Notulen MR 20 september 2021

Aanwezig: Daisy Wijers, Loes Vereijken, Tessa Holzenbosch, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland, Marieke Brouwer, Mark Butter, en Erna Heijnis
Afwezig: Sarah Marx, Arlette van der Veldt

Voorzitter: Daisy Wijers
Notulist: Mark Butter

Deel 1: 19:30– 20:15

1. Opening, vaststelling agenda (Daisy, 1 min)

Geen nieuwe punten. Agenda is vastgesteld

2. Acties actielijst vorige vergadering (5 min)

Geen open actiepunten.

3. Nieuwe oudergeleding en personeelsgeleding MR (10 min)

Marieke en Tessa hebben zich voorgesteld als nieuwe MR leden.

4. MR jaarverslag 2020-2021 (5 min)

Het MR jaarverslag is aangeleverd, aangepast en goedgekeurd.

5. Jaarplanning MR, verder aanvullen naar aanleiding van jaarplan/schoolplan.

Zie punt 6.

6. Jaarplan/ schoolplan

Tijdens de vergadering zijn er vanuit de oudergeleding vragen over het jaarplan voor schooljaar 2021 – 2022 en het daarbij behorende schoolplan. Het schoolplan wordt voor 4 jaar geschreven en komt voort uit de koers die de overkoepelende organisatie (Spaarnesant i.s.m. de directeuren) met elkaar afstemt. Het jaarplan gaat specifieker in op de doelen die zijn gesteld voor het betreffende jaar.
In het jaarverslag is te lezen wat er precies in het vorige jaar is uitgevoerd, behaald en wat er nog gedaan moet worden. Het schoolplan is voor 4 jaar goedgekeurd en loopt t/m 2023. We gaan nu het 3e jaar in. Het jaarplan is afgelopen jaar goedgekeurd en is reeds van start gegaan.
In de volgende vergaderingen gaan we de verschillende punten uit het jaarplan voor schooljaar 2021 – 2022 staan doornemen. Waar nodig nodigen we de specialisten uit om over hun jaarplan te vertellen.

Gedurende het overleg over het school- en jaarplan komen verschillende onderwerpen naar voren/ ter sprake:

 • Zijn we zichtbaar genoeg? We doen een hoop op school maar laten we dat ook aan de ouders/verzorgers zien.
 • Doen we de goede dingen / gaan we de goede richting op?
 • Waar zitten knelpunten in het jaarplan?

Deze punten zullen we meenemen in de volgende overleggen.

Deel 2: 20:15 -21:00

1. Terugkoppeling eerste deel aan Erna (5 min)

 • Punt 5 en 6 is samengevat teruggekoppeld.
 • Erna haar mededelingen over dit punt zijn toegevoegd.
 • We zijn gestart met twee studiedagen. De eerste studiedag, i.s.m. 5D, stond in het teken van teamontwikkeling, elkaar ontmoeten, bewustwording, feedback geven en ontvangen, leiding geven en leiding ontvangen.
  De tweede studiedag begon met een carrousel van verschillende onderdelen voor de leerkrachten terwijl de specialisten een pitch over hun doelstellingen voor dit schooljaar voorbereiden om later die dag aan het team te pitchen. Er werd stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van Gerben Lenstra en afgesloten met een online vergadering waarin het jaarplan, de gesprekkencyclus en kanjertraining zijn besproken. Een waardevol en leerzaam begin van het schooljaar.

2. Mededelingen directie (20 min)

 • NPO gelden. Deze gelden worden verdeeld over 4 jaar i.p.v. 2 jaar.
 • Van de NPO gelden is Tess aangenomen als onderwijsassistent.
 • Van de NPO gelden willen we een nieuwe leesmethoden aanschaffen. De bedoeling was om deze over 2 jaar te verdelen maar waarschijnlijk lukt het om de volledige methode in 1 jaar te kopen.
 • Er is een nieuwe versie van de methode kleuterplein aangeschaft.
 • Er is een nieuwe versie van de zaakvakken (Naud, Brandaan en Meander) aangeschaft. Deze bevat ook digitale lessen.
 • Er zal een overleg plaatsvinden met de voorzitter van de klaar-overs n.a.v. het incident dat heeft plaatsgevonden bij het zebrapad voor Zonnewijzer 1. Het doel is om te kijken of we de situatie daar (nog) veiliger kunnen maken.
 • Er is nog wat ruimte voor verlof. Het voorstel is om vrijdag 24 december de schooldag te beëindigen om 12.00 uur. De MR keurt dit voorstel goed.

3. Rondvraag

 • Daphne vraagt of het mogelijk is om de vergadering vanaf heden om 19.00 uur te starten. Iedereen gaat hiermee akkoord.
 • Erna biedt aan de MR leden van de oudergeleding aan om informatie te delen n.a.v. de vragen die zijn gesteld over het school- en jaarplan.
 • Arlette is bezig met een enquête voor het tevredenheidsonderzoek. Dit is bedoeld voor ouders, het team en leerlingen. Bedoeling is deze zo snel mogelijk klaar te hebben.
 • Cursus MR-start is op woensdag 13 oktober. Deze is bedoeld voor nieuwe MR leden.
 • Idee om met de ouders en leerkracht(en) een soort online klassenborrel te doen. Ouders van sommige groepen hebben elkaar n.a.v. covid-19 nog nooit gezien of gesproken. Erna gaat dit voorstel bespreken in het MT.

To Do

 • Erna stuurt het schoolplan naar de MR.
 • Erna gaat in het Wijzertje van 24 september opnemen dat de kinderen op vrijdag 24 december om 12.00 uur vrij zijn.
 • Erna bespreekt voorstel voor een online klassenborrel met het MT.
 • Arlette neemt contact op met Daisy t.a.v. het tevredenheidsonderzoek.
 • Benoemde punten uit punt 6 opnemen in de komende vergaderingen.

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 1 november om 19.00 uur, locatie Zonnewijzer 2.

error: Inhoud is beveiligd