Notulen MR 21 november 2022

Aanwezig: Sarah Marx, Tessa Holzenbosch, Diane Kerbert, Leonie Janssen, Mariska Schoonebeek, Nicky Appel, Mark Butter, Arnoud Verschuur
Afwezig: Geen

Voorzitter: Sarah Marx
Notulist: Arnoud Verschuur

Deel 1: 19:30 – 19:45

Korte update over een enkele openstaande punten

 • De afspraak om met Arlette samen naar de begroting te kijken is ingepland voor donderdag 15 december.
 • Opvolging t.b.v. de cursus OR/MR. De bestaande varianten zijn achterban, financiën en schoolplan. Er is behoefte vanuit de MR voor dergelijke cursussen, maar dan wellicht een cursus op maat. Tessa en Mark zullen verder onderzoek doen naar de mogelijkheden.
 • De email van de GMR blijkt alleen toegankelijk voor medewerkers van Spaarnesant; niet voor deelnemende ouders in de MR. Vooralsnog is de handelswijze dat de PMR alle berichten doorstuurt naar de OMR. Diane zal in contact treden om uit te vragen of toegang voor de OMR tot de mogelijkheden behoort.

Deel 2: 19:45 – 20:30

Terugkoppeling van de directie (Arlette van der Veldt & Cindy Prins-Baretta)

 • Verzuim: er hebben gesprekken plaatsgevonden met medewerkers met een hoger verzuimpercentage. Dit komt neer op 3 of meer ziekmeldingen gedurende 8 maanden of minder inclusief vakanties. In deze gesprekken is met een liefdevolle blik gekeken met de betreffende collega en besproken in hoe de organisatie helpend kan zijn en wat de collega zelf hierin kan betekenen. Op dit moment is het verzuim zichtbaar lager.
 • Formatie: per februari is er ruimte verkregen voor 1 extra FTE. Dit zal ingevuld worden en zorgen voor 1 extra ambulante medewerker per dag.
 • CO2-meters: de aanvraag is inmiddels gedaan voor locatie 1 door directie. (Locatie 2 heeft een intern ventilatiesysteem)
 • Verkeersouders: momenteel is, op één maandagochtend per twee weken na, het team volledig. Wel blijkt dat veel van de huidige verkeersouders de jongste kinderen in groep 4 hebben zitten waardoor er waarschijnlijk voor het schooljaar 2023-2024 een tekort zal ontstaan. Nieuwe aanwas is nodig. Een oproep heeft in het Wijzertje van 18 november 2022 gestaan. De OMR neemt het op zich om dit samen met school, gedurende het huidige schooljaar, onder de aandacht te brengen om zo de aanwas te bewerkstelligen.
 • Inzet cultuurgeld: er is per groep, per kind €5,- beschikbaar. De groepen 5 zijn al een ochtend onder begeleiding van boswachters in het bos geweest. De groepen 1 en 2 zullen dit schooljaar hiervan naar boerderij Zorgvrij gaan en de groepen 4 naar een theatervoorstelling. Wenselijk is deze uitjes te delen met de ouders via alle media met benoeming van de herkomst van de gelden: deze komen vanuit de verhoogde ouderbijdrage.
 • Update AC: er is t.b.v. het sinterklaasfeest een overboeking van de Vereniging Activiteiten Commissie naar de Activiteiten Commissie bankrekening van school geweest door de penningmeester van de AC. Vooralsnog kunnen relevante facturen naar de penningmeester gestuurd blijven worden. Koen van Dieren (penningsmeester) is contactpersoon voor school.
  Eline fungeert momenteel als aanspreekpunt voor de AC over het samenbrengen van bereidwillige ouders. In week 48 zal er een ontmoeting zijn met nieuwe deelnemers. Arlette, Cindy en Leonie zullen hierbij aansluiten. Tijdens de bijeenkomst zal vooral de vrijblijvendheid van deelname bekrachtigd worden. Suggestie vanuit de OMR: aanmaak van een appgroep voor alle klassenouders om zo makkelijker de betreffende ouders te benaderen. Aan de voorkant zal er bij aanmelding van klassenouder toestemming gevraagd dienen te worden vanuit school voor deelname in een klassenouderapp van school.
 • NUG (Nieuws uit de groepen): dit communicatiemiddel zit op de wip: uit de feedback van ouders en stafleden wordt dit summier gelezen en is er sprake van dubbele informatie en dubbel werk voor de leerkrachten. Het doel is om alle communicatie vanuit de klassen te laten verlopen via de parent.com app. Deze app heeft nog wat kuren en lijkt nog niet helemaal duidelijk in gebruik te zijn. Mogelijk zou een tevredenheidsonderzoek op dit gebied onder leerkrachten en ouders meer inzicht geven op dit gebied. Arlette en Arnoud zullen een potentiële vragenlijst aanmaken en deze uitzetten in het nieuwe kalenderjaar.
 • Kinderraad: deze is inmiddels gestart en de tweede vergadering is in aantocht. De raad wordt door de verkozen kinderen erg serieus genomen en het is van belang dat de besproken onderwerpen gedeeld worden binnen de school. Bij de eerstvolgende vergadering zal een MR-lid aansluiten (Leonie indien mogelijk).
 • Notulen MR: de voorlopige en definitieve notulen ook naar de directie sturen; dit schooljaar is dat niet gebeurd. De definitieve versie zal worden verstuurd naar Desiree met Arlette in CC voor de plaatsing op de website.

Deel 3: 20:30 – 21:00

 • Ouderparticipatie (expertise): de wens bestaat al langer om meer ouders in de klas te krijgen om te kunnen vertellen over hun ‘expertise’. Er is al, enige tijd geleden, een digitaal formulier aangemaakt en ontworpen. Mark en Leonie zullen dit formulier samen doornemen en evalueren. Middels dit formulier zouden aanmeldingen via de administratie binnenkomen. Mark en Leonie zullen ook voor de begeleidende tekst zorgen.
 • Ouderbijdrage: het is wenselijk de ouders (via het Wijzertje) te informeren waar de extra gelden verkregen via de verhoging aan besteed zijn en worden. Toelichting van de verdeling van de €10,- in half muzieklab, half cultuurgeld kind. Onderwerp zal tijdens de vergadering van Arlette, Tessa en Diane besproken worden.
 • Werkdruk: de OMT biedt de hulp aan om, waar mogelijk, te helpen met de werkdruk van de stafleden op de Zonnewijzer.
error: Inhoud is beveiligd