Wijzertje 22 sept 2022

25/09/2022 :     Korfbaltoernooi groepen 5 en 6

03/10/2022 - 05/10/2022 :     Kamp groep 8

03/10/2022 :     Voorstelling Schouwburg groep 3

06/10/2022 :     Excursie Duin en Kruidberg groepen 5

07/10/2022 :     Thijsse’s Hof Bloemendaal

14/10/2022 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

15/10/2022 - 23/10/2022 :     Herfstvakantie

24/10/2022 :     MR Vergadering

24/10/2022 - 05/11/2022 :     Oudergesprekken

27/10/2022 :     Inloopochtend directie ZW2

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We kijken terug op een mooie informatiemarktavond die druk is bezocht. Er is veel informatie gedeeld en er zijn mooie onderwijsgesprekken gevoerd. Ook hebben we veel betrokkenheid terug gezien van ouders die graag willen helpen. Fijn!

We hebben mooie berichten van jullie teruggekregen over de avond. Dank jullie wel. De berichten zijn terug te zien in het beeld ‘Complimenten namens de ouders’. Daarnaast ook een aantal leuke foto’s toegevoegd.

Deze week hebben we ook een goede startvergadering gehad met de Medezeggenschapsraad. Samen met de specialisten van school hebben we het jaarplan gepresenteerd om een indruk te geven waar we ons dit jaar op gaan richten.

De groepen 6 zijn begonnen met de muzieklessen van Hart. Ze krijgen les over wereld drummen. In het volgende Wijzertje leest u hier meer over.

Afgelopen dinsdag hebben we teamvergadering gehad. We hebben ons onder begeleiding van Kirsty (leerkracht van groep 8 en meer-en hoogbegaafdheidspecialist) gericht op de executieve functies. We hebben geleerd, het was een inspirerende middag. Kirsty heeft in dit Wijzertje een stuk geschreven over dit onderwerp. Interessant om te lezen en een mooie samenvatting wat er tijdens onze teamvergadering aan bod is gekomen. 

We kijken terug op een goede week en sluiten deze met een voldaan gevoel af. We wensen jullie een fijn weekend.

Vriendelijke groet,
Namens het hele team,

Cindy Prins Baretta & Arlette Schenk- van der Veldt

Directie Obs de Zonnewijzer

Complimenten Ouders
Stukje Wijzertje Directie II
Stukje Wijzertje Directie
Stukje Wijzertje Directie IV
Stukje Wijzertje Directie III
Stukje Wijzertje V
previous arrow
next arrow

BHV cursus teamleden

Op de Zonnewijzer is er een BHV-team. Deze groep collega’s is getraind om wanneer dit nodig is eerste hulp te verlenen bij ongelukken, te reanimeren en de AED te gebruiken. Ook hebben zij geleerd brand te beperken of bestrijden en in noodsituaties te alarmeren en evacueren. Ieder jaar vindt er een herhalingscursus plaats waarin de belangrijkste onderdelen van de bedrijfshulpverlening (BHV) herhaald worden.
Inmiddels zijn alle BHV’ers van de Zonnewijzer ook dit jaar weer competent bevonden en hebben zij hun certificaat ontvangen.

Bhv 10
Bhv 9
Bhv 8
Bhv 6
Bhv 7
Bhv 5
Bhv 4
Bhv 2
Bhv 3
previous arrow
next arrow

Avondvierdaagse

Bericht namens het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken.

 

De petten van kanjertraining

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de petten van Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

De verschillende kleuren van de petten van kanjertraining
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten kosten gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor dat ten koste gaan van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar. De eerste mept van de weeromstuit van zich af, de tweede maakt er een grap van en de derde geef het op. Als het onderling vertrouwen wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat verschillende kinderen zich depressief ontwikkelen.

Daders en slachtoffers
De opvatting bestaat dat kinderen zijn in te delen in pesters en gepesten (of in daders en slachtoffers). Deze eenzijdige kijk op pesten maken de problemen groter en is niet de wijze van oplossen die de Kanjertraining voorstaat. Pesten is een complex probleem waarbij daders en slachtoffer lang niet altijd zo eenvoudig zijn te scheiden en soms een en dezelfde persoon is. Kanjertraining richt zich daarom niet alleen op de pester of op de gepeste, maar op de gehele groep. De aanpak moet zo zijn dat alle kinderen er baat bij hebben. Kern van de Kanjeraanpak is: Zet het onderling vertrouwen terug in de groep. Zoek met elkaar oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders worden bij de aanpak betrokken. De Kanjertraining heeft veel oefeningen, zowel preventief als curatief om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De petjes zijn hierbij een hulpmiddel en helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘de wereld van vertrouwen’ en ‘de wereld van wantrouwen’.

De Petten Van Kanjertraining 2
De Petten Van Kanjertraining 1
previous arrow
next arrow

 

Executieve functies: De autometafoor

Wist je dat het goed kunnen inzetten van verschillende executieve functies belangrijker lijkt voor het voorspellen van schoolsucces, dan IQ? Onderzoek van Bornett et al. (2008) toont aan dat een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen bij kinderen zorgt voor een verbetering van het sociale gedrag in de klas en voor betere resultaten bij taal en rekenen.
Executieve functies zijn belangrijke regelfuncties in ons brein. Ze sturen ons gedrag en ons leren aan. Ze zijn belangrijk voor het opnemen en verwerken van lesstof, het sociaal-emotioneel functioneren en omgaan met anderen en het vermogen onszelf te kunnen verbeteren.

Bij deze breinfuncties horen te leren vaardigheden die we kunnen oefenen met leerlingen op school maar ook thuis. Graag willen wij als school aandacht besteden aan de ontwikkeling van deze heel belangrijke vaardigheden.
Hiervoor gebruiken wij op school de autometafoor. De metafoor in de belevingswereld van kinderen zorgt voor een positieve gemeenschappelijke kindertaal waarmee we met leerlingen over deze belangrijke breinfuncties kunnen praten. Dit verwoorden en oefenen van vaardigheden die helpen om jezelf aan te sturen, zorgt voor een vergroot zelfinzicht bij kinderen. Wat kun je al goed, waar kun je nog beter in worden en wat helpt jou daarbij?

Er zijn 11 executieve functies:
– de APK, ben ik er klaar voor = organiseren
– kijk op de kaart, maak een plan = planning en prioritering
– let op de tijd = tijdmanagement
– zet het in je systeem = (werk)geheugen
– start je motor = taakinitiatie
– kijk in je spiegel = metacognitie
– draai aan je stuur = cognitieve flexibiliteit
– trap op tijd op de rem = responsinhibitie, impulscontrole
– let op je toerenteller = emotieregulatie
– hou je motor draaiend = volgehouden aandacht, concentratie
– hou vol tot het einde = doelgericht doorzettingsvermogen

Op YouTube kun je een filmpje terugvinden dat de autometafoor uitlegt:
https://www.youtube.com/watch?v=mCIEWVFQYb8&t=7s

Dit jaar wordt via het Wijzertje steeds een van deze executieve functies uitgebreider toegelicht, zodat u daar thuis (eventueel) ook aandacht aan kunt schenken.

Schrijven met scheerschuim

In groep 4 leren de leerlingen het schrijven van de hoofdletters. Maar dit hoeft echt niet altijd met pen en papier hoor! Groep 4b heeft dit geoefend met scheerschuim. Een beetje scheerschuim op de tafels, uitsmeren en schrijven maar! Gewoon met je vinger door het scheerschuim de hoofdletters oefenen. Het rook daarna heerlijk in de klas en de tafels waren ook gelijk lekker schoon.

4b Schrijven Met Scheerschuim 03
4b Schrijven Met Scheerschuim 02
4b Schrijven Met Scheerschuim 01
previous arrow
next arrow

Prinsjesdag / Miljoenennota’s

In groep 5A hebben we aandacht besteed aan Prinsjesdag. We hebben zelf nagedacht over waar wij ons geld aan uit zouden geven.
Hieronder een paar voorbeelden van de miljoenennota’s.

Miljoenennota Afb 3
Miljoenennota Afb 2
Miljoenennota Afb 1
previous arrow
next arrow

error: Inhoud is beveiligd