Notulen MR 24 januari 2022

Aanwezig: Daisy Wijers, Loes Vereijken, Tessa Holzenbosch, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland, Marieke Brouwer, Mark Butter, Sarah Marx, Arlette van der Veldt (gedeeltelijk) en Erna Heijnis (gedeeltelijk)
Afwezig: –

Voorzitter: Daisy Wijers
Notulist: Daphne Hoogeland

Deel 1: 19:00 – 19:45

1. Opening, vaststelling agenda

De vergadering wordt geopend. Er worden geen nieuwe punten aan de agenda toegevoegd en de agenda wordt vastgesteld.

2. Volgende vergadering

Mark Hoedeman zal worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.

3. Vacatures

Twee leerkrachten nemen per februari afscheid van de Zonnewijzer. De openstaande vacatures zijn gevuld.
Met het vertrek van Marieke Brouwer ontstond er ook een plek in de PMR.
Arnoud Verschuur zal de volgende vergadering welkom worden geheten als nieuw lid van de MR.

4. Ventilatie in de school (Corona)

De vraag wordt gesteld of de ventilatie voor de klassen op dit moment volstaat.
De ramen in de klassen staan open en tussen de lessen door worden ook de nooddeuren opengezet voor ventilatie. Zonnewijzer twee heeft een goed werkend ventilatiesysteem.

5. Uitnodiging HR

In deze vergadering was tijd gereserveerd voor een bijeenkomt met HR van Spaarnesant. Helaas is dit deel komen te vervallen.

Deel 2: 19:45 – 20:30

1. Terugkoppeling eerste deel aan Erna

Ventilatie
In het nieuwbouw gedeelte zal er een volledig nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd worden die zal voldoen aan alles eisen. Het ventilatiesysteem in het oude gedeelte zal een upgrade krijgen.

Communicatie binnen de MR
Er wordt tijd gereserveerd voor het uitspreken van wederzijdse verwachtingen binnen de MR.

2. Mededelingen directie

Vacatures zijn ingevuld.

3. Nieuwbouw

De tekeningen voor de nieuwbouw zijn bekeken. Zonnewijzer 2 zal aangehouden worden totdat de nieuwbouw volledig klaar is. Verwachtingen zijn dat het nieuwe gebouw 2023/2024 opgeleverd zal worden.
Er zijn vragen gesteld over beschikbaarheid van de ruimtes voor eventueel extern gebruik en de inrichting en formaat van het schoolplein (incl hoe “groen” dit gaat worden aangezien Zonnewijzer 2 een fijn en groen schoolplein heeft).
Het schoolplein is een openbaar plein en eigendom van de gemeente. De gemeente zal ook meedenken aan een invulling van dit plein.

4. Enquête tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden door middel van een presentatie aan de MR gepresenteerd.
Belangrijke punten die uit deze enquête naar voren zijn gekomen:

  • Er is aandacht voor de overblijf. Het doel is dat de overblijfkrachten ook de kanjertraining zullen volgen. Vanwege Covid is dit op dit moment nog niet gelukt.
  • Kinderen en leerkrachten voelen zich veilig op de school en zijn tevreden met de communicatie.
  • Een ruime meerderheid van de ouders is bereid zou een hogere (vrijwillige) bijdrage te betalen als dit wordt ingezet voor cultuuronderwijs
  • Het team en de ouders zien mogelijkheden om de ouderbetrokkenheid te vergroten en te verbeteren.

Hierop volgt er een brainstorm over manieren hoe we dit kunnen bewerkstelligen.

5. Rondvraag

Geen rondvraag

Actiepunten:

  • Mark Hoedeman zal uitgenodigd worden voor de volgende vergadering.
  • De MR ontvangt twee weken voor de vergadering het jaarplan.
  • De PMR zal een terugkoppeling geven aan het team op de studiedag van 18 februari.
  • Directie stuurt m.b.t. tevredenheidsonderzoek de vragenlijst inclusief becijfering na.
  • Daisy en Arlette maken een afspraak om de jaarplanningen naast elkaar te leggen om te kijken wat wanneer op de agenda komt en hoe we hier het beste op in kunnen spelen.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op Maandag 21 maart 2022.

error: Inhoud is beveiligd