Aanvraag vakantie en verlof

Op vakantie gedurende een schoolperiode is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken aaneengesloten gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er in deze gevallen vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen eenmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie.

NB: een werkgeversverklaring is geen voldoende reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan:

  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 4e graad;
  • overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten.

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het winnen van een prijs;
  • vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
  • eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen: procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de administratie van de school een aanvraagformulier halen of hier downloaden van de site:

Aanvraag Extra Vakantie En Verlof NieuwDit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. U krijgt altijd schriftelijk antwoord van de directeur via de mail.

Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:
naam en adres van de belanghebbende; datum; omschrijving van het genomen besluit; argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit; uw handtekening.

Meldingsplicht ongeoorloofd of onbekend verzuim?

Wanneer kinderen afwezig zijn zonder bekende reden of zonder toestemming voor extra verlof, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar kan u in dat geval oproepen en ertoe besluiten proces verbaal op te maken. U riskeert in deze gevallen een boete.

error: Inhoud is beveiligd