Notulen MR 4 april 2022

Aanwezig: Daisy Wijers, Loes Vereijken, Tessa Holzenbosch, Lyanne van Gils, Daphne Hoogeland, Mark Butter, Sarah Marx en Erna Heijnis (Deel 1)
Afwezig: Arnoud Verschuur

Voorzitter: Daisy Wijers
Notulist: Daphne Hoogeland

Deel 1: 19:00 – 19:45 (Directie aanwezig)

Cultuur en ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2022- 2023 is er voldoende budgetgereserveerd om het cultuuronderwijs op dezelfde manier voor te zetten als de afgelopen jaren is gedaan. In de komende jaren zullen we minder subsidie ontvangen.
Er worden suggesties gedaan over het besteden van de ouderbijdrage. Een deel van de ouderbijdrage zou in de toekomst kunnen worden besteed aan de continuering van het cultuuronderwijs. Klassenbudget wordt geopperd. Budget zou binnen de klas besteed kunnen worden aan materialen en uitstapjes die het onderwijs ondersteunen. Onderwerp wordt meegenomen door de PMR om voor te leggen aan het team.

Gesproken wordt over een voorstel voor het verhogen van de ouderbijdrage. Uit het TVO blijkt dat een ruime meerderheid van de ouders* hier positief tegenover staat.
Dit schooljaar heeft echter slechts 40% van de ouders de ouderbijdrage betaald. Geconcludeerd wordt dat de volgende factoren mogelijk een rol spelen.

  • Moment van innen ouderbijdrage ( welke maand)
  • Communicatie; Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed
  • Corona

TSO

Nav het tevredenheidsonderzoek wordt de TSO besproken. Uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek blijkt dat zowel ouders als leerlingen hier zorg over hebben.
Directie maakt een afspraak met de overblijfcoördinator om deze punten door te spreken.
Belangrijk punt is dat er heldere afspraken zijn rondom de TSO. Duidelijkheid voor zowel de leerlingen als de medewerkers.
Ook wordt onderzocht op welke manier de kanjertraining kan gaan ingezet kan worden. In de komende vergadering komt er een terugkoppeling.

Mededelingen directie

Vakantierooster
Vakantierooster; concept van vakantierooster wordt deze week doorgestuurd. Vraag om hier akkoord op te geven.

Inzet NPO gelden
De aanstelling van Tess (onderwijsassistent) is met de NPO gelden met een wtf van 0,2 uitgebreid. Zij zal leerlingen met Nederlands als tweede taal ondersteunen. Er wordt gewerkt met weerwoordlessen. Deze lessen sluiten aan bij de actuele lessen van nieuwsbegrip.
De vraag wordt gesteld of de school ook kinderen uit Oekraïne opvangt. Op dit moment nog niet. De kinderen uit Oekraïne worden in de eerste instantie opgevangen bij de ITK (internationale taalklas)

Banenmarkt
Op woensdag 6 april vindt de banenmarkt plaats. Ook de Zonnewijzer zal hier aanwezig zijn.

Deel 2: 19:45 – 20:30

Presentatie door ICT coördinator Mark Hoedeman

Mark Hoedeman is deze vergadering uitgenodigd om een toelichting te geven op het jaarplan ICT.

Mark neemt ons mee in de leerlijn ICT. Voor ieder leerjaar is er uitgewerkt welke vaardigheden de kinderen leren en welke materialen hiervoor ingezet kunnen worden.
Hiernaast wordt er een toelichting gegeven op de 21-eeuwse vaardigheden en de opzet van de lessen mediawijsheid.

Ontwikkelingen:
Spaarnesant is bezig met het opzetten van een leenbibliotheek. Scholen kunnen onderling materialen uitwisselen. Zo kan er kennis/gebruik gemaakt worden met een breder aanbod. (Zonder dat dit aangeschaft moet worden.)

Deel 3: 20:30 – 21:00

Stand van zaken/update nieuwbouw

De voorlopige plattegrond van de nieuwbouw is aan de MR gemaild. Dit is een concept versie, welke steeds wordt aangepast. Afgesproken wordt dat er op de volgende vergadering 30 minuten wordt gereserveerd om vragen te beantwoorden en een update te geven over de laatste stand van zaken.

Korte bespreekpunten en mededelingen

  • Er mag via Teams MR groep aangemaakt worden waar bestanden op gedeeld kunnen worden.
  • De oudergeleding denkt na over de bezetting van de MR in schoojaar 2022-2023. Twee leden van de OR hebben hun termijn erop zitten en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Rondvraag

  • Er is vraag naar informatie wat betreft de cito resultaten en of we kunnen zien wat voor een effect de lockdown(s) hebben gehad op eventuele opgelopen achterstanden en wat hieraan gedaan wordt. Voorstel om de IB uit te nodigen voor de vergadering van 27 juni.
  • De vraag wordt gesteld of de starttijd van de vergaderingen verplaatst kan worden naar 19:15. Hier wordt mee ingestemd.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op Maandag 16 mei 2022.

error: Inhoud is beveiligd