De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Ouders en leerkrachten in de MR kunnen in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen. De MR heeft instemmingsrecht in bijvoorbeeld de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de onderwijstijden en de vaststelling van de schoolgids. Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen.

In de MR van De Zonnewijzer zitten vier ouders en vier leerkrachten. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De MR heeft zich afgelopen jaren onder andere bezig gehouden met de invoering en evaluatie van het 5 gelijke dagen rooster. Verder zijn de kosten van de tussenschoolse opvang en de organisatie rond de verschillende locaties de Zonnewijzer besproken. De MR adviseert ook over de begroting van de school en over de inhoud van de schoolgids. Regelmatig wordt er een gastspreker uitgenodigd. Dit zijn vaak specialisten binnen de school. Bijvoorbeeld de lees- of gedragsspecialist.

Er zijn tien vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen zijn op maandagavond en openbaar, dus u bent van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. De notulen worden maandelijks op de website geplaatst. Tevens zijn de data van de vergaderingen hier terug te vinden.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, zoals stichting Spaarnesant, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Marieke Brouwer is voor De Zonnewijzer lid van de GMR van stichting Spaarnesant.

Contact
Heeft u vragen over voor de MR? Neem dan contact op via  mr@zonnewijzerhaarlem.nl
De MR houdt u via de notulen op deze website en berichten in het Wijzertje op de hoogte.

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Recente MR Notulen
Alle MR Notulen
MR Vergaderingen 2022-2023

24/10/2022

21/11/2022

16/01/2023

20/02/2023

20/03/2023

17/04/2023

15/05/2023

19/06/2023

error: Inhoud is beveiligd