Wijzertje 12 oktober 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

 di 16 okt Inloopochtend, groep 1 t/m 4
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 okt Studiedag
di 13 nov Inloopochtend directie, ZW 2
ma 19 nov Inpakavond
wo 28 nov Inloopochtend, groep 1 t/m 4
wo 5 dec Sinterklaasfeest
do 6 dec Studiedag
wo 12 dec Inloopochtend directie, ZW 1
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Tevredenheidsenquête

We zijn blij te zien dat sommige ouders de tevredenheidsenquête al hebben ingevuld. Om een goed beeld te krijgen, hebben we echter nog meer respons nodig. Als u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, willen we u vragen dit alsnog te doen? Bij voorbaat dank.

Gezonde voedingfruit

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn over hetgeen de kinderen mee mogen nemen voor het tussendoortje. Wij vermelden hieronder nog even de tekst zoals hij in de schoolgids staat. Ook in ons jaarboekje wordt u gevraagd medewerking te verlenen aan een ‘verantwoord’ tussendoortje (geen frisdrank, limonade, koek of snoep).

Gezonde voeding
Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch. Daarvoor is de medewerking van ouders wenselijk. We sporen kinderen aan om een stukje fruit mee te brengen. Ouders geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje en een lunch aan hun kinderen mee. Wij vragen u hier ook rekening mee te houden bij traktaties. Onze dank hiervoor. 

DigiDUIF wordt Social Schools 3.0

Op  maandag 22 oktober verandert digiDUIF  in Social Schools 3.0. Deze nieuwe app bevat de volgende nieuwe mogelijkheden:

 • Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje
 • Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school
 • Groepspagina’s in de app – alle informatie van de klas van uw kind op één plek

Zodra wij de nieuwe app gaan gebruiken, ontvangt u een melding in de oude app en/of op de computer met een link naar de nieuwe (web)app. Tot die tijd gebruikt u gewoon nog de digiDUIF app. Inloggen in de nieuwe app kan met uw bestaande account.

social-schools-3-0


Nationale Archeologiedagen

De maand oktober is ook de maand van de geschiedenis. Het thema is: de opstand. Monique (leerkracht van groep 5B) heeft in de groepen 4, 5 en 6 het verhaal de Spaanse helm verteld. Gemist? In het Archeologisch Museum is dit weekend van alles te doen (gratis), waaronder het luisteren naar dit verhaal, over het beleg van Haarlem in 1572/1573. De leerlingen hebben Monique op goede ideeën gebracht. Wie weet tot zondag!

archeologiedagen-2018


Pak een boek!

Deze week stapte groep 5D door het zonnetje naar Zonnewijzer 1. Daar stond een uitgebreide tentoonstelling klaar met alle aangeschafte boeken. ‘Mogen we ook boeken van groep 8 lezen?’ of ‘Mogen we boeken van de kleuters lezen?’. Alles kon op dat moment. We hebben ook nog de slogan ‘Vriendschap is… teamwork’ bedacht. Vol nieuwe boekentips kwamen de leerlingen terug op Zonnewijzer 2.

groep-5b-kinderboekententoonstelling


Geld voor Sulawesiinzameling-sulawesi

Een paar kinderen uit groep 8A en 8B hebben geld opgehaald voor het eiland Sulawesi, dat getroffen is door een aardbeving en een tsunami. We hebben ongeveer 370 euro opgehaald. In twee dagen. Het was heel leuk om te doen. Veel mensen vonden het een heel goed idee en waren enthousiast. We hebben de actie gestart omdat we op het Jeugdjournaal beelden zagen en dat was heel zielig. We hebben er ook veel met nieuwsbegrip over gehoord. Als er nog iets ergs op de wereld gebeurt, willen wij graag weer een actie starten.

Groetjes van alle inzamelaars,
Lot, Jenna, Nynke, Noor, Jasmin, Angel, Rachel, Minte, Janna, Thijs, Tristan, Xavi en Thijs


De Dag van de Chemie

Door: Jasmin en Rachel uit 8B
De groepen 8 gingen op woensdag 3 oktober naar het NEMO Science Museum in Amsterdam. We begonnen de Dag van de Chemie met een lekker ontbijt. We aten wat en er werd van alles uitgelegd. We deden leuke proefjes, bijvoorbeeld: de dansende rozijnen. Daarna gingen we naar NEMO. Daar kregen we een korte uitleg en mochten we in groepjes door het museum. Daar hebben we ook proefjes gedaan, bijvoorbeeld in het lab waarbij we een witte jas aan moesten met veiligheidsbril. De kinderen waren erg enthousiast en vonden het leuk. We hebben veel geleerd van deze dag.


Jaarverslag MR De Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

Zonnewijzer Logo2018

 

Jaarverslag MR de Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

Lerarengeleding: Bea van de Pol, Peggy Drenth, Mariska Schoonebeek, Daphne Vaatstra (secretaris)

Oudergeleding: Lili Schutte (vice-voorzitter), Gladys Salvadori, Marion van de Schoor, Joris Essing (voorzitter)
De MR heeft gedurende het schooljaar 2017 – 2018 acht maal vergaderd met de directie van de Zonnewijzer. Evenals het jaar ervoor is een deel van de vergadering zonder directeur om zodoende vanuit beide geledingen de punten die met de directie moeten worden besproken gezamenlijk voor te bereiden.
Dit verslag geeft op hoofdlijnen aan welke zaken afgelopen schooljaar door de MR zijn besproken en ondernomen..

Bezetting MR

Nieuwe MR-leden hebben een cursus gevolgd om duidelijk te krijgen wat de diverse rechten en plichten van de MR zijn. Tevens heeft de oudergeleding van de MR deelgenomen aan het seminar ‘Ouders in de Medezeggenschapsraad’.
Aan het einde van het schooljaar hebben twee leraren (Bea en Peggy) en een ouder (Gladys) aangegeven de MR te willen verlaten. Er zijn twee nieuwe leraren bereid gevonden zitting te nemen in de MR: Susan ten Dolle en Lyanne van Gils. Na een oproep in het Wijzertje voor een positie in de oudergeleding is er 1 reactie ontvangen waardoor geen verkiezingen nodig waren. Kees-Jaap Hin, vader van Rients en Kjell, is volgend jaar de nieuwe ouder in de MR.

Speerpunten MR

De resultaten van de eerder gehouden ouderenquête, de interne audit (door collega directeuren van Spaarnesant) en het inspectierapport van het ministerie zijn gebruikt om tijdens het schooljaar 2016-2017 speerpunten voor de MR te definiëren. De toen gekozen punten cultuurbeleid, onderwijs op maat en professionalisering en communicatie zijn ook dit jaar de speerpunten van de MR gebleven.

Externe Sprekers

Hoewel niet standaard zijn er dit schooljaar 3 externe sprekers uitgenodigd. De ICT coördinator heeft het ICT beleid toegelicht. Verder heeft de IB’er een uitgebreide toelichting gegeven op de uitstroomresultaten van de school en het interpreteren van de CITO-resultaten. Ten slotte heeft de activiteitencommissie uitleg gegeven wat zijn doen en is er gesproken over samenwerking.
Gezien de vele positieve reacties is er afgesproken volgend jaar meer externe sprekers uit te nodigen om specifieke onderwerpen toe te lichten (GMR, hoogbegaafdheid, HVO, enz).

Formatie en begroting

Vaste onderwerpen op de agenda van de MR zijn de procedure rond de formatie, de vaststelling van de formatie en de jaarrekening en begroting. Rond de formatie zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan dat er weinig tot geen ruimte in zit en daar een directe relatie ligt naar de hoge werkdruk.
Met betrekking tot de begroting is de vraag gesteld wat er bovenschools wordt besloten, waar de school zelf invloed op heeft en wat de rol van de MR met betrekking tot de begroting is. Tijdens een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd door Spaarnesant is antwoord gegeven op deze vragen. De MR heeft adviesbevoegdheid en dus geen instemmingsrecht, hoewel dit in de toekomst wellicht gaat veranderen. De posten die door school zelf mogen worden ingevuld zijn diverse keren met de directie besproken en aangezien alle zaken uit het beleidsplan die middelen vereisen goedgekeurd zijn en er voldoende eigen reserves zijn is er een positief begrotingsadvies gegeven.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie rondom Zonnewijzer 2 is gevaarlijk, met name in de ochtend. Samen met de Bavinckschool is er een brief opgesteld en verstuurd naar de gemeente om aandacht te vragen voor deze situatie. Helaas is er, ook na herinneringsmails, geen inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. Desondanks is er met de Bavinckschool afgesproken om het onder de aandacht van de gemeente te blijven brengen, waarbij moet worden opgemerkt dat de komst van nieuwbouw van Opstoom op het achterplein van Zonnewijzer 2 de situatie zal veranderen. In de nieuwbouwplannen wordt verkeersveiligheid meegenomen.
Via het Wijzertje is een oproep gedaan aan ouders om zelf ook actief bij te dragen aan een veilige situatie door bijvoorbeeld auto’s niet net voor school te parkeren.

Website

In het algemeen kan worden gesteld dat de algemene website van de Zonnewijzer de afgelopen tijd is geprofessionaliseerd, maar dat het nodig is deze te blijven ontwikkelen om aan te sluiten bij de kwaliteit die de school uit wil dragen. De website van de MR, als onderdeel van de algemene website, is professioneler gemaakt door het huishoudelijk MR reglement en het MR jaarplan op de site te plaatsen. Tevens is er gepoogd sneller na de vergadering de notulen op de website te plaatsen. Tevens is er in het Wijzertje 2 keer een stukje geschreven om ouders te wijzen op het MR-gedeelte van de website en worden de data van de MR-vergaderingen opgenomen.

Overblijf

Diverse vergaderingen is er gesproken over de overblijf. Aandachtspunten hierbij zijn geweest dat kinderen te weinig tijd hebben om hun lunch te eten omdat lessen te lang doorgaan. Via de teambrief is hier aan de leraren aandacht voor gevraagd. Tevens is er door de school contact gezocht met Sportfever om 2 dagen per week activiteiten op Zonnewijzer 2 te organiseren. Na een proefperiode en evaluatie is besloten hier niet mee door te gaan. Ook omgangsvormen tijdens de overblijf tussen TSO medewerkers en kinderen is besproken met de directie en met betrokkenen geëvalueerd.

Diversen

Naast de onderwerpen die bovenstaand zijn beschreven heeft de MR zich nog bezig gehouden met een aantal kleinere onderwerpen.
Er is door de leraren diverse keren terugkoppeling gegeven over de stakingsdagen die er zijn geweest tijdens het schooljaar. Er is gesproken over hygiëne op school, buitenspelen bij storm, voetballen op het schoolplein, zichtbaarheid van kernwaardes binnen school, vakanties en studiedagen tijdens het volgende schooljaar. De schoolgids is goedgekeurd. Het MR-reglement is kritisch tegen het licht gehouden, aangepast en goedgekeurd. Directie en leraren hebben regelmatig terugkoppeling gegevens over de invulling van de studiedagen waarin gewerkt is aan onder andere de gezamenlijke visie, de kernwaarden en ICT-beleid. Tevens is er gesproken over het effect van de cursus ‘de kunst van het lesgeven’.

 

Wijzertje 5 oktober 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


wo 10 okt Inloopochtend directie, ZW 1
 di 16 okt Inloopochtend, groep 1 t/m 4
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 okt Studiedag
di 13 nov Inloopochtend directie, ZW 2
ma 19 nov Inpakavond
wo 28 nov Inloopochtend, groep 1 t/m 4
wo 5 dec Sinterklaasfeest
do 6 dec Studiedag
wo 12 dec Inloopochtend directie, ZW 1
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Tevredenheidsenquête

Afgelopen maandag hebben we u de link gestuurd om de vragen van de tevredenheidsenquête in te vullen. Als u dit nog niet gedaan heeft vragen wij u om dit alsnog te doen. Bij voorbaat onze dank daarvoor!

De Kinderboekenweek

Woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Er is een heel programma rond deze week. Op zowel Zonnewijzer 1 als Zonnewijzer 2 is er een tentoonstelling ingericht. Er zijn weer veel nieuwe mooie boeken aangeschaft. We hopen dat de leerlingen daar veel leesplezier aan gaan beleven. Kinderboekenweek 2018

Dag van de Chemie

Afgelopen woensdag zijn de groepen 8 in het kader van de Dag van de Chemie met de bus naar Nemo in Amsterdam geweest. Dag van de Chemaie programma

Kalender online

Sinds vorige week is de jaarkalender te vinden op de website. Deze is ingevuld tot en met mei. Juni en juli volgen snel.Kleding gevraagd

Stapel jeansHet kan de beste overkomen. Je bent lekker aan het spelen of hard aan het werk en je vergeet even te gaan plassen. Of je krijgt die lastige knoop net niet snel genoeg open. Voor dergelijke ‘ongelukjes’ zijn we dringend op zoek naar reservekleding en -ondergoed. Dus mocht u nog wat over hebben, dan kunt u dit inleveren bij de administratie. Ook verzoeken we iedereen vriendelijk om de kleding die uw kind krijgt bij een ‘ongelukje’ ook weer te retourneren. Hartelijk dank!


Kom erbij!

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema van dit jaar luidt ‘Kom erbij’ en gaat over vriendschap.


Op Zonnewijzer 1 hebben we een grote tentoonstelling gemaakt van alle nieuwe boeken die we hiervoor mogen aanschaffen. De kinderen brengen met hun groep een bezoek aan de tentoonstelling. Ze kunnen heerlijk op de grote, groene bank of op het kleed zitten om lekker in de boeken te bladeren. Hopelijk zitten er boeken tussen die ze graag willen lezen.  Op Zonnewijzer 2 hebben we een kleine tentoonstelling gemaakt, zodat de kinderen ook daar in de sfeer van de Kinderboekenweek komen. Bij de meeste groepen staat het thema ook centraal en mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen of leest de juf/meester voor uit haar/zijn lievelingsboek. Al met al zitten we lekker met onze neus in de boeken.


Thijsse’s hof

Door Lize en Lieke uit 6C

Wij zijn maandagochtend naar Thijsse’s hof geweest. Een aantal moeders brachten ons daarheen. We mochten een rondje maken en in dat rondje mocht je 20 opdrachten maken in een boekje. Het was interessant, want je kwam alles te weten over de natuur. Zoals: je kon voelen hoe warm een komposthoop was/wordt, het verschil van bladeren, wat het verschil was tussen een den en een beuk ennet als Thijsse kijken naar de herfstkleuren van de bomen. Je kon zelfs door het blotevoetenpad. Maar dat deden we niet, want het was zo smerig van al die regen.

img_3372-thijsses-hof


Pittige Plus Torens

Met ingang van dit schooljaar gaan we bij de groepen 3 t/m 8 werken met een lesmethode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: de Pittige Plus Torens! In het kort biedt deze methode een totaalpakket van structurele verrijking: een uitdagende en creatieve leeromgeving voor deze groep leerlingen.

Hete pepers

De methode bestaat uit pittige peper-projecten: rode, groene en gele. Rode pepers: complexe opdrachten met een zeer open karakter, zoals ‘los het fileprobleem op’. Groene pepers: complexe opdrachten met een iets meer gesloten karakter. Bij deze opdrachten weet je de uitkomst al, zoals ‘maak een vier talen kwartet’. Gele pepers: dit zijn hulpmapjes en toolboxen waarmee de leerlingen hun projecten kunnen uitwerken, vormgeven en presenteren, zoals  ‘een digitale camera’. Er wordt gestart met het opstellen van leerdoelen en het maken van afspraken. De leerlingen evalueren geregeld en ze zullen het eindresultaat ook presenteren aan de groep.


De leerlingen worden begeleid buiten de groep door juf Cindy bij de groepen 3-4 en door meester Jeroen bij de groepen 5-8. Op een vast moment per week gaan ze met een groepje werken aan het project. Ze kunnen dit in de eigen klas ook verder uitwerken op de andere schooldagen.  We zijn nu goed aan het kijken welke leerlingen kunnen gaan werken met de pittige plustorens. Zodra deze selectie rond is, zullen we desbetreffende leerlingen inlichten, zodat ze na de herfstvakantie kunnen starten. Het kan zijn dat uw kind vorig jaar buiten de groep extra plusaanbod heeft gekregen bij meester Jeroen of juf Cindy en dat het nu voldoende aanbod in de groep krijgt.  De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, starten na de herfstvakantie. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. Groep 3 start na de eerste CITO periode, omdat daar nu vooral het accent op het leesonderwijs ligt.

Pittige kleuters

Kinderen die in groep 2 een grote ontwikkelingsvoorsprong laten zien, zullen onder leiding van juf Karen extra aanbod buiten de groep krijgen. We gaan in groepjes rouleren, zodat meerdere kinderen aan bod komen. Het doel van het extra aanbod is, dat we de kinderen willen helpen in de klas ook zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wil het niet betekenen dat uw kind ook automatisch vanaf groep 3 de pittige peperopdrachten gaat krijgen. We gaan dan opnieuw kijken of er nog steeds een ruime voorsprong is en of aanbod buiten de groep wenselijk is. Elke maand zal er een stukje geplaatst worden door een van de begeleiders: meester Jeroen, juf Cindy of juf Karen. Zodat u een kijkje kunt nemen in de keuken van.


Robotje

Afgelopen dinsdag bezochten de groepen 5 en 6  de voorstelling Robotje. De robot werd gespeeld door een ware actrice. Er waren behoorlijk wat special effects. Glitter, rook en muziek (eindigend met Space Oddity van Bowie). Het stuk sloot met heel wat kleine robots in allerlei vormen en maten. Het spaceship (soort pinda, zie foto) vertrok met de astronaut en het robotje. Heel wat kinderen waren benieuwd hoe alles werkten. Bedankt alle ouders, opa’s en oma’s voor het vervoeren naar en van de Toneelschuur. Door jullie hulp hebben wij deze ruimtereis kunnen maken:) Robotje

MR vergadering 10 september 2018

Notulen MR vergadering 10 september 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Lili Schutte, Kees-Jaap Hin, Daphne Hoogeland, Marion van der Schoor, Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle en Lyanne van Gils

1. Opening, Voorstelronde:
Een korte voorstelronde waarin iedereen iets over zichzelf heeft verteld. Kees-Jaap is als nieuw MR-lid in de oudergeleding toegetreden. Susan ten Dolle en Lyanne van Gils zijn de nieuwe MR-leden vanuit het team.

Dit schooljaar zullen de MR vergaderingen op Zonnewijzer 2 plaatsvinden van 19:30 uur tot 21:30 uur.

2. Vaststellen agenda:
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

3. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
De notulen van 9 juli 2018 zijn goedgekeurd en worden op de website gezet.

 

Actie Wie Wanneer
Nieuwe MR-leden naar de cursus. (en leden die de cursus niet hebben gevolgd Degenen die de cursus niet hebben gevolgd 19 november ??
Lyanne afwezig i.v.m. inpakavond.Erna heeft bij de Spaarnesant Academy naar mogelijkheden geïnformeerd. Dit wordt onderzocht.
Mariëlle Callenbach uitnodigen Om HVO toe te lichten Susan Voor 8 oktober
Kirsty uitnodigen om hoogbegaafdheid toe te lichten Marion Dit schooljaar
Monique Veelenturf uitnodigen om het cultuurbeleid toe te lichten Dit schooljaar
Kinderraad wordt opnieuw verkozen. De volgende vergadering afwachten, daarna ondernemen Marion en Lili actie. Marion, Lili 12 november
De kalender op de website is niet up-to-date. Erna neemt contact op met Gerben Directie z.s.m.
Notulen van 9 juli op de website zetten Daphne
Jaarplan / veiligheidsplan op de agenda zetten Joris 2x per jaar
Bijlage 14 van het veiligheidsplan bekijken Erna z.s.m.

4. Jaarplan:
Lili vraagt zich af hoe de muzieklessen van de verschillende organisaties gecoördineerd worden, zodat de lessen op elkaar afgestemd kunnen worden. De leerlijnen en leerdoelen komen dan samen. Dit wordt in deel 2 met Erna besproken.

PDCA-cyclus ; Er staat in het jaarplan dat het wordt gewaarborgd, maar hoe wordt dit zichtbaar in de praktijk? Er moeten duidelijke afspraken en een visie komen op functionering etc. Dit wordt in deel 2 met Erna besproken.
Joris benoemt dat het jaarplan nog twee keer op de agenda van de MR komt te staan, zodat er geëvalueerd wordt.

5. Veiligheidsplan:
De vraag of er genoeg BHV-ers op beide locaties aanwezig zijn wordt met JA beantwoord.

Worden de protocollen gevolgd door de leerkrachten? Dit wordt ook in deel 2 besproken.

Omtrent de verantwoordelijkheden mag er geen twijfel ontstaan over wie welke verantwoordelijkheden draagt bij vervoer van leerlingen onder schooltijd per auto door ouders of verzorgers. De bestuurder van de auto is verantwoordelijk voor de kinderen die hij/ zij vervoert en niet de school. Een inzittendenverzekering is daarom verplicht.  In de schoolgids is meer over verzekeringen terug te vinden onder het kopje  ‘verzekeringen’.

6. Begroting:
De begroting is bekeken.

7. Mededelingen directie

 • Door het plotselinge vertrek van Liza was er voor de vakantie een gat in de formatie, maar dit is voor de start van het schooljaar opgelost. Sandra Haasbeek staat 4 dagen voor groep 4 en Sophie Oldenburg staat op vrijdag voor de groep. Door deze oplossing kon in september direct prettig gestart worden.
 • De studiedag is door de leerkrachten en directie als zinvol en zeer prettig ervaren. Het was een goede start om de nieuwe collega’s kennis te laten maken en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • De school start dit schooljaar met de nieuwe rekenmethode ‘getal & ruimte’. De leerkrachten hebben een presentatie over de nieuwe methode gehad. Op het VO wordt deze methode ook gebruikt en zorgt voor een doorgaande lijn. De toetsen zullen digitaal afgenomen worden. Dit scheelt tijd voor het invoeren van de resultaten.
 • Op zowel Zonnewijzer 1 en Zonnewijzer 2 zijn 30 nieuwe iPads aangeschaft.
 • Dit schooljaar vindt er een audit door collega directeuren plaats De leerkrachten en directie gaan in teamvergaderingen een aantal doelen beoordelen en dit wordt tijdens de audit door mededirecteuren ook gedaan. De mededirecteuren geven een presentatie. De punten die daarin naar voren komen worden in het actieplan van de Zonnewijzer opgenomen.
 • Jessica blijf tot de herfstvakantie om Marjan te ondersteunen. Marjan doet de opleiding voor IB. De directie heeft bovenschools aangegeven dat er gezocht wordt om Marjan nog een dag extra in te zetten.
 • Na een korte discussie wordt er besloten het wijzertje wekelijks te houden en nieuws uit de groep 1 keer in de 14 dagen.
 • Dit schooljaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders, leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5. Vanuit de resultaten worden er actiepunten opgesteld.
 • Het schoolplan wordt dit jaar opnieuw geschreven, omdat het een 4-jarig plan is. (2019-2023)
 • Het jaarboekje is bijna klaar en wordt op de site gezet.
 • De schoolgids wordt op de site gezet.
 • Er is sinds dit schooljaar een nieuwe beheerder voor de website.

8. Terugkoppeling deel 1
Erna neemt de vraag van Lili mee en kijkt naar de mogelijkheden om de muzieklessen van verschillende organisaties op elkaar te laten aansluiten.
Op vraag over de waarborging van de PDCA-cylcus geeft de directie aan dat de onderwerpen terugkomen in vergaderingen, dat  er  collegiale consultatie gaat plaatsvinden  en dat  er  in januari en februari klassenbezoeken plaatsvinden door  OCTO  (Kunst van het lesgeven).
De protocollen van het veiligheidsplan zijn bij de leerkrachten bekend en moeten dus gevolgd worden.

9. MR positie m.b.t. het jaarplan
De MR stemt in.

10. MR positie m.b.t. het veiligheidsplan
Een aantal kleine aanpassingen moeten gedaan worden. Daarna stemt de MR in met het veiligheidsplan.

De directie neemt de opmerkingen over verantwoordelijkheden tijdens het rijden mee naar volgend schooljaar, zodat zij daar nogmaals naar kunnen kijken voor het jaarboekje van 2019-2020. Denk ook aan de inzittenden verzekering. 

11. De begroting
De begroting is besproken en de MR heeft verder geen op- of aanmerkingen.

12. Vergaderschema, notulisten en datum MR etentje
Joris Essing blijft voorzitter.
Lili Schutte blijft vicevoorzitter.
Daphne Hoogeland blijft secretaris.

Iedere vergadering is er een andere notulist.

Er vindt binnenkort een MR etentje plaats. Marion zorgt voor de datumprikker.

13. MR jaarverslag:
Joris stuurt het MR jaarverslag door en zal in de volgende vergadering besproken worden.

 

Wijzertje 28 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

ma 1 okt Thijsse’s Hof, groep 6C
di 2 okt Drempelonderzoek groepen 8
wo 10 okt Inloopochtend directie, ZW 1
 di 16 okt Inloopochtend, groep 1 t/m 4
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 okt Studiedag
di 13 nov Inloopochtend directie, ZW 2
ma 19 nov Inpakavond
wo 28 nov Inloopochtend, groep 1 t/m 4
wo 5 dec Sinterklaasfeest
do 6 dec Studiedag
wo 12 dec Inloopochtend directie, ZW 1
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

De informatieavonden zijn goed bezocht afgelopen week. Wat fijn, zoveel betrokken ouders. Dank jullie wel. We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar.

Kennismakingsgesprekken

Aankomende week starten de kennismakingsgesprekken. U heeft zich hiervoor via digiDUIF kunnen inschrijven. Vanaf groep 5 vinden de gesprekken plaats met uw zoon/dochter.

Tevredenheidsonderzoek: doe mee!

Maandag 1 oktober ontvangt u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen voor ons tevredenheidsonderzoek. We vragen u per gezin deze lijst éénmaal in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 12 minuten. De resultaten uit de enquête zullen we meenemen bij het schrijven van ons nieuwe vierjarenplan. De vragenlijst staat open tot 19 oktober. Wij hopen dat u de lijst invult. De onderzoeksresultaten zijn voor ons van groot belang.

Fietsendief actief

Afgelopen week is tijdens de informatieavond op Zonnewijzer 1 een damesfiets gestolen. De fiets stond keurig op slot, maar dat mocht niet baten. Er zijn inmiddels meer gevallen van fietsendiefstal bekend in Haarlem-Noord. We willen u hierbij waarschuwen.bicycle-407215_1920

Nieuw lid Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft een nieuw ouderlid: Kees-Jaap Hin. Verderop in dit Wijzertje stelt hij zich aan u voor.

Mee naar binnen in groep 3 en 4

farewell-3258939_1920De afspraak is dat de ouders van de groepen 3 en 4 niet meer mee naar binnen lopen, tenzij u iets dringends aan de leerkracht moet melden. Complimenten voor de ouders die deze week gelijk afscheid hebben genomen op het schoolplein bij de start van de dag. Fijn! We willen de ouders die het nog moeilijk vonden nogmaals vragen vanaf maandag echt afscheid te nemen op het plein en niet meer mee naar binnen te gaan. Mocht je een vraag hebben of iets tegen de leerkracht willen zeggen dan kan dit ook altijd kort na schooltijd. Een andere mogelijkheid is een afspraak inplannen met de juf of meester.  We gaan ervan uit dat dit helemaal goed komt deze week. Alvast bedankt voor de medewerking.

GGD-flits

Als bijlage in de mail van deze nieuwsbrief vindt u de GGD-flits. In deze flits leest u over het vaccinatieprogramma.vaccination-1215279_1920


Even voorstellen

kees-jan-hinIk ben Kees-Jaap Hin, vader van Rients uit groep 7 en Kjell uit groep 6. Dit schooljaar ben ik als ouderlid toegetreden tot de Medezeggenschapraad van De Zonnewijzer. Mijn speerpunt is leraren en leerlingen de ruimte geven: leraren om met passie hun vak uit te kunnen oefenen en leerlingen om met veel plezier te kunnen leren. Spreek me gerust even aan als je punten hebt die je graag wilt inbrengen in de Medezeggenschapsraad. Donderdagmiddag ben ik aanwezig op het schoolplein van Zonnewijzer 2 om mijn jongens op te halen.


Waar is hier de nooduitgang?

Waarschijnlijk werden er heel wat ouders van de groepen 4 afgelopen woensdag geconfronteerd met de vraag: ‘Wat is ons vluchtplan voor thuis?’. Menigeen zal hier niet direct een antwoord op hebben gehad, maar de kinderen kunnen vast helpen om alsnog zo’n plan op te stellen. Ze hebben namelijk de brandweer op bezoek gehad in de klas en veel geleerd over wat je moet doen bij brand en hoe je een vluchtplan maakt.

Brandweer op school

Wijzertje 21 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

ma 24 september Schoolfotograaf ZW 1, groep 3 en 4
ma 24 september Start inschrijving kennismakingsgesprekken
do 27 september 8.30 uur – 9.00 uur Inloopochtend directie ZW 2
do 27 september Schoolfotograaf ZW 2, groep 5 t/m 8
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 oktober Studiedag
do 6 december Studiedag
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Op tijd op school

Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. De lessen op ZW 2 beginnen om 8.20 uur en op ZW 1 om 8.30 uur. We merken nu dat er regelmatig kinderen te laat komen, waardoor ze de start van de dag missen.

Half 9

AVG

Denkt u er nog aan om het AVG-formulier bij de leerkracht van uw kind in te leveren? Dank u wel. 

Het jaarboekje

Naast de schoolgids hebben we ook weer het jaarboekje. In dit boekje staan de zaken die voor het schooljaar 2018-2019 van belang zijn. Ook staat de jaarkalender hierin vermeld. Het jaarboekje vindt u op onze website: http://jaarboek.zonnewijzerhaarlem.nl/

Tevredenheidsenquête

TevredenheidsenqueteVanaf 1 oktober 2018 willen we een tevredenheidsenquête onder de ouders, leerlingen en het team afnemen. U zult ter zijner tijd een digiDUIF ontvangen met een link waarmee u de enquête kunt openen. We willen u vragen om deze enquête voor 19 oktober 2018 in te vullen. De enquêtes worden anoniem afgenomen. De resultaten zijn voor ons van belang voor ons schoolplan voor de komende vier jaar. Wij vragen u om uw medewerking. Het invullen zal ongeveer 12 minuten van uw tijd kosten. Meer informatie volgt per mail. 

Volgende week blikken we in het Wijzertje terug op onze informatieavonden.


De fotograaf

Komende week komt de schoolfotograaf weer op langs voor de groepen 3 t/m 8. Op maandag 24 september gaan de kinderen van groep 3 en 4 op Zonnewijzer 1 op de foto en op donderdag 27 september zijn de kinderen van de de groepen 5 t/m 8 op Zonnewijzer 2 aan de beurt. De kleuters gaan in het voorjaar van 2019 weer op de foto.

Fotograaf

Wijzertje 14 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

vrij 14 september Eerste nieuwsflits ‘Nieuws uit de groep’
di 18 september Informatieavond groep 1 tot en met 4
wo 19 september Studiedag
do 20 september Informatieavond groep 5 tot en met 8
ma 24 september Schoolfotograaf
ma 24 september Start inschrijving kennismakingsgesprekken
do 27 september 8.30 uur – 9.00 uur Inloopochtend directie ZW 2
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 oktober Studiedag
do 6 december Studiedag
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

De nazomer was deze week ver te zoeken. Jammer, al hebben wij ons op school goed vermaakt. Zo hebben wij met onze eigen ogen gezien dat groep 7A MRT-les heeft gekregen van juf Eva. In de groepen 6 verdiepen ze zich in onze hoofdstad Amsterdam en de groepen 4 lopen als voorbeeldgroepen in de rij naar buiten tijdens het tienuurtje. Knap hoor! 

AVG-formulier

Alle kinderen hebben een AVG-formulier mee naar huis gekregen. Wilt u eraan denken deze op korte termijn getekend mee terug te geven. Onze dank daarvoor.

AVG

Informatieavonden

Ter herinnering nogmaals het schema van de informatieavonden:

Dinsdag 18 september Zonnewijzer 1
Algemeen gedeelte groep 1/2: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 1/2: 19.45 uur – 20.15 uur

Algemeen gedeelte groep 3/4: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 3: 20.30 uur – 21.30 uur
Groep 4: 20.30 uur – 21.00 uur

Donderdag 20 september Zonnewijzer 2
Algemeen gedeelte groep 5/6: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 5/6: 20.30 uur – 21.00 uur

Algemeen gedeelte groep 7/8: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 7: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 8: 19.45 uur – 21.15 uurZwaaien

Groepen 3 en 4

Voor de meeste van jullie is het bekend, maar vanaf maandag 24 september vragen wij ook de ouders van groep 3 en 4 om bij de deur afscheid van de kinderen te nemen en niet meer mee naar binnen te gaan. Mocht u iets aan de leerkracht willen vragen, dan verzoeken we u om dit kort na schooltijd te doen. Wanneer de vraag wat meer tijd in beslag neemt dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken. 

Schoolafspraken

Vorig jaar hebben wij met het gehele team schoolafspraken samengesteld. Met dank aan Jasper Roks, een vader van school, zijn deze schoolafspraken visueel gemaakt. Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn de schoolafspraken terug te zien op beide locaties. We zijn trots op het resultaat. Jasper, ontzettend bedankt!

Schoolafspraken

MR vergadering 9 juli 2018

Notulen MR vergadering 9 juli 2018, 19:30

Aanwezig: Joris Essing, Gladys Salvadori, Lili Schutte, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek Marion van der Schoor en Erna Heijnis (gedeelte)

Afwezig: Peggy de Vries, Bea van de Pol,

Notulen door Lili Schutte

1. Opening, Vaststelling agenda:
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2. Ingekomen stukken, goedkeuring notulen, actielijst:
Er zijn geen ingekomen stukken. De notulen van vorige vergadering zijn aangevuld en staan al op de website.

De Actielijst: zie schema hieronder.

Actie Wie Wanneer
Debby uitnodigen om MR vanuit haar lidmaatschap GMR bij te praten Marion Overleggen bij welke vergadering volgend jaar
Monique Veelenturf uitnodigen om “ICC-schap” en cultuurbeleid toe te lichten
Plannen overleg Kinderraad, contact opnemen met Arlette Lili en Marion Volgend schooljaar
Jaarplan en begroting aan MR sturen Erna Voor 10 september
Veiligheidsplan aan MR sturen Erna Voor 10 september
Jaaroverzicht MR maken Joris Zsm
Docent HVO Mariëlle Callenbach uitnodigen om MR bij te praten Susanne Volgend schooljaar
Kirsty Rakké uitnodigen om beleid hoogbegaafdheid toe te lichten Marion Volgend schooljaar
Contact opnemen met kandidaat-lid MR oudergeleding Joris 10 juli

3. Terugkoppeling informatieavond begroting:
Joris en Erna waren aanwezig bij een informatieavond over de schoolbegroting georganiseerd vanuit Spaarnesant. Er was veel animo, professioneel opgezet. Belangrijkste punten waren dat er in totaal 45 miljoen omzet is, verdeeld over 26 scholen van Spaarnesant. Het geld gaat in eerste instantie naar de scholen en die dragen naar rato af aan Stichting Spaarnesant. De begrotingen gaan vooralsnog per kalenderjaar. Dit wordt in de nabije toekomst veranderd naar begrotingen per schooljaar, wat een ingewikkelde transitie is. De begroting wordt voor 80% bepaald door de formatie, de overige kosten zijn leermiddelen, bijscholingen, inventaris/inboedel. De MR heeft een adviesfunctie. De financiële situatie van zowel Spaarnesant als de Zonnewijzer zijn gezond.
Nieuw is dat uit de reserves van Spaarnesant en de extra gelden vanuit de Rijksoverheid er nu €280 per leerling beschikbaar is voor extra inzet op de Zonnewijzer. Dit wordt besteed aan extra onderwijsassistentes voor onder- en bovenbouw.

4. Terugkoppeling MR Seminar
Marion was aanwezig op een landelijk seminar voor MR leden met als thema “Hoe kun je je achterban beter bereiken”. De conclusie was dat transparantie en het openbaar maken van de activiteiten van de MR belangrijk zijn. De vergaderingen van de MR van de Zonnewijzer zijn openbaar en de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden op de website van de Zonnewijzer.

5. Bezetting MR Personeelsgeleding volgend schooljaar
Bea en Peggy zullen de MR verlaten. Binnen het docententeam is een oproep gedaan voor nieuwe gegadigden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal duidelijk worden wie de nieuwe leden zullen worden.

6. Bezetting MR Oudergeleding volgend schooljaar
Gladys zal de MR verlaten. Daarom is er twee keer een oproep geplaatst in t Wijzertje. Er is één reactie binnen gekomen. Deze persoon zal door Joris worden benaderd.

7. Mededelingen directie
– Er zijn de nodige wisselingen in de formatie: sommigen vertrekken, anderen gaan minder werken. Er zijn ook weer nieuwe leerkrachten, IB-ers en onderwijsassistenten aangetrokken, waardoor de formatie rond is. Vraag vanuit de MR is in hoeverre de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft hierop De formatie wordt gemaakt door de directie in overleg met het MT. Daarmee is er al een vorm van inspraak gedekt. Desalniettemin zal de directie hiermee rekening houden in de toekomst.
– De begroting is binnen. Deze zal op 1 oktober goedgekeurd moeten worden.
– Vanuit de werkgroep hoogbegaafdheid is de wens gekomen om de meerbegaafden- leerlijn “Pittige Torens” aan te schaffen
– Er komen nog eens 55 extra iPads
– Vanaf volgend jaar is er een nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte.
– Er komt een nieuw leerlingvolgsysteem: SCOL
– Door de gemeente Haarlem zijn er plannen goed gekeurd om een nieuw Kinderdagverblijf achter Zonnewijzer 2 te realiseren. Op Stoom is hiertoe initiatiefnemer. Dit kan een opmaat zijn voor een samenwerking in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC). De directie en MR zullen dit nauwlettend volgen. Hierbij wordt ook de verkeerssituatie meegenomen.
– Het Veiligheidsplan is gereed.
– Vanuit de directie zal er een brief gestuurd worden aan de ouders die structureel niet betalen voor de overblijf.
– Er is heel veel gebeurd dit jaar op het gebied van ICT, gedragsprotocol, cultuur, vontwikkeling van visie en missie. Dit zal in een brief aan de ouders worden gecommuniceerd.

8. Punten uit deel 1
Is besproken.

9. Voortgang en ervaring HVO in groep 8
De lessen HVO in groep 8 zijn zeer positief bevonden, zowel door de kinderen als de docenten. Vanaf volgend schooljaar zullen deze lessen al in groep 7 starten.

10. Schoolgids volgend schooljaar
De Schoolgids is goedgekeurd. Het jaarboekje is nog in de maak.

11. MR Jaarverslag
Joris zal het MR jaarverslag maken.

12. Eerste MR vergadering volgend schooljaar
Deze is vastgesteld op maandag 10 september 2018, 19:30-21:30 in Zonnewijzer 1

13. Rondvraag:
– Gladys: MR jaarplanning aanhouden geeft veel duidelijkheid.
– Marion: hoe worden de groepen 3 samengesteld? Antwoord directie: Er wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en naar een evenwichtige samenstelling op sociaal en cognitief gebied, zodat er gelijkwaardige groepen ontstaan.

14. Partir c’est mourir un peu
Heel veel dank aan Gladys, Bea en Peggy voor hun inzet en toewijding de afgelopen jaren.

Wijzertje 7 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

 

vrij 14 september Eerste nieuwsflits ‘Nieuws uit de groep’
di 18 september Informatieavond groep 1 tot en met 4
wo 19 september Studiedag
do 20 september Informatieavond groep 5 tot en met 8
ma 24 september Schoolfotograaf
ma 24 september Start inschrijving kennismakingsgesprekken
do 27 september 8.30 uur – 9.00 uur Inloopochtend directie ZW 2
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 oktober Studiedag
do 6 december Studiedag
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste week zit er alweer op. We hebben een goede start gemaakt en kijken ernaar uit om er met elkaar een mooi jaar van te maken.

Nieuwe collega

Afgelopen maandag is er, naast alle eerder voorgestelde nieuwe leerkrachten, nog een nieuwe collega gestart: Sandra Haasbeek. Juf Liza Baardman heeft in de vakantie aangegeven dat zij een nieuwe baan heeft. Gelukkig hebben we de vacature snel kunnen invullen. We zijn blij met de komst van Sandra. Ze stelt zich in dit Wijzertje aan u voor. Wij wensen haar een mooie tijd op De Zonnewijzer en kijken uit naar de samenwerking.

Belangrijk: de AVG

ZoalBelangrijks u weet is per 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Volgende week dinsdag krijgt uw kind een brief mee over deze wet en een invulformulier. Wij vragen u deze brief goed te lezen en het formulier ingevuld weer aan de leerkracht te geven. Aangezien u uw handtekening moet zetten, ontvangt u dit formulier in een papieren versie. Wij rekenen op uw medewerking. Dank u wel.

Informatieavond op 18 en 20 september

De informatieavonden komen er weer aan. Deze avonden zijn gepland op dinsdag 18 en donderdag 20 september. Het algemene gedeelte vindt plaats in de gymzalen op beide locaties. Na dit stuk is er in alle groepen een presentatie met informatie over het jaar door de leerkracht(en) in de klas. Het algemene stuk heeft een vaste inhoud. Het is dus niet nodig om hier meerdere keren bij aanwezig te zijn. De koffie en thee worden verzorgd door de AC. We willen de AC hier alvast voor bedanken. We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar deze avonden.

Dinsdag 18 september Zonnewijzer 1
Algemeen gedeelte groep 1/2: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 1/2: 19.45 uur – 20.15 uur

Algemeen gedeelte groep 3/4: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 3: 20.30 uur – 21.30 uur
Groep 4: 20.30 uur – 21.00 uur

Donderdag 20 september Zonnewijzer 2
Algemeen gedeelte groep 5/6: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 5/6: 20.30 uur – 21.00 uur

Algemeen gedeelte groep 7/8: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 7: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 8: 19.45 uur – 21.15 uur

Jaarkalender website

KalenderDe jaarkalender op de website is op dit moment nog niet bijgewerkt met alle belangrijke data. We zijn hier achter de schermen mee bezig. We voegen belangrijke data van de maand september toe aan deze nieuwsbrief. De overige maanden zullen op korte termijn terug te vinden zijn op www.zonnewijzerhaarlem.nl.

 • Vrijdag 14 september: de eerste ‘nieuws uit de groep’ (nieuwsflits uit de jaargroepen)
 • Dinsdag 18 september: informatieavond Zonnewijzer 1
 • Woensdag 19 september: studiedag – leerlingen zijn vrij
 • Donderdag 20 september: informatieavond Zonnewijzer 2
 • Maandag 24 september 19.00 uur: start inschrijving kennismakingsgesprekken. U ontvangt hierover een digiDUIF.
 • Maandag 24 september: schoolfotograaf
 • Donderdag 27 september: inloopochtend directie Zonnewijzer 2 (08.30 – 09.00 uur). Heeft u een vraag of gewoon trek in koffie/thee? U bent van harte welkom in de personeelskamer van Zonnewijzer 2.
Teamfoto

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe teamfoto en deze laten we graag aan u zien.

foto-team-jaarboekje

Bovenste rij: Monique, Duncan, Gerben, Mark, Marieke, Maaike, Mariska, Wout, Lyanne, Susan, Marjan, Iris, Suzanne, Judith, Jeroen, Lisette, Danisha, Marieke, Jan-Hessel, Sophie, Arlette, Edith
Middelste rij: Merel, Monique, Cindy, Erna, Ingrid, Sandra, Nanna, Marja, Esther, Peggy, Leonie
Onderste rij: Sanne, Nieke, Eva, Daphne, Marlies, Kirsty, Marijn, Karen


Even voorstellenSandra Haasbeek

Mijn naam is Sandra Haasbeek en ik ga dit schooljaar beginnen als leerkracht op De Zonnewijzer. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidszorg en woon samen met mijn man en twee kinderen in Haarlem. Toen mijn eigen kinderen op de basisschool zaten, heb ik met veel plezier de Pabo doorlopen. Helaas was er na mijn afstuderen een vacaturestop in Haarlem, zodat ik niet meteen in het onderwijs kon starten. Om toch aansluiting te houden met het onderwijs ben ik bij Slachtofferhulp gaan werken. Daar heb ik mij met name bezig gehouden met de ontwikkeling van kinderen na een heftige gebeurtenis en het organiseren en begeleiden van groepsopvang op scholen. Omdat mijn hart toch in het onderwijs ligt, ben ik heel blij dat ik dit jaar op maandag t/m donderdag groep 4 les ga geven.


Nieuwe borden in en om de schoolborden-buiten

Wellicht is het u al opgevallen. Alle borden rondom school hebben een nieuw jasje gekregen met als hoogtepunt het drieluik op Zonnewijzer 1. Dit valt gelijk op wanneer u langs fietst of loopt. We zijn er trots op. De overige borden hebben een kleine verandering ondergaan in de huisstijl en een aanpassing aan het logo. Het bord op de luifel van Zonnewijzer 2 zal ook nog worden vervangen.

borden-regels
Tevens kunnen we vol trots onze nieuwe borden in de school laten zien. Op deze borden staan de schoolafspraken. We zijn trots op dit resultaat en we hebben tijdens het proces van zowel de borden buiten als de borden binnen veel hulp gekregen van ouders. Onze dank is hiervoor groot en we vinden het fijn om ook op dit gebied samen te werken.


Schaaklessen

Ook dit schooljaar worden er weer schaaklessen aangeboden door stichting Buurtschaak. Deze stichting wordt ondersteund door de gemeente Haarlem. Het is een serie van 16 lessen die begint in de tweede helft van september. De schaaklessen zijn op vier verschillende scholen in Haarlem. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn ’s middags na schooltijd welkom. Voor informatie over locaties, tijden en aanmeldingen kunt u terecht op www.buurtschaak.nl.Schaken


Klaar… over!
De scholen zijn weer begonnen, en dat betekent dat ook de pubers van omringende scholen en slaperige wegbreng-ouders zich weer op de Planetenlaan begeven. Gelukkig zijn daar onze klaar-over superhelden, die in hun knaloranje retro outfit ons kroost veilig naar de overkant begeleiden en geregeld door het rood fietsende of rijdende types een mep met hun beroemde ei-bord geven….Klaar-over
Het lijkt heel raar, klaar-overs bij een zebrapad met verkeerslichten, maar de oversteek is echt een linke boel voor de allerkleinsten in de ochtendspits. De nodige bijna-ongelukken hebben dat helaas bewezen. Het klaar-over rooster voor dit jaar is nu nog een gatenkaas, maar wij hopen op flink wat aanmeldingen. Al doe je het maar eens per maand, beste ouder van kleuter of groep 1, 2. Of zolang je even zonder werk zit: alle beurten helpen. En het is nog gezellig ook! Aanmelden kan bij zo’n leuke ouder in oranje jas, of via de mail: verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

Wijzertje 13 juli 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Vrijdag 13 juli Rapport groepen 1 en 2
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Afscheid groep 8

We zijn begonnen aan de afronding van het schooljaar. De rapporten zijn de deur uit, de meeste oudergesprekken hebben plaatsgevonden en maandag is het langverwachte moment voor de kinderen uit groep 8: de afscheidsavond. Dit jaar is er geen afscheidsmusical ingestudeerd, maar hebben de leerlingen een heuse film gemaakt. De rode loper wordt voor ze uitgerold tijdens deze première! Wij wensen ze een heel mooie avond en kijken uit naar de filmavond. Afscheid

Vertrekkende collega’s

Volgende week staat ook in het teken van het afscheid nemen van een aantal collega’s. Op onze jaarlijkse barbecue hebben wij al uitgebreid afscheid van hen genomen. We zullen ze gaan missen.

U kunt natuurlijk ook afscheid van hen nemen.

   • Van Marit en Jan Hessel kunt u op dinsdagmiddag van 14.30-15.00 uur in hun lokaal afscheid nemen.
   • Van Lilian kunt u ook op dinsdag van 16.00 – 16.30 uur (in haar lokaal) afscheid nemen of op donderdag van 14.30 – 15.00 uur. 
   • Gisteren hebben de leerkrachten (en de kinderen uit de kleuterbouw) een voorstelling voor Marianne gemaakt. Ouders zijn welkom om Marianne de hand te schudden op donderdag van 14.15 – 15.00 uur. 
   • Van Jessica kunt u ook op donderdag afscheid nemen van 13.00-14.30 uur  in haar kantoor op ZW 1.

Meenemen naar school na de vakantie

U heeft in de mail ‘Nieuws uit de groep’ het overzicht ontvangen van de materialen die de leerlingen na de zomervakantie nodig hebben. We zetten ze hierbij nogmaals op een rijtje. Wilt u ze aan uw kind meegeven op de eerste schooldag? Onze dank daarvoor. 

Groep 3:

     • Een etui
     • Schaar 
     • Witte gum
     • Plakstift

PotlodenGroepen 4 t/m 8:

     • Een etui
     • Witte gum
     • Puntenslijper
     • 3 HB potloden grijs
     • Liniaal 30 cm
     • 12 kleurpotloden
     • 12 viltstiften
     • Plakstift 
     • Schaar
     • Groene pen

Extra voor groepen 6 t/m 8:

     • Markeerstift

Extra voor groep 7 en 8:

     • Rekenmachine
     • Snelhechter 

Extra voor groep 8:

     • Passer 
     • Geodriehoek
Infoavonden in september

De informatie-avonden voor het nieuwe schooljaar zijn ingepland. Wellicht wilt u deze alvast in uw agenda noteren:

      • Dinsdag 18 september op ZW1.
      • Donderdag 20 september op ZW2 

De tijden zullen in het begin van het nieuwe schooljaar bekend worden. 

Deze week heeft u een brief ontvangen met daarin een terugblik op het afgelopen schooljaar. In deze brief staan ook onze nieuwe visie en missie. Deze visie zal uitgangspunt zijn voor de activiteiten die we aankomende schooljaren gaan ondernemen. Over verdere plannen voor aankomend schooljaar, wordt u op de informatieavonden in september geïnformeerd.

Bedankt!

Het jaar is voorbij gevlogen en op dit moment leggen wij de hand aan het laatste Wijzertje van dit schooljaar. Volgende week zal er geen Wijzertje uitkomen. Wij willen graag onze laatste regels besteden om een aantal mensen van de redactie te bedanken :Bedankt

    • Renée en Janneke, ontzettend bedankt voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Renée en Janneke verzorgen wekelijks de lay-out van het Wijzertje. Hier zijn wij ontzettend blij mee. Dank jullie wel!
    • Aranza, we willen jou ook hartelijk bedanken voor al het werk dat je de afgelopen jaren voor De Zonnewijzer hebt verricht. Aranza heeft zich 4 jaar lang op de achtergrond bezig gehouden met onze website. Dank je wel!

Zomer in je bol

Creatieve middag juli 2018In de groepen 4 werken we deze laatste week aan het thema, hoe toepasselijk, de zomer. Dit doen we door middel van het groepsdoorbroken atelier.

Verdeeld over drie activiteiten zijn de kinderen op hun eigen manier creatief bezig. Er is een groep aan het schilderen (zon, zee en strand). Een groep maakt graffiti op het plein, met stoepkrijt op de tegels :) En een groep gaat, na een verhaal over het ontstaan van de zonnebloem, aan de slag met toneel waarbij de locatie (zwembad, sportveld etc.) centraal staat met… bloemen. De kinderen wisselen van activiteit, zodat iedereen elk atelier kan doen. Een fleurige, zonnige afsluiting van het schooljaar!