MR

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Elke school, dus ook De Zonnewijzer, heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als schoolpersoneel.

De MR geeft advies op plannen van de school en denkt mee in onderwijs gerelateerde vraagstukken met als doel te komen tot een goede en fijne schoolomgeving. De MR moet op sommige beleidsvoorstellen instemming geven. Deze voorstellen worden door de MR indien gewenst eerst in overleg aangescherpt, zodat we het er samen mee eens zijn. Ook is de MR de ingang voor ideeën of vragen van ouders, leerlingen en personeel die te maken hebben met hoe het er op onze school aan toe gaat. Deze bespreken we dan eerst onderling en daarna met de directie. De MR houdt zich daarmee aan de wet medezeggenschap op scholen.

De vergaderingen van de MR vinden in de school plaats en zijn openbaar. Onderaan de pagina kun je de goedgekeurde notulen terugvinden. De MR vergaderdata staan in de schoolkalender.

Belangrijke besluiten van de school behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld:

  • Het schoolplan;
  • Het zorgplan;
  • Alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid;
  • Het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.

Bij andere besluiten vraagt het bestuur de MR om advies, zoals bijvoorbeeld:

  • Bij het besteden van de middelen die de school ontvangt;
  • Het deelnemen aan onderwijskundige experimenten;
  • De taakverdeling op school;
  • De vakantieregeling;
  • Het toelatingsbeleid.

Wat wil onze MR?

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Als MR zijn wij het aanspreekpunt van de ouders en zijn wij de verbinder tussen ouders, leerkrachten en directie.

De Zonnewijzer wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en betrokken voelen. De MR draagt hier graag een steentje aan bij. We besluiten, praten mee over plannen en beleid en concentreren ons op het bevorderen van welzijn, veiligheid en sfeer van iedereen die betrokken is bij De Zonnewijzer.

Heb je een vraag of een idee? Benader de MR. Neem contact met ons op via mr@zonnewijzerhaarlem.nl of spreek ons gewoon aan op het schoolplein!

Graag tot ziens!

Scroll to top