Ons onderwijs

Trots zijn we op ons onderwijs. Op de Zonnewijzer werken we met 6 ijkpunten waar we het onderwijs op inrichten. Wat zijn deze ijkpunten en wat houden ze in? Je leest het hieronder. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op of meld je aan voor een rondleiding. We vertellen je graag meer over de werkwijze bij ons op school.

Basis op orde

Op een basisschool is (sociale) veiligheid de basis om tot een optimale ontwikkeling te komen. Wij vinden het voor zowel ons team als de leerlingen en hun ouders van groot belang om deze veilige basis te vormen. Door preventief aandacht te besteden aan omgangsvormen en veiligheid vanuit de gedachte van wederzijds vertrouwen, zorgen we voor een veilig schoolklimaat. Er wordt door zowel het team als de TSO (Tussen Schoolse Opvang)- en BSO- (Buiten Schoolse Opvang)medewerkers een gemeenschappelijke taal gesproken. Dit noemen we de Kanjertaal. Hierdoor is er een doorgaande lijn in de gehele school.

Als school vinden we het belangrijk dat we met een positief kritische blik blijven kijken naar ons onderwijs. De PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) is hierin een helpend instrument wat wij gestructureerd inzetten op team,- leerling,- ouderniveau. Als school vinden we het belangrijk om alle leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling. Om dit op een zorgvuldige manier te kunnen doen, is het van belang dat wij als team en als individu ook in ontwikkelstand bijven staan. 

 

IKC

Ontwikkeling houdt voor ons niet op bij school. Onze pedagogische opdracht reikt verder dan kwalitatief goed onderwijs bieden. Daarom zien wij nauw contact met onze samenwerkingspartners als zeer waardevol en zetten we in op het werken vanuit een gezamenlijke visie.

Wij zullen samen met onze samenwerkingspartner Opstoom een IKC gaan vormen. Hierbij zullen wij op de Zonnewijzer een plek bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij werken hierin graag samen aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling.

In deze samenwerking vinden we het belangrijk dat we als team hand in hand staan. Naast hard werken, is er op de IKC de Zonnewijzer ook ruimte om elkaar informeel te ontmoeten en met elkaar ervoor te zorgen dat werkgeluk onderdeel blijft van onze cyclus. Zowel op leerling-, als op teamniveau is onze visie voel- en zichtbaar: ‘We werken samen, met plezier, aan onze persoonlijke ontwikkeling.’

 

Passend onderwijs

Het is onze intentie om passend en inclusief onderwijs te bieden binnen het regulier onderwijs. Waar dit wenselijk is, worden er in afstemming met ouders (en indien nodig specialisten) aanpassingen gedaan in aanpak en aanbod. We proberen vanuit verbinding onderwijs, zorg en hulp zoveel mogelijk te integreren. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat omschreven welke ondersteuning wij als school (kunnen) bieden. Deze is opvraagbaar bij onze interne begeleiders. 

Kansengelijkheid

Wij zetten ons in voor kansengelijkheid in de breedste zin van het woord. Allereerst zijn door het openbare karakter van onze school alle leerlingen welkom. Een optimale ontwikkeling voor iedereen is ons doel. Er wordt onderwijs verzorgd wat alle leerlingen uitdaagt om te leren. Hierin vinden wij het van belang vanuit gezamenlijkheid te werken met onze samenwerkingspartners. In het onderwijsaanbod houden we rekening met de persoonlijke behoeften van de leerlingen. Hierin wordt ter ondersteuning de expertise van samenwerkingspartners als klankbord gebruikt, om alle leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en stimuleren.

Een brede ontwikkeling voor alle leerlingen is waar wij naar streven. In alle jaargroepen wordt naast de basisvaardigheden aandacht besteed aan lessen waarin beweging, kunst en cultuur centraal staan. Deze lessen vinden op school en op externe locaties plaats en worden begeleid door de groepsleerkrachten, vakdocenten en externe partners.

Om de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst en hun rol in de maatschappij, wordt er in de lessen aandacht en ruimte gegeven aan de sociaal emotionele ontwikkeling en maat- schappelijke onderwerpen. Hierin wordt er met respect en plezier gekeken naar verschillen. Als school vinden we het belangrijk om duurzaamheid ook een plek te geven binnen ons onderwijs.

Educatief partnerschap

Samen met onze samenwerkingspartner Op Stoom zullen wij een IKC gaan vormen. We bieden hierbij op de Zonnewijzer een plek aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Hierin werken we samen aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Een belangrijk onderdeel van educatief partnerschap is de samen- werking en de gedeelde verantwoordelijkheid met ouders, leerlingen en school. Indien nodig zal aan deze samenwerking een externe partij worden toegevoegd. Hierbij wordt ten allen tijden gestreefd naar gemeenschappelijkheid, waarin waarden worden gedeeld en de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Daarnaast worden ouders uitgenodigd actief te participeren in activiteiten van de groep, zowel in de school als bij excursies.

 

 

Eigenaarschap

Op de Zonnewijzer willen we de leerlingen eigenaar maken van hun leerproces. Daarvoor hebben de leerlingen en leerkrachten inzicht nodig in de ontwikkeling van de leerlingen. We kijken bij de ontwikkeling naar kennis en vaardigheden van de leerlingen, de executieve functies en de sociaal emotionele ontwikkeling.

De wens is om in gesprek met leerkracht en leerling op zoek te gaan naar (realistische en meetbare) leerdoelen. Aan deze doelen werken we planmatig in een afgesproken periode. Hoe we dit willen neerzetten en wat dit dan betekent voor leerlingen, leerkrachten en ouders zijn we aan het onderzoeken.

 

Scroll to top