Notulen MR 1 november 2021

Aanwezig: Daisy Wijers, Loes Vereijken, Tessa Holzenbosch, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland, Marieke Brouwer, Mark Butter, Sarah Marx, Arlette van der Veldt en Erna Heijnis
Afwezig: –

Voorzitter: Daisy Wijers
Notulist: Daphne Hoogeland

Deel 1: 19:00 – 19:45

1. Opening, vaststelling agenda (Daisy, 1 min)

Er wordt een agendapunt toegevoegd, De terugkoppeling MR-Start cursus.
Hierna wordt de agenda vastgesteld.

2. Acties actielijst vorige vergadering (5 min)

Geen open actiepunten.

3. Evaluatie jaarverslag

​Het jaarverslag is besproken. Vanuit de oudergeleding zijn er vragen over de evaluatie van de doelen. Het verslag lijkt vrij beknopt en een wat uitgebreidere toelichting waarom doelen wel of niet zijn behaald wordt gemist.
Vanuit de PMR komt het voorstel om de specialisten in komende vergaderingen uit te nodigen om deze vragen te beantwoorden.
Als MR dragen we er zorg aan dat we op deze momenten goed voorbereid te werk gaan.

Hierop volgend wordt de jaarplanning van de MR besproken. De PMR maakt in overleg met de directie een jaarplanning zodat helder is op welke momenten er stukken aangeleverd worden waarop de MR instemmingrecht of adviesrecht heeft.

4. Communicatie

De zichtbaarheid van de ontwikkelingen in school en eventuele verbeter of knelpunten worden besproken.

 • De basisschool app. Leerkrachten zetten hier foto’s in van de activiteiten in de klas. Het is voor leerkracht niet inzichtelijk hoeveel ouders hier daadwerkelijk naar kijken. Hiernaast werkt de app niet altijd naar behoren. Zo zijn er niet altijd meldingen van nieuwe berichten of is het moeilijk om berichten terug te vinden. Het voorstel wordt gedaan om in het wijzertje nogmaals een korte uitleg van de basisschool app te zetten.
 •  Inloopochtenden, Ouders mogen van 08.20 – 08.35 even de klas in. Kinderen kunnen dan hun klas en werk laten zien.
 •  De MR zorgt voor een terugkoppeling van de vergaderingen in het wijzertje.
 •  De invulling van de NUG en het wijzertje geven een steeds beter kijk op de ontwikkelingen in de school.

5. Enquête tevredenheidsonderzoek.

De enquête is op vrijdag 29 oktober gesloten. Vanuit de PMR is hier op dit moment geen verdere informatie over bekend. Dit punt wordt doorgeschoven naar deel 2.

6. Terugkoppeling MR-start cursus

Drie MR-leden hebben de MR start cursus gevolgd. Zij hebben een korte terugkoppeling gegeven over de inhoud. De cursus was zeer informatief.
Er zijn nog meerder vervolgcursussen aan te vragen waaronder; MR en de achterban en MR en schoolplan. Er is interesse vanuit de MR om die volgend jaar te volgen en er wordt gekeken naar budget voor komend schooljaar.

Deel 2: 19:45 – 20:30

1. Terugkoppeling eerste deel aan Erna (5 min)

 • Punt 3 en 4 is samengevat teruggekoppeld.

2. Mededelingen directie (20 min)

 • De Tevredenheid enquête is vrijdag 29 oktober gesloten. De directie gaat hiernaar kijken. Op de vergadering van 24 januari volgt hier de terugkoppeling van.
 • Er wordt verzocht om op de volgende vergadering 30 minuten in de agenda te reserveren om de nieuwbouw te bespreken.

3. Rondvraag

 • • Ontwikkelingen rondom kerst. Doorverwezen naar de activiteiten commissie. School is leidend, AC is hiervan al eerste op de hoogte. Organisatie gaat in afstemming met school.

Actiepunten:

 • Mark Hoedeman (ICT-specialist) wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.
 • Mark Butter schrijft een stukje voor het wijzertje.
 • Korte uitleg in wijzertje over gebruik van de basisschoolapp. (Arlette)
 • Handleiding Basisschool App onder downloads op website (Daphne)
 • ALV activiteiten commissie op de jaarplanning.
 • Terugkoppeling PMR op Teamvergadering.

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 24 januari om 19.00 uur, locatie Zonnewijzer 2. Deze vergadering zal i.v.m. met de uitnodiging van de ICT-specialist en de bespreking van de nieuwbouw eenmalig tot 20.45 duren.

error: Inhoud is beveiligd