaalt u € 10,- per maand. In het geval van wisselend overblijven betaalt u € 2,- per dag.

De kinderen nemen de lunch mee van huis in een broodtrommel en een drinkbeker. Wij verzoeken u te denken aan gezonde voeding. De lunch wordt in een tas aan de kapstok bewaard.

>

Verlof, ziekmelding en absentie

Verlofaanvragen

Ook in Haarlem is ‘leerplicht’ actief bezig om ongeoorloofd verzuim in kaart te brengen. Alle scholen worden regelmatig onderworpen aan een steekproef door de leerplichtambtenaar. In de schoolgids en op onze website www.zonnewijzerhaarlem.nl staan de regels en afspraken rondom extra verlof buiten school vermeld. We willen u verzoeken deze goed te lezen en in acht te nemen bij een verlofaanvraag. De directie is genoodzaakt zich hieraan te houden en zal op de naleving scherp toezien. We rekenen op uw begrip.

 

Ziekmelding, absentie

Wij werken op school met de basisschoolapp. Dit is ons digitaal communicatiesysteem. Wanneer uw kind ziek, te laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) is, verzoeken wij u via dit systeem melden. U kunt dit doen door het volgen van onderstaande stappen:

 • selecteer in de schoolapp: formulieren;
 • Kies: ziekmelding groep, kies de groep van uw kind;
 • vul het formulier in wat op uw beeldscherm verschijnt;
 • klik op verzenden.
 • Het formulier wordt automatisch naar school verstuurd, waarmee uw kind is ziekgemeld.
>

Algemeen Beleid

Groep 1 en 2:

Als ouder/ verzorger heeft u de tijd om uw kind tot aan het klaslokaal te brengen, gedag te zeggen of iets aan de leerkracht te vragen. We vragen u het afscheid kort te houden. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten en hebben dan beter overzicht of de kinderen goed bij hun ouders / verzorgers terechtkomen.

Groep 3 t/m 8:

Voor de groepen 3 tot met 8 willen wij u uitnodigen om bij het hek van de school afscheid te nemen van uw kind. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten. De groepen 3 en 4 gaan via de hoofduitgang naar buiten.

>

Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten stadsbreed een gelijk plaatsingsbeleid voor vierjarigen in te voeren.

Voor een uitgebreide toelichting zie de pagina over het plaatsingsbeleid en inschrijven op de website.

>
Het schoolteam:

Om goed op elkaar afgestemd te zijn en te blijven, overleggen de leerkrachten met grote regelmaat met elkaar over leerlingen, de manier van lesgeven en het oplossen van problemen.
Dat gebeurt gezamenlijk tijdens vergaderingen, daarnaast ook op andere ogenblikken in- of na schooltijd.
Als team hebben we vertrouwen in elkaar, geven we elkaar ondersteuning en werken we in en aan een open collegiale sfeer. We zorgen er samen voor dat iedereen zich prettig voelt op onze school.
Wij doen het samen en niet alleen.

Schoolleiding
Erna Heijnis (directeur)
Arlette van der Veldt (adjunct-directeur)

Interne begeleiding
Brenda Takens
Annette de Zaaijer

Bewegingsonderwijs
Mark Butter

Ondersteuning
Maaike Bijker
Danisha van den Berg
Cindy Ravelli
Tess Clous

Administratie
Monique van Deursen
Laura Schreuder

Congiërge
Duncan Stoker

Bouwcoördinatie
Onderbouw: Linda Schoorl
Middenbouw: Sandra Haasbeek
Bovenbouw: Eva Betjes

Specialisatie
Gedrag en emotionele ontwikkeling: Brenda Takens
ICT: Gerben Lenstra & Mark Hoedeman
Meer- en hoogbegaafden: Kirsty Paap
Cultuurcoördinatie: Monique Veelenturf
De kunst van het lesgeven: Marieke brouwer
Leesspecialist: Iris Buskermolen​

Vertrouwenspersoon
Ingrid Berends op ZW1
Nanna Claij op ZW 2

HVO
Yvette Brand: groepen 7 en 8

BHV
Maaike Bijker
Duncan Stoker
Monique van Deursen
Iris Buskermolen
Mariska Schoonebeek
Cindy Ravelli
Eva Betjes
Mark Butter
Linda Schoorl
Sanne Klasen

>

Klassenindeling

GroepMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
1/2ALyanneLyanneLyanneLyanneLyanne
1/2BPeggyPeggyPeggyLindaLinda
1/2CMoniqueMonique/IngridIngridIngridIngrid
1/2DSuzanneLindaLinda Suzanne Suzanne
3ALeonieLeonieLeonieLeonieLeonie
3BPatriciaPatriciaPatriciaMarliesMarlies
4AGerbenSandraSandraSandraSandra
4BArnoudArnoudArnoudArnoudArnoud
4CMilouMilouMilouMilou (t/m jan) Sanne de G (vanaf jan)Milou
5A IrisIrisIrisIrisIris
5B DaphneDaphneNickyNickyDaphne
6A MachteldMachteldMachteldMachteldMachteld
6B Eva/RomanoEva/RomanoEvaEvaEva
7A NannaNannaGerbenNannaNanna
7B Sanne de GSanne de GMark H.Mark H.Mark H.
8A MariskaMariskaMariskaSanne K.Sanne K.
8B KirstyKirstyKirstyKirstyKirsty
8CMariekeMariekeMariekeMariekeMarieke
>

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het beleid van de school, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de directie en heeft op onderdelen van het beleid instemmings- en/of adviesrecht. De MR behartigt daarmee formeel de belangen van iedereen die bij de school betrokken is. Dit geeft ouders de gelegenheid invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en schoolpraktijk. De MR van De Zonnewijzer is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur en heeft op deze manier tevens invloed op het beleid en het Bestuur.
Heeft u vragen voor de MR? Neem dan contact op via mr@zonnewijzerhaarlem.nl.

De MR houdt u via de notulen op de website en berichten in het Wijzertje (twee-wekelijkse nieuwsbrief) op de hoogte.

Lees verder op de pagina van de medezeggenschapsraad.

Vertegenwoordiging in de MR 2021-2022

Ouders:
• Daisy Wijers (voorzitter)
• Loes Vereijken
• Tessa Holzenbosch
• Sarah Geerken-Marx

Schoolteam:
• Daphne Hoogeland
• Lyanne van Gils
• Mark Butter
• Marieke Brouwer

GMR:
• Marieke Brouwer

De kinderraad

De kinderraad op De Zonnewijzer bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. Dit zijn leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De raadsleden vergaderen één keer per maand en denken mee in het belang van leerlingen en school. De leerlingen hebben allemaal een eigen contactgroep voor wie zij contactpersoon zijn. Ze vragen leerlingen met hen mee te denken en informeren hen over genomen besluiten. De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. Een MT-lid is als vertegenwoordiger van het schoolteam bij de vergaderingen van de kinderraad aanwezig.

>

Inloopochtenden

Aan het begin van het schooljaar informeren de leerkrachten de ouders over het lesprogramma.
Voor de groepen 3 tot en met 8 organiseren wij inloopochtenden gedurende het jaar. Kinderen nemen hun ouder/ verzorger mee naar school om samen naar het werk te kijken. Zij vertellen zelf waar ze mee bezig zijn en laten één en ander zien. Voor de kleuterbouw zijn er ook inloopochtenden.
De data van de inloopochtenden vindt u terug in de schooljaarkalender (indien mogelijk gezien Covid).

Startgesprekken
Aan het begin van elk schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Voor de groepen 1 en 2 houden we startgesprekken met de ouders/ verzorgers van de nieuwe leerlingen. Voor de kinderen die vorig schooljaar ook in de groepen 1 en 2 zaten, worden er algemene gesprekken in november gepland. Bij de groepen 3 en 4 vinden ook startgesprekken plaats tussen ouders/ verzorgers en leerkracht. De startgesprekken vanaf leerjaar 6 worden gevoerd tussen kind, ouders/ verzorgers en leerkracht.
De startgesprekken hebben als doel om elkaar beter te leren kennen en om te bespreken hoe de kinderen thuis functioneren. Wij willen graag weten wat ze thuis graag doen, waar ze goed in zijn, hoe ze school ervaren en wat misschien lastig is voor ze. Op deze wijze kunnen we samen prettig en effectiever van start gaan.​

Nieuwsbrief
Tweewekelijks ontvangt u via Basisschoolapp ‘Het Wijzertje’ waarin het nieuws over de school staat. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de website. Daarnaast ontvangt u elke twee weken een ‘Nieuws uit groep’ van de leerkracht(en) van uw kind. Op deze manier willen we alle ouders goed op de hoogte houden waar wij als school en in de klassen mee bezig zijn.

>

Commissies

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/ verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Samenwerking is hierbij het toverwoord, samenwerking met de ouders in MR en samenwerking met de leerkrachten en directie van de school. Met de ouders van de MR overleggen we ca twee keer per jaar en in de activiteitencommissie hebben een leerkracht en directielid zitting. Als u de ouderbijdrage betaalt, bent u automatisch lid.

Doel en organisatie
De vereniging stelt zich ten doel:

 • Bij de ouders belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen.
 • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
 • Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
 • Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen.

Het dagelijks bestuur van de AC bestaat dit jaar uit Esther van Stigt (voorzitter), Koen van Dieren (penningmeester) en Ingrid van Grootveld (secretaris). In het bredere bestuur zitten de actieve leden, die u op deze website kunt vinden. Ook de statuten van de vereniging kunt u daar vinden.

Activiteiten
Het creëren van een positieve sfeer willen we bereiken door feesten en thema’s mee te organiseren en financieren. Zo zorgen wij voor decoratiemateriaal waar we het gebouw bij feesten en thema’s mee versieren, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de centrale Kerstviering (borrel) en het Paasontbijt. Ook faciliteren we sportdag/koningsdag met speelobjecten, de avondvierdaagse en financieren we het afscheidscadeau voor groep acht. Daarnaast financieren we ook een deel van de lustrumfeesten.
De ondersteuning van het verbrede onderwijsaanbod stemmen we af met de ouders van de MR en directie van de school. Denk hierbij aan het financieren van Planeet Compleet, ondersteunend materiaal (bibliotheek of mediatheek) en het toegankelijk maken van het muzieklab voor alle leerlingen.

Ouderbijdrage
Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Als betalend lid kunt u meebeslissen in de algemene ledenvergadering (ALV) over de activiteiten, budget en jaarverantwoording van de vereniging. Op de ALV van tien juni 2020 is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op:
€ 28,- bij 1 kind op school
€ 54,- bij 2 kinderen op school
€ 75,- bij 3 kinderen op school
€ 96,- bij 4 kinderen op school
Bij meer kinderen komt er € 21,- per kind bij. De vereniging vraagt eens per jaar via ‘mijn schoolinfo’ om uw bijdrage.

Uw inzet?
Wilt u meer dan alleen maar geld overmaken. Alle hulp is van harte welkom! De AC is altijd op zoek naar helpende handen of uw kennis om de AC nog professioneler en efficiënter te laten werken. Om het budget zo goed mogelijk te besteden is de AC ook altijd op zoek naar ouders die vanuit hun werk iets kunnen betekenen op het gebied van sponsoring/korting.
Denkt u iets te kunnen betekenen voor de AC of wilt u daarover komen praten? Schroom dan niet om een AC-lid aan te spreken of een e-mail te sturen naar aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

WERKGROEP VERKEER

Op De Zonnewijzer hebben wij een werkgroep verkeer. De verkeersouders organiseren in samenspraak met de directie en leerkrachten extra activiteiten om de verkeersveiligheid rondom de school te bevorderen. Zo regelen zij het ophangen van de spandoeken ‘De scholen zijn weer begonnen’ en de campagne ‘Op voeten en fietsen naar school’. Dit doen zij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Haarlem, waarmee zij contact onderhouden. Ook verzorgen zij een vaste rubriek in het Wijzertje, met mededelingen over verkeersactiviteiten op school en tips voor ouders en kinderen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De zogenaamde ‘Verkeersbrigade’ bestaat uit een team van klaar-overs aan het begin van de schooldag de oversteekplaats voor De Zonnewijzer 1 bewaken. Evenals de klassenouders, hulpouders en luizenouders worden de klaar-overs geworven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. De Zonnewijzer heeft contact met de wijkagent van de wijken ‘Sinnevelt’ en ‘Planetenwijk’ in verband met de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst iedere ochtend klaar-overs staan bij Zonnewijzer 1, is de werkgroep op zoek naar een aantal ouders dat zich aan wil melden. De klaar-overs werken met een 4-weken-rooster, waarbij u eens per 4 weken aan de beurt bent, vaker kan ook, graag zelfs! De tijden zijn van 08.10 tot 08.30 uur. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl (N.B. Indien gewenst, kunt u uw kind, voordat u gaat ‘klaar-overen’, alvast naar de klas brengen).

>

Privacyregeling

Wij houden ons aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en geven geen gegevens van en over leerlingen door aan derden, zonder toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Bij plaatsing van een foto in de Schoolgids of op de website nemen wij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht. Het kind moet trots kunnen zijn op de afbeelding en op de website zorgen wij ervoor dat de herkenbaarheid niet te groot is om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.

Iedere ouder/ verzorger heeft afgelopen jaar een AVG-document ingevuld. Mochten daar wijzigingen in aangebracht dienen te worden dan kan dit worden aangegeven bij de administratie. Nieuwe ouders/ verzorgers ontvangen het AVG-formulier bij de start op school.

Als er door ons of op afspraak met ons op school gefilmd wordt, dient dat een ontwikkelingsdoel. Wij gaan met het gemaakte materiaal vertrouwelijk om. Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas en de sportdag, lopen veel ouders rond met foto- of filmapparatuur. We begrijpen dat u het leuk vindt om uw kind bij dit soort gelegenheden te fotograferen of filmen. Wij verzoeken u hier terughoudend mee om te gaan in verband met de privacy van de kinderen. In de klas mogen ouders/ verzorgers niet fotograferen of filmen. Ten alle tijden mag het vastgelegde beeldmateriaal niet verspreid worden via Social Media.

>

Gezonde voeding

Om kinderen op te laten groeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders/ verzorgers hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch.

Daarvoor is de medewerking van jullie als ouders/verzorgers wenselijk. We sporen kinderen aan om een stukje fruit mee te brengen. Ouders/ verzorgers geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje aan hun kinderen mee. Ook vragen wij hier ook rekening mee te houden bij traktaties.

>

Stichting Leergeld

Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 – 2052486 of e-mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl

Tegemoetkoming schoolkosten gemeente Haarlem

Gaan uw kinderen naar school en heeft u een laag inkomen? Dan is het kopen van schriflen, gymspullen of het betalen van een schoolreisje vaak een grote uitgave. De gemeente kan helpen met de Tegemoetkoming schoolkosten.

Jeugdfonds

Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen voor uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en € 450,- per cultuuraanvraag per jaar.
Zie de spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem  of bel: 06 – 43121900.

>

Fietsen en parkeren

Wij adviseren de kinderen die dichtbij school wonen lopend naar school te komen.
Een groot deel van de leerlingen komt op de fiets naar school. Uiteraard houden alle kinderen én ouders/ verzorgers zich aan de verkeersregels.
Dit houdt in:

 • fietsen op de weg (niet de op stoep)
 • mét het verkeer mee fietsen (niet tegen het verkeer in)
 • houd de rijweg vrij voor ander verkeer, wanneer u wacht op uw kind na schooltijd.

Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken. Op Zonnewijzer 1 is er op het hoofdplein naast de gymzaal een fietsenparkeerplek omringd met hekken. Op Zonnewijzer 2 zijn de fietsenrekken bij binnenkomst meteen rechts op het schoolplein te vinden.

>
Gymrooster

Maandag (ZW2) 2021-2022

TijdGroep
08.20 - 09.057A
09.05 - 09.507B
09.50 - 10.356A
10.35 - 11.206B
12.20 - 13.055A
13.15 - 14.005B

Dinsdag (ZW2) 2021-2022

TijdGroep
08.20 - 09.058A
09.05 - 09.508B
09.50 - 10.358C
10.35 - 11.207A
12.20 - 13.055B
13.15 - 14.005A

Woensdag (ZW2) 2021-2022

TijdGroep
08.20 - 09.058C
09.05 - 09.508A
09.50 - 10.358B
10.35 - 11.207B
12.20 - 13.056B
13.15 - 14.006A

Donderdag (ZW1) 2021-2022

TijdGroep
08.30 - 09.154A
09.15 - 10.004B
10.00 - 10.454C
10.45 - 11.30MRT 1/2
12.30 - 13.153A
13.15 - 14.003B

Vrijdag (ZW1) 2021-2022

TijdGroep
08.30 - 09.154C
09.15 - 10.004A
10.00 - 10.454B
10.45 - 11.30MRT 3/4
12.30 - 13.153B
13.15 - 14.003A
>

Voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang

De Zonnewijzer werkt met de volgende met de volgende organisaties voor buitenschoolse opvang:

Voor meer informatie kunt u de website bekijken en contact opnemen met de door u gekozen buitenschoolse opvang.
>
error: Inhoud is beveiligd