Ons onderwijs

Het gemotiveerde en enthousiaste team zorgt elke schooldag voor mooi onderwijs. Wij vinden het als school belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en dit doen we met veel plezier. Op deze pagina lees je verder over hoe wij ons onderwijs hebben ingericht voor onze leerlingen.

Kanjerschool

Wij zijn een kanjerschool. Vanaf groep 1 besteden wij op de Zonnewijzer structureel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan op school en op welke manier we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zich prettig voelt. De leerkrachten zijn opgeleid om de lessen van de Kanjertraining te mogen geven. In de lessen wordt aandacht gegeven aan:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Kunst van het lesgeven

Op de Zonnewijzer werken we volgens het instructiemodel kunst van het lesgeven. Alle leerkrachten bij ons school volgen deze training en zijn capabel in het geven van een goede les en bewust waarom en op welke manier ze bepaalde technieken kunnen inzetten.

Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. Met het model van de Kunst van het lesgeven wordt het didactisch handelen van de leerkracht, het klassenmanagement, het pedagogische klimaat en de keuze in het lesprogramma gecombineerd tot een doelgerichte les. Een les bestaat uit 7 stappen, waarin de leerlingen geactiveerd worden op diverse manieren.

Cultuuronderwijs

Op de Zonnewijzer vinden we, naast het ontwikkelen van de creativiteit en het aanleren van verschillende technieken, het leren samenwerken bij creatieve vakken ook erg belangrijk. Daarom werken we driemaal per jaar met ‘Groepsdoorbroken Ateliers’. In deze ateliers komen verschillende kunstdisciplines aan de orde. De eigen creativiteit staat in dit proces voorop. Dat ieder kind zich veilig voelt in het uiten hiervan is van groot belang. Het uiteindelijke doel is plezier.

Het Muziek Lab (onderdeel van HART, het culturele centrum in Haarlem) biedt muziekeducatieprojecten aan op onze school. Het aanbod is zeer divers en sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. De lessen worden gegeven door professionele muziekdocenten en de werkvormen die zij gebruiken zijn eigentijds. Ontdekken, experimenteren en samenspelen staan hierbij centraal. Alle groepen krijgen 10 weken lang muziekworkshops.

CmK-school

Doordat wij een CmK-school zijn, krijgen we intensieve begeleiding vanuit HART. CmK staat voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Het professionaliseren van het team staat hierbij voorop. Het doel is dat cultuuronderwijs een vanzelfsprekend onderdeel van het lesaanbod is op onze school. Verder is er in het reguliere wekelijkse aanbod ook aandacht voor andere disciplines zoals: cultureel erfgoed en literatuur.

Passend onderwijs

Elke leerling ontwikkelt zich in een eigen tempo. Wij streven ernaar om alle leerlingen onderwijs op maat te bieden en hiermee aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften. De Zonnewijzer biedt een stevige zorgstructuur door planmatig te handelen. De intern begeleiders coördineren het geboden passende onderwijs. Er wordt op de Zonnewijzer gedifferentieerd op vier niveaus. Meer informatie over de inhoud van deze niveaus kunt u lezen in de schoolgids.

Op zowel groeps- als individueel niveau wordt meerdere malen per jaar het onderwijs en de ontwikkelingen geëvalueerd door de leerkrachten en de Intern Begeleiders. Op deze manier wordt er gezorgd voor een doorgaande lijn binnen de school.

Trots op de vele mogelijkheden

We zijn trots op de vele mogelijkheden waarover wij op de Zonnewijzer beschikken om leerlingen passend onderwijs te bieden op diverse gebieden, onder meer:

 • Er zijn veel ondersteuners, die de leerkracht kunnen ontlasten, zodat de leerkracht extra kan uitleggen en oefenen met leerlingen.
 • Er worden wekelijks door een collega NT2 lessen gegeven aan leerlingen die een andere moedertaal hebben dan Nederlands.
 • We gebruiken het programma TextAid waarin teksten kunnen worden gefotografeerd en voorgelezen aan dyslectische leerlingen.
 • We zijn ook trots op onze signalering en aanpak op het gebied van hoogbegaafdheid.
 • We zijn trots op de rekenkasten, met hierin een grote variatie oefenmaterialen bij alle groepen.
ICT

Op de Zonnewijzer maken we onze leerlingen ICT-vaardig en mediawijs. In alle groepen besteden we aandacht aan de basisvaardigheden ICT, programmeren en veilig gebruik van sociale media.Dit doen we met behulp van de inzet van Ipads. Elke groep beschikt over een digibord. Wij zetten als school in op het gebruik en het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast besteden we aandacht aan mediawijsheid. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Mediawijsheid voor het Primair Onderwijs’, die een doorlopende leerlijn bevat voor de groepen 1 tot en met de groepen 8.

De leerlingen leren ook om te werken met programma’s uit het Officepakket, correcte informatie van het internet halen en hoe je veilig kunt communiceren via social media (alleen groepen 6, 7 en 8). Waar we trots op zijn is dat de kinderen ook leren programmeren met de Bee-Bot, de Blue-Bot en de Pro-Bot.

Bewegingsonderwijs

Tijdens de les bewegingsonderwijs leren de leerlingen op de Zonnewijzer veilig en met plezier bewegen. Leerlingen krijgen van groep 3 t/m 8 les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Per week krijgt elke groep 2x 45 minuten bewegingsonderwijs in de gymzaal. De leerlingen hebben aan het einde van het schooljaar bewegingsonderwijs buiten (afhankelijk van de beschikbare ruimte en weersomstandigheden).

Scroll to top