Notulen MR 20 februari 2023

Aanwezig: Sarah Marx, Tessa Holzenbosch, Diane Kerbert, Leonie Janssen, Mariska Schoonebeek, Nicky Appel, Mark Butter
Afwezig: Arnoud Verschuur

Voorzitter: Sarah Marx
Notulist: Nicky Appel

Deel 1: 19:30 – 19:45

Korte update over een enkele openstaande punten

Opvolging t.b.v. de cursus OR/MR. Tessa en Mark hebben contact gehad met VOO. Advies is om de training MR en achterban MR en schoolplan los van elkaar te doen. OMR zal de training ‘achterban’ volgen. Diane zoekt contact met leden van de MR van andere scholen binnen Spaarnesant om te inventariseren of daar ook behoefte is aan een training. Zo kunnen we kosten met elkaar delen. Het streven is om december 2023 het nieuwe schoolpan aan te leveren. Voor de training “schoolplan” is het advies dat iedereen van MR aanwezig is. We vragen OpStoom aan te sluiten i.v.m. de vorming van het IKC. Als mogelijke datum voor de training “MR en Schoolplan” prikken wij 3 april. De MR vergadering van 17 april halen wij uit de agenda.

Deel 2: 19:45 – 20:30

Terugkoppeling van de directie (Arlette van der Veldt & Cindy Prins-Baretta)

 • Website school: De schoolwebsite wordt overgenomen door Studio Alloy. Een samenwerkingspartner van Stichting Spaarnesant met als doel uniformiteit binnen de stichting te creëren. 
 • Resultaat studiedag: Het team gaat op de teamvergadering verder aan de slag met de uitkomsten van de studiedag. Doel is om de kernwaarden terug te brengen tot de 2 belangrijkste voor de Zonnewijzer.
  Vanuit de OMR komt het volgende naar voren:
  Kernwaarden: veiligheid, verbinding, kwaliteit, ontwikkeling en plezier
  Sterktes: basis op orde, diversiteit, oplossingsgericht, digitalisering, voordelen van een grote school, uitdagende leeromgeving, differentiatie aanbieden
  Uitdagingen: ict, personeel (de huidige arbeidsmarkt) 
 • Schoolmonitor: helpt met het maken van het jaarplan. Dit wordt nu uitgeprobeerd en over 2 maanden zullen we de keuze maken of wij hier verder mee willen werken. 
 • Kanjer training BSO/TSO: er is een Kanjertraining geweest voor de medewerkers van de BSO en TSO. Deze is positief ontvangen. Er komt een tweede training voor de mensen die toen niet aanwezig waren. 
 • Kinderraad: n.a.v. de veiligheid op school is de kanjertraining gegeven aan de medewerkers van BSO/TSO. Vanuit de kinderraad kwam de vraag hoe de MR vindt de dat de overblijf gaat. Wij zien grote verbeteringen, bijvoorbeeld door de training die is gegeven. Leonie koppelt dit terug tijdens een volgende vergadering van de kinderraad. 
 • Grote rekendag: Er is budget nodig voor pakjes drinken tijdens de grote rekendag op 29 maart. De MR keurt dit goed.
 • Budget NPO gelden: De PMR zal het team tijdens de bouwvergadering het team infomeren over de openstaande NPO gelden. De PMR zal tijdens deze vergadering het team vragen mee te denken waaraan het budget zou kunnen worden besteed.

Deel 3: 20:30 – 21:00

 • Format rapporten: Vanuit het team wordt de mening gevraagd aan de OMR met betrekking tot het huidige format van de rapporten. OMR geeft aan dat de maatschappij erg prestatiegericht is en kinderen hierop voorbereid moeten worden. De ontwikkeling van het
  kind moet zichtbaar zijn op een rapport. Kinderen moeten beloond worden op inzet i.p.v. op resultaat. Het rapport kan meer kindvriendelijk d.m.v. een werkje/ tekening en het gebruik maken van andere termen.
  Kinderen deel laten nemen aan kennismakingsgesprek is waardevol. Ook in het eindgesprek is het fijn dat zij hun eigen ontwikkeling kunnen zien en hierover mee kunnen praten. Het eerste rapportgesprek is hier een minder geschikt moment voor. Ouders geven aan het lastig te vinden om sommige dingen op een veilige manier bespreekbaar te maken waar het kind naast zit. Het helpt om kinderen van tevoren te laten nadenken over het gesprek. PMR neemt dit mee in de bouwvergadering. Een volgende stap zou kunnen zijn om met de MR een ouderenquête uit te zetten over de wensen en ideeën m.b.t. het rapport.
 • MR regelement Spaarnesant: zal via mail worden verstuurd door Sarah 

Actielijst

 • MR schrijft een stukje voor de nieuwe website.
 • Bekijken van de financiering van dit schooljaar en de begroting voor volgend jaar.

Rondvraag

Diane: De contactpersoon tussen de GMR en de MR van de Zonnewijzer is Susan ten Dolle. Er staat een “GMR meet MR” moment in de planning.  Susan is een oud-collega van de Zonnewijzer.

Leonie: Hoe staat het met ouderexpertise? Dit punt wordt doorgeschoven tot er een nieuw format is.

Mark: Draagvlak voor de Koningsspelen is groot. Veel ouders hebben zich al voor hulp opgegeven.

Leonie: Heeft met de AC gesproken. Arlette verzamelt gegevens van de klassenouders en koppelt dit terug aan Eline en Diane. De actie voor het aanmaken en beheer van de appgroep ligt bij de AC en MR. Hierin wordt om hulp gevraagd bij activiteiten die op de planning staan.

Vergadering gesloten om 21.45 uur

error: Inhoud is beveiligd